a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Budd-dal Credyd Cynhwysol 'yn methu'
  2. Dod o hyd i gorff dyn yn Afon Teifi
  3. Cwestiynu campws prifysgol ym Mauritius

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Mwynhewch y penwythnos!

A dyna ni ar y llif byw am heddiw, ac am yr wythnos - diolch am ymuno â ni unwaith eto.

Byddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 fore Llun ond tan hynny, mwynhewch eich penwythnos - ble bynnag y byddwch chi'n mynd!

Holi awdur: Gwenno Hughes

Blog

Mae Bethan Gwannas yn holi'r awdures plant, Gwenno Hughes, ar ei blog heddiw ac yn bwrw golwg ar ei chyhoeddiadau.

Ma cyfle i chi ddysgu pa lyfrau oedd Gwenno'n darllen ar gwahanol adegau o'i bywyd ac os yw hi dal yn darllen llyfrau plant yn ogystal â 'sgrifennu nhw.

Gwenno Hughes
BBC
Gwenno Hughes: Cael ei holi'n dwll gan Bethan Gwannas heddiw

Cymru - cenedl y sigârs?

Swyddfa Ystadegau Gwladol

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cyhoeddi siartiau yn dangos data ar faint mae pobl y DU yn ei wario ar wahanol bethau.

Ar gyfartaledd mae Cymru'n gwario llai nag ardaloedd eraill - ac yn gwario lleiaf ar bethau fel bwyta allan, gwyliau tramor, trin gwallt, a theclynnau cyfrifiadurol.

Prin iawn yw'r pethau mae'r Cymry yn gwario mwy nag unrhyw un arall arnynt - ond yn eu plith mae sigârs a chyffuriau!

sigar
BBC

Wimbledon wedi'ch ysgogi i fynd am gêm o denis?

Wales Online

Ffansi mynd allan i chwarae 'chydig o denis nawr ei bod hi'n dymor Wimbledon?

Mae WalesOnline wedi llunio rhestr o rai o'r clybiau ar draws Cymru allai fod yr un i chi. Dim cadarnhad a ydi powlen o fefus a hufen yn dod yn rhan o'r pris.

tenis
BBC

Haf arall o ddathlu i Osian Roberts

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Llongyfarchiadau mawr i is-reolwr tîm pêl-droed Cymru, Osian Roberts, a'i wraig Lynn sydd wedi bod yn dathlu eu priodas yn St Lucia yn ddiweddar!

Osian Roberts
Osian Roberts

Cyhuddo bachgen, 17, o gynllunio ymosodiad terfysgol ar Gaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae bachgen 17 oed wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o gynllunio ymosodiad terfysgol yng Nghaerdydd.

Cafodd ei gyhuddo o gomisiynu neu baratoi gweithred derfysgol, ac o annog eraill i gynnal gweithred derfysgol.

Fe wnaeth y bachgen o Rondda Cynon Taf, sydd heb ei enwi, ymddangos yn Llys Ynadon Westminster i gadarnhau ei enw, cyfeiriad a dyddiad geni.

Mae wedi'i gadw yn y ddalfa nes ei ymddangosiad nesaf yn yr Old Bailey ar 20 Gorffennaf.

llys ynadon westminster
BBC

Newyddion cymysg am y tywydd

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd â newyddion cymysg am y tywydd heno a dros y deuddydd nesaf:

"Er yn noson glos arall, bydd 'na fwy o law man dros nos.

"Mi neith hi droi'n brafiach fory, ond mae disgwyl rhai cawodydd a rhywfaint o law ddydd Sul."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Diweddglo agos yn y Tour de France

BBC Camp Lawn

Allai hi ddim fod wedi bod yn agosach ar ddiwedd cymal saith yn y Tour de France heddiw, gyda dim byd yn gwahanu Marcel Kittel ac Edvald Boasson Hagen wrth groesi'r llinell.

Mae Chris Froome yn parhau yn y crys melyn, gyda 12 eiliad o fantais dros Geraint Thomas sy'n ail.

View more on twitter
View more on twitter

Chwaraewyr y Llewod yn well na'r Crysau Duon?

Wales Online

Wrth i'r Llewod a Seland Newydd baratoi i herio'i gilydd fory i benderfynu enillydd y gyfres, mae WalesOnline wedi bod yn cymharu chwaraewyr y ddau dîm.

Ac o gyfri'r marciau, y Llewod sydd ganddyn nhw ar y blaen... diddorol a dweud y lleiaf!

liam williams
Getty Images
Mae cefnwyr ac asgellwyr y Llewod - gan gynnwys Liam Williams - yn well na rhai Seland Newydd yn ôl y gohebydd

Llywodraeth Cymru 'ddim am godi cyflogau sector gyhoeddus'

BBC Wales News

Ddylai arian Llywodraeth Cymru ddim cael ei ddefnyddio i gael gwared â'r cap ar gyflogau sector gyhoeddus yng Nghymru, yn ôl y gweinidog cyllid.

Dywedodd Mark Drakeford nad oedd hynny'n "synhwyrol" o ystyried mai llywodraeth y DU ddylai dalu am unrhyw godiad cyflog.

Mae arweinydd nyrsio wedi rhybuddio fod y cap o 1% ar godi cyflogau yn "gorfodi tlodi ar weithwyr".

Mae llywodraeth y DU yn mynnu fod eu polisi yn un "teg".

nyrs
Getty Images

'Codi cofeb' i forwyr fu farw oddi ar arfordir Ceredigion

Cambrian News

Mae cynghorwyr yn Aberporth yn gobeithio codi cofeb i forwyr fu farw oddi ar arfordir Ceredigion bron i ganrif yn ôl.

Cafodd yr SS Sutton ei dal mewn storm ar 27 Tachwedd 1925 wrth iddi deithio o Aberystwyth i Antwerp.

Roedd 12 o bobl ar y llong, gan gynnwys teulu'r capten oedd ar eu ffordd i siopa Nadolig yng Ngwlad Belg, a bu pob un ohonynt farw.

Golwg ar adeilad newydd y BBC

BBC Cymru Wales

Cymrwch gipolwg ar adeilad newydd y BBC yng nghanol Caerdydd. Mae disgwyl i'r ganolfan newydd fod yn barod erbyn 2019.

View more on twitter

Chwilio am fwyd?

Wales Online

Mae gwefan WalesOnline yn rhestru'r 50 tŷ bwyta gorau yng Nghymru heddiw.

Mae dewis healeth; o dafarndai, i dai bwyta crand, i gaffis bach, yn y de, gogledd, gorllewin a dwyrain.

Sawl un sydd yn gyfarwydd i chi?

Cefnogaeth i'r Llewod ar ochr bryn

Twitter

Mae 'na ffermwr yn rhywle sy'n gefnogwr brwd... neu 'efo gormod o amser ar ei ddwylo!

View more on twitter

Gwario £100,000 ar greiriau Harry Potter

BBC Wales News

Mae dynes o Gaerdydd sydd yn ffan enfawr o Harry Potter wedi gwario £100,000 ar ei "hobsesiwn".

Ymysg casgliad Tracey Nichol-Lewis o 2,500 eitem mae hudlathau, a ffurflenni castio o'r ffilmiau.

Mae hi hefyd wedi teithio dros y byd i gyfarfod â rhai o sêr y sgrin fawr gan gynnwys Rupert Grint, sy'n actio cymeriad Ron Weasley.

Dechreuodd gyda'i chasgliad yn dilyn marwolaeth ei gŵr, Simon, a roddodd un o'r llyfrau iddi.

tracey nichol-lewis
Wales News Service

Ffordd wedi'i rhwystro yng Ngheredigion

Teithio BBC Cymru

Ysgol i ailagor ar ôl pryderon cladin

North Wales News

Bydd Ysgol Uwchradd Y Rhyl yn ailagor ddydd Llun ar ôl cau am ddeuddydd oherwydd pryderon am gladin yr adeilad.

Cafodd yr ysgol ei chau ddydd Iau wedi iddi ddod i'r amlwg mai'r un cwmni oedd wedi cynhyrchu'r cladin ar gyfer Tŵr Grenfell.

Dywedodd Cyngor Sir Ddinbych a'r ysgol eu bod bellach yn hapus â'r trefniadau diogelwch.

ysgol uwchradd y rhyl
Cyngor Sir Ddinbych

Cerdded, beicio a rhwyfo i godi arian i ward mamolaeth

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Bydd chwe thad o ardal Tregaron yn ceisio cyflawni her tri chopa Cymru dros y penwythnos - ond gan gerdded, beicio a rhwyfo rhwng y copaon.

Eu bwriad yw codi arian ar gyfer Ward Gwenllian yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth, ble wnaeth eu partneriaid roi genedigaeth.

Bydd y daith rhwng copaon Yr Wyddfa, Cader Idris a Phen-y-fan yn cynnwys 13 milltir o gerdded, 105 milltir ar y beic, a 3 milltir o rwyfo.

“Rydym yn griw o ffrindiau sy’n mwynhau sialens ac rydym wrth ein bodd allan yn yr awyr agored," meddai Arwel Jones, un o’r criw.

cri tri chopa tregaron
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Teithio mwy, syrthio llai?

Daily Post

Mae teithwyr rhwng Ynys Môn a Bangor wedi sylwi ar arwyddion annisgwyl ar eu bws Arriva.

Roedd posteri wedi eu gludo i ochr y cerbyd yn annog pobl, yn Saesneg, i wneud “More journeys, fewer trips”.

Ond yn y Gymraeg cafodd ei gyfieithu i... “Teithio mwy, syrthio llai”.

Gwefan i famau fedru rhannu profiadau

MamCymru

Mae gwefan newydd i famau'n cael ei lansio heddiw.

Bydd gwefan MamCymru'n fforwm i rannu syniadau, tips a straeon am y profiad o fagu teulu.

Yn ôl un o'r sylfaenwyr, Heulwen Davies: “Does yna ddim byd dwyieithog sy’n adlewyrchu’r profiad o fagu plant yng Nghymru.

"Mae’n gyfle i ni gyd ddysgu o’n gilydd, gan ein bod yn mynd drwy’r un peth.”

Llofruddiaeth Hen Golwyn: Carcharu tri dyn arall

BBC Cymru Fyw

Mae tri dyn wedi eu carcharu am eu rhan yn llofruddiaeth dyn yn Hen Golwyn ym mis Ionawr.

Cafodd Stephen Cody ei garcharu am 27 mis, Colin Lyness am 22 mis, a Thomas Revatto am 18 mis.

Daw hynny wedi i Dean Cody, mab Stephen, gael ei garcharu am oes ddydd Iau am lofruddio David Kingsbury.

Roedd Lyness a Revatto wedi cludo Dean Cody mewn car yn dilyn y llofruddiaeth, cyn i Stephen Cody geisio cuddio'r cerbyd.

david kingsbury
Heddlu Gogledd Cymru
Cafodd corff David Kingsbury ei ganfod ar 5 Ionawr

Marwolaeth Afon Teifi: Cyhoeddi enw'n lleol

BBC Cymru Fyw

Mae dyn fu farw ar ôl disgyn i Afon Teifi yng Nghastellnewydd Emlyn ddydd Iau wedi ei enwi'n lleol fel Jem Cole.

Nid oes amgylchiadau amheus yn ôl yr heddlu.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r lleoliad am tua 12:30 ddydd Iau wedi adroddiadau fod dyn yn ei 20au wedi disgyn i'r dŵr.

Canfod neidr ar stryd ger Abergele

Daily Post

Rhybudd i'r rheiny ohonoch chi sydd â ffobia - mae'r Daily Post yn adrodd fod neidr pedair trodefedd wedi cael ei darganfod ym Mhensarn ger Abergele!

Dywedodd Phil Green, 69, ei fod wedi dod o hyd i'r anifail ar y stryd, a'i fod wedi ei ddal mewn bocs ailgylchu.

Mae nawr yn ceisio dod o hyd i'r perchennog.

gwiber
Rob Ward
Dyw'r wiber ddim fel arfer yn brathu

Cymylu i rai

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd â gwybodaeth am dywydd y prynhawn 'ma:

"Bydd ffrynt gwan yn lledu o'r gogledd-orllewin yn ystod y dydd, gan ddod a chymylau, ond hefyd mymryn o law i fannau yn y gogledd-orllewin pnawn 'ma.

"Yna fydd 'na rai cawodydd ar hyd glannau'r gogledd erbyn heno, felly tymheredd o ryw 24C heddiw i'r mwyafrif, sydd dal yn ddigon derbyniol."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Abertawe yn arwyddo brawd cyn-seren Gwlad yr Ia

Clwb Pêl-droed Abertawe

Mae Abertawe wedi arwyddo chwaraewr 16 oed o Wlad yr Ia sydd yn hanner-brawd i gyn-seren Chelsea a Barcelona, Eidur Gudjohnsen.

Bydd Arnor Gudjohnsen yn ymuno â'r garfan dan-18 ar ôl arwyddo cytundeb tair blynedd o glwb Breidablik.

Roedd tad Gudjohnsen, Arnor Sr, hefyd yn gyn-chwaraewr rhyngwladol dros Wlad yr Ia.

View more on twitter

Llai o blant â dannedd pwdr

BBC Wales News

Mae canran y plant pump oed yng Nghymru sydd â dannedd pwdr yn parhau i ostwng, yn ôl adroddiad swyddogol.

Fe wnaeth arolwg Iechyd Cyhoeddus Cymru ddangos fod y gostyngiad mwyaf dros y deng mlynedd diwethaf wedi digwydd ymysg y rheiny o'r cefndiroedd mwyaf difreintiedig.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething ei fod yn "falch" â'r cynnydd.

Ond mynnodd y prif swyddog deintyddol, Dr Colette Bridgeman, fod dal "lle i wella".

dannedd
Getty Images

Adroddiad Llenyddiaeth: Pryderon Wales Arts Review

Wales Arts Review

Ar wefan Wales Arts Review, mae Gary Raymond wedi ymateb i adroddiad hynod feirniadol o Lenyddiaeth Cymru gafodd ei gyhoeddi yn ddiweddar.

Roedd adroddiad gan banel, dan oruchwyliaeth Yr Athro Medwin Hughes, wedi dweud nad oedd gan fwrdd Llenyddiaeth Cymru y sgiliau na'r profiad angenrheidiol i reoli'r corff.

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi ymateb gan ddweud bod ganddynt "bryderon difrifol" am sut y cafodd adroddiad beirniadol am y sefydliad ei ffurfio.

Yn ei erthygl, mae Gary Raymond yn dweud bod strwythur yr adolygiad yn "wan", bod gwrthdaro buddiannau gan y panel luniodd yr adroddiad yn ei danseilio, a bod gan y panel syniad hen ffasiwn "o beth yn union yw llenyddiaeth".

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl lawn.

Llenyddiaeth Cymru
BBC

Dewis grŵp Casnewydd yn Nhlws Checkatrade

BBC Sport Wales

Sgôr o sero am hylendid

Daily Post

Yn ôl y Daily Post heddiw, dim ond dau le yng Ngogledd Cymru sydd yn paratoi a gwerthu bwyd sydd wedi derbyn sgôr o sero am hylendid bwyd, ac mae'r ddau yn Sir Ddinbych.

Un yn Y Rhyl ac un yn Rhuthun.

Effaith morlyn Abertawe ar bysgod yn 'isel iawn'

Wales Online

Mae'r cwmni sydd yn gyfrifol am ddatblygiad morlyn Bae Abertawe yn dweud bod disgwyl i effaith y cynllun ar bysgod lleol fod yn "isel iawn".

Yn ôl WalesOnline, mae Tidal Lagoon Power nawr yn gobeithio y bydd yr ymchwil ddiweddaraf yn perswadio Cyfoeth Naturiol Cymru i roi trwydded forol iddyn nhw.

Mae'r cynllun yn parhau i aros am sêl bendith gan Lywodraeth y DU.

morlyn Abertawe
Tidal Lagoon Power

Newydd dorriAthro mosg yn cael dedfryd 13 mlynedd

BBC Cymru Fyw

Mae athro 81 oed o Gaerdydd wedi ei ddedfrydu i 13 mlynedd o garchar am ymosodiad rhyw ar bedair merch mewn mosg.

Roedd Mohammed Haji Sadiq wedi ymosod ar y plant wrth iddo gynnal gwersi astudio'r Coran.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd ei fod wedi "manteisio ar ei sefyllfa" ac roedd wedi cyffwrdd â'r merched yn amhriodol fel ffordd o ddisgyblu'r plant.

Cafwyd Sadiq yn euog o'r troseddau yn dilyn achos ym mis Mehefin.

Cliciwch yma am y stori lawn.

Mohammed Haji Sadiq
BBC

Regan Poole yn ymuno â Northampton

The Daily Mail

Mae Manchester United wedi gadael i'r amddiffynnwr ifanc Regan Poole ymuno â Northampton Town ar fenthyg am dymor.

Cafodd y Cymro, 19, ei arwyddo o Gasnewydd yn 2015, ac mae wedi chwarae unwaith dros y clwb o Fanceinion.

Mae Northampton, sy'n cael eu hyfforddi gan gyn-reolwr Casnewydd, Justin Edinburgh, hefyd wedi arwyddo'r Cymro Ash Taylor.

regan poole
Getty Images

'Angen mwy o wybodaeth' am ddiwedd Hawl i Brynu

BBC Wales News

Mae angen i bobl sy'n byw mewn cartrefi cymdeithasol yng Nghymru gael mwy o wybodaeth am gynllun i roi diwedd ar yr hawl i brynu eu tai, meddai adroddiad.

Mae newidiadau i'r cynllun yn mynd drwy'r Cynulliad ar hyn o bryd.

Cafodd Hawl i Brynu ei gyflwyno yn 1980 ond mae wedi arwain at bwysau ar y stoc o dai cymdeithasol yng Nghymru.

Tai
BBC

Ymddiheuriad am oedi ar y trenau

Teithio BBC Cymru

Mae Network Rail wedi ymdddiheuro yn dilyn oedi i deithwyr ar drenau rhwng Llundain a Chymru neithiwr.

Doedd dim trenau wedi gallu gadael Paddington rhwng 16:00 a 20:20 ohewydd methiant signal sylweddol - yr ail noson yn olynol i hynny ddigwydd.

Mae'r cwmni'n dweud eu bod nawr yn cynnal ymchwiliad i'r mater a'u bod wedi rhoi "mesurau ychwanegol yn eu lle".

paddington
BBC

Cheetahs a'r Southern Kings gam yn nes i'r Pro12?

Twitter

'Angen rhaglen frecwast Gymraeg'

Golwg 360

Ar wefan Golwg 360 heddiw, mae aelod o Gyngor Partneriaeth y Gymraeg, Gwion Lewis yn dadlau bod angen rhaglen gylchgrawn deledu Cymraeg amser brecwast.

Dywedodd Gwion: "Dwi’n meddwl bod yna botensial i drafod rhyw fath o raglen newyddion rhwng 8 a 9 yn y bore yn cymryd awr allan o amserlen Cyw, a bod ’na ryw fath o raglen gylchgrawn diddorol yn llenwi’r amser yna… fel bod mwy o Gymraeg yn cael ei glywed dros y bwrdd brecwast.”

Gwion Lewis
BBC

Heddiw ar Taro'r Post

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

'Dwi'n deall Brexit, ond gall ddinistio economi Cymru'

Nation.Cymru

Ar wefan Nation.Cymru, mae Tim Richards wedi 'sgrifennu darn barn yn ystyried Brexit, a'r effaith ar Gymru.

Mae'n dweud ei fod yn deall pam bod pobl wedi pleidleisio i adael, ond mae'n rhybuddio y byddai gadael y farchnad sengl yn "dinistrio" economi Cymru.

Mae'n dadlau bod y dadleuon o blaid neu yn erbyn y gymuned Ewropeaidd yn ystod ymgyrch y bleidlais wedi bod yn debycach i wleidyddiaeth realiti amgen, yn hytrach na thrafodaeth am ffeithiau.

Defnyddio cynllun Caerdydd i daclo damweiniau dros y byd

BBC Wales News

Mae BBC Wales News yn adrodd y gall cynllun i leihau digwyddiadau treisgar yng Nghaerdydd gael ei ddefnyddio dros y byd i geisio lleihau damweiniau ffordd.

Ers lansio Model Caerdydd 20 mlynedd yn ôl, mae newidiadau fel gwydrau plastig mewn tafarndai, monitro CCTV gwell a chreu ardaloedd i gerddwyr mewn lleoliadau peryglus wedi eu cyflwyno.

Mae'r dyn sy'n gyfrifol am y cynllun nawr eisiau lleihau nifer y damweiniau ffordd sy'n anafu pobl ifanc.

Heddlu
BBC