a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn...

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw.

Bydd y Llif Byw yn ôl am 8 bore 'fory gyda holl newyddion a chwaraeon y dydd.

Tan hynny, da bo chi.

Sgidie, sgidie, sgidie!

Twitter

Cyn i ni'ch gadael chi, llun gwych o oes a fu a ddaeth i feddiant Archifau Morgannwg..

View more on twitter

Deg llun trawiadol o Drawsfynydd

Y Lolfa

Mae gwasg y Lolfa wedi cyhoeddi deg llun hanesyddol o Drawsfynydd sy'n ymddangos mewn cyfrol newydd i gofio canmlwyddiant marwolaeth Hedd Wyn yn haf 2017.

Maen nhw'n cynnwys llun o falŵn awyr a dorrodd yn rhydd gyda dau ddyn yn ei basged.

"Llwyddodd un dyn i neidio oddi arni, ond daliwyd troed y llall a bu’n hongian yno wrth i’r falŵn deithio am Y Bala," meddai'r sylw dan y llun.

View more on twitter

Gwarchod y gwartheg sy'n gwarchod y pili-palod

BBC Cymru Fyw

Mae ymgyrchwyr yn gofyn i fodurwyr i arafu wrth groesi tir comin yn Nghastell-nedd Port Talbot sy'n gartref i iar fach yr haf brin, ar ôl i bedair buwch a oedd yn pori yno gael eu lladd mewn gwrthdrawiadau.

Mae'r gwartheg yn chwarae rôl gadwraethol bwysig trwy gadw'r borfa ar Gomin y Rhos, yng ngogledd y sir, at daldra sy'n ddelfrydol ar gyfer Britheg y Gors.

Ond mae'r comin wedi'i hollti gan y ffordd gyflym rhwng Creunant ac Ystradgynlais, ac mae pedair buwch wedi eu taro a'u lladd dros y ddwy flynedd diwethaf.

Apel
BBC
Mae Britheg y Gors yn un o ieir bach yr haf prinaf Cymru

Cofio'r 'band pop Cymraeg cyntaf'

Twitter

Mae Cylchgrawn Golwg yr wythnos hon yn cofio perfformiad cyntaf y 'band pop Cymraeg cyntaf', Y Blew, 50 mlynedd yn ôl.

View more on twitter

Dim Lolfa Lên ym Môn yn 'golled fawr'

BBC Cymru Fyw

Mae absenoldeb y Lolfa Lên ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn "golled fawr", yn ôl prif lenor y llynedd.

Ers Eisteddfod 2014, mae Llenyddiaeth Cymru wedi cynnal digwyddiadau llenyddol llai ffurfiol yn y Lolfa.

Dywedodd Eurig Salisbury wrth Taro'r Post bod y gofod wedi "darparu rhywbeth llenyddol ar y maes nad ydy'r Babell Lên yn gallu ei wneud".

Lolfa Len
BBC

Cawodydd trymion ar y ffordd

Tywydd, BBC Cymru

"Heno bydd cawodydd trymion ar hyd glannau'r de orllewin a'r gorllewin, gyda'r rhein yn lledu'n raddol tua'r dwyrain," meddai Llyr Griffiths-Davies.

"Y tymheredd isa'n 12C. Dros nos bydd glaw'n cyrraedd o'r gorllewin, gyda rhybudd o law trwm a gwyntoedd cryfion ddydd Gwener."

Am ragolygon y pum diwrnod nesaf ewch i'r wefan dywydd.

Oedi ar yr M4

Traffig Cymru

Brwydr ffermwr ifanc yn erbyn leukemia

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae ffermwr 23 oed o Gaernarfon sydd wedi bod yn brwydro gyda leukenia yn rhybuddio bod angen i ffermwyr edrych ar ôl eu hunain wedi iddo fod yn dioddef am fisoedd cyn deall ei fod yn sâl.

Dywedodd Bryn Roberts wrth Cymru Fyw sut mae ei fywyd wedi newid yn llwyr ers yr adeg hon llynedd.

Bryn Roberts
BBC

Ar y Post Prynhawn rhwng 5 a 6...

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Alun Thomas fydd yn trafod rhai o straeon mawr y dydd ar y Post Prynhawn...

View more on twitter
Trenau
BBC

Cipolwg i chi o faes y Brifwyl o'r awyr...

Twitter

Ymhen pythefnos, fe fydd miloedd o bobl yn troi eu golygon i Fôn ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2017, a diolch i Foniar nid anenwog, dyma flas o'r olygfa fydd yn eu disgwyl...

View more on twitter

Llanc 17 oed yn wynebu cyhuddiadau terfysgol

BBC Cymru Fyw

Bydd llanc 17 oed o Rondda Cynon Taf yn mynd o flaen llys yn yr Hydref ar gyhuddiadau o gynllunio i gynnal ymosodiad terfysgol yng Nghaerdydd.

Fe aeth gerbron llys yr Old Bailey'n gynharach ar ôl cael ei arestio ddydd Mawrth.

Does dim modd cyhoeddi enw'r llanc oherwydd ei oed, ond mae hefyd yn wynebu cyhuddiad o gyhoeddi negeseuon ar Instagram yn annog eraill i gynnal ymosodiadau i godi arswyd.

Old Bailey
BBC

Ethol Vince Cable yn arweinydd newydd y Democratiaid Rhyddfrydol

Twitter

Mae Vince Cable wedi ei ethol yn ddiwrthwynebiad yn arweinydd newydd y Democratiaid Rhyddfrydol.

Mae'n olynu Tim Farron, a gyhoeddodd ei fod yn rhoi'r gorau i'r arweinyddiaeth wedi canlyniad siomedig y blaid yn yr etholiad cyffredinol ym mis Mehefin.

Fe gollodd y blaid ei hunig sedd yng Nghymru, Ceredigion, yn yr etholiad hwnnw.

View more on twitter

Carchar i yrrwr am daro cerddwr ar ôl 10 peint o gwrw

BBC Cymru Fyw

Mae gyrrwr wedi ei garcharu am daro cerddwr, cyn ffoi o'r safle, ag yntau wedi yfed 10 peint o gwrw.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod Shaun Poole, 35 oed, wedi colli rheolaeth ar ei gar ar Ffordd Newydd yng Nglyn Ceiriog, Wrecsam ar 22 Mehefin.

Cafodd Ciron Davies ei daflu i'r awyr gan nerth yr ergyd, cyn ei adael yn gorwedd wedi anafu'n ddrwg yn nghanol y ffordd.

Gyrru dan ddylanwad
Heddlu'r Gogledd

Rhybudd am sgamiau i bobl sy'n chwilio am gariad arlein

Golwg 360

Mae pobl Sir Gâr yn cael eu rhybuddio i gymryd gofal wrth chwilio am gariadon ar-lein wedi cyfres o 'sgamiau serch' meddai Golwg 360.

Sgamiau serch
Getty Images

Cadw swyddi Porthmadog yn 'ymateb cadarnhaol i bryderon lleol'

BBC Cymru Fyw

Mae AS Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd wedi croesawu'r newyddion y bydd swyddi Cyllid a Thollau yn aros ym Mhorthmadog.

Dywedodd Liz Saville Roberts ei bod yn "falch" bod y llywodraeth "wedi ymateb yn gadarnhaol i bryderon pobl leol".

Hefyd yn croesaw'r newyddion mae Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol, sy'n dweud bod y cyhoeddiad yn ganlyniad i waith difliono'r undeb dros y flwyddyn ddiwethaf.

Swyddi
Getty Images

Anrhydedd prifysgol arall i Chris Coleman

Twitter

Wedi derbyn cymrodoriaeth er anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor yn gynharach yr wythnos hon mae Chris Coleman wedi ei anrhydeddu eto, gan Brifysgol Caerdydd y tro yma.

View more on twitter

Dedfrydu dyn oedd yn cludo cyffuriau i Aberystwyth

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi cael dedfryd o garchar gohiriedig, wedi iddo gael ei ddal yn ceisio cludo gwerth £7,000 o ganabis 'skunk' o Gaerlŷr i Aberystwyth.

Cafodd Romel Ahmed, 24 oed, ei atal gan yr heddlu am ei fod yn siarad ar ei ffôn symudol wrth yrru ei gar.

Daeth yr heddlu o hyd i'r cyffuriau wrth i Amhed nôl ei drwydded yrru o ddror ei gar.

Canabis
BBC

Tagfeydd ar yr M4

Teithio BBC Cymru

Cymru ac Iwerddon yn cydweithio ar effaith newid hinsawdd

Twitter

Mae prosiect ar y cyd rhwng Cymru ac Iwerddon, Cherish, sy'n astudio effeithiau newid hinsawdd ar dreftadaeth ddiwylliannol ardaloedd arfordirol Môr Iwerddon wedi ymweld â'u hynys Gymreig gyntafar daith i Ynys Enlli.

View more on twitter

Gwagio adeiladau yng Nghasnewydd

South Wales Argus

Y South Wales Argus sy'n adrodd bod adeiladau wedi gorfod cael eu gwagio wedi i larwm dân seinio yno.

Bu'n rhaid i bobl adael tafarnau a swyddfeydd fynd allan i'r stryd am gyfnod.

View more on twitter

Capten Caerdydd y aros gyda'r Adar Gleision

BBC Camp Lawn

Batiwr newydd i Forgannwg

Twitter

Dolgellau'n barod am Sesiwn Fawr

Twitter

Mae Sesiwn Fawr Dolgellau yn paratoi at ei 25ain gŵyl y penwythnos yma.

View more on twitter

Croesawu cadw swyddi Cyllid a Thollau ym Mhorthmadog

Twitter

Mae Cadeirydd cyngor Tref Porthmadog, Simon Brooks, wedi croesawu'r newyddion y bydd swyddi Adran Cyllid a Thollau ei Mawrhydi yn aros yn y dref.

Roedd y ganolfan i fod i gau, fel swyddfeydd y corff yn Wrecsam ac Abertawe, wrth i ganolfan ranbarthol newydd gael ei sefydlu yng Nghaerdydd.

View more on twitter

Llywodraeth DU yn cefnogi cynllun gorsaf drenau breifat gyntaf Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae cynllun gwerth £30m ar gyfer datblygu'r orsaf drenau breifat gyntaf yng Nghymru wedi cael sel bendith llywodraeth y DU.

Bydd yr orsaf - sydd eisoes yn rhan o gynllun datblygu lleol dwyrain Caerdydd - wedi ei lleoli yn Llaneirwg - a bydd lle i 4,000 o geir barcio yno.

Perchennog parc busnes Llaneirwg, Nigel Roberts, sydd wedi datblygu'r cynllun a bydd y broses gynllunio ffurfiol ar y cyd â Chyngor Caerdydd yn dechrau yfory.

Gorsaf drenau
CARDIFF PARKWAY DEVELOPMENTS

Mwy o broblemau A55

Teithio BBC Cymru

Damwain arall ar yr A55

Teithio BBC Cymru

Cyhuddo dyn a dynes o dros 30 o droseddau rhyw difrifol

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 56 oed a dynes 27 oed wedi eu cadw'n y ddalfa ar ôl bod o flaen Llys Ynadon Llanelli ar gyhuddiadau o gyflawni dros 30 o droseddau rhyw difrifol, gan gynnwys treisio plant o dan 13 oed.

Bydd y ddau, nad oes modd cyhoeddi eu henwau am resymau cyfreithiol, yn mynd o flaen Llys y Goron Abertawe ar 21 Awst.

Yr honiad yw fod y troseddau wedi digwydd yn Hendy-Gwyn ar Daf ac Aberteifi.

troseddau rhyw
google

Trydaneiddio: 'Neb ar gael'

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

'Ffraeo' am gynllun tai Gwynedd a Môn o fewn grŵp Plaid Cymru?

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn dweud fod neges gyfrinachol gan un o gynghorwyr newydd Plaid Cymru yn ninas Bangor at gyd aelodau'r blaid ar Gyngor Gwynedd yn awgrymu fod yna wahaniaeth barn o fewn y grŵp ar fater cynllun i ganiatau bron i 8,000 o dai newydd yng Ngwynedd a Môn.

Fe fydd cynghorwyr yn pleidleisio ar y cynllun ddydd Gwener yr wythnos nesaf, 28 Gorffennaf.

Tai
BBC

Cyfweliad gyda seren CPD Dinas Bangor

Pêl-droed, BBC Cymru

Ar wefan Planet Football mae cyfweliad gyda Gary Taylor Fletcher sy'n trafod ei yrfa o sgorio gôl i godi Blackpool i Uwchgynghrair Lloegr yn 2010 i fod yn rheolwr ar glwb Bangor yn Uwchgynghrair Cymru.

View more on twitter

Sych ond ambell gawod o law mân

Tywydd, BBC Cymru

"Mi fydd hi’n sych efo cyfnodau heulog i’r rhan fwyaf yn ystod y prynhawn, efo dim ond ambell gawod ynysig o law mân yn bosib," meddai Robin Owain Jones.

"Mi neith hi gymylu o’r de orllewin yn hwyrach p'nawn ma, cyn i law ledu ar draws y wlad o’r gorllewin wrth iddi nosi. Yn teimlo’n fwy ffres na’r dyddiau d’wetha - y tymheredd yn 18C ar ei uchaf."

Mwy am y tywydd yn eich ardal chi ar y wefan dywydd.

Damwain A55 wedi'i chlirio

Teithio BBC Cymru

Ar Taro'r Post heddiw...

BBC Radio Cymru

£4m i 'gefnogi sector ynni carbon isel Ynys Môn'

Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd £4m o gyllid yr UE yn cael ei fuddsoddi i adeiladu unedau busnes newydd er mwyn cefnogi sector ynni carbon isel Ynys Môn.

Bydd y datblygiad ym Mharc Busnes Bryn Cefni yn darparu dros 1,300m² o wagle ar gyfer swyddfeydd, defnydd diwydiannol ysgafn a storio i fusnesau ar hen safle Hyfforddiant Môn, a dros 750m² o wagle ar gyfer swyddfeydd yng Nghanolfan Fusnes Ynys Môn.

Dywedodd Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd Ynys Môn, Dylan Williams: "Bydd yr unedau newydd hyn yn cefnogi twf economaidd parhaus Ynys Môn, rhanbarth Gogledd Cymru yn ehangach a'r gwaith parhaus o ddatblygu Rhaglen Ynys Ynni."

Parc Cefni
Google

Newydd dorriSwyddi Cyllid a Thollau i aros ym Mhorthmadog

BBC Cymru Fyw

Mae Swyddfa Cymru wedi cadarnhau y bydd swyddi Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn aros ym Mhorthmadog, er y bydd yn symud i safle gwahanol.

Daeth cadarnhad y bydd yr 17 gweithiwr sydd ar hyn o bryd yn gweithio yn Nhŷ Moelwyn yn symud at gydweithwyr o'r adran Gwaith a Phensiynau yn y dre yn gynnar yn 2018.

Dywedodd yr Aelod Seneddol Guto Bebb ei fod "wrth ei fodd ein bod wedi llwyddo i sicrhau dyfodol y swyddfa hollbwysig hon, sy'n darparu gwasanaeth hanfodol i siaradwyr Cymraeg."

Swyddi
Google
Bydd gweithwyr Cyllid a Thollau yn symud i swyddfeydd yn Thedford House yn 2018

Penodi cynrychiolydd Cymru ar Fwrdd y BBC

BBC Cymru Fyw

Daeth cadarnhad fod Elan Closs Stephens wedi ei phenodi'n aelod Cymru ar Fwrdd y BBC.

Y bwrdd newydd o 14 aelod sy'n gyfrifol am oruchwylio'r gorfforaeth.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns fod Ms Stephens "yn dod â chyfoeth o brofiad yn y cyfryngau a'r diwydiannau creadigol, a bydd yn sicrhau fod llais cynulleidfa Cymru'n cael ei chynrycholi'n glir o gwmpas y bwrdd".

Elan Closs Stephens
BBC

Trafferth ar yr A55

Teithio BBC Cymru

Marc hylendid o 0/5 i ysgol gynradd!

Wales Online

WalesOnline sy'n adrodd bod ffreutur ysgol gynradd yng Nghasnewydd wedi cael marc o 0 allan o 5 gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd am hylendid, a bod yr ysgol wedi gorfod darparu prydau o ffynhonnell arall.

View more on twitter