a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

A dyna ni am heddiw ar y llif byw - diolch am ymuno â ni unwaith eto.

Byddwn ni nol fel yr arfer am 08:00 fore Llun, ond tan hynny, mwynhewch eich penwythnos - gan obeithio y bydd hi'n brafio!

Løvgreen a'r Band yn ailymweld â Sir Fôn

BBC Cymru Fyw

Ydach chi isho mynd i Sir Fôn?

Wel, un criw sy'n bendant eisiau gwneud ydi Geraint Løvgreen a'r Band, gyda'r gân newydd yma.

Bydd rhai ohonoch chi'n sylwi mai fersiwn newydd o hen glasur oedd â neges dra gwahanol yw hon...

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol rownd y gornel, a Geraint Lovgreen yn ail ymweld â hen gan!

Troi Aberystwyth yn dref di-blastig?

Cambrian News

Mae grŵp o ymgyrchwyr yn gobeithio sicrhau statws i Aberystwyth fel y dref di-blastig "cyntaf erioed".

Y bwriad yw perswadio busnesau i gyfnewid deunyddiau plastig am rai mwy amgylcheddol, ac yna'u hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol.

"Rydyn ni wir eisiau i Aberystwyth fod y dref gyntaf i fod heb blastig," meddai Alan Cookson wrth y Cambrian News.

bagiau plastig
BBC
A fydd llai o'r rhain i'w gweld o gwmpas Aberystwyth yn y dyfodol?

Galw ar gynghorwyr Môn i wrthod cynllun datblygu

BBC Cymru Fyw

Mae mudiad iaith wedi dadlau y dylai cynghorwyr Môn "wrthod" cynllun datblygu yn sgil pleidlais agos gan Gyngor Gwynedd y prynhawn yma.

Roedd cynghorwyr y tir mawr wedi pleidleisio o drwch blewyn i ganiatáu'r Cynllun Datblygu Lleol, allai weld dros 7,000 o dai yn cael eu codi yng Ngwynedd a Môn.

Bydd cynghorwyr yr ynys yn pleidleisio ar yr un cynllun ddydd Llun.

"Fyddai hi ddim yn ddemocrataidd, nag yn gall, i gynghorwyr Môn ei basio ddydd Llun, gan nad yw'r cynllun yn un gadarn yn ddemocrataidd erbyn hyn," meddai Menna Machreth o Gymdeithas yr Iaith.

cyngor mon
BBC

Glaw trwm dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Dyma sydd gan Llyr Griffiths-Davies i'w ddweud wrthym ni am y tywydd heno:

"Bydd hi'n noson wlyb gyda glaw trwm ar draws rhannau helaeth o’r canolbarth a’r gogledd.

"Mae disgwyl i'r glaw barhau am rai oriau eto, cyn clirio tua’r dwyrain yn hwyrach heno.

"Dros nos bydd hi'n gymylog, ac yn sych i’r mwyafrif, ac eithrio ambell gawod. Y tymheredd isa’n 12C."

Am y diweddaraf yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Newid enillydd prif wobr defaid y Sioe Fawr

Sioe Frenhinol Cymru

Mae'r Sioe Frenhinol wedi cyhoeddi eu bod wedi gorfod newid enillydd un o brif wobrau'r sioe.

Cafodd Gwobr Pencampwyr y Pencampwyr y Defaid ei ddyfarnu i oen dafad Texel oedd yn berchen i DN Bennett a'i fab.

Ond mae'r trefnwyr nawr wedi penderfynu nad oedd yn gymwys ar gyfer y gystadleuaeth.

Mae'r wobr nawr wedi ei dyfarnu i ddafad wyneb brith Beulah yn berchen i AD & EE Richards o Gwmcelynen, Pumsaint.

Cynllun Datblygu: 'Siom' gwleidyddion Plaid Cymru yng Ngwynedd

BBC Cymru Fyw

Mae ASau Plaid Cymru, Liz Saville Roberts a Hywel Williams, a'r AC Siân Gwenllian wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd yn dilyn penderfyniad Cyngor Gwynedd i gymeradwyo'r Cynllun Datblygu Lleol.

“Rydym yn nodi penderfyniad Cyngor Gwynedd i fabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol," meddai'r gwleidyddion.

“Rydym yn cydnabod yr angen am dai lleol addas sy'n blaenoriaethu anghenion teuluoedd a chymunedau yng Ngwynedd.

“Fodd bynnag, rydym yn siomedig iawn bod y fframwaith cynllunio presennol ar gyfer Cymru, o dan reolaeth Llywodraeth Lafur Cymru wedi arwain at Gynllun Datblygu lleol sydd heb ganiatáu’r hyblygrwydd angenrheidiol i fynd i’r afael ag anghenion penodol cymunedau Môn a Gwynedd.”

cyngor gwynedd
Google
Cafodd y cynllun ei gymeradwyo yn dilyn cyfarfod o Gyngor Gwynedd y prynhawn 'ma

Cynllun Datblygu Gwynedd a Môn: Mwy o ymateb

BBC Radio Cymru

Rhagor o ymateb yn dilyn pleidlais Cyngor Gwynedd i gymeradwyo'r Cynllun Datblygu Lleol ar Radio Cymru yn y man.

View more on twitter

Cyngor Gwynedd yn pasio Cynllun Datblygu

BBC Cymru Fyw

Mae cynghorwyr Gwynedd wedi pasio Cynllun Datblygu Lleol allai olygu codi dros 7,000 o dai yng Ngwynedd a Môn.

Fe wnaeth 30 o gynghorwyr bleidleisio o blaid y cynllun, gyda 30 yn erbyn, a phedwar yn atal eu pleidlais.

Cafodd y cynnig ei basio yn dilyn cefnogaeth gan y cadeirydd.

tai
PA

Abertawe i wneud cynnig am Alvaro Negredo?

Wales Online

Allai cyn-ymosodwr Man City a Middlesbrough, Alvaro Negredo fod ar ei ffordd i Stadiwm Liberty?

Yn ôl adroddiadau mae gan Abertawe ddiddordeb yn yr ymosodwr 31 oed, sydd ar hyn o bryd gyda Valencia.

Mae'r Elyrch eisoes wedi arwyddo Tammy Abraham i gryfhau'r llinell flaen, a hefyd wedi dangos diddordeb yn eu cyn-ymosodwr Wilfried Bony.

alvaro negredo
Getty Images
Fe wnaeth Negredo sgorio deg gôl yn ystod cyfnod ar fenthyg yn Middlesbrough tymor diwethaf

Carcharu dyn am ladrad arfog yng Nghasnewydd

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 25 oed wedi ei garcharu am bum mlynedd a phedwar mis yn dilyn lladrad.

Cafodd Lloyd Bailey ei arestio yn ei dŷ yng Nghasnewydd yn dilyn cyrch wnaeth bara bron i bum awr, gyda heddlu arfog a chŵn wedi eu galw.

Fe wnaeth Bailey gyfaddef i sawl cyhuddiad yn ei erbyn gan gynnwys lladrad arfog, bod ag arf yn ei feddiant, ac ymosod ar swyddog heddlu.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd ei fod wedi bygwth staff mewn siopau ar Heol Malpas a Stryd Albany ar 7 Mehefin.

'Discos distaw' i Owain Glyndŵr?

BBC Wales News

Mae'n ymddangos fod rhywun wir wedi bod yn defnyddio'u dychymyg wrth feddwl am syniadau gwahanol ar gyfer 'Blwyddyn y Chwedlau' eleni.

Y penwythnos yma bydd 'discos distaw' yn cael eu cynnal mewn amryw safle hanesyddol ar draws Cymru - a hynny i nodi gwrthryfel Owain Glyndŵr.

Dydi hi ddim yn glir be' ydi'r cysylltiad rhwng y ddau beth, ond dyna ni!

View more on twitter

Disgwyl 1,000 o bobl yng Ngŵyl Jazz Llandudno

Daily Post

Mae'r Daily post yn adrodd mai ychydig iawn o docynnau sydd ar ôl ar gyfer Gŵyl Jazz Llandudno y penwythnos yma.

Bydd y perfformwyr yn cynnwys Neil Yates, Alan Barnes, Dave Newton, Art Themen a Sara Oschlag, yn ogystal â bandiau lleol.

Mae disgwyl tua 1,000 o ymwelwyr yn Fferm Bodafon dros y penwythnos ar gyfer y digwyddiad.

Yeovil yn arwyddo cyn-amddiffynnwr Abertawe

BBC Sport Wales

Mae Yeovil Town wedi arwyddo cyn-amddiffynwr Abertawe, Daniel Alfei.

Fe wnaeth Alfei, 25, ennill dros ddwsin o gapiau dros dîm dan-21 Cymru, ac fe gafodd ei alw i'r garfan llawn yn 2013.

Treuliodd y tymor diwethaf gydag Aberystwyth yn Uwch Gynghrair Cymru.

daniel alfei
Getty Images

Cynllun parc moduro Glyn Ebwy yn 'sinigaidd'

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael eu cyhuddo o geisio bwrw 'mlaen gyda chynlluniau ar gyfer parc moduro gwerth £100m yng Nglyn Ebwy, cyn cwblhau'r cynllun busnes.

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, wedi dweud mai "ymgais sinigaidd" yw'r cynllun i leihau'r ergyd o wrthod prosiect Cylchffordd Cymru.

Honnodd Mr Davies fod hyn yn enghraifft arall o "addewid gan Lafur sy'n aros i gael ei dorri".

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates wedi dweud ei fod yn disgwyl gweld y gwaith o adeiladu'r parc yn dechrau erbyn mis Mawrth nesaf.

hen gar
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Oes gan Abertawe acenion gwahanol?

Wales Online

Oes gan Abertawe wahanol acenion mewn rhannau gwahanol o'r ddinas - a pha mor wahanol ydyn nhw i'r rheiny sydd i'w clywed yn y Gŵyr?

Mae WalesOnline wedi bod yn holi rhai arbenigwyr, rhai yn credu bod modd clywed rhai amrywiol, ac eraill yn dweud nad oes gwahaniaeth amlwg.

Atal Hawl i Brynu yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau mai Caerdydd yw'r sir ddiweddaraf yng Nghymru i ohirio cynllun Hawl i Brynu.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant y byddai'n eu helpu i "ddelio â'r pwysau sydd ar eu tai cymdeithasol ac i sicrhau bod tai ar gael ar gyfer y rheini sydd eu hangen".

Mae cynghorau Môn, Sir Gâr, Abertawe, Sir y Fflint a Sir Ddinbych i gyd eisoes wedi atal tenantiaid rhag prynu tai cymdeithasol.

tai
BBC

Amber o Love Island - be' nesa'?

Golwg 360

Mae Golwg360 wedi bod yn siarad gyda mam Amber Davies, y ferch 20 oed o Ddinbych enillodd y gyfres deledu, Love Island, ddechrau'r wythnos.

Yn ôl Sue Davies, mae gwaith hyrwyddo a modelu yn cymryd ei hamser ar hyn o bryd, ond ei uchelgais o hyd ydy mynd i'r byd perfformio.

“Byddai Amber wrth ei bodd yn mynd ymlaen a chael gyrfa actio neu mewn sioeau cerdd,” meddai.

Amber Davies
BBC
Roedd Amber yn cystadlu'n aml mewn eisteddfodau pan yn iau

Carchar i ddynes o Gaernarfon am ddelio cyffuriau

BBC Cymru Fyw

Mae dynes o Gaernarfon wedi ei charcharu am dair blynedd a hanner ar ôl cyfaddef i fod â gwerth £200 o gyffuriau yn ei meddiant, gyda'r bwriad o'i gyflenwi.

Fe gyfaddefodd Zoe Edwards, 43, ei bod yn gwerthu cyffuriau i eraill er mwyn ariannu ei dibyniaeth ei hun.

Dywedodd Simon Mintz ar ran yr amddiffyniad fod Edwards wedi gwrthod rhoi'r bai ar yrrwr y car roedd hi ynddi - rhywun fyddai wedi cael dedfryd hirach am ddelio cyffuriau oherwydd ei record flaenorol.

Arestio dyn yn dilyn gwrthdrawiad ffordd yng Nghaerdydd

Heddlu De Cymru

Mae dyn 23 oed o Gaerdydd wedi cael ei arestio yn dilyn gwrthdrawiad ffordd ar Wood Street yn y ddinas ddydd Mercher.

Dywedodd yr heddlu fod dyn 45 oed o ardal y Barri wedi ei anafu a'i gludo i'r ysbyty ar ôl cael ei daro gan gar BMW y dyn.

Mae nawr wedi cael ei arestio ar amheuaeth o achosi anaf difrifol drwy yrru'n beryglus, ac mae'n parhau yn y ddalfa.

wood street
Google

Be' nesa' i Gymru?

Blog

Y cyn-wleidydd a'r blogiwr Gwynoro Jones sy'n gofyn beth sydd nesa' i Gymru yn dilyn yr Etholiad Cyffredinol mis diwetha'.

Mae'n edrych ar ganfyddiadau pol piniwn diweddar ac am y galw am Gymru annibynnol.

Ŵyr John Charles yn arwyddo i Celtic... Stalybridge Celtic

Twitter

James Corfield: 'Gadewch i'r timau arbenigol chwilio'

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi rhybuddio gwirfoddolwyr i beidio ag ymuno yn yr ymdrechion heddiw i ddod o hyd i James Corfield.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Jon Cummins fod timau arbenigol wrthi'n chwilio yn ardal Llanfair-ym-Muallt, ac y dylai pobl eu gadael nhw i'w gwaith.

Cafodd Mr Corfield, 19, ei weld ddiwethaf yn nhafarn y Ceffyl Gwyn yn y dref yn ystod oriau man fore Mawrth.

Mae'r chwilio hefyd yn parhau ar faes y Sioe Frenhinol a'r Pentref Ieuenctid, nawr bod yr ymwelwyr wedi gadael.

james corfield
Heddlu Dyfed Powys

Cymru'n bumed yng Nghwpan Rygbi'r Gynghrair Cadair Olwyn y Byd

BBC Cymru Fyw

Mae Cymru wedi gorffen yn bumed yng Nghwpan Rygbi'r Gynghrair Cadair Olwyn y Byd ar ôl trechu Sbaen o 66-45 yn eu gêm olaf.

Fe lwyddon nhw er gwathaf absenoldeb eu capten Mark Williams, oedd wedi anafu ei ysgwydd, a Harry Jones, oedd wedi cael dau drawiad oherwydd bod camerâu yn fflachio.

claire cranston
Rygbi'r Gynghrair Cymru
Claire Cranston gafodd ei henwi'n seren y gêm yn erbyn Sbaen

Bae Colwyn: Cymru neu Loegr?

Ar y Marc

BBC Radio Cymru

Yn ei flog ar wefan BBC Radio Cymru, mae Glyn Griffiths yn edrych ar sefyllfa ein clybiau pêl-droed, ac yn benodol felly Bae Colwyn, sy'n chwarae o fewn cyfundrefn Lloegr.

Mae'n awgrymu fod y cefnogwyr yn dymuno i'r glwb ddychwelyd i Uwch Gynghrair Cymru.

"A ydi'r amser wedi dod i'r clwb ystyried y byddai cystadlu ar lefel cenedlaethol o fewn Cymru’n llawer gwell, gan anelu at Ewrop, yn hytrach na baglu eu ffordd ar hyd a lled ardaloedd diarffordd yng ngogledd Lloegr?"

Disgwyl "twrw" yn ystod gwaith trydaneiddio rheilffordd

BBC Wales News

Yn ôl BBC Wales News, mae Network Rail wedi dweud y dylai pobl sydd yn byw yn agos i'r lein rheilffordd rhwng Sir Fynwy a Chaerdydd ddisgwyl "rhai misoedd" o dwrw.

Bydd hynny oherwydd gwaith sydd yn cael ei wneud er mwyn trydaneiddio'r lein i'r brifddinas.

Mae disgwyl i'r rhan fwyaf o'r gwaith gael ei wneud yn ystod y nos, er mwyn lleihau'r effaith ar wasanaethau.

trenau
Jaggery/Geograph

'Diffyg gwerthfawrogiad o hanes ar fai am y cylch haearn'

Blog

Mewn blog ar wefan gwallter.com, mae Andrew Green wedi bod yn bwrw golwg dros y ffrae ddiweddar yn ymwneud â'r 'cylch haearn'.

Mae'n dweud bod modd deall pam y gallai'r penseiri a'r Gweinidog Treftadaeth, Ken Skates fod wedi meddwl y byddai'r cerflun ger Castell y Fflint yn syniad da.

Llai amlwg, meddai, yw pam na wnaeth unrhyw un o'r Cyngor Celfyddydau ragweld y feirniadaeth fyddai'n deillio o'r cynllun.

"Mae'n ffaith anorfod fod nifer fawr o bobl, gan gynnwys y rheiny mewn safleoedd o bŵer ariannol a gwleidyddol yng Nghymru, fel Mr Skates, ddim yn meddu ar wybodaeth a gwerthfawrogiad digonol o hanes eu gwlad," meddai.

cylch haearn
BBC

Digwyddiad Caerdydd: Arestio un dyn

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De yn dweud eu bod wedi arestio dyn 34 oed yn dilyn y digwyddiad ger Heol y Gadeirlan yn gynharach.

Bydd y ffordd nawr yn ailagor yn fuan.

Prynhawn gwyntog a gwlyb

Tywydd, BBC Cymru

Llyr Griffiths-Davies sydd â'r bwletin tywydd i ni amser cinio:

"Bydd hi'n brynhawn gwyntog a gwlyb i nifer, gyda glaw ysbeidiol ar draws rhannau helaeth o'r wlad, a rhagor o law ar ei ffordd o'r de dros yr oriau nesa'.

"Bydd y tymheredd uchaf rhwng 16C yng Nghaergybi, a rhyw 20C ym Mhenarlâg a Chaerdydd."

Am y diweddaraf yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Pryder pennaeth adran am y nifer sy'n astudio Cymraeg

BBC Cymru Fyw

Mae pennaeth Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn dweud ei bod yn pryderu am y niferoedd sydd yn astudio'r Gymraeg ar lefel uwch.

Mae llai o ddisgyblion wedi bod yn dewis astudio Cymraeg fel un o'u pynciau Lefel A ac mae hynny'n "drueni", meddai'r Athro Sioned Davies.

"Mewn ffordd, efallai bod hynny yn adlewyrchu pa mor gryf mae pobl yn teimlo ynglŷn â'u Cymraeg, hynny yw dydyn nhw ddim yn gorfod astudio'r Gymraeg fel pwnc," meddai.

Bydd yr Athro Davies yn trosglwyddo'r awenau ddiwedd yr wythnos i Dr Dylan Foster Evans, pennaeth newydd yr adran.

sioned davies
BBC

Dyn o Gasnewydd yn euog o herwgipio ffrind

South Wales Argus

Mae'r South Wales Argus yn adrodd fod dyn o Gasnewydd wedi cael ei ganfod yn euog o herwgipio ei ffrind.

Roedd Myles Howells, 22, yn ffrindiau da gyda Levi Roberts, oedd yn 19 oed ac hefyd yn dod o stâd Dyffryn yn y ddinas.

Ond ar ol i Mr Roberts fethu a thalu dyled i Howells, fe wnaeth Howells ei orfodi i mewn i gar a dweud uy byddai'n ei glymu i goeden.

Cafodd ei ganfod yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Caerdydd, a bydd yn cael ei ddedfrydu heddiw.

Fury ar ei ffordd i Gymru

Twitter

Mae'r bocsiwr Tyson Fury i weld yn mwynhau ei ymddeoliad - mae o a'i dad ar ei ffordd i bysgota yng Nghymru.

View more on twitter

Gohirio gêm griced wrth i'r chwilio barhau am James Corfield

Wales Online

Mae Clwb Criced Maldwyn wedi cyhoeddi eu bod wedi gohirio eu gêm ddydd Sadwrn, er mwyn i aelodau'r tîm allu parhau i chwilio am James Corfield.

Cafodd Mr Corfield, 19, ei ddisgrifio gan ei deulu fel "cricedwr talentog".

Mae'r chwilio'n parhau am y pedwerydd diwrnod am y llanc aeth ar goll o'r Sioe Frenhinol.

Cafodd ei weld ddiwethaf yn nhafarn y Ceffyl Gwyn yn Llanfair-ym-Muallt yn oriau man y bore ddydd Mawrth.

James Corfield
Heddlu Dyfed Powys

Digwyddiad Caerdydd 'ddim yn ymwneud â therfysgaeth'

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De wedi dweud nad yw'r digwyddiad yng Nghaerdydd yn ymwneud â therfysgaeth.

Cafodd swyddogion arfog eu galw'n gynharach i Heol y Gadeirlan, ac mae rhan isaf y ffordd wedi ei chau am y tro.

Cyfle i holi'r prif weinidog?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Newydd dorriGalw heddlu arfog i ddigwyddiad yng Nghaerdydd

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn dweud eu bod yn delio â digwyddiad yn Heol y Gadeirlan yng Nghaerdydd.

Mae rhan isaf y ffordd ar gau ar hyn o bryd, ac mae gyrwyr wedi cael cyngor i osgoi'r ardal.

Cafodd heddlu arfog eu hanfon i'r digwyddiad yn ogystal â swyddogion mewn lifrai.

Cymro Cymraeg yn cipio gwobr 'stand-up'

Golwg 360

Arian San Steffan i orsaf dren Bow Street

BBC Cymru Fyw

Mae'r Adran Drafnidiaeth wedi cyhoeddi y byddan nhw'n cyfrannu arian tuag at orsaf dren newydd ym mhentref Bow Street ger Aberystwyth.

Daw hynny yn dilyn ymgyrch i geisio gwella'r seilwaith drafnidiaeth yn yr ardal.

Dywedodd llywodraeth San Steffan y byddan nhw'n cyfrannu £3.9m tuag at gost y prosiect, fydd yn tua £6.8m.

Y disgwyl yw y bydd hi'n lleihau prysurdeb a thagfeydd o gwmpas gorsafoedd cyfagos Borth ac Aberystwyth.

bow street
Cyngor Sir Ceredigion

Dau Declan yn arwyddo i Aber

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd fod Aberystwyth wedi arwyddo dau bêl-droediwr o'r enw Declan ar gyfer y tymor newydd.

Roedd Declan Walker, 25, yn gyn-chwaraewr ieuenctid i Weriniaeth Iwerddon, ac mae hefyd wedi chwarae dros Wrecsam a Bangor.

Bydd Declan Carroll, 24, yn ail-ymuno â'r clwb ar ôl treulio cyfnodau gyda Hwlffordd a Chaerfyrddin.