a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  A dyna ni! Y llif byw wedi dod i ben ar ail ddiwrnod Eisteddfod Genedlaethol 2017.

  Ymunwch efo ni yfory am 08:00 am y diweddara' o holl ddigwyddiadau'r Maes.

  Diolch am ddilyn - hwyl!

 2. Anfarwoli Pantycelyn cyn y Gymanfa

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Yn y Babell Lên y pnawn 'ma, mae'r Athro Derec Llwyd Morgan wedi bod yn gwerthuso gwaddol gwaith William Williams Pantycelyn.

  Ynghyd â darlith oedd yn canmol "ieithwedd iasol, eofn" yr emynwr, roedd y canwr Wil Tân yno'n dehongli eu geiriau.

  Bydd cyfle i glywed nifer o emynau Pantycelyn yn y Gymanfa Ganu heno, ble mae 'na "le nodedig" iddo wrth ddathlu 300 mlynedd ers ei eni.

  Mae'r Gymanfa dan ofal yr arweinydd o Ynys Môn, Mari Lloyd Pritchard, ac fe fydd modd ei gwylio ar S4C neu wrando ar BBC Radio Cymru.

  Derec Llwyd Morgan
 3. Côr plant yn codi'r to!

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'na gystadlu brwd yn y pafiliwn pnawn 'ma, wrth i'r corau frwydro unwaith eto.

  Un o'r corau ieuengaf i gystadlu yw Côr Iau Glanaethwy, dan arweiniad Rhian Roberts.

  glanaethwy
 4. Gymanfa: Parcio ym Modedern

  BBC Cymru Fyw

  Yn dilyn y newyddion yn gynharach am y newidiadau i'r drefn parcio ar gyfer yr Eisteddfod o yfory ymlaen, mae Cymru Fyw wedi derbyn cadarnhad bydd y parcio ar gyfer y Gymanfa heno yn parhau yn y meysydd presennol ym Modedern.

  parcio
 5. Croeso i bawb gyfrannu

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r canolbwyntio'n amlwg ar wynebau pawb wrth i fudiad Clera drefnu sesiwn werin anffurfiol, i gerddorion profiadol a dibrofiad, yn y Tŷ Gwerin heddiw.

  gwerin
 6. Prif seremonïau'r wythnos

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Cynhelir seremonïau i anrhydeddu prif enillwyr yr Eisteddfod ar lwyfan y Pafiliwn yn ystod wythnos y brifwyl.

  Yr Archdderwydd, sef Geraint Lloyd Owen neu Geraint Llifon, sy'n arwain y prif seremonïau ac mae Gorsedd y Beirdd yn bresennol hefyd.

  I lawer o Eisteddfodwyr, y prif seremonïau yw pinacl eu hwythnos gyda dyfalu mawr a fydd yna deilyngdod a phwy fydd yr enillydd.

  Cyfle yma i edrych yn ôl ar brif seremonïau Eisteddfod Genedlaethol 2016

  eisteddfod
 7. Eurig Salisbury - Gwestai Penblwydd

  Dewi Llwyd

  Cyflwynydd BBC Cymru

  Y Prif Lenor, bardd ac aelod o dîm buddugol y Talwrn eleni oedd gwestai arbennig y bore ar raglen Dewi Llwyd heddiw.

  A welwn ni fwy o Eurig cyn diwedd yr wythnos tybed?

  Video content

  Video caption: Y Prif Lenor a'r bardd oedd gwestai arbennig y bore.
 8. Cyngor yr Eisteddfod wedi cynyddu eu presenoldeb

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae Cyngor yr Eisteddfod wedi cynyddu eu presenoldeb ar y Maes eleni er mwyn ceisio denu “mwy o groesdoriad” o aelodau.

  Mae hynny’n cynnwys cynnal stondin am y tro cynta’ “o fewn co’ byw”.

  Y cyngor yw’r corff sy’n gyfrifol am gyfeiriad cyffredinol y Brifwyl, gan gynnwys newidiadau fel caniatáu alcohol ar y Maes.

  Mae’r Cyngor hefyd yn ail-lansio Loteri’r Eisteddfod, oedd gynt yn cael ei hyrwyddo dan yr enw Hapnod.

 9. Gymanfa arall bendraw'r byd

  Twitter

  Mae Gwenfair Griffith wedi bod yn Trydar i atgoffa pawb o Gymanfa arall sydd yn digwydd heddiw, ond o bosib bod y tywydd ychydig yn well ben arall y byd...er, mae'n aeaf yna.

  View more on twitter
 10. System bysiau gwennol i gludo Steddfotwyr dydd Llun

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Eisteddfod wedi penderfynu symud maes parcio'r ŵyl dros dro yn sgil tywydd gwael ym Modedern.

  Fore Llun, fe fydd gofyn i ymwelwyr adael eu ceir ym maes parcio Sioe Môn ym Mona a chymryd bws gwennol i'r Maes.

  Yn ôl yr Eisteddfod, bydd y drefn newydd ar waith "am gyfnod ddydd Llun" er mwyn "arbed y tir" o gwmpas y safle parcio presennol.

  gwynt
 11. Torf anodd!

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r tywydd yn medru golygu fod hi'n anodd iawn meithrin cynulleidfa os chi'n perfformio ar lwyfan y Maes.

  Ond mae ambell un hard core wedi mentro i'r glaw i fwynhau.

  llwyfan
 12. Canslo gig Charlotte Church mewn gŵyl yn Lerpwl

  Golwg 360

  Mae Golwg yn adrodd fod gŵyl yn Lerpwl wedi dod i’w therfyn yn gynnar – a hynny ar ôl i gig y gantores o Gaerdydd, Charlotte Church gael ei chanslo oherwydd oedi wrth i bobol aros i fynd i mewn.

  Hon oedd yr ŵyl Hope and Glory gyntaf yn y ddinas, ond roedd llu o gwynion ar ôl i bobol orfod ciwio am gyfnodau hir.

  Cafodd Charlotte Church ei thynnu o raglen yr ŵyl ar ôl oedi o fwy na dwy awr, ond aeth hi i leoliad arall i berfformio’r gig

 13. Dynes yn disgyn yn Eryri

  BBC Cymru Fyw

  Mae dynes yn cael triniaeth yn yr ysbyty wedi iddi gwympo yn Eryri brynhawn Sadwrn.

  Cafodd tîm achub mynydd Llanberis ei alw i lwybr Pyg - sef un o'r llwybrau mwyaf heriol i gyrraedd Yr Wyddfa - ychydig cyn 17:00.

  Oherwydd natur anaf y gerddwraig bu'n rhaid galw ar wylwyr y glannau i fynd â'r ddynes mewn hofrennydd i Ysbyty Gwynedd Bangor.

  Yn gynharach ddydd Sadwrn bu'n rhaid achub dyn oedd wedi mynd i drafferthion ar gefn Crib Goch.

  eryri
 14. Elfed Roberts: 'Yr Eisteddfod yn fwy perthnasol'

  BBC Cymru Fyw

  Mae prif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol yn dweud fod yr ŵyl bellach yn llai dosbarth canol a mwy perthnasol o'i chymharu â phan ddechreuodd yn y swydd.

  Y Brifwyl ar Ynys Môn eleni fydd 25ain Eisteddfod Elfed Roberts yn ei rôl bresennol, ac mae wedi dweud y bydd yn ymddeol yn dilyn Eisteddfod Bae Caerdydd yn 2018.

  elfed
 15. Cartref newydd i'r Gorlan

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Bydd Y Gorlan yn cael cartref newydd eleni yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.

  Ers blynydoedd bu'r gorlan goffi yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr Cristnogol, ac yn darparu gwasanaeth arlwyo a bugeilio i wersyllwyr ifanc yr Eisteddfod.

  Yn gynharach ym mis Gorffennaf cyhoeddodd trefnwyr y Brifwyl na fyddai'r Gorlan yn rhan o'r trefniadau ar gyfer Maes B eleni.

  gorlan
 16. Y Lle Hanes...

  Twitter

  Cofiwch fod na ddigon o bethau gwahanol i'w gwneud ar y Maes, gan gynnwys Y Lle Hanes...

  View more on twitter
 17. Barod am amser da yn y Babell Lên?

  BBC Radio Cymru

  Neithiwr ar raglen Tocyn Wythnos gyda Beti George mi rannodd y Prifardd Cen Williams sylw wnaeth glywed gan aelod o'r cyhoedd am ddelwedd newydd y Babell Lên.

  Mae'n pwysleisio bod ddim modd iddo wybod os yw'r sylw yn gywir neu beidio!

  Video content

  Video caption: Disgrifiad doniol o'r Babell Lên! (wedi ei or-glywed gan y Prifardd Cen Williams)
 18. Sports Direct yn ymchwilio i honiad am wahardd y Gymraeg

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwmni siopau chwaraeon Sports Direct yn ymchwilio i lythyr sydd wedi ymddangos ar y cyfryngau cymdeithasol am eu polisi iaith.

  Mae'r ddogfen - gafodd, yn ôl adroddiadau, ei harddangos yn eu siop ym Mangor - yn dweud mai Saesneg ydy iaith swyddogol y cwmni a bod angen i staff siarad â'i gilydd yn yr iaith honno yn y gwaith.

  Ond mae'r cwmni yn ganolog wedi gwadu bod gwaharddiad ar siarad Cymraeg nac unrhyw iaith arall.

  Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cadarnhau ei bod yn ymchwilio i'r honiadau.

  siop