a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Heddiw yw diwrnod agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017
  2. Ymhlith y cystadlaethau mae'r bandiau pres, dawnsio disgo, hip hop neu stryd a chystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru
  3. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am y dewis o ddarnau sy'n cael eu perfformio ar y llwyfan. O bryd i'w gilydd fe allant gynnwys iaith gref a/neu themâu sydd ddim yn addas i blant

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl am y tro!

BBC Cymru Fyw

A dyna ni! Y llif byw wedi dod i ben ar ddiwrnod cynta' Eisteddfod Genedlaethol 2017.

Ymunwch efo ni yfory am 10:00 am y diweddara' o holl ddigwyddiadau'r Maes.

Diolch am ddilyn - hwyl!

haul
bbc

'Angen mwy o sylw' i hen dechnegau crefft Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae angen rhoi mwy o sylw i hen dechnegau crefft Cymru, yn ôl enillydd un o brif wobrau celf yr Eisteddfod.

Dywedodd Marged Elin Owain bod ei chasgliad - wnaeth gipio iddi yr Ysgoloriaeth Artist Ifanc - wedi'i ysbrydoli gan gelfi cegin Cymreig.

Marged Elin Owain yn dangos ei gwaith buddugol

Doniau Cudd y Tŷ Gwerin

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn y Tŷ Gwerin heddiw cafwyd perfformiad gan grŵp Doniau Cudd.

Grŵp yw'r rhain sy'n cyfarfod pob nos Iau yn y Galeri, Caernarfon i ymarfer a mwynhau cerddoriaeth. Mae'r grŵp yn gymysgedd o gerddorion gydag anableddau dysgu a cherddorion abl ac yn cyd-lynu'r perfformiad heddiw oedd un o'r arweinyddion, Arfon Wyn.

doniau cudd
BBC

Deiseb i goffáu y Pêr Ganiedydd

Golwg 360

Dywed Golwg 360 fod deiseb genedlaethol wedi cael ei threfnu ar y we yn galw ar Lywodraeth Cymru i goffáu trichanmlwyddiant geni William Williams Pantycelyn eleni.

Er bod yna lawer o ddathlu eisoes wedi bod eleni, mae nifer yn credu y dylai Llywodraeth Cymru chwarae rhan wrth gydnabod cyfraniad y Pêr Ganiedydd o Lanymddyfri a wnaeth ysgrifennu dros 900 o emynau.

Fe fydd gwaith y Pêr Ganiedydd yn cael ei ddathlu yn y Gymanfa ar Faes yr Eisteddfod nos yfory.

pantycelyn
bbc

Trefnydd yr Eisteddfod: 'Angen parhau i esblygu a gwella'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Trefnydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn dweud bod hi'n bwysig esblygu a gwella'r hyn sydd ar gael yn yr Ŵyl, gan gadw llygad ar sut mae hi'n tyfu yn y dyfodol.

Eleni mae dros 1,000 o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar y maes yn Ynys Môn.

Ac yn ôl Elen Elis cadw golwg ar y sefyllfa yw'r ateb i wneud yn siwr nad yw'n mynd yn rhy fawr.

elen
BBC

Buddugoliaeth yng ngêm gyntaf y tymor i Gaerdydd

Twitter

Y Brifwyl yn 'dod â'n cymunedau ni'n agosach'

Cyngor Ynys Môn

Does dim modd mesur y gwerth o gynnal yr Eisteddfod i gymunedau Ynys Môn yn ôl arweinydd y cyngor sir.

Dywedodd Llinos Medi Huws bod y digwyddiadau gafodd eu cynnal i hel arian ar draws y sir wedi dod â chymunedau’n nes.

“Mae o wedi dod â’n cymunedau ni’n agosach at ei gilydd, a does ‘na ddim gwerth ariannol ar hynny”, meddai.

Bellach mae cronfa leol yr Eisteddfod wedi casglu £412,000, gan chwalu’r targed gwreiddiol o £325,000.

Rhybudd cyn cytuno i wirfoddoli!

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

"Dere i weithio ar ein stondin ar Faes yr Eisteddfod."

Mae'n swnio'n gwestiwn ddigon diniwed ond yw e? Dyna feddyliodd y gŵr hwn hefyd pan gytunodd i wirfoddoli ar stondin Achub y Plant, sydd yn gwerthu hen fagiau a hetiau i godi arian.

achub y plant
BBC

'Dim heddlu arfog' ar gyfer yr Eisteddfod ym Môn

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi dweud nad os ganddyn nhw gynlluniau i gael unrhyw heddlu arfog yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn.

Roedd prif weithredwr yr Eisteddfod wedi dweud ei bod hi'n "debygol" y byddai heddlu arfog ar faes y Brifwyl ar Ynys Môn.

Ond mae Heddlu'r Gogledd nawr wedi cadarnhau nad oes ganddyn nhw gynlluniau i wneud hynny.

heddlu
BBC

Medal Aur yr Eisteddfod i artist o Gaerdydd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yr artist o Gaerdydd, Cecile Johnson Soliz yw enillydd y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern.

Cafodd yr enillydd ei dewis gan yr artist Carwyn Evans a’r curaduron Ceri Jones a Jessica Hemmings, sydd hefyd wedi dewis yr Arddangosfa Agored a’r gwobrau celf amrywiol.

Mae hi’n ennill £5,000 am ei gwaith sy’n ymchwilio i bosibiliadau lluniadu tri dimensiwn.

Un o Galiffornia yw Cecile Johnson Soliz, a gafodd ei geni yn yr Almaen, ond mae hi wedi ymgartrefu yn y brifddinas ers rhai blynyddoedd.

Roedd hi’n arfer gweithio gyda chlai, ond mae hi bellach wedi troi ei sylw at bapur argraffu syml, siarcol a phaent.

Nai Hedd Wyn: 'Roedd y cyngerdd yn dda iawn'

Daily Post

Mae gohebydd y Daily Post ar Faes y Brifwyl, Eryl Crump wedi cyhoeddi adolygiad o'r noson ar eu gwefan.

Yn yr adolygiad mae nai Hedd Wyn, Mr Gerald Williams, wedi dweud fod y perfformiad yn un "da iawn".

Y cystadlu'n poethi rhwng y corau!

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae pethau'n poethi ar y llwyfan wrth i gystadleuaeth gorawl eisteddfodau bach Cymru fwrw rhagddi.

Mae naw côr yn cystadlu heddiw.

cor
bbc
Meibion Cordre o Gaernarfon yn cystadlu
cor
BBC
Côr Alawon Llyn yn perfformio Salm 23

Heddiw, yn hanes yr Eisteddfod

Twitter

Mae gohebydd celfyddydau BBC Cymru, Huw Thomas, wedi tynnu'n sylw at y ffaith bod y canwr Gospel a'r actor enwog, Paul Robeson, wedi annerch Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy ar y dydd hwn yn 1958.

View more on twitter

Rownd derfynol Y Talwrn

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ar hyn o bryd mae beirdd gorau cymru'n ymladd yn y Babell Lên i weld pwy fydd pencampwyr Y Talwrn eleni.

Y Glêr sydd yn brwydro'r Ffoaduriaid ar gyfer y teitl, a bydd cyfle i'r rhai ohonoch sydd ddim ar y maes i glywed y canlyniadau heno am 18:00 ar BBC Radio Cymru,

Eurig Salisbury'n ceisio swyno'r Meuryn ar lwyfan y Talwrn
BBC
Eurig Salisbury'n ceisio swyno'r Meuryn ar lwyfan y Talwrn

Trefnwyr yn canmol 'uchafbwynt' cyngerdd agoriadol

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Eisteddfod wedi cychwyn ag "uchafbwynt" gyda'r cyngerdd agoriadol, yn ôl cadeirydd y pwyllgor gwaith.

Dywedodd Derec Llwyd Morgan bod y cyngerdd, oedd yn nodi 100 mlynedd ers marwolaeth Hedd Wyn, yn "un o'r goreuon" yn hanes y brifwyl.

Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

Yn y cyfamser, yn y byd go iawn...

Twitter

Aelod Cynulliad wedi plesio

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Rhun ap Iorwerth, yr Aelod Cynulliad lleol, i weld yn hapus gyda'r holl amrywiaeth o weithgareddau ar y Maes.

Rhun ap Iorwerth
BBC

Cythrel canu yn y pafiliwn pnawn 'ma?

Twitter

Pwy yw tîm Radio Cymru yng Ngwlad y Medrau?

BBC Radio Cymru

Hywel Gwynfryn, Rhiannon Lewis, Nia Lloyd Jones ac Ifan Evans sydd yno ar ein rhan.

Hawl i ddefnyddio'r Gymraeg?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn y Babell Lên prynhawn 'ma, roedd y bar-gyfreithiwr Gwion Lewis yn cynnal darlith ar y Gymraeg a'i pherthynas â'r gyfraith, gan ganolbwyntio'n arbennig ar yr hawliau sydd ganddon ni'r Cymry oherwydd y safonau iaith a deddf Iaith 2011.

Gwion Lewis
BBC

Beirniaid, stiwardiaid...a linen

BBC Cymru Fyw

Ar ddiwrnod cynta'r Eisteddfod, mae'r digrifwr Steffan Alun am gynnig ychydig o gymorth i'r trefnwyr ar sut i wella'r ŵyl!

Atal gwobrau, stiwardiaid a selebs. Rhai o'r pethau sy'n dwyn sylw'r digrifwr Steffan Alun

Yr Eisteddfod yn 'fodlon iawn' gyda chyflwr y Maes

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae gohebydd Cymru Fyw ar y Maes yn dweud fod trefnwyr yr Eisteddfod Genedlaethol yn wrth i'r ŵyl ddechrau croesawu ymwelwyr a chystadleuwyr.

Dywedodd llefarydd ar ran y brifwyl ddydd Sadwrn eu bod yn "gobeithio am dywydd braf" ond eu bod hefyd yn "cynllunio am bob math" o sefyllfa.

Yn ôl rhagolygon y tywydd, mae disgwyl iddi fod yn sych ar y cyfan ddydd Sadwrn, ond mae perygl o law ddydd Sul.

maes
BBC

Yda chi am ddarganfod mwy am ddylanwad Hwfa Môn ar ddiwylliant gweledol yr Orsedd?

Twitter

Gorymdaith amryliw ar Faes y Brifwyl

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn cyfeirio at orymdaith amryliw fydd yn digwydd ar y Maes yr wythnos hon i ddathlu llais pobol ifanc.

Fe fydd gorymdaith ‘Sbectol Haul’ yn dechrau ym Maes B ac yn gorymdeithio drwy brif faes yr Eisteddfod ddydd Iau a dydd Gwener.

Mae’r pobol ifanc sy’n cymryd rhan yn yr orymdaith yn gwneud hynny fel rhan o gynllun cyfranogi pobol ifanc y cwmni theatr Frân Wen.

Pabell y Dysgwyr ar agor!

Twitter

Ymarfer munud ola' ar y Maes

BBC Cymru Fyw

Barton Dance and Drama Academy
BBC
Mae'r paratoadau, wrth gwrs, yn para tan y funud ola'. Dyma griw Barton Dance and Drama Academy wrthi'n mynd trwy'u pethau cyn cystadlu yn y ddawns hip hop yn ddiweddarach heddiw.

Rownd derfynol Y Talwrn

BBC Radio Cymru

Oedi i gerbydau wrth geisio croesi i Fôn

Teithio BBC Cymru

Mae adroddiadau bod traffig trwm yn achosi oedi ar Bont Britannia rhwng Gwynedd a Môn, tua'r gorllewin ar ffordd yr A55.

Offer cyfieithu ar gael ar y maes

Twitter

Magi Ann ar y Maes

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Heddiw mae cymeriad Magi Ann wedi cymryd amser o'i hamserlen prysur er mwyn cynnal sesiwn stori a chân ar stondin y Mentrau Iaith.

magi ann
BBC

Signal ffôn ddim yn broblem ar y Maes?

Twitter

Ymlaciwch..mae'r Eisteddfod wedi cychwyn

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Am 09:30 yn y Tŷ Gwerin heddiw, roedd sesiwn ioga er mwyn galluogi rhai o fynychwyr cynnar y Maes i ymlacio.

Does dim gwirionedd yn y si bod y lle'n llawn stiwardiaid y maes parcio!

ioga
BBC

Y Neuadd Ddawns yn llawn

Twitter

Y Babell Lên yn wahanol iawn i’r arfer

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn dweud y bydd ymwelwyr â’r Babell Lên ym Môn eleni yn camu i mewn i babell wahanol iawn i’r arfer.

Ar y cyfryngau cymdeithasol, cafodd llun ei drydar o lwyfan y Babell Lên ar ei newydd wedd gyda hen lwyfan moel ac agored y gorffennol bellach wedi cael ei drawsnewid i fod yn un llawn soffas, byrddau a chadeiriau cyfforddus – yn ogystal â llenni coch yn gefnlen.

pabell
bbc

Croeso cerddorol

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Y cerddorion Gruff Rhys a Lisa Jên yn cael eu hanfarwoli ar y maes
BBC
Y cerddorion Gruff Rhys a Lisa Jên yn cael eu hanfarwoli ar y maes

Ffordd fach wedi agor ar Ynys Môn

Twitter

Mae'r ffordd fach oedd ar gau rhnwg Tŷ Croes a Phencarnisiog ar Ynys Môn erbyn hyn wedi agor, ond mae'r traffig yn araf yn yr ardal.

View more on twitter

Canllaw i'r Eisteddfod

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Beth yw'r Eisteddfod, sut i gyrraedd a beth i'w ddisgwyl ar y maes? Dyma bopeth ry'ch chi angen ei wybod am yr Eisteddfod mewn un lle.

Cystadlu wedi cychwyn

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r tensiwn ar wynebau'r aelodau ifanc yma o Fand Dyffryn Nantlle yn amlwg wrth iddyn nhw baratoi i fod y cystadleuwyr cyntaf ar lwyfan y Brifwyl.

Erbyn hyn, maen nhw wedi perfformio ac yn teimlo rhyddhad mae'n siwr.

band
BBC