a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyn-gyfarwyddwr i arwain adolygiad S4C?
  2. Meddyg Cymraeg i Ddyffryn Nantlle
  3. Chwaraeon Cymru: 'Angen gwelliannau'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw, Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Iau am 08:00.

Prestatyn dan ddŵr

Twitter

Mae tref Prestatyn yn sir Ddinbych dan ddŵr yn dilyn stormydd brynhawn Mercher. Dyma'r olygfa ar y stryd fawr yn gynharach heddiw.

Prestatyn
Twitter / S Gilmour

Rhagor o gawodydd trwm dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â rhagolygon ar gyfer heno:

Mae 'na rai cawodydd trwm iawn a tharanllyd yn bosib mewn rhannau o'r gogledd a'r dwyrain yn enwedig wrth iddi nosi, gyda rhybudd mewn grym tan hanner nos.

Yn sych ar y cyfan i weddill y wlad dros nos fodd bynnag, ac mi neith y cawodydd glirio tua’r dwyrain yn ystod yr oriau man.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Cyhuddo dau o lofruddio dynes yn Sir Benfro yn 2011

BBC Cymru Fyw

Mae dau berson wedi ymddangos yn y llys wedi'u cyhuddo o lofruddio dynes oedrannus yn Sir Benfro yn 2011.

Daw'r cyhuddiadau wedi i Heddlu Dyfed Powys ddweud eu bod wedi cynnal "ymchwiliad trylwyr diweddar" i farwolaeth Betty Guy o ardal Hwlffordd chwe blynedd yn ôl.

Fe wnaeth Penelope John, 50 o Landudoch, a Barry Rogers, 32 o Abergwaun, ymddangos yn Llys Ynadon Hwlffordd ddydd Mercher wedi eu cyhuddo o lofruddio Ms Guy, oedd yn 84 pan fu hi farw.

Cymylau storm dros ogledd Cymru

Mae'r ffotograffydd Aaron Crowe wedi anfon llun at BBC Cymru o gymylau stormus yn datblygu dros ogledd Cymru brynhawn Mercher.

Storm
Aaron Crowe

Ledley yn gwrthod cynigion o dramor

BBC Sport Wales

Cymro'n holi cyflwynydd Radio 2 am ei gyflog yn fyw ar yr awyr

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd sut wnaeth dyn o Forgannwg ffonio rhaglen radio Jeremy Vine ar Radio 2 a'i holi am ei gyflog, ar ôl y cyhoeddiad ei fod yn ennill cyflog o fwy na £700,000.

Ffoniodd Harry Jones y rhaglen i ofyn i’r cyflwynydd a oedd e’n teimlo embaras ynghylch ei gyflog yn dilyn adroddiad blynyddol y BBC oedd yn cyhoeddi cyflogau nifer o sêr y gorfforaeth.

Jeremy Vine
BBC

Cau ysgol yn sir Ddinbych oherwydd llifogydd

BBC Cymru Fyw

Daeth cadarnhad gan Ysgol Uwchradd Prestatyn bod yr ysgol ar gau ddydd Iau oherwydd llifogydd yn dilyn tywydd stormus brynhawn Mercher.

Llifogydd
Ysgol Uwchradd Prestatyn

Rhiant yn marw yn y môr wrth geisio achub ei ferch

Wales Online

Mae Wales Online yn adrodd bod rhiant wedi marw tra ar wyliau yn yr Eidal wrth iddo geisio achub ei ferch oedd mewn trafferthion yn y môr.

Bu farw Simon Alessandro Pearson, 47 oed o Bowys wrth iddo geisio achub ei ferch 10 oed o'r môr ar draeth Bosco Verde yn Ostuni.

Mae Wales Online yn dweud ei fod wedi ei gipio gan gerrynt y môr.

Llwyddodd achubwr i gyrraedd y ferch fach a'i dychwelyd i'r traeth, ond bu farw yn ddiweddarach wrth ddychwelyd i'r môr i geisio achub Mr Pearson.

Pro 12: Trafodaethau gyda Undeb Rygbi De Affrica yn parhau

Gleision Caerdydd

Cau un lon ar yr A55 ger Abergele oherwydd tywydd garw

Difforddwr tân yn ddieuog o ymosodiad rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae diffoddwr tân o Gaerfyrddin wedi ei gael yn ddieuog o ymosodiad rhyw yn erbyn cydweithiwr.

Roedd David Richard Lewis, 40 oed wedi gwadu'r pum cyhuddiad yn ei erbyn yn Llys y Goron Abertawe.

Roedd wedi'i gyhuddo o gyflawni ymosodiadau rhyw ar un o'i gydweithwyr dros gyfnod o 17 mis.

Fe gymerodd hi bedair awr a hanner i chwe dyn a chwe dynes ar y rheithgor ddyfarnu Mr Lewis yn ddieuog.

David Richard Lewis
BBC

Dyn yn sownd dan gerbyd yng Nghasnewydd

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Mae' Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cadarnhau bod swyddogion wedi ymateb i alwad frys y bore 'ma bod dyn mewn trafferthion mewn uned ddiwydiannol yng Nghasnewydd.

Erbyn i'r ambiwlans gyrraedd roedd y dyn yn sownd o dan gerbyd.

Cafodd ei gludo i Ysbyty Brenhinol Gwent ble mae'n parhau mewn cyflwr sefydlog.

Ambiwlans
BBC

Ymateb adolygiad celfyddydau 'ddim yn ddefnyddiol'

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi dweud nad yw'r ffordd mae mudiadau celfyddydol wedi ymateb i adolygiad beirniadol yn "ddefnyddiol".

Fe wnaeth adolygiad gafodd ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru argymell tynnu cyfrifoldebau a chyllid oddi wrth Lenyddiaeth Cymru.

Dywedodd Llenyddiaeth Cymru bod yr adroddiad yn llawn "camgymeriadau", ac fe wnaeth y Cyngor Celfyddydau feirniadu'r adroddiad hefyd.

Mae Mr Skates wedi dweud ei fod wedi synnu i weld "sylwadau personol yn ymddangos arlein" all danseilio ei ymateb i'r adroddiad.

Llen Cymru
BBC

Bethan yn holi Morgan Tomos

Blog

Ar ei blog mae'r awdur Bethan Gwanas yn holi Morgan Tomos, sy'n adnabyddus am ei gyfres Alun yr Arth.

Daw Morgan o Gaernarfon yn wreiddiol er yn byw yn Birmingham ar hyn o bryd – ond mae'n ceisio gwneud ei ffordd yn ôl i Gymru.

gwanas
bbc

Apelio am wybodaeth am lanc ar goll

ITV News

Mae ITV yn dweud bod Heddlu De Cymru yn apelio am wybodaeth am lanc 16 oed sydd wedi bod ar goll ers rhai dyddiau.

Mae Bradley Hemmings o Fro Morgannwg ond mae ganddo gysylltiadau â Maerdy ac Aberhonddu.

Prynu rhan o'r Wyddfa?

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod ffermwr yn ceisio gwerthu tir ar Yr Wyddfa.

Yn rhan o'r tîr mae'n ei werthu mae 'stâd Cwm Arddu, sy'n 112 erw ac yn un o'r llefydd gorau ym Mhrydain ar gyfer dringo.

Mae'r stâd yn cael ei werthu yn gyflawn am £2.5m, ond mae 388 erw arall ar werth am £12,000 yr erw.

wyddfa
BBC

Labadie i fethu dechrau'r tymor?

South Wales Argus

Mae'r South Wales Argus yn adrodd bod amheuaeth ynglŷn â ffitrwydd Joss Labadie, capten Casnewydd, cyn dechrau'r tymor newydd.

Cafodd Labadie lawdriniaeth i'w arddwn ym mis Mai, a olygodd ei fod wedi methu gemau cyfeillgar Casnewydd dros yr haf.

labadie
Huw Evans Picture Agency

Cwmderi yn 'le diogel i fyw'

ITV News

Mae gwefan ITV News yn adrodd bod pentref dychmygol Pobol y Cwm, Cwmderi yn le mwy diogel i fyw na un o drefi'r ardal mae'r ddrama'n seiliedig arni, Llanelli.

Mae gwaith ymchwil gan arbenigwyr diogelwch yn dangos bod llai o droseddau yng Nghwmderi na Llanelli, gyda 2.4 digwyddiad am bob 100 o bobl sy'n byw yng Nghwmderi o'i gymharu gyda 3.6 trosedd i bob 100 o bobl sy'n byw yn Llanelli.

Dyma'r ail le dychmygol mwyaf diogel i fyw ar ôl Ambridge ble mae drama Radio 4, The Archers, yn digwydd.

Cwmderi
BBC

Cadarnhau meddyg Cymraeg i weithio yn Nyffryn Nantlle

BBC Cymru Fyw

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cadarnhau y bydd meddyg teulu yn dod i weithio mewn meddygfa yn Nyffryn Nantlle yn yr hydref.

Daw yn dilyn pryderon gan nifer o bobl leol na fyddai meddyg Cymraeg yn gweithio yn yr ardal yn y dyfodol, wrth i feddygfa Dolwenith gau ym Mhen-y-groes.

Meddygfa
BBC

Llawysgrifau gwyddonydd amlwg ar werth

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd bod llawysgrifau gwyddonydd amlwg o Gymru yn mynd ar werth yn Sir Gaerloyw heddiw.

Mae’r casgliad yn cynnwys 24 o lythyrau gan y naturiaethwr Alfred Russel Wallace o Frynbuga, Sir Fynwy.

Mae’n cael ei gofio am ei gyfraniad i ddatblygu theori esblygiad drwy ddetholiad naturiol.

Alfred Russel Wallace
BBC

Chwaraeon Cymru: 'Angen gweithredu ar unwaith'

BBC Cymru Fyw

Mae adolygiad annibynnol wedi galw ar Chwaraeon Cymru i weithredu ar unwaith i wella'r ffordd mae'n rheoli perfformiad a datblygu sgiliau.

Yn ôl yr adroddiad, dywedodd nifer o fudiadau sy'n gweithio hefo Chwaraeon Cymru eu bod yn cael "ychydig iawn o ddealltwriaeth neu bethau newydd nad ydyn nhw'n ymwybodol ohonynt yn barod" gan Chwaraeon Cymru.

Dywedodd yr adroddiad hefyd bod angen eglurhad "brys" gan y llywodraeth ar rolau nifer o fudiadau, yn cynnwys Chwaraeon Cymru.

Chwaraeon cymru
BBC

Cwest: Dynes wedi marw wrth geisio achub ci

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi clywed bod hen nain oedd yn rhedeg ar ôl ei chi ar yr M4 wedi marw ar ôl cael ei tharo gan fan.

Clywodd y cwest yng Nghaerdydd bot Patricia Connors, 66, wedi rhedeg i'r ffordd i geisio achub ei hanifail anwes.

Dywedodd gyrrwr y fan nad oedd ganddo "unman i fynd" a bod yr holl beth wedi digwydd "mewn eiliad".

Fe wnaeth y crwner, Phillip Spinney gofnodi rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol.

Patricia Connors
BBC

'Cynnes a thrymaidd iawn'

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â rhagolygon y prynhawn: "Bydd hi’n bnawn cynnes a thrymaidd iawn, 'efo tipyn o heulwen niwlog i’r rhan fwyaf.

"Ond er yn sych i rannau helaeth o’r wlad, mae ‘na rybudd am gawodydd trwm a tharanllyd posib mewn rhannau o Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Powys, Wrecsam, Conwy, Gwynedd a Sir Fynwy, all olygu hyd at 30mm o law mewn cyfnod o awr mewn mannau.

"Y tymheredd yn 28C ar ei uchaf."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Taro'r Post: Trafod gwrthod ysgol feddygol

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Dyn yn disgyn o uchder ym Mae Colwyn

North Wales Pioneer

Mae'r North Wales Pioneer yn adrodd bod dyn wedi’i gludo i'r ysbyty ar ôl disgyn o uchder ym Mae Colwyn.

Roedd yr heddlu wedi derbyn galwad am oddeutu 12:50 i ddigwyddiad domestig ar Ffordd yr Orsaf.

Pan gyrhaeddon nhw fe welsant ddyn yn disgyn o falconi llawr cyntaf i'r palmant islaw.

Mae'r dyn mewn cyflwr difrifol yn Ysbyty Glan Clwyd.

Creu DYLANwad ar bobl Creta

Twitter

Ailagor parc Pontypridd i'r cyhoedd

Heddlu De Cymru

Mae Parc Ynysangharad ym Mhontypridd bellach wedi ailagor.

Fe wnaeth yr heddlu gau'r parc ar ôl i gorff dyn gael ei ddarganfod yno'r bore 'ma.

Dirwy i ddyn am bysgota'n anghyfreithlon

BBC Cymru Fyw

Mae cogydd wedi cael dirwy am bysgota'n anghyfreithlon yn Afon Dyfrdwy.

Roedd Zhi Nan Weng, cogydd mewn bwyty Chineaidd, wedi dal llyswennod a physgod a dywedodd ei fod yn bwriadu eu bwyta ei hun.

Clywodd Ynadon Y Fflint nad oedd yn ymwybodol ei fod yn torri'r gyfraith.

Cafodd Weng, 35 o ardal Caer, ddirwy o £552 ar ôl iddo gyfaddef pysgota'n anghyfreithlon.

Gwrthdrawiad Môn: Heddlu'n apelio am wybodaeth

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymu yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ar y B5109 ger Bodedern yn gynharach bore 'ma.

Fe gafodd gwasanaethau brys ei galw am tua 04:30 ar ôl i gar MG du daro wal.

Mae dau ddyn wedi'i cludo i'r ysbyty gydag anafiadau difrifol.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un gyda gwybodaeth i ffonio 101.

Diweddaru rhybudd am law trwm

Y Swyddfa Dywydd

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi diweddaru'r rhybudd melyn am law trwm.

Mae'n bosib na fydd yn cael gymaint o effaith ar dde a gorllewin Cymru, ond mae stormydd yn dal yn bosib yn y gogledd ddwyrain.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

View more on twitter

Cyhoeddi cyflogau sêr y BBC

BBC Cymru Fyw

Mae'r BBC wedi cyhoeddi enwau'r ser sy'n ennill mwy na £150,000 y flwyddyn fel rhan o'r adroddiad blynyddol.

Mae nifer o Gymry ar y rhestr:

Jeremy Bowen (Gohebydd y Dwyrain Canol): £150,000 - £199,999

Jonathan Davies (Cyflwynydd chwaraeon): £150,000 - £199,999

Jason Mohammad (Cyflwynydd radio a theledu): £250,000 -£299,999

Alex Jones (Cyflwynydd The One Show): £400,000 - £449,999

Huw Edwards (Cyflwynydd newyddion): £550,000 - £599,999

John Humphrys (Cyflwynydd newyddion): £600,000 - £649,999

Alex Jones
BBC

Llofruddiaeth Hwlffordd: Dau yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae dau berson wedi ymddangos yn y llys wedi eu cyhuddo o lofruddiaeth dynes chwe blynedd yn ôl.

Bu farw Betty Guy yn ardal Hwlffordd, Sir Benfro yn 2011.

Fe wnaeth Barry Rogers, 32 o Abergwaun, a Penelope John, 50 o Landudoch, ymddangos mewn gwrandawiad byr yn Llys Ynadon Hwlffordd.

Cafodd y ddau eu cadw yn y ddalfa cyn ymddangosiad yn Llys y Goron Abertawe ddydd Gwener.

Arddangos cynllun ysgol uwchradd newydd Aberhonddu

BBC Cymru Fyw

Fe fydd cynlluniau ar gyfer ysgol uwchradd newydd £22m ym Mhowys yn cael eu harddangos ddydd Mercher.

Byddai'r ysgol newydd yn cymryd lle adeilad presennol Ysgol Uwchradd Aberhonddu, gan ddatblygu ysgol "sy'n ateb gofynion addysg yn yr 21ain Ganrif".

Fe ddyfarnwyd y cytundeb o adeiladu'r ysgol i gwmni BAM Construction gan Gyngor Powys ym mis Mai.

Ysgol
BBC

Gemau darbi'r rhanbarthau i barhau

Wales Online

Yn ôl WalesOnline mae'r gemau darbi rhwng rhanbarthau Cymru yn y Pro12 am barhau, er bod timau o Dde Affrica am ymuno a'r gynghrair.

Roedd gofidion y byddai ehangu'r gystadleuaeth yn golygu y byddai'r gemau darbi yn digwydd yn llai aml.

Mae trafodaethau yn parhau ynglŷn â beth fydd union strwythur y gystadleuaeth, gydag un cynnig i rannu'r Pro12 yn ddwy.

Dacey
BBC
Kristian Dacey yn croesi dros y Gleision yn y fuddugoliaeth yn erbyn y Gwilch yn 'Dydd y Farn', Ebrill 2017

Cau ffordd ar Ynys Môn wedi gwrthdrawiad

Cyngor Ynys Môn

Mae Cyngor Môn wedi cadarnhau bydd ffordd y B5109 ar gau weddill y bore yn dilyn gwrthdrawiad yn gynharach.

View more on twitter

Cyhuddo dau o lofruddio dynes yn 2011

BBC Cymru Fyw

Mae dau berson wedi eu cyhuddo o lofruddio dynes oedrannus yn Sir Benfro yn 2011.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys eu bod wedi cynnal "ymchwiliad trylwyr diweddar" i farwolaeth Betty Guy, o ardal Hwlffordd chwe blynedd yn ôl.

Mellten yn dechrau tân mewn tŷ yng Ngwynedd

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod tân wedi dechrau mewn tŷ ym Mryncrug ger Tywyn, Gwynedd, ar ôl i fellten daro'r adeilad.

Cafodd criwiau tân eu gyrru o Aberdyfi, Aberystwyth a Machynlleth, gyda diffoddwyr ar y safle am bedair awr.

Newydd dorriDarganfod corff dyn ym Mhontypridd

Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu wedi cadarnhau bod corff dyn wedi ei ddarganfod ym Mharc Ynysangharad, Pontypridd y bore 'ma.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod swyddogion wedi eu galw i'r parc am 07:00.

Mae'r farwolaeth yn cael ei drin fel un "anesboniadwy" ar hyn o bryd, ac mae'r parc yn parhau i fod ar gau.

newydd dorri
BBC

Rhybudd melyn am stormydd

BBC Cymru Fyw

Fe allai stormydd "difrifol" effeithio ar gyflenwadau pŵer ac achosi llifogydd mewn rhannau o Gymru, wrth i'r Swyddfa Dywydd gyhoeddi ail ddiwrnod o rybuddion tywydd.

Mae rhybudd melyn wedi cael ei gyhoeddi rhwng 05:00 a 22:00.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y byddai stormydd a glaw "gwasgaredig" yn symud i'r gogledd ar draws Cymru yn y bore.

Rhybudd tywydd
BBC