a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Mesur Diddymu: 'Ymgais i fachu pŵer'
  2. Adolygiad yn 'cythruddo' Llên Cymru
  3. Cylchffordd Cymru: Jones wedi 'camarwain'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni..

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Gwener.

Sut dywydd dros nos?

Tywydd, BBC Cymru

"Heno fe fydd 'na rai cawodydd yn lledu o gyfeiriad Ynys Môn, cyn clirio yn yr oriau mân," meddai Rhian Haf.

"Fe fydd hi'n dechrau'n sych ac eitha' braf eto fory, cyn cymylu rhywfaint yn ystod y dydd, pan fydd 'na ambell gawod yn y gogledd a'r tymheredd rhywfaint yn is fory, er iddi ddal yn sych ar y cyfan."

Ewch i'r wefan dywydd am ragor o fanylion.

Cyhuddo dyn yn dilyn gwrthdrawiad yn Sir Conwy

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn gafodd ei arestio yn dilyn gwrthdrawiad angheuol yn Sir Conwy bellach wedi'i gyhuddo o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal.

Mae'r dyn 46 oed wedi'i ryddhau ar fechnïaeth i ymddangos yn Llys Ynadon Llandudno ddydd Gwener.

Digwyddodd y gwrthdrawiad angheuol ar ffordd yr A5 yng Ngherigydrudion ar 9 Gorffennaf rhwng beic modur a fan VW Transporter.

Bu farw Aidan Dominic McNicholl, 36 oed o ardal Bromborough ar Lannau Mersi a oedd yn gyrru'r beic modur.

Llun Teulu
Llun Teulu

Warnock wrth ei fodd gyda'r chwaraewr newydd

Twitter

Carchar i ddyn am achosi marwolaeth dynes

BBC Wales News

Mae tad i ddau o blant wedi ei garcharu am wyth mlynedd ac wyth mis am ladd dynes wrth iddo gymryd cocên tra'n gyrru ei fan.

Fe darodd Ryan Reardon, 34, saith o bobl eraill, wrth iddo yrru ei fan yng Nghasnewydd, cyn plymio i mewn i Christine Rowe.

Fe gafodd y nain 70 oed, ei lladd yn y fan a'r lle, ac fe gafodd ei gŵr, Brian, ei anafu'n ddifrifol yn y gwrthdrawiad.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Reardon yn goryrru ar ochr anghywir y ffordd ar y pryd, ac fe redodd i ffwrdd o'r digwyddiad, ond fe gafodd ei ddal gan yr heddlu yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw.

dyn
BBC

Gwobr i ffilm am gysylltiad Star Wars gyda Doc Penfro

Western Telegraph

Mae ffilm gymunedol am gysylltiad cyfrinachol Doc Penfro gyda'r ffilm Star Wars wedi ennill gwobr mewn gwyl ffilm yng Nghaerdydd yn ddiweddar meddai'r Western Telegraph.

Cafodd model o'r Millennium Falcon yn The Empire Strikes Back, yr ail ffilm yng nghyfres Star Wars, ei gwneud ym Mhenfro yng ngaeaf 1978-79.

Model o'r Millenium Falcon yn cael ei hadeiladu yn Noc Penfro
BBC

Dau actor o Gymru ar restr fer

Twitter

Mae'r actorion o Gymru, Anthony Hopkins a Matthew Rhys wedi eu henwebu yng nghategori’r Actor Gorau ar gyfer gwobrau'r Emmy eleni.

View more on twitter

Carcharu is-iarll am neges hiliol yn bygwth ymgyrchydd

BBC Cymru Fyw

Mae aristocrat wedi ei garcharu am 12 wythnos ar ôl i lys ei gael yn euog o bostio negeseuon hiliol a bygythiol ar wefan Facebook.

Roedd Rhodri Colwyn Philipps, 4ydd Is-Iarll Tyddewi wedi cyhoeddi neges yn cynnig £5,000 i unrhyw un oedd yn fodlon rhedeg dros yr ymgyrchydd gwrth-Brexit, Gina Miller, gafodd ei galw'n "fewnfudwr cenhedlaeth gyntaf trafferthus".

Daeth ei sylwadau yn fuan wedi achos yn yr Uchel Lys, wedi'i arwain gan Ms Miller, oedd wedi dyfarnu bod yn rhaid cael caniatâd gan y senedd cyn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Rhodri Colwyn Philipps
PA

Diwrnod 'disglair' i Huw Edwards yn Aberteifi

Twitter

Mae'r Gymraeg, yn ogystal â'r haul, wedi bod yn disgleirio i Huw Edwards yn Aberteifi heddiw lle mae'n ffilmio ar gyfer rhaglen newydd.

View more on twitter

Grenfell yn ysgogi Cerys Matthews i weithredu

Twitter

Mae'r gantores Cerys Matthews wedi dweud wrth Gylchgrawn Golwg fod y tân yn Nhŵr Grenfell yn Llundain wedi agor ei llygaid a'i chymell i weithredu'n wleidyddol.

View more on twitter

Newydd dorriDyn yn euog o ddynladdiad a threisio

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ei gael yn euog o dreisio ac o ddynladdiad merch ysgol 15 oed yn Y Fflint yn 1976.

Cafodd corff Janet Commins ei ddarganfod gan blant ar gae ysgol yn y dref wedi iddi fynd ar goll ar 7 Ionawr y flwyddyn honno.

Roedd Stephen Hough, 58 oed o'r dref, yn gwadu cyhuddiad o'i llofruddio, ac fe'i cafwyd yn ddieuog o hynny gan reithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Iau.

Ond barn y rheithgor oedd ei fod yn euog o ddynladdiad yn ogystal â chyhuddiadau o dreisio.

Newydd dorri
BBC

Pryder am nifer marwolaethau ceffylau

South Wales Argus

Mae elusen anifeiliaid wedi codi pryderon am nifer y ceffylau rasio sydd wedi marw ar gwrs yn ne Cymru.

Yn ôl y South Wales Argus, mae chwe cheffyl wedi marw ar gwrs Cas-gwent eleni, sy'n gynnydd ar flynyddoedd cynt.

Protest tu allan i swyddfa heddlu wedi helynt Cil-maen

BBC Cymru Fyw

Mae trigolion o Gil-maen yn Sir Benfro wedi bod yn protestio y tu allan i swyddfa heddlu ddydd Iau.

Daw hynny ddeuddydd wedi i swyddogion gael eu galw i "helynt sylweddol" wnaeth bara chwe awr, oherwydd bod pobl leol yn credu fod troseddwr yn byw yn y pentref.

Dywedodd y Prif Arolygydd Ian John o Heddlu Dyfed Powys wrth y protestwyr, rhai ohonynt yn cario baneri mawr, nad oedd yn gallu mynd i fanylion am yr achos.

Ddydd Mercher roedd grŵp o brotestwyr wedi mynd i swyddfeydd y cyngor yn Noc Penfro i leisio'u pryderon.

Cil-maen
MARTIN CAVENEY

Cyhoeddi gwasanaeth bugeilio newydd Maes B

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae trefnwyr Maes B yn yr Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi y bydd gwasanaeth bugeilio yn cael ei gynnig eleni, er cadarnhad na fydd Y Gorlan yno.

Dywedodd pwyllgor Y Gorlan ddydd Mercher eu bod wedi eu "siomi" gan benderfyniad yr eisteddfod.

Mae'r eisteddfod bellach wedi cadarnhau y bydd Bugeiliaid Stryd Bangor ac Urdd Sant Ioan yn cynnig "gwasanaeth lles a gofal o safon ar gyfer ein mynychwyr".

Fe wnaeth y trefnwyr hefyd ddweud y bydd cwmni Franco Welsh o Lanilltud Fawr yn gyfrifol am werthu bwyd ym Maes B.

Maes B
BBC

Llongyfarchiadau Dr Nigel Owens!

Twitter

Mae'r dyfarnwr rygbi, Nigel Owens, wedi trydar llun o'i hun wedi iddo dderbyn gradd doethuriaeth, er anrhydedd, gan Brifysgol De Cymru.

Llongyfarchiadau Dr Nigel!

View more on twitter

Trosglwyddo pwerau Brexit: Dadansoddiad Adrian Masters

ITV News

Mae Golygydd Gwleidyddol ITV Cymru, Adrian Masters, wedi cyhoeddi ei ddadansoddiad o gyhoeddiad y llywodraeth ynglŷn â throsglwyddo pwerau o Ewrop i weinidogion y DU yn dilyn Brexit.

Mae'n dweud bod rhai ASau wedi rhybuddio am bosibilrwydd "rhyfel ddeddfwriaethol" yn sgil y mesur.

adrian masters
bbc

Tomlin yn arwyddo i'r Adar Gleision

Twitter

Mesur Diddymu: 'Ymgais i danseilio'

BBC Cymru Fyw

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi galw'r Mesur Diddymu yn "ymgais bwriadol, oer, i danseilio pobl Cymru".

Dywedodd y Farwnes Christine Humphreys: "Fe bleidleisiodd pobl dros adael yr UE am eu bod yn teimlo bod yr UE yn rhy bwerus...

"Fe fydd pobl hefyd yn gwrthod biwrocratiaeth chwyddedig Whitehall gyda gwleidyddion barus yn ceisio bachu mwy o bwerau."

Apelio i yrwyr ar ôl darganfod babi

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth gan unrhyw yrwyr sydd â chamerâu yn eu ceir oedd yn ardal yr A548 yn Nhywyn rhwng 23:30 ar 10 Gorffennaf a 09:00 ar 11 Gorffennaf.

Cafodd babi newydd-anedig ei ddarganfod yn yr ardal fore Mawrth.

View more on twitter

Meithrinfa cyngor i gau

Cyngor Wrecsam

Mae Cyngor Sir Wrecsam wedi cadarnhau y bydd meithrinfa sydd dan reolaeth yr awdurdod yn cau fis Medi.

Cafodd meithrinfa Sprouts ei hagor ddwy flynedd yn ôl gyda chymorth ariannol gan y llywodraeth.

Mae staff y cyngor yn trafod y sefyllfa gyda staff y feithrinfa heddiw, a bydd mwy o fanylion yn ddiweddarach.

Mesur Diddymu yn gais i 'gipio pŵer'

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i gyhoeddiad y Mesur Diddymu, mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi cyhuddo Llywodraeth y DU o geisio "bachu pŵer" oddi wrth y gwledydd datganoledig.

Ychwanegodd Mr Jones: "Yn hytrach na thrafodaeth aeddfed ac adeiladol, mae Llywodraeth y DU wedi dangos anwybodaeth syfrdanol wrth gyhoeddi'r Bil hwn, sy'n sarhad i'r gwledydd datganoledig."

Carwyn
BBC

Rhybudd am 'argyfwng' wedi Mesur Diddymu

BBC Cymru Fyw

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio bod "argyfwng cyfansoddiadol" ar y gorwel yn sgil cyhoeddiad y Mesur Diddymu sydd wedi ei gyhoeddi gan Lywodraeth y DU heddiw.

Dywedodd arweinydd y blaid yn San Steffan, Liz Saville Roberts bod y mesur yn dangos "diffyg parch" gweinidogion y DU tuag at ddatganoli, gan feirniadu Prif Weinidog Cymru am "esgeuluso ei ddyletswyddau".

Ychwanegodd bod y mesur yn "ymgais fwriadol" i "dynhau gafael Llundain ar Gymru".

San Steffan
BBC

Un o benaethiaid S4C yn ymuno â chabinet Cyngor Conwy

BBC Cymru Fyw

Fe fydd un o swyddogion S4C, Garffild Lloyd Lewis yn ymuno â chabinet Cyngor Conwy i gymryd gofal o'r portffolio addysg.

Fe wnaeth Arweinydd y cyngor, Gareth Jones, y cyhoeddodd mewn cyfarfod o'r cyngor fore heddiw.

Fe gafodd Mr Lewis ei ethol ym mis Mai fel cynghorydd Plaid Cymru ar gyfer ward Llangernyw, ac mae wedi cadarnhau y bydd yn gadael S4C.

Bydd hefyd yn ymddiswyddo fel chwip Plaid Cymru ar y cyngor, gan fod y blaid wedi dweud na fydd yn caniatáu i'w cynghorwyr ffurfio gweinyddiaeth gyda chynghorwyr Ceidwadol, sydd hefyd yn rhan o'r cabinet yng Nghonwy ar hyn o bryd.

garffild
Cyngor Conwy

Tywydd braf dros ran helaeth y wlad

Tywydd, BBC Cymru

"Fe fydd 'na gawod neu ddwy yn y de yn ystod y dydd, ond mi fydd hi'n dal yn eitha' braf dros rhan helaeth y wlad," meddai Rhian Haf.

"Mi fydd yn cynhesu hefyd, y tymheredd yn codi i 22C yn Wrecsam.

"Fydd 'na rai cawodydd yn lledu o gyfeiriad Ynys Môn heno, cyn clirio yn yr oriau mân."

Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach.

Rheolwr newydd i glwb Aberystwyth

Golwg 360

Mae clwb pêl-droed Aberystwyth wedi penodi Neville Powell yn rheolwr newydd.

Mae Neville Powell wedi ennill yr Uwch Gynghrair yn 2010/11, ac wedi cipio Cwpan Cymru deirgwaith gyda’i gyn-clwb, Bangor meddai Goolwg 360.

Rhyddhau record Malcolm Neon yn yr Almaen

Y Selar

Yn ôl Y Selar mae label recordiau o'r Almaen wedi rhyddhau casgliad o ganeuon y cerddor electronig o'r 80au cynnar, Malcolm Neon.

Mae label Vinyl on Demand wedi rhyddhau LP dwbl o waith y cerddor o Aberteifi sydd bellach yn gweithio fel artist.

Clorau recordiau Malcolm Neon
y selar

Sigurdsson ddim yn mynd am America?

Twitter

Cynnig i gau cartref ddim yn darparu 'unrhyw gynllun gofal'

BBC Wales News

Mae BBC Wales News yn adrodd fod undebau'n pryderu nad yw cynnig gan gyngor i gau cartref gofal yng Ngheredigion yn darparu "unrhyw gynllun" ar gyfer gofal tymor hir yn yr ardal.

Mae'r cyngor yn ymgynghori ar hyn o bryd ynglŷn â chau Bodlondeb ym Mhenparcau, Aberystwyth, gan golli 33 o swyddi.

Dywed adroddiad y byddai'n rhaid i drigolion symud i gartrefi eraill, a allai fod gryn bellter i ffwrdd.

Mae'r cyngor eisoes wedi dweud y byddai angen buddsoddiad sylweddol yn yr adeilad er mwyn parhau i weithredu.

bodlondeb
Google

Cyhoeddi'r Mesur Diddymu

David Cornock

Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi'r Mesur Diddymu, fydd yn newid cyfreithiau Ewropeaidd i rai Prydeinig.

View more on twitter

Ar Taro'r Post heddiw...

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Pleidleisiodd dros 100 o bobl dros brynu Tafarn Sinc yn Rhosybwlch er mwyn ei rhedeg fel menter gymunedol neithiwr.

Beth nesaf i'r fenter? Cysylltwch gyda Garry i drafod ar Taro'r Post.

View more on twitter

Cefnogwr mwyaf Joe Ledley?

Twitter

Mae chwaraewr canol cae Cymru, Joe Ledley wedi ail drydar neges gan un o'i gefnogwyr, sydd wedi dewis addurno ei gorff gydag enw Ledley tra ar wyliau.

Ai hwn yw cefnogwr mwyaf Joe?

View more on twitter

Michael Sheen yn ailagor sinema gymunedol

BBC Wales News

Roedd yr actor Michael Sheen yn helpu i ailagor un o sinemâu hynaf Cymru neithiwr.

Sinema gymunedol yw'r Market Hall ym Mrynmawr, ond mae wedi bod ar gau am chwe mis oherwydd pryder bod asbestos yno.

View more on twitter

'Gwaed ar y llawr' wedi digwyddiad Caerdydd

Wales Online

Mae WalesOnline yn dweud bod yr heddlu wedi cau stryd, a bod gwaed wedi ei weld ar y llawr, yn dilyn digwyddiad yng Nghaerdydd fore Iau.

Mae'n debyg bod "sawl dyn" yn rhan o'r digwyddiad yn Adamsdown yn oriau man y bore.

Dechrau'r diwedd i Gylfi yn Abertawe?

Twitter

Nid yw Gylfi Sigurdsson wedi teithio gydag Abertawe ar daith i'r Unol Daleithiau oherwydd ansicrwydd am ei ddyfodol, meddai'r Elyrch.

View more on twitter
View more on twitter

Rhybudd traffig o ddiddymu tollau Hafren

BBC Wales News

Mae ffigyrau amlwg o fewn y diwydiant cludiant wedi rhybuddio y gallai diddymu'r tollau ar Bont Hafren gynyddu traffig ar yr M4.

Pryder y busnesau yw na fyddai'r ffordd osgoi i'r M4 sy'n cael ei drafod yn ddigon llydan i ddelio gyda'r traffig ychwanegol.

Tollau
BBC

Prif weinidog wedi 'camarwain' y Cynulliad

BBC Cymru Fyw

Fe wnaeth y prif weinidog "gamarwain" y Cynulliad mewn datganiad am Gylchffordd Cymru, a dylai ei gywiro "mor fuan â phosib" yn ôl AC Plaid Cymru, Adam Price.

Roedd Carwyn Jones wedi dweud wrth ACau fod y cwmni oedd yn gyfrifol am y cynllun wedi derbyn y byddai cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru yn effeithio ar wariant gweinidogion mewn meysydd eraill.

Ond mae Cwmni Datblygu Pen y Cymoedd wedi dweud wrth BBC Cymru fod datganiad y prif weinidog yn "anghywir".

Fis diwethaf fe benderfynodd Llywodraeth Cymru i beidio â gwarantu £210m o gyllid y trac rasio, gan ddweud y byddai hynny wedi effeithio ar rannau eraill o'i chyllideb.

CoW
BBC

Preswylydd mewn perygl 'difrifol' mewn cartref gofal

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd bod preswylydd mewn cartref gofal wedi bod mewn perygl "difrifol" ar ôl colli 10% o'i bwysau mewn tri mis.

Mae'r achos yn un o nifer sy'n cael eu crybwyll mewn adroddiad hynod feirniadol o gartref gofal yn Nhywyn.

'Mwyafrif' yn cefnogi ehangu safonau iaith

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd bod y rhan fwyaf o bobl Cymru am weld rhannau o'r sector preifat yn cael eu cynnwys dan Safonau'r Gymraeg.

Mae arolwg YouGov, gafodd ei gomisiynu gan Gymdeithas yr Iaith, yn dweud bod 57% o'r rhai gafodd eu holi am weld pob banc yng Nghymru yn darparu gwasanaethau yn Gymraeg.

51% o bobl sydd am weld archfarchnadoedd yn cael eu cynnwys yn y safonau.

Ken Owens: Cyfres gyfartal y Llewod yn hwb i Gymru

BBC Sport Wales

Yn ôl bachwr y Llewod, Ken Owens gall eu cyfres gyfartal yn Seland Newydd helpu Cymru i guro'r Crysau Duon am y tro cyntaf ers 1953.

"Roedd llawer o chwaraewyr [Cymru] yn allweddol i'r fuddugoliaeth a'r gêm gyfartal, ac rydw i'n credu y byddwn yn cymryd cryn dipyn o hyder o hynny ar drothwy cyfres yr hydref," meddai.

Cafodd Ken air gyda BBC Cymru ar ôl glanio yn y maes awyr ddydd Mercher.

Owens: Camp y Llewod yn rhoi 'hyder' i Gymru