a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Galw am ddiogelu swyddi astudiaethau Celtaidd Aberystwyth
  2. Carchar am oes i ddyn o Fae Colwyn am lofruddiaeth
  3. Chwaer April Jones: 'Cydweithiwch â helwyr pedoffiliaid'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Nos da

BBC Cymru Fyw

Dyna'r oll gan griw'r llif byw am heddiw.

Fe fyddan ni'n ôl am 08:00 fory, gyda mwy o'r newyddion a'r chwaraeon diweddara' drwy'r dydd.

Cofiwch bydd modd i chi ddarllen am ganlyniadau timau Uwchgynghrair Cymru yng Nghynghrair Europa heno ar ein hafan heno.

Diolch am eich cwmni!

Noson glòs

Tywydd, BBC Cymru

"Mae'r tymheredd wedi cyrraedd 27C yng Nghaerdydd a Brynbuga ond ddim mor gynnes ar hyd glannau'r gorllewin," meddai Rhian Haf am dywydd heddiw.

"Fe fydd hi'n noson glòs arall heno, ond fe wneith hi gymylu dros nos ac er fod disgwyl bore sych 'fory, a diwrnod cynnes arall, fe fydd yn troi'n ddiwrnod digon llwydaidd efo mymryn o law ddiwedd y dydd."

Moelwyn
BBC
Golygfa braf ym Mlaenau Ffestiniog heddiw

Llenyddiaeth Cymru yn ymateb i adroddiad

Llenyddiaeth Cymru

Mae cadeirydd Llenyddiaeth Cymru wedi ymateb i adroddiad o fis Mehefin wnaeth argymell cyfyngu grym y corff.

Dywedodd yr Athro Damian Walford Davies yn ei ddatganiad bod camgymeriadau yn yr adroddiad ac y bu "digwyddiad hollol annerbyniol" yn ystod un cyfarfod gyda'r panel.

Roedd yr adroddiad dan ofal yr Athro Medwin Hughes yn honni bod dim tystiolaeth o lywodraethu cryf yn Llenyddiaeth Cymru a bod diwylliant o deimlo bod "hawl" i gael triniaeth ffafriol yno.

View more on twitter

Cei Connah ymhellach ar ei hôl hi

Pêl-droed, BBC Cymru

Cei Connah ar ei hôl hi

Pêl-droed, BBC Cymru

Yn y gynta' o gemau'r timau Cymreig yng Nghynghrair Europa heno, mae Cei Connah ar ei hôl hi o 0-1 yn y Ffindir.

Fe sgoriodd Yaghoubi i HJK Helsinki ar ôl 11 munud - ond 1-1 ydy hi ar gyfanswm goliau, felly mae 'na dal obaith i'r ymwelwyr.

Mae Bangor a'r Bala yn chwarae yn hwyrach.

View more on twitter

Athletwr o Gaernarfon yn torri record

Wales Online

Mae athletwr o Gaernarfon wedi torri record dynion Cymru yn y gamp o daflu morthwyl, yn ôl WalesOnline.

Mewn cystadleuaeth yn Belfast, fe daflodd Osian Jones ei forthwyl 69.20m i chwalu record Sean Pickering.

Cafodd y record honno - 68.64m - ei gosod 'nôl yn 1984.

Osian Jones
BBC
Fe gynrychiolodd Osian Jones garfan Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2014

Caerdydd yn arwyddo Ffrancwr

BBC Sport Wales

Tour: Geraint dal yn ail

Chwaraeon BBC Cymru

Mae Geraint Thomas yn parhau yn yr ail safle yn y Tour de France wedi'r chweched cymal.

Marcel Kittel o'r Almaen oedd yn fuddugol heddiw, tra bod Thomas wedi gorffen y ras yn gyfforddus ynghanol y pelaton.

Mae Thomas yn dal 12 eiliad tu ôl i arweinydd y Tour - a chyd-aelod o Team Sky - Chris Froome.

Gwobr diogelwch i fenyw o Dregaron

Cyngor Ceredigion

Mae menyw sydd wedi bod yn helpu plant ysgol yn Nhregaron i groesi'r ffordd ers blynyddoedd wedi cael gwobr am ei gwaith.

Dechreuodd Avril Davies weithio yn Ysgol Henry Richard 25 mlynedd yn ôl.

Dywedodd Elen Powell, dirprwy brifathrawes yr ysgol, bod "gwasanaeth Avril i’r ysgol wedi bod yn rhagorol".

"Mae pawb yn Nhregaron yn adnabod Avril, y wên sy’n croesi’r ffordd gyda’r plant i’r ysgol", meddai.

Derbyniodd Avril ei Gwobr Diogelwch Ffordd, yn ogystal â phlac llechen, mewn seremoni fis diwetha'.

Avril Davies (canol) yn derbyn ei gwobr gan Sue Storch o Ddiogelwch Ffyrdd Cymru (chwith) a Kayleigh Tonkins (dde) o Gyngor Sir Ceredigion
Cyngor Ceredigion
Avril Davies (canol) yn derbyn ei gwobr gan Sue Storch o Ddiogelwch Ffyrdd Cymru (chwith) a Kayleigh Tonkins (dde) o Gyngor Sir Ceredigion

'Problem perthnasedd' gan y Cynulliad?

Click on Wales

Ar wefan y Sefydliad Materion Cymreig, mae Marc Thomas yn holi a oes problem gan y Cynulliad Cenedlaethol o ran bod yn berthnasol.

Mae'n dadlau nad yw'r cyhoedd yng Nghymru yn deall beth mae'r sefydliad yn ei wneud.

Yn y senedd
BBC

Cofio Tony Bianchi

O'r Pedwar Gwynt

O'r wefan O'r Pedwar Gwynt, mae Jon Gower yn rhannu ei atgofion personol o'r awdur Tony Bianchi, a fu farw ddechrau'r wythnos.

"Dyn ifanc 65 mlwydd oed ydoedd", meddai.

Tony Bianchi
Eisteddfod
Enillodd Tony Bianchi y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Y lluniau diweddara' o'r chwilio

BBC Cymru Fyw

Mae ein gohebydd wedi gyrru mwy o luniau o safle'r chwilio am ddyn yn Afon Teifi yn Nghastell Newydd Emlyn.

Gwasanaethau brys
BBC
Gwasanaethau brys
BBC

Chwilio am ddyn yn Afon Teifi

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn arwain ymdrechion i ddod o hyd i ddyn yn Afon Teifi yng Nghastell Newydd Emlyn.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw tua 12:30, ac maen nhw'n dal yno.

Mae 'na ddau ambiwlans, parafeddyg ac ambiwlans awyr ar y safle.

Gwasanaethau brys
BBC

Caernarfon yn paratoi at Ŵyl Arall

Twitter

Cyn penwythnos o lên a miwsig yng Nghaernarfon, mae cylchgrawn y Selar yn asesu beth sydd gan Gŵyl Arall i'w gynnig i ddilynwyr cerddoriaeth.

View more on twitter

'Problem gamblo Cymru'

Nation.Cymru

Ar wefan Nation.cymru, mae'r AC Simon Thomas yn honni bod gan Gymru broblem gyda gamblo.

Yn ei erthygl, mae'n dweud bod 'na "broblem ddiwylliannol" yn y wlad a bod gwleidyddion wedi "creu'r sefyllfa hon".

Mae'n galw ar y Cynulliad i fynd i'r afael â'r sefyllfa pan fydd rhai pwerau ar hapchwarae yn cael eu datganoli.

Peiriannau gamblo
BBC

Heddlu'n arestio pobl mewn ymgyrch gwrth-gyffuriau

Heddlu Gogledd Cymru

Geirfa byd y beicio

Twitter

Fedrwch chi helpu rhaglen Seiclo S4C gyda geirfa Gymraeg ar gyfer sylwebaeth Tour de France?

View more on twitter

Enwi seiclwr fu farw

BBC Wales News

Yn ôl BBC Wales News, Suliman Haroun, 28 oed, oedd y seiclwr fu farw ar ôl bod mewn gwrthdrawiad â char rhwng Magwyr a Llanwern ger Casnewydd yn hwyr neithiwr.

Mae gyrrwr y car Audi coch wedi cael ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus.

Ffordd brysur yng Nghaerdydd ar gau

Wales Online

Fe ddywed WalesOnline bod Ffordd Casnewydd yng nghanol Caerdydd ar gau wedi digwyddiad lle cafodd person ei daro gan lori ger Fitzalan Place.

View more on twitter

Cwest 'anturiwr': Marwolaeth ddamweiniol

BBC Cymru Fyw

Clywodd cwest bod dyn wedi marw 18 mis ar ôl cael ei anafu'n ddifrifol mewn damwain beic mynydd.

Cafodd Roger Pearce, 64 o ardal Corwen, ei ddisgrifio fel "dipyn o anturiwr" gan y crwner.

Wedi misoedd o driniaeth mewn nifer o ysbytai, fe ddychwelodd adref ym mis Chwefror 2016, ond bu farw rai dyddiau wedyn.

Dywedodd patholegydd mai niwmonia oedd achos ei farwolaeth, ond bod y ddamwain yn ffactor hefyd. Daeth y crwner i gasgliad o farwolaeth drwy ddamwain.

Mapio jihadis Prydain

BBC News UK

Mae gwefan BBC News wedi cyhoeddi bas data o jihadwyr honedig sy'n dod o Brydain.

O'r 269 sydd wedi'u cofnodi, mae saith yn dod o ardal Caerdydd.

Ymysg y rheiny, mae Siful Haque Sujan a Reyaad Khan, fu farw yn Syria.

Hal yn aros gyda West Brom

Pêl-droed, BBC Cymru

Rickie'n mynd

BBC Camp Lawn

Saethu buwch ger Llanfair PG

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio wedi i fuwch gael ei saethu â saeth ar Ynys Môn.

Maen nhw'n dweud bod yr anifail yn iach, ac yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu ar 101 gyda'r cyfeirnod V100173.

View more on twitter

Carchar am oes i ddyn o Fae Colwyn am lofruddiaeth

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 31 oed o Fae Colwyn wedi ei garcharu am oes, gyda gorchymyn i dreulio o leiaf 21 mlynedd yn y carchar, ar ôl i reithgor ei gael yn euog o lofruddiaeth.

Fe gafodd David Kingsbury, 35 oed, ei drywanu yn ei galon yn Hen Golwyn gan Dean Cody yn ystod ymosodiad meddw ar nos Iau, 5 Ionawr yn ardal Bryn Heulog y dref.

Dean Cody
Heddlu Gogledd Cymru

Nifer siaradwyr Cymraeg ar gynnydd?

Ystadegau Cymru

Yn ôl yr amcangyfri' diweddara' gafodd ei gyhoeddi ddoe ar wefan ystadegau swyddogol StatsCymru, mae'r nifer sy'n siarad Cymraeg ar gynnydd.

Canran y siaradwyr ar draws Cymru ddiwedd Mawrth eleni oedd 27.8%, yn ôl yr arolwg.

Mae hynny 1.4% yn uwch na diwedd Mawrth y llynedd, a 1.5% yn uwch na'r ffigwr yn 2007.

Wedi colli eiddo yn Tafwyl?

Twitter

Chwaer April Jones: 'Cydweithiwch â helwyr pedoffiliaid'

BBC Cymru Fyw

Dylai'r heddlu gydweithio â 'helwyr pedoffiliaid' wrth chwilio am droseddwr ar-lein, yn ôl chwaer April Jones.

Dywedodd Jazmin Jones ei bod hi'n deall pam fod rhai pobl yn awyddus i ddal troseddwyr.

Ond roedd rhai technegau yn medru bod yn rhwystr i'r heddlu wneud eu gwaith, meddai, a dylai swyddogion roi cyngor ar sut i helpu.

Jazmin Jones
BBC

Trump ar daith

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Mae golygon y cyfryngau rhyngwladol ar hyn o bryd ar Warsaw, ble mae'r Arlywydd Trump yn areithio ar ddechrau ei ymweliad ag Ewrop.

Pam mai yng Ngwlad Pwyl mae ymddangosiad cyntaf yr Arglywydd? Bu'r darlithydd Alek Bednarski o Lublin yn esbonio hynny wrth Kate Crockett ar y Post Cynta y bore 'ma.

Donald Trump
Getty Images
Yr Arlywydd Trump yn cwrdd â'r cyfryngau cyn ei araith yn Warsaw

Cyw gwalch newydd!

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae 'na ddathlu ym Mhowys, wedi i weilch y pysgod lwyddo i fridio eto eleni.

Fe gafodd un cyw gwalch ei ddeor yng nghoedwig Hafren ger Llanidloes ers i'r adar ddychwelyd i'w nyth yno o Affrica ym mis Ebrill.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n gofalu am y goedwig, yn monitro cynnydd y cyw newydd.

Dros y tair blynedd ddiwethaf, mae wyth o gywion wedi'u magu yn llwyddiannus ar y safle.

Gwalch
John Williams

Creu cofnod o ganolfan ddarlledu

CBHC/RCAHMW

Gan y bydd BBC Cymru yn symud ei ganolfan cyn bo hir i adeilad newydd yng nghanol Caerdydd mae’r Comisiwn Brenhinol yn creu cofnod digidol ansawdd uchel o'i hen safleoedd sy'n cynnwys y Ganolfan Ddarlledu fodernaidd a agorwyd yn 1967.

View more on twitter

Caernarfon: 'Arwr' yn achub dynes

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd hanes "arwr o fyfyriwr" wnaeth achub dynes o'r môr yng Nghaernarfon.

"Roedd yn rhaid i fi fynd ar ei hôl hi neu fe allai hi fod wedi marw", meddai Cai Lovell wrth y papur.

View more on twitter

Pryder fod y GIG yng Nghymru'n dibynnu'n ormodol ar roddion

BBC Cymru Fyw

Y llynedd cafodd byrddau iechyd Cymru £10 miliwn o incwm drwy roddion.

Mae'r arian wedi galluogi ysbytai i brynu pob math o bethau - o beiriant coffi newydd i hwyluso profiad cleifion sy'n diodde' o ganser, i beiriant diffibrilio i ailddechrau'r galon.

Mae rhaglen Manylu - fydd ar BBC Radio Cymru yn ddiweddarach - wedi clywed pryderon y gallai'r GIG ddibynnu'n ormodol ar roddion.

rhoddion
BBC

Gary'n barod yn yr heulwen

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Diweddaru rhybudd tywydd

Tywydd, BBC Cymru

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi diweddaru eu rhybudd am stormydd glaw yng Nghymru heddiw, ac mae'n ymddangos y bydd de ddwyrain y wlad yn osgoi'r gwaethaf.

Nid bod hynny'n gysur i'r gogledd ddwyrain cofiwch!

View more on twitter

...a jyst rhag ofn...

BBC Camp Lawn

Os nad oedd ganddoch chi fynedd aros tan diwedd y fideo, dyma'r cyhoeddiad gan Camp Lawn.

Efallai caiff Roque gyfle i ddysgu ychydig o Gymraeg hefyd yn y dyfodol?

View more on twitter

Fy enw yw....

Clwb Pêl-droed Abertawe

Mae clwb pêl-droed Abertawe wedi dewis dull go wahanol o gyhoeddi pwy sydd newydd arwyddo'n swyddogol gyda'r clwb...

Dilynwch y fideo tan y diwedd!

View more on twitter

Dyfodol adran Gymraeg Prifysgol Aberystwyth

Twitter

Mae Golwg yn trydar am gyfweliad yn rhifyn y cylchgrawn yr wythnos hon gyda Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth, am swyddi Cymraeg yn y brifysgol.

View more on twitter

Cwlwm Celtaidd: Ystyried dyfodol digidol ieithoedd

Wikimedia UK

Mae rheolwr Wicipedia Cymraeg ymhlith y siaradwyr mewn cynhadledd o'r enw Cwlwm Celtaidd sy'n digwydd yng Nghaeredin ar hyn o bryd.

Yno mae nifer o arbenigwyr ar ieithoedd llai a thechnoleg yn trafod datblygiad yr ieithoedd ar blatfformau digidol.

Fe allwch chi wylio'r digwyddiad isod.

View more on facebook

Disgyblion yn rhybuddio am fapiau Snapchat

Twitter

Gyda phryder wedi ei godi ynglŷn â nodwedd newydd yr ap Snapchat sy'n gallu dangos eich lleoliad ar fap, mae disgyblion Ysgol y Preseli wedi cyhoeddi fidoe'n rhybuddio am y peryglon.

View more on twitter