a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Tan tro nesaf

BBC Cymru Fyw

Diolch am eich cwmni gydol y dydd.

Bydd y Llif Byw yn ôl bore fory am 8 ar ddiwrnod ola'r Sioe Frenhinol.

Tan hynny, noswaith dda i chi.

Llun y dydd...neu lun y flwyddyn!

Twitter

Cyfrif Twitter BBC Earth sydd wedi trydar llun anhygoel o'r Llwybr Llaethog uwchben Llanddwyn ar Ynys Môn... WAW!

View more on twitter

Llun o longddrylliad oddi ar Ynys Môn

Daily Post

Mae'r Daily Post wedi cyhoeddi lluniau o'r awyr o long a suddodd yn y môr oddi ar Ynys Môn bron i hanner canrif yn ôl.

Suddodd yr Hoveringham II ym 1971, ac mae'n gorwedd ar ei ochr ger Ynys Seiriol.

Cafodd drôn ei ddefnyddio i dynnu'r llun.

llongddrylliad
BBC
Ynys Seiriol

Aled Siôn Davies yw hoff bara-athletwr cefnogwyr Prydain

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd fod Aled Siôn Davies wedi cael ei enwi’n ‘Athletwr Gorau Prydain’ ym Mhencampwriaethau Para-athletau’r Byd yn Llundain – a hynny gan gefnogwyr tim Prydain.

Fe ddaeth i frig y rhestr fer oedd hefyd yn cynnwys y rhedwyr ar lafnau, Richard Whitehead a Jonnie Peacock.

Aled Sion Davies
BBC

Yr heddlu'n parhau â'r chwilio am James Corfield

Heddlu Dyfed Powys

Mewn cynhadledd i'r wasg ar faes y Sioe Frenhinol yn gynharach, diolchodd yr heddlu i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r ymdrechion i ddod o hyd i James Corfield, sydd wedi bod ar goll ers nos Lun.

Apeliodd modryb James, Gill Corfield am wybodaeth, a gofynnodd yr Uwcharolygydd Huw Meredith i bobl barhau i fod ar eu gwyliadwraeth.

Yr Uwcharolygydd Huw Meredith yn apelio am wybodaeth

Ar garlam yn y prif gylch

Sioe Frenhinol Cymru

Ceffylau
BBC

Clwb yn Qatar â diddordeb ym Montero

BBC Camp Lawn

Ambell gawod heno ond yn sych i lawer...

Tywydd, BBC Cymru

Rhys Griffiths sy'n cymryd cipolwg ar y tywydd weddill y dydd:

"Wedi bore digon diflas ma hi erbyn hyn wedi clirio’n sych ar draws y wlad a’r cymylau wedi clirio’n raddol yn ystod y pnawn.

"Y tymheredd ar ei ucha’n 21C tra bo gwyntoedd ysgafn ar hyd y glannau yn golygu ei bod hi rhywfaint yn fwy ffres, 16C yn Aberdaron.

"Heno, bydd ambell gawod ynysig ar dir uchel ond heblaw am hynny yn sych i rannau helaeth o’r wlad, a’r tymheredd yn ddeuddeg selsiws ar ei isa’."

Gallwch gael y rhagolygon yn eich ardal chi yma.

Tarw glan yw'r tarw gorau!

Sioe Frenhinol Cymru

tarw
BBC

I ddod ar y Post Prynhawn...

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Y diweddara' ar y chwilio am James Corfield yn ardal Llanfair-ym-Muallt, dyfodol ceir petrol a disel a'r datblygiad diweddara am ffrae'r cylch haearn - hyn a mwy i ddod ar y Post Prynhawn yng nghwmni Dewi Llwyd rhwng 5 a 6.

Marwolaeth drwy anffawd yn achos hwyliwr 'profiadol'

BBC Cymru Fyw

Clywodd cwest yn Aberystwyth sut y bu farw hwyliwr profiadol ger Gwbert ym Mae Ceredigion wedi i'w gwch droi drosodd mewn tywydd garw.

Roedd Arthur Roy Taylor, 90 oed, ac yn hwyliwr cyson yn y bae ond iddo fynd i drafferthion mewn môr garw, ac na fyddai wedi gallu goroesi yn y dŵr oer am fwy na hanner awr.

Cofnododd y crwner i Mr Taylor farw 'drwy anffawd'.

cwest
Llun teulu/google

Apêl wedi gwrthdrawaid yng nghanol Caerdydd

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad difrifol yng nghanol Caerdydd.

Cafodd cerddwr ei gludo i'r ysbyty ag aniafadau difrifol wedi iddo gael ei daro gan gar BMW ar Wood Street.

Fe fethodd y car ag aros wedi'r gwrthdrawiad, a chafodd ei adael yn ardal Glanyrafon yn ddiweddarach.

Mae'r heddlu yn chwilio am ddau unigolyn allai fod wedi bod yn y cerbyd ar adeg y gwrthdrawiad, ac yn gofyn i bobl sydd â gwybodaeth i ffonio 101.

gwrthdrawiad
Google

Apêl gan deulu James Corfield

Heddlu Dyfed Powys

Mae teulu James Corfield, sydd wedi bod ar goll o Lanfair-ym-Muallt ers nos Lun wedi apelio ar y cyhoedd i'w cynorthwyo i ddod o hyd iddo.

Cafodd James ei weld ar faes y sioe yn Llanelwedd ac yn ddiweddarach yng ngwesty'r Ceffyl Gwyn tua hanner nos.

Mewn datganiad, dywedodd Gill Corfield, modryb James: "Ry'n ni'n gofyn i bobl edrych ar luniau James a cheisio cofio ble maen nhw wedi ei weld. Y tro diwethaf iddo gael ei weld, roedd e'n gwisgo crys polo Abercrombie glas tywyll â logo gwyn, jîns glas tywyll ac esgidiau brown golau.

"Ry'n ni'n dy garu di James, dere nôl yn saff."

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed Powys eu bod wedi bod yn chwilio am James ers 24 awr bellach a'u bod yn gynyddol bryderus amdano.

James Corfield
Llun Teulu

Marwolaeth Eifion Gwynne yn 'farwolaeth drwy anffawd'

BBC Cymru Fyw

Mae crwner wedi cofnodi achos o farwolaeth drwy anffawd yn achos Eifion Gwynne o Aberystwyth.

Cafodd y trydanwr 41 oed ei ladd wrth geisio croesi'r ffordd i'w westy yn ne Sbaen fis Hydref y llynedd.

Clywodd y cwest i Mr Gwynne farw o nifer o anafiadau difrifol i'w frest ar ôl cael ei daro gan gar yn Estepona.

Eifion Gwynne
Llun Teulu

Oedi ar godi cerflun y cylch haearn

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod am oedi cyn codi cerflun o 'gylch haearn' ger Castell y Fflint.

Mae'r darn celf wedi hollti barn gan ei fod yn cyfeirio at y cestyll gafodd eu hadeiladu gan Loegr wrth iddyn nhw goncro Cymru.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: "Rydym wedi gwrando, ac yn cydnabod pa mor gryf yw teimladau pobl ynghylch y gosodiad celf arfaethedig yng Nghastell Y Fflint.

Cylch Haearn
BBC

...ond mae'n braf eto yn y Sioe

Sioe Frenhinol Cymru

Wedi glaw drwy'r bore mae hi nawr yn braf a chynnes ar faes y Sioe yn Llanelwedd.

Braf
BBC

Gwers Gymraeg a rhagolygon gan Derek!

Tywydd, BBC Cymru

Car = £2.2 miliwn...plat rhif = £10!

Heddlu Gogledd Cymru

Mae tipyn o sylw ar Twitter y bore 'ma i'r trydar yma gan uned blismona ffyrdd Heddlu'r Gogledd neithiwr. Fe wnaethon nhw stopio car Koenigsegg One:1 - sy'n werth £2.2 MILIWN - am nad oedd plat rhif cywir arno!

View more on twitter

Diwedd cyfnod wrth i bennaeth y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd ymddeol

Prifysgol Caerdydd

Mae Pennaeth yr Adran Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, yr Athro Sioned Davies yn rhoi’r gorau i’w swydd ar ôl 20 mlynedd o wasanaeth.

Yr Athro Davies oedd y fenyw gyntaf erioed i ymgymryd â rôl Athro coleg ym mhwnc y Gymraeg.

Mae wedi chwarae rôl hanfodol bwysig yn natblygiad y ddisgyblaeth yn ogystal â chyfrannu mewn ffyrdd arwyddocaol ym meysydd gwleidyddol, llenyddol a chymdeithasol yng Nghymru.

Bydd yn cael ei holynu i'r swydd gan Dr Dylan Foster Evans

Sioned Davies
Prifysgol Caerdydd
Yr Athro Sioned Davies gyda'i holynydd, Dr Dylan Foster Evans

Newydd dorriDatganiad am y cylch haearn

BBC Cymru Fyw

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith:

"Rydym wedi gwrando, ac yn cydnabod pa mor gryf yw teimladau pobl ynghylch y gosodiad celf arfaethedig yng Nghastell Y Fflint.

"Rydym yn teimlo ei fod yn iawn inni oedi bellach, ac ail-edrych ar y cynlluniau ar gyfer y cerflun.

"Gan gydweithio’n agos â phartneriaid lleol, byddwn yn parhau i weithio ar gynlluniau ar gyfer datblygiadau yn Fflint, gan gynnwys edrych eto ar y cyfleusterau i ymwelwyr.”

Y fodrwy haearn yn dal i gynhyrfu'r dyfroedd

Wales Online

Problemau'n gwaethygu ar yr A55

Teithio BBC Cymru

A fydd cynnig arall am Gylfi?

Twitter

Yng ngynhadledd newyddion Everton, roedd y rheolwr, Ronald Koeman yn wreiddiol wedi gwrthod trafod chwaraewr Abertawe Gylfi Sigurdsson, ond wedyn....

View more on twitter

Teigr yn y Sioe

Sioe Frenhinol Cymru

Mae bob math o wisgoedd i'w gweld yn Y Sioe Fawr, gan gynnwys croen teigr!

bbc
bbc

A55 ar gau wedi damwain

Teithio BBC Cymru

Newydd dorriTommo'n ôl ar y tonfeddi

BBC Cymru Wales

Mae BBC Cymru wedi cyhoeddi y bydd Andrew 'Tommo' Thomas yn dychwelyd i gyflwyno'i rhaglen ar BBC Radio Cymru yr wythnos nesaf.

Cafodd ei dynnu oddi ar y tonfeddi wedi cwyn am sylwadau a wnaeth y cyflwynydd wrth gyflwyno yng Ngŵyl Nôl a Mla'n yn Llangrannog.

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru: “Yn dilyn ymchwiliad mewnol, mae Tommo wedi ysgrifennu at drefnwyr Gŵyl Nol a Mla'n i ymddiheuro yn ddiamod am yr hyn â ddywedodd tra’n cyflwyno.

"Mae’r BBC yn cymryd cwynion fel hyn o ddifri ac wedi cymryd camau priodol yn dilyn yr ymchwiliad. Fe fydd Tommo yn dychwelyd i gyflwyno ei raglen ddyddiol yr wythnos nesaf.”

Tommo
BBC

Cais cynllunio i ehangu hosbis

BBC Cymru Fyw

Mae hosbis Sant Cyndeyrn yn Llanelwy wedi cyflwyno cais cynllunio i ehangu'r adnoddau mewn cynllun gwerth £2m.

Agorodd yr hosbis yn 1995, ac maen nhw am ychwanegu pedwar gwely ychwanegol a chdi estyniad dau lawr fyddai'n creu swyddfa ac ardal hyfforddi ynghyd â chaffi i ymwelwyr a'r cyhoedd.

Os fydd y cynllun yn cael sel bendith Cyngor Sir Ddinbych, gallai'r gwaith ddechrau yn gynnar y flwyddyn nesaf.

Argraff artist o'r canolfan newydd
Creu Architects
Argraff artist o'r canolfan newydd

Yn feiddgar â'r fwyell...

Sioe Frenhinol Cymru

Mae gwylio'r cystadleuwyr cyhyrog yn torri coed yn denu edmygedd miloedd o ymwelwyr â'r Sioe Frenhinol bob blwyddyn.

A dyw bod ag un fraich ddim yn rhwystr i rai, fel y dangosa Nick Frediriksen o Queensland yn Awstralia.

Bwyellwr
BBC
Bwyellwyr
BBC

"A'r fodrwy hon...."

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Mae Vaughan Roderick yn ôl gyda'i flog ar BBC Cymru Fyw, a cherflun arfaethedig y Cylch Haearn yng Nghastell y Fflint sy'n cael ei sylw.

View more on twitter

Rhybudd wedi i ddraenogod gael eu gwenwyno ar Ynys Môn

RSPCA Cymru

Mae'r RSPCA yn rhybuddio pobl rhag defnyddio gwenwyn llygod, wedi i ddau ddraenog gael eu darganfod yn farw ar Ynys Môn.

Cafodd y ddau ddraenog eu darganfod yn agos at ei gilydd ar lwybr ger Biwmares ac mae'r elusen yn apelio ar i bobl beidio â defnyddio gwenwyn oherwydd y perygl i fywyd gwyllt.

Draenog
BBC

Nerth mewn galar: Profiad Nia Gwyndaf o golli ei gŵr.

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ym mis Hydref y llynedd bu farw Eifion Gwynne wedi iddo gael ei daro gan gar yn Sbaen. Roedd yn 41 oed, yn drydanwr adnabyddus, yn gyn-chwaraewr rygbi ac yn briod â thri o blant ifanc.

Yr wythnos hon mae cyfrol, Galar a Fi, yn cael ei chyhoeddi sy'n cynnwys cyfraniadau gan 14 o bobl sydd wedi profi galar. Un o'r cyfranwyr ydy Nia Gwyndaf, gweddw Eifion, ac mae hi'n rhannu ei stori gyda Cymru Fyw.

eifion gwynne
BBC

Ffordd ar gau yng Nghaerdydd wedi gwrthdrawiad

BBC Cymru Fyw

Mae ffordd yng Nghanol Caerdydd wedi ei chau wedi gwrthdrawiad rhwng car a cherddwr.

Mae ambiwlans wedi ei alw i'r digwyddiad ar Wood Street ger gorsaf drenau Canol Caerdydd.

Does dim rhagor o fanylion ar hyn o bryd.

wood street
Google

6,000 o yrwyr Cymru dros 90 oed

BBC Cymru Fyw

Mae bron i 6,000 o bobl yng Nghymru sydd dros 90 oed yn gymwys i yrru car, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Dywedodd y DVLA fod y cyfanswm ym Mhrydain bellach dros 100,000 am y tro cyntaf erioed.

Ond mae gwaith ymchwil diweddar yn wfftio'r syniad fod gyrwyr hŷn yn fwy peryglus.

Gyrwyr
OCSKAYMARK

Diwrnod da i'r merched yn y pwll

BBC Camp Lawn

Cyngor Powys yn cynorthwyo â'r chwilio am James Corfield

Cyngor Powys

Taro'r Post yn trafod yr iaith yn y Sioe Fawr

Sioe Frenhinol Cymru

Mae Gary Owen a chriw Taro'r Post yn darlledu o Faes y Sioe Frenhinol unwaith eto, a dan sylw heddiw bydd yr iaith Gymraeg.

Yn y sector amaeth mae'r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg - bron i 30%, ond mae panel ar y maes wedi bod yn gofyn a yw cadarnle'r iaith dan fygythiad?

Cysylltwch â'ch barn - 03703 500 500.

View more on twitter

Cyngor yn atal a dinistrio cerbydau 'anghyfreithlon'

Cyngor Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd wedi meddiannu beiciau modur a chwadiau sydd wedi bod yn cael eu gyrru'n anghyfreithlon.

Mae gyrru cerbydau sydd ddim wedi'u cofrestru â'r DVLA ar ffyrdd neu barciau yn anghyfreithlon.

Dechreuodd yr ymgyrch ym mis Mai pan gafodd tri cherbyd eu hatal a'u dinistrio, ac fe gafodd dau gerbyd arall eu hatal dros y penwythnos.

View more on twitter

Dyn ar goll: Apêl Ffermwyr Ifanc

Sioe Frenhinol Cymru

"Gall Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru gadarnhau bod James Corfield sydd yn 19 oed, sydd yn aros yn y Pentref Ieuenctid yn ystod Sioe Frenhinol Cymru, wedi bod ar goll ers nos Lun, 24 o Orffennaf.

"Rydym yn gweithio gyda'r heddlu a'r teulu i helpu i ddod o hyd i James a bydd aelodau CFfI Cymru yn cynorthwyo gyda'r chwilio ehangach heddiw gyda'r heddlu a thimau arbenigol. Gall gwirfoddolwyr sydd eisiau cynorthwyo gyda'r chwilio ymgynnull yng nghanolfan y Pentref Ieuenctid am 12 y.p..

"Cadarnhawyd gan yr Heddlu fod James wedi cael ei weld diwethaf yng nghanol tref Llanfair-ym-Muallt nos Lun. Credir fod James yn gwisgo crys-t glas Abercrombie & Fitch, jins ac esgidiau swed. Taldra James yw 6'2", tenau gyda gwallt tywyll.

"Gofynnwn i unrhyw un allai fod wedi gweld James ers dydd Llun neu sydd gydag unrhyw wybodaeth i gysylltu a'r Heddlu cyn gynted a phosib ar 101.

"Gall unrhyw aelodau, cefnogwyr neu bartneriaid CFfI Cymru gysylltu a 01982 554063 am wybodaeth bellach."

james corfield
C.FF.I.Maldwyn

Galw am ostwng cyfyngiad cyflymder wedi marwolaeth llanc

Wales Online

Mae arbenigwyr yn galw am ostwng y cyfyngder cyflymder ar ran o ffordd ger Pen-y-bont ar Ogwr lle cafodd llanc yn ei arddegau ei ladd y llynedd, medd WalesOnline.

Mae adroddiad newydd yn dilyn marwolaeth Rhys Rubery, 16 oed, yn argymell gostwng y cyflymder o 60mya i 50mya ar yr A48.

Roedd Rhys o Bencoed ar ei ffordd adref ar ôl diwrnod ar y traeth gyda'i ffrindiau pan gafodd ei daro.

Rhys Rubery
Llun Teulu

Trafod cyrsiau amaeth Cymraeg ar faes y sioe...

Comisiynydd y Gymraeg