a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Diwrnod llawn o gystadlu yn y Pafiliwn tan yn hwyr heno
  2. Prif seremonïau'r dydd yw seremoni wobrwyo'r Priflenor Rhyddiaith am 16:30 a Thlws y Cerddor am 19:05
  3. Mae cystadleuaeth Unawd o Sioe Gerdd dros 19 oed a Gwobr Richard Burton hefyd yn rhan o'r sesiwn gystadlu hwyr
  4. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am y dewis o ddarnau sy'n cael eu perfformio ar y llwyfan. O bryd i'w gilydd, fe allant gynnwys iaith gref a themâu dadleuol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Da bo am ddiwrnod arall...

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

A dyna ni ar ddiwedd diwrnod prysur arall o'r Maes a mwy.

Cofiwch bod y cystadlu'n parhau yn y pafiliwn heno, a gallwch wylio'r cyfan yn fyw drwy glicio yma neu ar y ddolen 'Gwyliwch y cystadlu'n fyw o'r Pafiliwn' uchod.

Hefyd, mae modd i chi gael holl ganlyniadau'r dydd ar ein gwefan.

Tan fory felly, hwyl i chi.

Sonia Edwards
BBC

Noson gyntaf gigs Maes B 2017 heno...

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Y beirniaid sydd â her Brwydr y Bandiau

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Heddiw mewn hanes...

Twitter

Pur anaml mae son am bêl-fâs ar y llif byw, ond mae Ted Williams yn eithriad!

Yn un o arwyr hanes clwb y Boston Red Sox, roedd tad Ted Williams yn hanu o Gymru, a 57 mlynedd yn ddiweddarach mae'n dal ar frig rhestr y tîm am nifer yr 'home runs'.

View more on twitter

Brwydr y Bandiau: Pwy aiff â hi?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae cystadleuaeth Brwydr y Bandiau wedi dechrau ar lwyfan y maes ym Modedern.

Fe welwch y chwech sy'n mynd amdani isod.

Pwy aiff a hi tybed?

View more on twitter

Merched Seland Newydd 44-12 Merched Cymru

Rygbi, BBC Cymru

Sonia a'i chyfrol yn ei llaw...

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Sonia Edwards yn wen o glust i glust yn dilyn y seremoni, a chopi o Rhannu Ambarél yn ei llaw.

Sonia Edwards
BBC

Brwydr y Bandiau'n dechrau ar y maes

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Y Fedal Ryddiaith: Cloi'r seremoni

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Archdderwydd yn dirwyn y seremoni i ben wrth i'r gynullelidfa yn y Pafiliwn godi ar ei thraed i gyd-ganu Hen wlad Fy Nhadau.

hen
BBC
Cefin yn arwain y canu - 'Hen Wlad Fy Nhadau'

Y Fedal Ryddiaith: Rhannu Ambarél

Cyngor Llyfrau Cymru

A dyma'r gyfrol:

View more on twitter

Y Fedal Ryddiaith: Y ddawns a'r Corn Hirlas

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r ddawns er anrhydedd i’r Priflenor yn cael ei chyflwyno gan ddawnswyr Clocswyr Garmon, Dawnswyr Delyn a Dawnswyr Tanat.

Maen nhw wedi cael eu hyfforddi gan Meinir Siencyn, Frances Jones a Rhian Davies.

Mae'r Corn Hirlas yn cael ei gyflwyno gan Mared Wyn Hughes. Macwyaid y llys wrth ei hochr yw Bradley Richard Jones a Rhodri Morris Williams.

Eurgain Sara Lloyd sy'n cyflwyno'r Flodeuged. Mae hi yn cael ei chynorthwyo gan ddwy forwyn y Llys, Elliw Mair Huws a Greta Fflur Keen.

dawnsio
bbc

Y Fedal Ryddiaith: Cyfarchiad Priflenor y llynedd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Y Prif Lenor Eurig, enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod y Fenni, sy'n cyfarch y llenor buddugol.

Fe enillodd yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni am ei nofel 'Cai'.

ffon
bbc
Y dechnoleg newydd ar waith yn y seremoni!

'Llongyfarchiadau mawr i Sonia Edwards'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Y Fedal Ryddiaith: Cyfarch y Priflenor

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Dafydd Wyn ,Glantwymyn sy'n cyfarch y Priflenor gyda Cywydd y Priflenor. Cafodd y geiriau eu cyfansoddi gan Emrys Roberts.

glantwymyn
bbc

Y Fedal Ryddiaith: A oes Heddwch?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Archdderwydd yn llongyfarch Sonia Edwards gan ddweud ei bod wedi ailadrodd camp arbennig.

Mae'r cleddyf yn cael ei godi uwch ei phen, a'r Archdderwydd, yn ôl y traddodiad. yn gofyn a oes Heddwch.

Mae'n cyflwyno'r Fedal Ryddaith iddi.

medaln
bbc

Y Fedal Ryddiaith: Y Priflenor yw Sonia Edwards

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Archdderwydd Geraint Llifon yn cyhoeddi mai Sonia Edwards yw Prif Lenor Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.

Yn wreiddiol o Gemaes, Ynys Môn, cafodd ei haddysgu yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch a Phrifysgol Bangor.

Bu'n athrawes Gymraeg cyn ymddeol yn gynnar i ganolbwyntio ar ysgrifennu. Mae'n fam i Rhys, sy'n athro ac yn brif leisydd y grŵp Fleur de Lys, ac yn byw yn Llangefni.

son
bbc

Y Fedal Ryddiaith: Merch sydd ar ei thraed

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r enillydd yn cael ei thywys i'r llwyfan i gymeradwyaeth gynnes.

enillydd
bbc

Y Fedal Ryddiaith: DAIWA SR3 yw'r enillydd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Gerwyn Williams yn dweud fod y safon dweud bod yna enillydd, a'i ffugenw DAIWA SR3, sy'n wialen bysgota!

Y Fedal Ryddiaith: 20 cyfrol wedi eu cyflwyno

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Gerwyn Williams sy'n traddodi'r feirniadaeth, ac yn dweud ei bod yn fraint cael beirniadu'r gystadleuaeth eleni.

Mae'n dweud bod 18 mlynedd ers iddo feirniadu ddiwetha - y tro hynny yn Eisteddfod 1999.

Mae'n dweud bod y safon yn "cymharu'n ffafriol".

20 cyfrol sydd wedi eu cyflwyno eleni

ger
bbc

Y Fedal Ryddiaith: Y Feirniadaeth

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Archdderwydd Geraint Llifon yn croesawu'r beirniaid eleni yw Gerwyn Williams, Francesca Rhydderch a Lleucu Roberts. Y Prifardd Gerwyn Williams sy'n traddodi'r feirniadaeth. Mae o'n bennaeth Adran y Gymraeg, Prifysgol Bangor ac enillodd Goron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1994.

Y Fedal Ryddiaith: Gweddi'r Orsedd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ar ganiad utgyrn Dewi Corn a Paul Corn Cynan mae'r gynulleidfa yn codi ar ei thraed tra bod Gweddi'r Orsedd yn cael ei hoffrymu gan Meilir.

gweddi
bbc

Y Fedal Ryddiaith: Cysgodion

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Fedal Ryddiaith a gwobr ariannol o £750 yn cael ei chynnig eleni am gyfrol o ryddiaith greadigol heb fod dros 40,000 o eiriau ar y testun Cysgodion.

Beirniaid y gystadleuaeth eleni yw Francesca Rhydderch, Lleucu Roberts a Gerwyn Williams.

Y Fedal Ryddiaith: Y seremoni'n dechrau

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ac mae'r seremoni yn dechrau...

Mae'r dawnswyr, y swyddogion a'r Orsedd yn ymlwybro i'r llwyfan.

llwyfan
bbc

Croesawu aelod newydd i deulu Cyw

Cyw

Ar stondin S4C y prynhawn 'ma, cafodd cyflwynydd newydd rhaglen Cyw ei chyhoeddi.

Bydd Elin Haf yn ymddangos gyntaf ar y gwasanaeth ar S4C ar 4 Medi.

Mae plant bach Cymru'n edrych ymlaen!

Cyflwynydd
BBC

Cyflwyno enillwyr llenyddol yr Eisteddfod

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Roedd enillwyr gweddill cystadlaethau'r Adran Lenyddiaeth yn cael eu cyflwno yn y Babell Lên yn Eisteddfod Môn p'nawn 'ma.

Awdur llyfrau Gwlad y Rwla, Angharad Tomos, ddaeth yn fuddugol ar yr ysgrif ar y testun 'Tirion dir'.

Angharad Tomos yn cael ei gwobrwyo am yr ysgrif yn y Babell Lên
BBC

Cyhoeddi enw Cadeirydd newydd Cyngor Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth

Cyhoeddodd Prifysgol Aberystwyth mai'r Dr Emyr Roberts fydd Cadeirydd nesaf y Cyngor.

Ar hyn o bryd Dr Roberts yw Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru a bydd yn ymddeol ym mis Hydref 2017 ar ôl pum mlynedd wrth y llyw.

Cyn ymuno â Chyfoeth Naturiol Cymru, bu'n gweithio i Lywodraeth Cymru mewn swyddi uwch yn y gwasanaeth sifil, gan gynnwys Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Sgiliau a Chyfarwyddwr Cyffredinol Gwasanaethau Cyhoeddus a Llywodraeth Leol.

Dr Emyr Roberts
Prifysgol Aberystwyth

Lansio e-lyfr 'Agweddau at ddwyieithrwydd'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol bore 'ma cafodd e-lyfr newydd ei lansio dan y teitl 'Agweddau at ddwyieithrwydd'.

Bwriad y llyfr yw ceisio herio nifer o fythau ynglŷn ag anfanteision, yn ogystal â manteision, siarad dwy iaith.

Bu'r prifardd Ifor ap Glyn yn holi'r awduron, yr Athro Enlli Môn Thomas a Dr Peredur Webb-Davies o Brifysgol Bangor, am y gyfrol.

agweddau at ddwyieithrwydd
BBC

Baban pum mis oed wedi ei lladd yn anghyfreithlon

BBC Wales News

Fe gafodd merch bum mis oed fu farw o anafiadau i'w phenglog ei lladd yn anghyfreithlon - dyna gasgliad cwest i'w marwolaeth.

Bu farw Sunaria Hamid-Howells, o Bontypridd, Rhondda Cynon Taf, yn 2012.

Dywedodd crwner Caerdydd mai un o rieni'r ferch fach, Dilshad Hamid neu Katherine Howells achosodd ei marwolaeth.

Cwest Babi
BBC

Merched Seland Newydd 20-0 Merched Cymru

Rygbi, BBC Cymru

'Diwrnod trist i'r Gymraeg ac i ddemocratiaeth'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Wrth ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar y Papur Gwyn, dywedodd Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Heledd Gwyndaf dod hwn yn "ddiwrnod trist i'r Gymraeg ac i ddemocratiaeth'

"Mae angen deddfu i roi hyder i bobl siarad Cymraeg," meddai. "Mae pobl tu ôl i fariau carchar am geisio cael cwmniau mawr i ddeall pwysigrwydd siarad Cymraeg.

"Mae'n waith caled ac yn flinedig bod yn Gymraes heddiw."

cyfarfod
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

'Y mesur iaith presennol yn rhy gymhleth'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mewn cyfarfod i drafod deddfu a'r Gymraeg ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, dywedodd y bargyfreithiwr Gwion Lewis fod y "mesur iaith presenol yn rhy gymhleth".

"Dydy pobl ar lawr gwlad ddim yn ymwybodol o'i hawliau iaith.

"Does dim mesur na deddf ar hyn o bryd sy'n tynnu hawliau sylfaenol pobl at ei gilydd yn dwt ac sy'n egluro hawliau sylfaenol pobl Cymru."

Gwion Lewis
BBC

Papur Gwyn: Arweinydd Plaid Cymru'n ymateb

Twitter

Gwylio gêm merched Cymru v Seland Newydd

S4C

Mae merched Cymru wedi dechrau eu gêm gyntaf ym Mhencampwriaeth Rygbi'r Byd yn erbyn Seland Newydd, a gallwch wylio'r cyfan yn fyw ar S4C.

Rygbi Mercherd
S4C

Ymateb cymysg i ddiddymu rôl y Comisiynydd Iaith

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ar faes yr Eisteddfod, mae'r syniad o ddiddymu swydd y Comisiynydd wedi ennyn ymateb cymysg.

"Mae'n newyddion trist iawn. Mae'n dangos unwaith eto bod nhw'n trio gwasgu'n ariannol a hynny ar draul y Gymraeg," meddai Bob Parry."Mae'n bwysig fod y comisiynydd yna."

Ychwanegodd Gwen Owen: "Dwi'n cytuno y dylen ni ei chadw hi. Does wybod beth fydd y canlyniad os ydan ni'n colli nhw, mi fydd o'n ansicr iawn."

Ond roedd rhai yn credu y dylid rhoi cyfle i'r drefn newydd.

"Falle fod e'n well cael bwrdd o fwy nag un person," meddai Angela Rees. "Ond mae e i gyd yn dibynnu ar sut mae'n mynd i weithio a chael ei reoli."

Comisiynydd
BBC

Amseru anffodus!

Rhyl, Prestatyn & Abergele Journal

Y Rhyl Journal sy'n adrodd stori - sydd ag amseru anffodus - fod tafarn fu unwaith yn boblogaidd yn y dre ar fin cael ei dymchwel i wneud lle ar gyfer datblygiad masnachol.

Ni fydd Bardd Coronog ar Ffordd Derwen am lawer hirach!

View more on twitter

'Dim digon o gynnwys am Gymru ar y BBC'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Byd y bêl yn y Babell Len

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Anaml y mae pêl-droed bwnc trafod yn y Babell Lên, ond mae sgwrs ychydig yn wahanol yn digwydd yno'r prynhawn 'ma.

Ar y llwyfan mae cyn bêl-droediwr Cymru, Owain Tudur Jones, a'i daid, y nofelydd Geraint Vaughan Jones yn trafod pêl-droedwyr y Rhyfel Byd Cyntaf, a straeon rhai o'r bechgyn fu'n ymladd ganrif yn ôl.

Dywedodd y darlledwr Gari Pritchard, sy'n llywio'r sgwrs, fod ymweliadau diweddar y tîm cenedlaethol â Gwlad Belg a Ffrainc wedi eu hysgogi i edrych yn ôl ar hanes y pêl-droedwyr a fu.

Peldroed
BBC

Gêm gynta merched Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd

Rygbi, BBC Cymru

Pob lwc i dîm rygbi merched Cymru sy'n chwarae eu gêm gyntaf yng Nghwpan y Byd 2017 heddiw.

Seland Newydd fydd y gwrthwynebwyr yn Billing Park yn Nulyn - y gic gyntaf am 14:45.

View more on twitter

Llun y dydd?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Nid pawb sy'n cael eu plesio gan yr un pethau ar faes y Brifwyl... diolch byth.

View more on twitter

O'r Maes i Maes B

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Gyda gigs Maes B yn dechre heno, dyma i chi'r ffordd i gyrraedd...

View more on twitter