a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, a bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Digwyddiad Llandyrnog: Rhoi'r gorau i ymchwilio

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu wedi cadarnhau nad ydyn nhw bellach yn ymchwilio i'r honiad bod rhywun wedi ceisio cipio plant yn Llandyrnog ddydd Sadwrn.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru eu bod yn gwneud hynny ar ôl cael mwy o wybodaeth am y digwyddiad.

Fe wnaeth y Ditectif Arolygydd Chris Bell ddiolch i'r cyhoedd am eu help yn ystod yr ymchwiliad i'r digwyddiad.

Troi'n wlyb dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Rhys Griffiths sydd â'r tywydd ar gyfer heno:

"Bydd hi'n para'n sych i rannau helaeth wrth nosi heno cyn i ffrynt o law cyson gyrraedd arfordir y Gorllewin gan ledu ar draws y wlad yn ystod yr orie mân. Y tymheredd yn 12C ar ei isa'."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

'Angen i May wrando tu allan i San Steffan'

BBC Cymru Fyw

Mae angen i Theresa May wrando ar bobl o'r tu allan i San Steffan am Brexit, yn ôl prif weinidog Cymru.

Dywedodd Carwyn Jones hefyd y bydd yn cwrdd â Michel Barnier, sy'n arwain trafodaethau Brexit ar ran yr Undeb Ewropeaidd, ddydd Iau ym Mrwsel.

Mewn araith ddydd Llun, dywedodd Ms May bod gwahoddiad i bleidiau eraill "gyfrannu" i "ddelio â'r heriau sy'n wynebu'r wlad".

Carwyn Jones
BBC

Ymchwilio i adroddiadau o geisio cipio plant

BBC Wales News

Mae'r heddlu'n ymchwilio yn dilyn adroddiadau bod rhywun wedi ceisio cipio plant yn Sir Ddinbych dros y penwythnos.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru nad oedd y plant - 11, 10, naw a chwech oed - wedi cael unrhyw niwed yn y digwyddiad yn Llandyrnog ddydd Sadwrn.

Ond dywedodd y Ditectif Arolygydd Chris Bell fod eu hymchwiliad yn parhau.

Llandyrnog
Google

Holl newidiadau timau Uwch Gynghrair Cymru

Sgorio, S4C

Mae’r ffenestr drosglwyddo wedi agor ac mae clybiau Uwch Gynghrair Cymru yn brysur yn ail-adeiladu eu carfannau yn barod at y tymor newydd.

Ond gyda chymaint o chwaraewyr yn mynd a dod o 12 clwb y gynghrair, sut mae modd cadw i fyny gyda'r holl newidiadau?

Yn ffodus, mae gwefan Sgorio wedi casglu'r holl newidiadau hyd yma i un erthygl.

Dau fachgen yn gwadu llofruddio perchennog siop

BBC Cymru Fyw

Mae dau fachgen wedi pledio'n ddieuog i lofruddio perchennog siop yn Y Rhyl ym mis Ebrill.

Fe wnaeth y ddau fachgen 15 a 16 oed, sydd ddim yn gallu cael eu henwi oherwydd eu hoed, ymddangos yn Llys Y Goron Yr Wyddgrug heddiw.

Mae'r ddau wedi'u cyhuddo mewn cysylltiad â marwolaeth Amarjeet Singh-Bhaker, gafodd ei drywanu i farwolaeth ar 30 Ebrill.

Maen nhw hefyd yn gwadu cyhuddiadau o glwyfo gyda bwriad ac anhrefn treisgar.

Cafodd y ddau lanc eu cadw yn y ddalfa, a bydd achos yn cael ei gynnal ym mis Hydref.

Diogelu dyfodol parc ar Ynys Môn

BBC Wales News

Mae dyfodol parc cyhoeddus ym Môn wedi ei achub ar ôl cael ei drosglwyddo i'r gymuned gan y cyngor sir.

Cafodd Parc Caergybi ei roi fel anrheg i Ynys Môn gan y dyn busnes oedd yn berchen ar y tir, Syr Richard Thomas, union 100 mlynedd yn ôl.

Roedd pryder ei fod dan fygythiad oherwydd toriadau, ond bydd nawr yn cael ei redeg gan gyngor tref Caergybi.

Parc Caergybi
Google

Cymru'n obeithiol am anaf Jess Fishlock

BBC Sport Wales

Mae disgwyl i seren tîm pêl-droed merched Cymru, Jess Fishlock, fod yn holliach ar gyfer y gêm gyntaf yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2019.

Fe wnaeth y chwaraewr canol-cae ddioddef anaf i'w phen-glin yn chwarae i Seattle Reign yr wythnos diwethaf.

Ond mae'r clwb yn disgwyl iddi fod yn ôl yn ymarfer erbyn diwedd mis Awst, gyda gêm agoriadol ymgyrch Cymru yn erbyn Kazakhstan ar 17 Medi.

Jess Fishlock
Getty Images

Naw mlynedd o garchar am gam-drin bachgen

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 61 oed wedi cael ei garcharu am naw mlynedd ar ôl pledio'n euog i saith cyhuddiad o gam-drin rhyw yn erbyn bachgen yn y 90au.

Fe wnaeth George Owen bledio'n euog yn Llys y Goron Caernarfon i gam-drin y bachgen, oedd rhwng naw a 15 oed ar adeg y troseddu.

Roedd Owen eisoes wedi ei gael yn euog o gam-drin bechgyn rhwng 12 a 13 oed ym Methesda yn 1982.

Bydd ar y gofrestr troseddwyr rhyw ac yn destun gorchymyn atal niwed rhyw am weddill ei oes.

Dewiswch fideo

Twitter

Diolch i Siôn Jobbins ar Twitter am dynnu ein sylw at flog sy'n rhestru ambell i glasur o fideo o'r byd pop Cymraeg o gyfnod yr 80au hwyr a'r 90au cynnar.

Mae'n cynnwys fideos gan Gofodwyr Piws, Tir Cyffredin, Edrych am Jiwlia, a'r Cyrff.

View more on twitter
y Cyrff
Medwyn Jones

Cyllid ysgolion Powys yn 'anghynaliadwy'

BBC Cymru Fyw

Mae'r drefn o ariannu ysgolion Powys yn "anghynaliadwy", yn ôl cadeirydd un o bwyllgorau cyngor y sir.

Dywedodd y Cynghorydd John Morris bod posibilrwydd y bydd y cyngor a'r ysgolion mewn "perygl ariannol difrifol" yn y dyfodol.

Daeth ei sylwadau wedi cyhoeddiad y bydd gweithgor yn cael ei sefydlu i adolygu'r drefn ariannol.

Roedd cyfanswm diffyg ariannol ysgolion Powys yn £2.48m ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ddiwetha'.

ysgol
Getty Images

Ymchwiliad wedi i ystlumod gael eu canfod yn farw

BBC Cymru Fyw

Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal wedi i naw o ystlumod gael eu darganfod yn farw mewn tŷ yn Sir y Fflint.

Fe gadarnhaodd Heddlu Gogledd Cymru bod eu tîm troseddau cefn gwlad yn ymchwilio i adroddiadau fod gwaith ar adeilad wedi tarfu ar y creaduriaid.

Bydd archwiliadau yn cael eu cynnal ar gyrff yr ystlumod, sy'n famaliaid sy'n cael eu gwarchod gan y gyfraith.

Ystlumod
Heddlu Gogledd Cymru

Independent yn gwrthod talu newyddiadurwr

Press Gazette

Mae'r Press Gazette yn adrodd bod papur yr Independent wedi gwrthod talu i newyddiadurwr llawrydd wedi iddyn nhw gyhoeddi stori oedd wedi ei chopîo o wefan WalesOnline.

Roedd WalesOnline wedi talu'r newyddiadurwr Derek Bellis o Landrillo-yn-Rhos am y stori, oedd yn adroddiad o achos llys, a phan ymddangosodd yr un stori yn yr Independent, fe anfonodd Mr Bellis fil i'r papur gan mai ef oedd yr unig newyddiadurwr yn y llys ar y pryd.

Ond mae'r Indepenedent wedi gwrthod talu gan ddweud "does dim y fath beth a hawlfraint mewn newyddion".

Gyrrwr yn ddieuog o achosi marwolaeth

BBC Wales News

Mae dynes o Sir Gaerfyrddin wedi ei chael yn ddieuog o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal, medd BBC Wales News.

Fe gollodd Laura Matthews-James ei babi a bu farw gyrrwr arall yn y gwrthdrawiad yn 2016.

Roedd yr erlyniad yn honni ei bod wedi colli rheolaeth o'i cherbyd cyn taro car Robert Hitchcock, 54.

Ond roedd Ms Matthews-James wastad wedi gwadu ei bod yn goryrru ar y ffordd i'r gwaith y bore hwnnw.

Laura Matthews-James
Wales News Service

Pa mor aml fyddwch chi'n golchi'ch pyjamas?

Daily Post

Mewn erthygl yn y Daily Post heddiw mae arbenigwyr glendid yn datgelu pa mor aml ddylech chi olchi'ch dillad isaf, pyjamas, llieiniau gwely a clytiau sychu llestri.

Mae'r wybodaeth yn syfrdanol ac yn cynnwys y cyngor y dylech chi newid clytiau sychu llestri yn ddyddiol a'u golchi ar dymheredd uchel er mwyn osgoi problemau hylendid.

Wwps!

...a dylech chi ddim gadael anifeiliaid anwes ar eich gwely chwaith!
BBC
...a dylech chi ddim gadael anifeiliaid anwes ar eich gwely chwaith!

Carcharu cyfarwyddwr am farwolaeth mewn clwb golff

BBC Cymru Fyw

Mae cyfarwyddwr cwmni wedi ei garcharu am dros ddwy flynedd a hanner ar ôl i gasglwr peli golff foddi mewn llyn.

Fe wnaeth Dale Pike, 25, "sefyll a gwylio" tra bod Gareth Pugh yn plymio i'r dŵr yn gwisgo belt trwm er mwyn casglu'r peli ar gwrs golff Peterstone Lakes ger Casnewydd.

Fe wnaeth Mr Pugh, 29, gasglu dros 300 o beli cyn iddo golli ei offer anadlu, a boddi.

Dale Pike (chwith) a'i dad Jonathan Pike (dde)
Wales News Service
Dale Pike (chwith) a'i dad Jonathan Pike (dde), gafodd ei ganfod yn ddieuog o'r un cyhuddiad

Pêl-droed arlein

Sgorio, S4C

Ar ôl curo Europa FC o Gibraltar 4-3 dros ddau gymal mi fydd Y Seintiau Newydd yn herio pencampwyr Croatia, Rijeka yn Stadiwm Rujevica yng nghymal cyntaf, ail rownd ragbrofol, Cynghrair y Pencampwyr nos yfory.

Bydd Sgorio'n dangos y gêm yn fyw ar Facebook ac ar wefan S4C nos yfory am 19:45.

View more on twitter

Beirniadu CNC am adar marw ym Mhowys

BBC Cymru Fyw

Mae elusen yn honni bod adar yn "dioddef yn erchyll" ar safle sy'n eiddo i asiantaeth amgylcheddol Cymru.

Yn ôl Animal Aid, daethon nhw o hyd i ddegau o ffesantod marw ar safle Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ym Mhowys.

Dywedodd CNC bod y tenant sy'n rhedeg y safle saethu adar yng Nghwm Gwnen ger Llanfyllin "wedi ymateb" i'r pryderon, ond mae'r elusen yn dweud bod "cwestiynau difrifol i'w hateb".

Ffesant
Animal Aid

Gwella i lawer

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â rhagolygon y prynhawn:

"Er y bydd ‘na gawodydd ynysig mewn mannau yn ystod y pnawn, mi fydd hi’n sych i lawer gyda chyfnodau hir o heulwen yn debygol yn hwyrach. Y tymheredd ar ei uchaf yn 20C."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Ymosod ar yr iaith: Y 10 uchaf

Nation.Cymru

Mae gwefan Nation.Cymru heddiw'n rhestru'r 10 ymosodiad cyhoeddus mwyaf hurt am Gymru a'r iaith Gymraeg.

Ydych chi'n cofio sylwadau Noel Edmonds, Janet Street Porter ac amryw o bapurau newydd?

Janet Street Porter
BBC
Janet Street Porter: Magwraeth yn Llanfairfechan wedi gadael hi'n teimlo fel estron

Trafodaeth Brexit ar Facebook

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Os am fod yn rhan o'r drafodaeth gyda phrif weinidog Cymru, mae'r linc isod.

View more on twitter

Gwadu llofruddio merch ysgol yn 1976

BBC Wales News

Mae dyn sydd wedi'i gyhuddo o lofruddio merch ysgol 15 oed yn 1976 wedi dweud wrth lys bod ganddo ddim i'w wneud gyda'i marwolaeth.

Fe ddywed BBC Wales News fod Stephen Hough, 58, yn gwadu cyhuddiadau o dreisio, dynladdiad, llofruddiaeth ac ymosodiad rhyw yn erbyn Janet Commins.

Dywedodd Mr Hough wrth Lys y Goron Yr Wyddgrug heddiw ei fod yn gwadu dweud wrth ei gyn-wraig ei fod wedi lladd rhywun.

Stephen Hough
Heddlu Gogledd Cymru

Sigurdsson: Clwb arall â diddordeb?

BBC Camp Lawn

Fe sonion ni'n gynharach am sibrydion yn cysylltu Gylfi Sigurdsson gyda chlwb Everton...

Wel nawr mae'n debyg bod Abertawe wedi gwrthod cynnig arall gan Gaerlŷr amdano.

View more on twitter

Ar Taro'r Post ymhen ychydig...

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Marwolaeth beiciwr: Arestio dyn

Heddlu Gogledd Cymru

Rhwystr ar yr A55

Teithio BBC Cymru

Cork ar fin gadael Stadiwm Liberty?

Pêl-droed, BBC Cymru

Merch oedd ar goll wedi'i chanfod

Heddlu Dyfed Powys

Wythnos nesa' yn wythnos ildio cyllyll

Heddlu Gogledd Cymru

Dathliadau Ynys Manaw

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bu cynrychiolaeth o'r Cynulliad Cenedlaethol draw i Ynys Manaw ar gyfer dathliadau Tynwald Day yno.

View more on twitter

Beiciwr modur wedi marw mewn gwrthdrawiad

Heddlu Gogledd Cymru

Mae beiciwr modur wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad gyda dau gar ar yr A5 ger Betws-y-Coed.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad rhwng y beic modur, car Mitsubishi gyda threlar a char Citroen ychydig cyn 13:00 ddoe.

Bu farw'r dyn o Lannau Mersi oedd yn gyrru'r beic modur o ganlyniad i'r gwrthdrawiad.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi apelio i unrhyw dystion i gysylltu â'r llu trwy ffonio 101.

Elw mwy nag erioed i Hufenfa De Arfon

BBC Wales News

Mae Hufenfa De Arfon yn dweud iddo wneud elw mwy nag erioed - £3m - yn y flwyddyn ddiwethaf, yn ôl BBC Wales News.

Dywedodd y cwmni eu bod wedi gwerthu £33.1m o gynnyrch ym mlwyddyn ariannol 2016-17 - cynnydd o'r £31.7 yn y flwyddyn flaenorol.

O ganlyniad i'r elw, bydd y 127 o ffermwyr sy'n rhannol berchen ar y cwmni yn derbyn gwerth £3,750 yn rhagor o gyfranddaliadau.

Hufenfa De Arfon
Hufenfa De Arfon

David Davies yn cael ei ailethol

BBC Cymru Fyw

Mae AS Ceidwadol Mynwy, David Davies wedi cael ei ailethol yn gadeirydd y Pwyllgor Dethol Materion Cymreig yn San Steffan.

Pan gaeodd y cyfnod enwebu ddydd Gwener, fe oedd yr unig ymgeisydd, ond bydd rhaid iddo roi'r gorau i'r swydd ymhen blwyddyn oherwydd rheolau seneddol sy'n cyfyngu ar gyfnodau ASau fel cadeiryddion pwyllgorau.

david davies
BBC

Cadeirydd newydd i'r Gymdeithas Deledu

BBC Cymru Fyw

Mae'r Gymdeithas Deledu Frenhinol yng Nghymru wedi cyhoeddi mai Judith Winnan yw'r cadeirydd newydd. Bydd yn olynu Tim Hartley wedi i'w gyfnod ef wrth y llyw ddod i ben.

Wrth sôn am ei phenodiad, dywedodd Ms Winnan: “O dan gyfarwyddyd Tim Hartley, mae RTS Cymru wedi datblygu rhaglen o ddigwyddiadau “rhaid-eu-gweld” sydd yn dathlu, arddangos ac yn cefnogi’r gymuned cynhyrchu yng Nghymru.

"Mae’n anrhydedd i fod yn y Gadair ac edrychaf ymlaen at barhau gyda’r gwaith hwn a gweithio ochr yn ochr â’r pwyllgor.”

tim a judith
RTS Cymru
Judith Winnan gyda'i rhagflaenydd Tim Hartley

Blog i famau Cymru

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae cynnydd yn y nifer o wefannau a blogiau ar gyfer mamau newydd yn y Saesneg, ond mae dwy fam o ganolbarth Cymru wedi mynd ati i gyhoeddi gwefan gyda chynnwys Cymraeg.

Mae'r wefan yn cael ei lawnsio heddiw, a mae cyfle i ddarllen am hanes ei chreu yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

Mamau Cymru, Heulwen ac Ashleigh
Mam Cymru
Mamau Cymru, Heulwen ac Ashleigh

Pam nad yw pobl yn pleidleisio?

BBC Cymru Fyw

Dyw "miloedd o leisiau" ddim yn cael eu clywed yng Nghymru adeg etholiadau, a heddiw bydd ymgyrch newydd yn ceisio canfod pam nad ydynt yn pleidleisio.

Yn Etholiad Cyffredinol 2017 fe gododd nifer y pleidleiswyr i ychydig o dan 69%, ond rhwng 1945 a 1992 roedd y nifer yn nes at 80%.

Yn ôl Jess Blair, cyfarwyddwr Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru y nod yw cael "gwared â'r rhwystrau sy'n atal pobl rhag pleidleisio".

Myfyrwyr
PA

Dafydd Iwan: Teimladau cymysg

Golwg 360

Yn Golwg360 heddiw, mae'r canwr a'r gwleidydd Dafydd Iwan yn mynegu pryder am darged Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Fydd strategaeth yn amlinellu sut mae'r Llywodraeth yn bwriadu cyrraedd y nod yn cael ei chyhoeddi fory.

Cofio George Best yn Abertawe

Wales Online

Merch ar goll: Heddlu'n apelio

Heddlu Dyfed Powys