a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 'Diffyg tryloywder' am gŵyn feddygol
  2. Ysgrifennydd Cymru'n ymweld â Siapan
  3. Newid strwythur y Pro12... i'r Pro14

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Mercher am 08:00.

Noson sych i'r mwyafrif

Tywydd, BBC Cymru

Llyr Griffiths-Davies sydd gyda rhagolygon y tywydd ar gyfer heno:

Noson sych i'r mwyafrif, gydag unrhyw gawodydd yn clirio'n raddol.

Yn cymylu dros nos o'r gorllewin, cyn i law trwm gyrraedd erbyn y bore. Y tymheredd isa'n rhyw 12C yn y canolbarth.

Am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan dywydd.

Emyr Lewis ydy Bardd y Mis

Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Emyr Lewis ydy bardd gwadd BBC Radio Cymru ar gyfer mis Awst.

Bu'n siarad ar raglen Aled Hughes y bore 'ma ac mae e wedi ysgrifennu englyn yn cysylltu brwydr Paschendale gyda digwyddiadau heddiw.

Mi fydd yn cyfrannu i raglenni Radio Cymru yn ystod mis Awst.

Englyn sydd yn cysylltu brwydr Paschendale a lladd Hedd Wyn gyda digwyddiadau heddiw.

Gwrthdrawiad yn y Drenewydd

Twitter

Caerlyr yn gwrthod cynnig am Lawrence

BBC Camp Lawn

Dyma'r llefydd gorau i wylio sêr gwib

Wales Online

Mae Wales Online wedi cyhoeddi'r lleoliadau gorau yng Nghymru i wylio cawod sêr gwib Perseid fydd yn digwydd fis Awst.

Ar noson glir, fe allai gwylwyr weld hyd at 200 o sêr gwib yr awr yn ystod mis Awst wrth edrych i gyfeiriad y gogledd-orllewin.

Mae'r gawod yn ganlyniad i friwsion yn disgyn o gynffon Comed Swift-Tuttle wrth iddi ddod fewn i atmosffer y ddaear.

Cawod meteor Perseid
BBC

Ymarfer 'Hyna be 'di o'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Esisteddfod wedi rhoi llun o griw rhaglen radio Tudur Owen yn ymarfer y sioe lwyfan Hyna be 'di o' fydd yn y pafiliwn Nos Fawrth.

View more on twitter

Heddlu Gwent yn penodi Prif Gwnstabl newydd

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi cyhoeddi mai cyn ddirprwy’r llu fydd y Prif Gwnstabl newydd.

Daeth cadarnhad gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert mai Julian Williams sy'n heddwas ers 28 mlynedd sydd wedi'i benodi i'r swydd.

Mae Mr Williams wedi bod yn arwain lluoedd Cymru ym maes caethwasiaeth fodern ac wedi bod yn Brif Gwnstabl dros dro ers ddechrau'r mis yn dilyn ymddeoliad Jeff Farrar o'r swydd.

Julian Williams
BBC

Drama dditectif newydd i S4C a BBC Cymru

S4C

Mae BBC Cymru ac S4C wedi cyhoeddi bod gwaith ffilmio wedi cychwyn ar gyfres dditectif newydd, Craith/Hidden, fydd yn cael ei darlledu yn 2018 ar S4C a BBC Cymru.

Bydd y ddrama drosedd wyth rhan, sy’n cael ei ffilmio yng ngogledd Cymru ar hyn o bryd, yn cael ei darlledu’n gyntaf ar S4C yn gynnar yn 2018 fel Craith a fersiwn ddwyieithog, Hidden yn dilyn yn ddiweddarach ar BBC One Wales.

Ymhlith y cast mae Sian Reese-Williams, Rhodri Meilir, Gwyneth Keyworth a Sion Alun Davies.

Ffilmio Craith / Hidden
BBC

Llofruddiaeth Bangor: Apêl heddlu

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio eto am wybodaeth yn dilyn marwolaeth dynes ym Mangor ddoe.

Mae dyn 54 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth ac yn parhau i fod yn y ddalfa ar ôl i gorff y ddynes gael ei ddarganfod yn ardal Maesgeirchen o'r ddinas.

Bellach mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth am symudiadau car Peugeot du, rhif DN09 XRG yn ardal Maesgeirchen ac Y Felinheli rhwng 06:00 a 12:45 ddoe.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio 101.

Ymchwilio i ddegau o feicwyr 'peryglus' yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu'n ymchwilio wedi i grŵp mawr o bobl ifanc seiclo yn

Mae fideo o'r digwyddiad yn dangos y grŵp, sydd tua 100 mewn nifer, yn gwyro yn sydyn o lôn i lôn, yn seiclo ar un olwyn ac yn gwneud ystumiau ar yrrwyr.

Dywedodd teithiwr mewn car, wnaeth ffilmio'r digwyddiad ar Heol y Gogledd yn ardal Yr Eglwys Newydd, bod rhaid i'r heddlu weithredu'n sydyn i fynd i'r afael ag ymddygiad o'r fath.

Mae Heddlu De Cymru wedi rhybuddio pobl ifanc "o'r angen i seiclo yn ddiogel".

Seiclwyr
BBC

Amddiffynwr newydd i Gasnewydd

BBC Camp Lawn

Cyhoeddi manylion tocynnau gêm Gweriniaeth Iwerddon

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Caniatau datblygu canol tref yr Hwlffordd

Western Telegraph

Mae'r Western Telegraph yn adrodd bod Cyngor Sir Benfro wedi rhoi sêl bendith i ddatblygu sinema a bwytai newydd yng nghanol tref Hwlffordd.

Bydd y cynlluniau yn golygu dymchwel siop sy'n bodoli yno ar hyn o bryd, ac yn ôl cynghorwyr bydd y datblygiad yn adfywio'r dref.

Datblygiadau Hwlffordd
Fairacre

Halfpenny: Trafodaethau'n parhau

BBC Camp Lawn

Storm yn achosi llifogydd yn Wrecsam

Wrexham.com

Mae gwefan Wrexham.com yn adrodd bod llifogydd wedi taro’r ardal yn ystod y prynhawn wrth i law trwm ddisgyn yn annisgwyl.

Mae'r glaw a ddisgynnodd mewn amser byr wedi achosi llifogydd mewn rhai mannau gyda ambell un yn mentro allan i'r strydoedd mewn cychod.

Heddwas yn ddieuog o dreisio ac ymosod

BBC Cymru Fyw

Mae heddwas wedi ei gael yn ddieuog o ymosodiad rhyw ar ddynes ac o dreisio ei merch yn eu cartref.

Roedd y ditectif gwnstabl Mark Glover, 46, yn gweithio i uned troseddau difrifol Heddlu De Cymru ar y pryd.

Yn ystod y gwrandawiad saith niwrnod yn Llys y Goron Caerdydd, fe gyfaddefodd yr heddwas ei fod wedi cael perthynas rywiol gyda'r ddynes, ond roedd yn gwadu ei fod wedi ymosod arni.

Mark Glover
Wales News Service

Dwy ddamwain ym Mhorthmadog ac Ynys Môn

Heddlu Gogledd Cymru

Ar y ffyrdd...

Teithio BBC Cymru

Yn Sir Ddinbych, ar yr A55 tua'r gorllewin, rhwng cyffyrdd Pant-y-dulath a'r Rhuallt, mae lôn ynghau a phethau'n araf wedi gwrthdrawiad.

Ar Bont Britannia rhwng Gwynedd a Môn mae oedi i'r ddau gyfeiriad, rhwng cyffyrdd Llanfairpwll a Threborth.

Prynhawn o heulwen a chawodydd

Tywydd, BBC Cymru

Llyr Griffiths Davies sydd â thywydd y prynhawn:

"Mae rhai cawodydd trymion o hyd dros y canolbarth a'r dwyrain, gydag ambell fellten hefyd, a glaw taranau ar brydiau, ond ma' tipyn o heulwen hefyd mewn rhannau eraill o'r wlad, gyda'r tymheredd ucha' ar hyn o bryd yn 20C ym Mrynbuga."

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.

Y Scarlets yn croesawu'r Cheetahs a'r Southern Kings

Scarlets

Rhag ofn i chi fethu'r newyddion yn gynharach, fe fydd dau dîm ychwanegol yn ymuno â thimau'r Pro12 y tymor nesa gyda dau dîm o Dde Affrica yn rhan o'r Pro14 newydd.

Mae'r pencampwyr presennol wedi eu croesawu...

View more on twitter

Cau atyniad ffair ym Mhorthcawl

Wales Online

WalesOnline sy'n adrodd bod atyniad ffair wedi cau wedi i bobl gael eu taflu oddiar atyniad tebyg mewn ffair yn America, gydag un dyn wedi marw yn y digwyddiad.

View more on twitter

Penodi prif weithredwr newydd Cyngor Sir Ceredigion

BBC Cymru Fyw

Eifion Evans ydy prif weithredwr newydd Cyngor Sir Ceredigion.

Mewn cyfarfod arbennig o'r cyngor llawn nos Lun, penodwyd Mr Evans i olynu Bronwen Morgan, fydd yn ymddeol ddiwedd mis Medi.

Ar hyn o bryd mae Mr Evans yn ddirprwy brif weithredwr Ceredigion, a chyn hynny fe oedd cyfarwyddwr addysg y sir.

Offeiriaid hapus!

BBC Cymru Fyw

Fe glywsoch chi'n gynharach am yr offeiriad gafodd eu gwrthod mewn tafarn yng Nghaerdydd am fod y barman yn credu mai myfyrwyr ar barti 'stag' oedden nhw...

Wel y diweddglo hapus yw fod perchennog y dafarn wedi derbyn yr eglurhad ac wedi prynu rownd iddyn nhw, chwarae teg iddo.

offeiriaid
Wales News Service

Myfyriwr yn arwyddo i Forgannwg

Golwg 360

Carcharu dyn wnaeth ffoi

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wnaeth ffoi i Iwerddon gyda'i ferch fach bump oed wedi cael ei garcharu am 38 wythnos am ymosod ar ei gyn-bartner, sef mam y ferch.

Cafwyd Brian Owens, 26 oed o Gaergybi, yn euog yn ei absenoldeb ddydd Gwener. Wrth iddo gael ei garcharu clywodd y llys yng Nghaernarfon nad oedd trosedd wedi digwydd yn ystod yn ddiflaniad gyda'i ferch, a'i fod yn meddwl y byd ohoni.

brian owens a molly
Heddlu Gogledd Cymru

Damwain yn cau'r A55

Teithio BBC Cymru

Y gwrthodedig rhai....

Wales Online

WalesOnline sy'n adrodd hanes saith offeiriad Catholig oedd wedi mynd i dafarn yng Nghaerdydd i ddathlu wedi i un ohonyn nhw gael ei ordeinio yn y ddinas.

Fe gafon nhw'u taflu allan gan y barman oedd yn mynnu eu bod nhw'nn griw o fyfyrwyr ar barti 'stag'!

View more on twitter

Rownd derfynol y Talwrn

BBC Radio Cymru

Cyfle i'r Elyrch ifanc serennu

Clwb Pêl-droed Abertawe

Capten yn synnu'r meddygon

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ar ôl niwed ar ei ymennydd, doedd y meddygon ddim yn obeithiol y byddai'r cyn Gapten Brian Thomas o Sir Benfro yn gwella. Ond yn wyrthiol, mae'r gŵr o Borthgain wedi goroesi a hyd yn oed rhedeg hanner marathon.

Mae'n rhannu ei stori yn adran Gylchgrawn Cymru Fyw.

Brian Thomas
BBC

Y newid mwyaf pellgyrhaeddol

Cennydd Davies

Chwaraeon BBC Cymru

Dyma ymateb sylwebydd Rygbi BBC Cymru, Cennydd Davies i gyhoeddiad y Pro 14 bore ma:

"Dyma’r newidiadau mwyaf pellgyrhaeddol ers i’r Gystadleuaeth groesawu dau dîm o’r Eidal nol yn nwy fil a deg .

"Ar yr olwg gyntaf mae presenoldeb dau dîm o Dde Affrica’n ymddangos yn gyffrous, yn gam positif ac yn dangos bod swyddogion y gystadleuaeth yn barod i edrych ar draws y byd er mwyn sicrhau fod cynnyrch y gystadleuaeth yn apelgar yn ffres ac yn bwysicach yn creu mwy o arian i’r timoedd.

"Ydy mae esblygu a dangos gweledigaeth yn bwysig ond dwi’n poeni faint o wir ysfa sy 'na i ehangu’r gystadleuaeth a chynnwys timau sy’n chware ben arall y byd mewn hemisffer gwahanol?

"Falle bydd ambell i drip i Dde Affrica yn ennyn diddordeb ambell i gefnogwr brwd ond faint o gysylltiad â gwir gariad fydd 'na at gystadleuaeth allai ehangu ymhellach flwyddyn nesa i gynnwys tîm o Ogledd America?"

Oedi posib ar Pont Britannia

Traffig Cymru

Heddlu'n cau ffordd yng Nghasnewydd

South Wales Argus

Mae'r South Wales Argus yn adrodd bod yr heddlu wedi cau ffordd yn Nhrefgwilym, Casnewydd.

Yn ôl yr Argus mae chwe car Heddlu yn bresennol yn dilyn "ymosodiad difrifol ar ddynes."

Cynllun i wneud y mwyaf o Draphont Ddŵr

BBC Cymru Fyw

Mae cynllun yn cael ei lunio mewn ymdrech i wneud gwell defnydd o'r tir yng nghysgod Traphont Ddŵr Pontcysyllte ger Wrecsam.

Mae cwmni cemegol Solutia, sy'n berchen ar 147 erw o dir gerllaw, yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus gyda'r elusen sy'n rhedeg Camlas Llangollen.

Dywedodd yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd ei bod yn gobeithio cyhoeddi'r cynllun erbyn mis Tachwedd.

Pont
Getty Images

Diarddel pencampwr y defaid

Daily Mirror

Mae'r Daily Mirror, ymysg eraill, yn rhoi sylw i stori am ddafad Texel yn y Sioe Frenhinol yr wythnos ddiwethaf a enillodd wobr pencampwr y pencampwyr.

Ond doedd y ddafad heb ei chofrestru gyda chymdeithas y defaid Texel ac felly ddim yn gymwys i fod yn y gystadleuaeth!

View more on twitter

Graeanu yn mis Awst!

Cyngor Bro Morgannwg

Ar Taro'r Post heddiw . . .

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Yr adrannau newydd ar gyfer y Pro 14

BBC Camp Lawn

'Gwyrth' fod mab AS o Gymru dal yn fyw

Western Telegraph

Mae'r Western Telegraph yn adrodd bod hi'n 'wyrth' fod mab Aelod Seneddol Preseli Penfro, Stephen Crabb heb gael ei ladd mewn gwrthdrawiad tra ar wyliau yn Ffrainc.

Fe wnaeth mab Mr Crabb, Ioan, roi statws ar ei dudalen Facebook yn disgrifio'r gwrthdrawiad ble cafodd 'nifer eu hanafu' ac a ddigwyddodd nos Sadwrn i'r gogledd o Avignon.

Roedd Ioan ar wyliau gydag aelodau o'i deulu ar ôl gorffen ei arholiadau TGAU.

Stephen Crabb
BBC