a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  A dyna ni ddiwedd y llif byw am heddiw - ond nid am yr wythnos.

  Mi fyddwn ni nôl rhwng 10:00 a 18:00 ddydd Sadwrn a ddydd Sul, wrth i ni ddod â'r diweddaraf i chi o faes yr Eisteddfod ar Ynys Môn.

  Bydd y llif byw dyddiol hefyd yn rhedeg o 08:00 nes 18:00 drwy gydol yr wythnos nesaf.

  Tan hynny, noswaith dda!

 2. Glaw dros nos yn y gorllewin

  Tywydd, BBC Cymru

  Llyr Griffiths-Davies sydd â'r rhagolygon tywydd ar gyfer heno:

  "Bydd hi'n noson sych i'r mwyafrif, er bydd rhai cawodydd gwasgaredig.

  "Dros nos bydd rhagor o gawodydd trymion yn lledu o'r gorllewin, gyda'r rhain ar eu tryma' dros Wynedd ac ar hyd Bae Ceredigion. Y tymheredd isa'n 12C."

  Am y diweddaraf yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 3. Creadur chwedlonol yn y cymylau?

  BBC Cymru Fyw

  Ydych chi'n gweld siap unrhyw greadur chwedlonol yn llun hwn o gymylau uwchben Y Barri?

  Wel, yn ôl Tina Haydon, oedd yn cerdded ar draeth cyfagos gyda'i gŵr Garry, mae'n ymdebygu i ddraig.

  Beth 'dych chi'n feddwl? Ydi Tina'n gweld pethau, neu ydi'r llun yn tân-io'r dychymyg?

  draig cwmwl
  Image caption: Maen nhw 'run sbit!
 4. Ailenwi cwrw ar ôl criw o offeiriaid

  ITV Cymru

  Mae ITV yn adrodd fod tafarn yng Ngaerdydd wedi ailenwi cwrw ar ôl grŵp o offeiriaid.

  Daw hynny yn dilyn camgymeriad yn gynharach yn yr wythnos pan wnaeth aelod o staff y City Arms wrthod gadael i'r criw ddod i mewn i'r dafarn.

  Dywedodd nad oedden nhw'n caniatáu i grwpiau mewn gwisg ffansi ddod i yfed yno - cyn sylwi ar y camgymeriad.

  Maen nhw nawr wedi ailenwi eu cwrw 'Rev James' yn 'Thirsty Priests' fel ymddiheuriad i'r offeiriaid.

  offeiriaid
  Image caption: Roedd yr offeiriaid wedi mynd am ddiod i ddathlu ordeiniad un ohonynt
 5. Newyddion da i EEisteddfodwyr

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Digon o snapchats a lluniau Instagram o'r Babell Lên a Chaffi Maes B eleni mae'n debyg!

  View more on twitter
 6. 'Angen mwy o swyddogion o leiafrif ethnig yng Ngwent'

  BBC Cymru Fyw

  Mae prif gwnstabl newydd Heddlu Gwent wedi dweud ei fod eisiau recriwtio mwy o swyddogion o gefndiroedd lleiafrifol.

  Dywedodd Julian Williams mai'r bwriad oedd "gwella'r cysylltiad" gyda'r cyhoedd.

  Yn 2016 dim ond 2% o swyddogion y llu oedd yn dod o gefndir du neu leiafrif ethnig, o'i gymharu â 4% o boblogaeth Gwent.

  julian williams
  Image caption: Cafodd Julian Williams ei ddyrchafu i'r swydd yr wythnos hon
 7. Trefnu gŵyl annibynniaeth 'cyntaf Cymru'

  Nation.Cymru

  Mae mudiad YesCymru yn dweud eu bod am gynnal Gŵyl Annibynniaeth am y tro cyntaf ym mis Medi.

  Dywedodd y trefnwyr y byddai'n cynnwys barddoni, canu, comedi a sgyrsiau yn ystod y dydd, gyda gig yn y nos.

  Bydd y prif ddigwyddiad yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd, gyda gŵyl debyg hefyd yn cael ei chynnal yng Nghaernarfon ar yr un diwrnod.

 8. Pa ffordd i Fodedern?

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Angen cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd maes yr Eisteddfod ym Modedern? Dyma ganllaw handi!

  View more on twitter
 9. Carcharu treisiwr o Gastellnewydd Emlyn am 19 mlynedd

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o ardal Castellnewydd Emlyn wedi ei garcharu am 19 mlynedd am dreisio dwy ferch yn eu harddegau.

  Fe wnaeth Stephen Alan Evans, 54, wadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn, ond fe wnaeth rheithgor yn Llys y Goron Abertawe ei ganfod yn euog.

  Clywodd y llys fod Evans wedi dweud wrth un o'r merched nad oedd pwrpas iddi ei wrthsefyll gan ei fod yn rhy gryf iddi.

  Bydd yn rhaid iddo gofrestru fel troseddwr rhyw pan fydd yn cael ei ryddhau o'r carchar.

 10. Cyhoeddi gornest nesaf Liam Williams

  BBC Camp Lawn

  Bydd enillydd yr ornest yn cael y cyfle i ymladd am deitl pwysau is-ganol WBO y byd.

  View more on twitter
 11. Ymosodiad ar ddynes yn Wrecsam

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd wedi apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad ar ddynes yn Wrecsam ddydd Iau.

  Roedd y ddynes, sydd yn ei 20au, yn cerdded ar hyd Ffordd Holt ger hen dafarn Greddington yn y dref pan wnaeth dyn mewn cerbyd 4x4 du neidio allan a gafael ynddi.

  Llwyddodd i ddianc heb gael ei hanafu, ac mae'r heddlu'n apelio ar unrhyw dystion i'r digwyddiad i gysylltu â nhw.

 12. Barnwr yn beirniadu helwyr pedoffiliaid wedi achos

  BBC Wales News

  Mae barnwr wedi beirniadu helwyr pedoffiliaid ar ôl i achos llys yn erbyn troseddwr rhyw honedig ddod i ben.

  Dywedodd David Poole wrth Lys y Goron Caerdydd ei fod wedi dal Adnan Khalid, 27, gafodd ei gyhuddo o geisio meithrin perthynas â merch 14 oed.

  Ond cafodd Mr Poole, 38, ei gyhuddo o roi tystiolaeth gamarweiniol yn yr achos yn erbyn Mr Khalid.

  Fe wnaeth y barnwr Thomas Crowther QC nodi rheithfarn ddieuog, gan feio'r grŵp hela pedoffiliaid am fethiant yr achos.

  david poole
  Image caption: Mae David Poole wedi dweud nad oes gan yr heddlu ddigon o adnoddau i ddal troseddwyr rhyw ar-lein
 13. Carcharu pennaeth cwmni am dwyllo cwsmeriaid

  Cyngor Abertawe

  Mae pennaeth canolfan alw yn Abertawe wedi ei garcharu am dair blynedd ar ôl cyfaddef i bedwar cyhuddiad o redeg busnes twyllodrus.

  Cafodd Clive Davies, 43, hefyd ei ganfod yn euog o reoli cwmni pan oedd eisoes wedi'i wahardd fel cyfarwyddwr.

  Roedd Green Streak Energy Ltd wedi bod yn cysylltu â phobl yn cynnig arbed arian ar eu biliau ynni, ond yn cymryd taliadau ac yna'n gwneud nesaf peth i ddim gwaith.

  Dywedodd aeloda cabinet Cyngor Abertawe dros Wasanaethau'r Amgylchedd, Mark Thomas, fod Davies yn "manteisio ar bobl fregus a hŷn gan amlaf er mwyn ceisio eu twyllo".

 14. Disgwyl 6,000 yng ngêm agoriadol Wrecsam

  Golwg 360

  Mae sôn fod Wrecsam yn disgwyl 6,000 o gefnogwyr ar gyfer gêm agoriadol eu tymor nhw ddydd Sadwrn.

  Dywedodd cyn-chwaraewr y clwb, Waynne Phillips wrth Golwg360 ei fod yn gobeithio mai'r tymor yma fydd yr un mae'r clwb yn sicrhau dyrchafiad.

  "Ar ôl deg gêm cawn wybod mwy – sut bydd y chwaraewyr newydd wedi setlo a phwy fydd yn brwydro am y safleoedd uchel," meddai.

  ntumba massanka
  Image caption: Mae Ntumba Massanka yn un o'r chwaraewyr sydd wedi arwyddo i Wrecsam dros yr haf
 15. Dau gyn-chwaraewr yn ymuno â staff y Gleision

  BBC Sport Wales

  Mae cyn-chwaraewyr Cymru, Nicky Robinson a Richie Rees wedi ymuno â staff hyfforddi'r Gleision.

  Bydd Rees yn hyfforddi'r olwyr, tra bod Robinson yn gweithio fel hyfforddwr cicio.

  Fe wnaeth y ddau chwarae cyfanswm o 232 o gemau dros y rhanbarth.

  nicky robinson
 16. Carchar am dyfu gwerth £1.5m o ganabis

  South Wales Argus

  Mae dau ddyn wnaeth ganiatáu i werth £1.5m o ganabis gael ei dyfu mewn canolfan hamdden yng Nghasnewydd wedi eu carcharu am dros 10 mlynedd, meddai'r Argus.

  Roedd 132kg o'r cyffur wedi ei dyfu, fyddai werth hyd at £1.5m ar y strydoedd.

 17. Dos ymaith yn ôl i Lôn Las

  BBC Cymru Fyw

  Yn barod ar gyfer dechrau'r Eisteddfod, mae'r digrifwr Steffan Alun wedi bod yn pwyso a mesur elfennau pwysig o'r Brifwyl.

  Mae selebs, stiwardiaid a beirniaid yn ei chael hi!

  Video content

  Video caption: Atal gwobrau, stiwardiaid a selebs. Rhai o'r pethau sy'n dwyn sylw'r digrifwr Steffan Alun
 18. Dau Gymro Cymraeg yn rhedeg y marathon

  BBC Camp Lawn

  Bydd y ddau Gymro'n rhedeg yn y marathon am 10:55 fore Sul - pob lwc iddyn nhw!

  View more on twitter
 19. Barrow yn ffarwelio ag Abertawe

  Clwb Pêl-droed Abertawe

  Mae'r asgellwr Modou Barrow wedi rhoi teyrnged i gefnogwyr Abertawe yn dilyn cadarnhad ei fod wedi symud i Reading.

  Dywedodd y byddai'n edrych yn ôl gyda balchder ar ei gyfnod gyda'r Elyrch, ble sgoriodd ddwywaith mewn 55 gêm.

  View more on twitter
 20. Cwis: Ateb y Galw

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae colofn Ateb y Galw wedi cyrraedd carreg filltir arbennig gan fod 150 o enwogion Cymru bellach wedi rhannu eu cyfrinachau gyda chynulleidfa Cymru Fyw.

  Mae cyflwynwyr, actorion, chwaraewyr rygbi a phêl-droed, academyddion a beirdd ymhlith y bobl sydd wedi ateb ein cwestiynau.

  Ond faint o sylw oeddech chi'n ei gymryd o'u hatebion? Rhowch gynnig ar ein cwis.

  AyG