a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Gwion Hallam o'r Felinheli yn ennill Coron yr Eisteddfod
 2. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am y dewis o ddarnau sy'n cael eu perfformio ar y llwyfan. O bryd i'w gilydd, fe allant gynnwys iaith gref a themâu dadleuol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr!

  BBC Cymru Fyw

  A dyna'r oll gan griw'r llif byw am heddiw.

  Ymunwch â ni 'fory am fwy o'r diweddara' o'r Eisteddfod a thu hwnt.

  Yn y cyfamser, wrth gwrs, fe fedrwch chi gadw golwg ar ein tudalen Eisteddfod arbennig am y straeon diweddara' o'r maes, gan gynnwys y trefniadau parcio ar gyfer dydd Mawrth.

  Hwyl fawr i chi - a llongyfarchiadau i enillydd y Goron, Gwion Hallam.

  Gwion Hallam
 2. Y Coroni: Geiriau 'yn arhosol'

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Esboniodd Gwion Hallam hefyd ar S4C mai pedwar o'r pobl fuodd e'n gweithio gyda nhw mewn cartref sydd tu ôl i'r llysenw: elwyn/annie/janet/jiws.

  Roedd un ohonyn nhw - Elwyn - yn cofio barddoniaeth, er na fyddai'n aml yn medru cofio beth ddigwyddodd yn fwy diweddar.

  "Mae 'na rhwybeth am eiriau sydd, falle, yn arhosol", meddai Gwion.

 3. Y Coroni: 'Her enfawr'

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Ar S4C, mae Gwion Hallam wedi bod yn esbonio ychydig o'r cefndir i'w bryddest.

  "Fues i mewn dau gartref dros y flwyddyn ddiwetha' yn gweithio gyda phobl sydd â dementia, ac yn sgwennu barddoniaeth gyda nhw," meddai.

  "O'dd e'n her enfawr. O'n i'n teimlo allan o 'nyfnder, ond ro'n i mor freintiedig i gael gweithio gyda nhw... Ac fe wnaeth e'n sbarduno i sgwennu."

 4. Y Coroni: Hen Wlad Fy Nhadau

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r seremoni yn dirwyn i ben yn y dull traddodiadol. Mae pawb yn canu'r anthem genedlaethol, Hen Wlad Fy Nhadau.

  Ar ei diwedd mae'r Osgordd yn gadael y llwyfan.

 5. Y Coroni: Y ddawns flodau

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r ddawns flodau yn un o uchafbwyntiau prif ddefodau'r Eisteddfod.

  Mared Wyn Hughes sy'n cyflwyno'r Corn Hirlas. Macwyaid y Llys ydy Bradley Richard Jones a Rhodri Morris Williams.

  Mae'r Flodeugerdd yn cael ei chyflwyno gan Eurgain Sara Lloyd. Gyda hi wrth ei hochr mae Morynion y Llys - Elliw Mair Huws a Greta Fflur Keen.

  Daw merched y Ddawns Flodau eleni o Ysgolion Cynradd lleol - Bodedern, Bryngwran, Llanfairpwll, Llanfechell, Llannerch-y-medd, Morswyn, Goronwy Owen, Y Borth, Y Graig a Santes Gwenfaen.

  Cafodd y dawnswyr eu hyfforddi gan Mair Jones, Mary Evans, Lowri Angharad, Fiona Bridle ac Olwen Green.

  blodau
 6. Y Coroni: 'Agorodd pob drws'

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  "I ti Gwion, agorodd pob drws", meddai'r Prifardd Cen wrth gyfeirio at ymateb y bardd i'r testun "Trwy Ddrych".

  cen
 7. Y Coroni: Cyfarch y Bardd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Huw Alun sy'n cyfarch y bardd buddugol efo Cân y Coroni. Cafodd y geiriau eu cyfansoddi gan y diweddar Brifardd Gerallt Lloyd Owen, brawd yr Archdderwydd.

  Mae'r Prifardd Cen hefyd yn annerch y bardd. Enillodd y Goron yn Eisteddfod y Bala yn 1997.

  huwalun
 8. Y Coroni: Coron ar ei ben

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Nawr mae ganddon ni Brifardd yn swyddogol!

  Y Coroni
 9. Y Coroni: Cefndir y Prifardd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Archdderwydd yn dweud bod Gwion Hallam heb farddoni rhyw lawer dros y blynyddoedd dwytha', er iddo ddod yn agos i'r brig yn Eisteddfod Maldwyn 2003.

  Yn ddiweddar, bu’n gweithio ar brosiect llenyddiaeth yn y gymuned ar ran Llenyddiaeth Cymru, gan ymweld â chartrefi a gweithio gyda phobl â dementia.

  Mae'r Archdderwydd yn dweud hefyd bod y bardd yn awyddus i ddiolch i Gwen Lasarus am ei berswadio i wneud y gwaith yn y cartrefi ac ailgynnau’r awydd i farddoni ynddo.

  Caiff y gwaith ei gyflwyno i'w wraig, Leri.

  gwioncoron
 10. Y Coroni: Mwy am Gwion Hallam

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Felly pwy'n union yw'r bardd buddugol?

  Yn wreiddiol o Rydaman, mae Gwion Hallam yn byw yn Y Felinheli gyda’i wraig Eleri a’u plant, Noa, Moi, Twm a Nedw.

  Mae’n gweithio i gwmni teledu Darlun, ac wedi bod yn ffilmio yng Nghonwy, Llambed a De Corea dros y misoedd diwethaf.

  gwion
 11. Y Coroni: Gwion Hallam yw'r Prifardd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  A dyma'r cyhoeddiad swyddogol: Gwion Hallam yw enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.

 12. Y Coroni: Y Pafiliwn ar ei draed

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r bardd yn cael ei arwain tua'r llwyfan i gymeradwyaeth y pafiliwn...

  eist
 13. Y Coroni: Pwy yw'r bardd buddugol?

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Wedi caniad y cyrn gwlad, mae'r bardd buddugol ar ei draed...

  gw
 14. Y Coroni: elwyn/annie/janet/jiws yw'r bardd buddugol

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  "Cymaint o bryddestau rhagorol, ond dim ond un a all gipio'r goron", meddai'r beirniad.

  "O drwch aden gwybedyn fe fydde Glenys wedi hoffi medru coroni Coppi.

  "Ond mae'n barod iawn serch hynny i gydsynio â Gwynne a finne fod elwyn/annie/janet/jiws wedi ymdrin yn gynnil o feistrolgar a sensitif ag un o felltithion duaf ein dydd.

  "Ac felly fe ryn ni'n tri yn unfryd o'r farn mai drych elwyn/annie/janet/jiws 'ddylai adlewyrchu wyneb haul a llygad goleuni yma eleni ym Modedern."

 15. Y Coroni: Y Dosbarth Cyntaf

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Ond mae'n dweud bod wyth cerdd yn haeddu lle yn y dosbarth cyntaf.

  Mae "safon gyffredinol cystadleuaeth y goron eleni yn rhagori ar yr hyn a gafwyd yn y gystadleuaeth hyd yn hyn", tybiai.

  beirniad
 16. Y Coroni: Y Feirniadaeth

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r beirniad yn dweud bod gormod o "ddoethinebu" a "phregethu" yn rhai o'r cerddi.

  beirniaid
 17. Y Coroni: Y Feirniadaeth

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  "Mae'r tri ohonon ni'n llawen o gytûn inni gael eleni nid un gerdd, ond nifer anarferol o gerddi, a lwyddodd i gyrraedd safon aruchel", meddai'r beirniad.

  cynull
  Image caption: Y gynulleidfa yn y Pafiliwn yn gwrando'n astud ar feirniadaeth M Wynn Thomas