a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, a bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

'Noson sych a mwyn'

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â'r tywydd ar gyfer heno:

"Bydd hi’n sych efo rhai cyfnodau heulog ddiwedd y pnawn – ac er yn gymylog i lawer yn y gogledd dros nos, mi fydd ‘na gyfnodau clir i weddill y wlad.

"Bydd hi'n noson sych a mwyn, ac yn teimlo’n glos. Y tymheredd ar ei isaf rhwng 12C a 15C."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Y chwaraewyr all ei gwneud hi i dîm Y Llewod

Wales Online

Mae WalesOnline yn trafod chwe chwaraewr all wthio eu ffordd i mewn i'r tîm fydd yn dechrau yn erbyn y Crysau Duon yn y gêm dyngedfennol yn Eden Park dydd Sadwrn.

Yn ôl Mark Orders mae'r Cymry Justin Tipuric a Leigh Halfpenny ymysg y rhai all fod ymysg y 15 sy'n dechrau.

Halfpenny
Rex Features
Oes modd i Leigh Halfpenny gael lle yn nhîm y Llewod dydd Sadwrn?

Gwasanaethau crefyddol mewn ysgolion: Cefnogi deiseb

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd bod ACau wedi cefnogi deiseb gan ddwy ferch ysgol sy’n galw am gael gwared ar yr orfodaeth i gynnal gwasanaethau crefyddol mewn ysgolion.

Cafodd y ddeiseb ei chyflwyno i’r Pwyllgor Deisebau gan ddau ddisgybl o Ysgol Glantaf yng Nghaerdydd - Rhiannon Shipton a Lily McAllister-Sutton.

Mae’r ddeiseb yn galw ar y Cynulliad i annog Llywodraeth Cymru i basio deddf fydd yn cael gwared ar y rhwymedigaeth ar ysgolion i gynnal gweithredoedd addoli crefyddol.

Cynulliad
BBC

Cytundeb newydd i Gethin Jones

Pêl-droed, BBC Cymru

Cymru i ariannu erthyliadau i ferched Gogledd Iwerddon

BBC Wales News

Bydd GIG Cymru yn ariannu erthyliadau i ferched o Ogledd Iwerddon, yn ôl y Prif Weinidog Carwyn Jones.

Daw yn dilyn penderfyniad gan Lywodraeth y DU yr wythnos diwethaf y bydd y GIG yn Lloegr yn gwneud yr un cynnig.

Roedd ASau yn bryderus oherwydd cytundeb y Ceidwadwyr â'r DUP, sy'n cefnogi rheolau llymach ar erthyliadau yng Ngogledd Iwerddon.

Morgannwg yn colli yn Sir Gaerloyw

Criced, BBC Cymru

Cefnogi'r galw am dîm criced Cymru

BBC Cymru Fyw

Dylai Cymru gael tîm criced undydd ei hun, yn ôl y Prif Weinidog Carwyn Jones.

Cyfaddefodd ei bod yn "od" bod gan Iwerddon a'r Alban dimau tra nad oes gan Gymru.

Dywedodd wrth ACau ei fod yn cefnogi'r syniad os na fyddai unrhyw "ergyd ariannol" ar glwb Morgannwg.

Daeth ymateb Mr Jones yn dilyn cwestiwn gan yr AC Ceidwadol Mohammad Asghar os oedd yn cytuno bod "yr amser wedi dod" i Gymru gael tîm criced ei hun.

Criced
BBC

John Stevenson: Hawl i fod yn fi fy hun

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ar dudalen cylchgrawn Cymru Fyw y prynhawn 'ma mae erthygl gan y newyddiadurwr John Stevenson.

Mae John yn trafod y ffaith bod hi'n 50 mlynedd ers i ddeddf hawliau dynol arwyddocaol ddod i rym, ar goblygiadau iddo ef fel dyn hoyw.

John Stevenson
S4C
Cyn-ohebydd seneddol BBC Cymru, John Stevenson

Geraint Thomas yn cadw'r crys melyn

Seiclo, BBC Cymru

Bydd Geraint Thomas yn parhau i wisgo'r crys melyn fel arweinydd y Tour de France ddydd Mercher.

Roedd y pedwerydd cymal yn gweld y seiclwyr yn teithio 207.5 cilomedr o Mondorf-les-Bains yn Lwcsembwrg i Vittel yng ngogledd-ddwyrain Ffrainc.

Y Ffrancwr Arnaud Demare wnaeth ennill y cymal yn dilyn sbrint o'r peloton.

Bu Thomas mewn damwain yn y cilomedr olaf - oedd ddim yn un difrifol - ond bydd yn derbyn yr un amser a gweddill y peloton oherwydd ei fod wedi digwydd o fewn y tri cilomedr olaf.

Geraint Thomas
Getty Images

Dyw hi ddim yn edrych yn dda i Forgannwg...

Criced, BBC Cymru

Cymraes yn brif weithredwr y Pony Club

The Pony Club

Mae'r Pony Club wedi cyhoeddi mai Rhian Gibson fydd ei brif weithredwr newydd.

Yn gyn-ddirprwy bennaeth newyddion gyda BBC Cymru a chyfarwyddwr comisiynu gyda S4C, mae Ms Gibson wedi treulio'r pum mlynedd ddiwethaf gyda Gymnasteg Cymru.

Bydd yn dechrau yn ei swydd newydd ym mis Medi.

Rhian Gibson
The Pony Club

Cylchffordd Cymru: 'Prosiect preifat nawr'

BBC Wales News

Mae angen i brosiect Gylchffordd Cymru ystyried ei dyfodol heb gefnogaeth arian cyhoeddus yn ôl Ysgrifennydd yr Economi.

Daeth sylwadau Ken Skates yn dilyn penderfyniad gan Lywodraeth Cymru i beidio gwarantu'r prosiect gyda £210m o arian cyhoeddus.

Fe ddywedodd cyfarwyddwyr y prosiect eu bod yn gobeithio y gallai'r llywodraeth ail-ystyried, ond fe wnaeth Mr Skates wrthod hynny heddiw, gan ddweud: "Prosiect y sector preifat ydy o nawr."

Cylchffordd Cymru
Cylchffordd Cymru

Cyfweliad â chwaraewr 16 oed Cymru

Golwg 360

Bydd tîm pêl-droed merched Cymru yn herio'r Iseldiroedd ddwywaith y penwythnos yma fel rhan o baratoadau'r Iseldirwyr ar gyfer Euro 2017.

Un sydd wedi'i galw i garfan Jane Ludlow am y tro cyntaf yw merch 16 oed o Borthmadog, Cassia Pike, a bu chwaraewr tîm merched Lerpwl yn cael ei holi gan Golwg 360.

Rhybudd am orsaf Euston

Teithio BBC Cymru

Os oeddech chi'n bwriadu teithio i Lundain o'r gogledd neu'r canolbarth dros benwythnos Gwyl y Banc fis Awst, mae'n werth nodi'r rhybudd yma gan orsaf Euston a fydd ar gau am ddeuddydd am waith cynnal a chadw.

View more on twitter

Abraham ar ei ffordd i'r Liberty

Clwb Pêl-droed Abertawe

Mae hyn yn gymhleth! Mae'r ymosodwr ifanc Tammy Abraham wedi arwyddo cytundeb pum mlynedd gyda Chelsea... ond mae hynny'n golygu ei fod yn symud yn syth ar fenthyg i glwb Abertawe.

Pawb yn deall?

Da iawn... a croeso i Gymru Tammy!

View more on twitter

Chwilio am lanc ar Ynys Môn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi gofyn am gymorth i ddod o hyd i lanc o Amlwch ar Ynys Môn. Does neb wedi gweld Jack Jones, 15 oed, ers iddo fynd ar fws i Fangor brynhawn Sadwrn.

View more on twitter

Ail fatiad Morgannwg ar ben

Criced, BBC Cymru

Mae Morgannwg wedi colli gweddill eu wicedi am gyfanswm o 158 yn eu hail fatiad, sy'n gadael Sir Gaerloyw gyda nod o 135 i ennill y gêm yn Cheltenham.

View more on twitter

Doethuriaeth Anrhydeddus i'r Gwir Barchedig Wyn Evans

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Mae'r Gwir Barchedig Wyn Evans wedi derbyn Doethuriaeth Anrhydeddus (Doethur mewn Diwinyddiaeth) yn ystod seremoni raddio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin heddiw.

Cafodd Wyn Evans ei eni yn 1946 pan oedd ei dad yn ficer Llandeloy ger Tyddewi yn Sir Benfro.

Ar ôl graddio o Brifysgol De Cymru aeth ymlaen i Goleg Mihangel Sant Llandaf lle hyfforddodd ar gyfer y weinidogaeth Anglicanaidd gan gymryd y radd ôl raddedig BD.

Cafodd ei ethol yn Esgob Tyddewi yn 2008, cyn ymddiswyddo ar ei ben blwydd yn 70 ym mis Hydref 2016.

Anrhydedd
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Elusennau a grŵp chwaraeon yn derbyn cefnogaeth £3.7m

BBC Cymru Fyw

Mae elusen yng Ngwynedd, clwb rygbi yn Sir Ddinbych a gorsaf radio cymunedol ym Mlaenau Gwent ymysg y grwpiau fydd yn elwa o gronfa £3.7m i wella cyfleusterau mewn ardaloedd difreintiedig.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu enwau'r 13 prosiect fydd yn elwa o'r gronfa i "ddarparu gwasanaethau sy'n hanfodol i'r gymuned".

Bydd yr arian yn cynorthwyo grwpiau i wella cyfleusterau chwaraeon, llety mewn hosteli ar gyfer pobl ifanc digartref, a llyfrgelloedd.

gisda
GISDA
Mae elusen GISDA yn un o'r sefydliadau fydd yn elwa

Cyhuddo dau lanc o ymosod ar ddisgyblion

Heddlu De Cymru

Mae dau lanc wedi eu cyhuddo yn dilyn ymosodiad ar ddisgyblion ysgol oedd yn chwarae gêm rygbi yng Nghaerdydd.

Roedd disgyblion o Ysgol Uwchradd Fitzalan ac Ysgol Uwchradd Glyn Derw a Michaelston yn herio'i gilydd pan ddigwyddodd yr ymosodiad ym Mharc Trelai ym mis Mawrth.

Mae'r ddau fachgen 16 oed wedi eu cyhuddo o achosi niwed corfforol difrifol, bod ag arf bygythiol yn eu meddiant, achosi ffrwgwd ac achosi difrod troseddol.

Mae disgwyl iddyn nhw ymddangos yn Llys Ieuenctid Caerdydd yn ddiweddarach yn y mis.

Parc Trelai
Google

Gêm dysteb i Alan Tate

Clwb Pêl-droed Abertawe

Cwblhau gwaith i wella dŵr yfed yn y gogledd

BBC Wales News

Mae gwaith gwerth £9m i wella safon dŵr yfed yng ngogledd Cymru wedi'i gwblhau.

Mae gwaith dŵr Alwen, ger Cerrigydrudion, yn gwasanaethu cwsmeriaid yng Nghonwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Dywedodd Dŵr Cymru y byddai'r gwelliannau - sy'n rhan o gynllun gwerth cyfanswm o £120m - yn darparu dŵr diogel a dibynadwy am ddegawdau i ddod.

Dŵr
Getty Images

Y Senedd yn fyw ymhen 10...

Twitter

Diwrnod gwell i Forgannwg

Criced, BBC Cymru

Mae'n amser cinio ar ail ddiwrnod y gêm ym Mhencampwriaeth y Siroedd yn erbyn Sir Gaerloyw yn Cheltenham, ac mae Morgannwg wedi ychwanegu 81 o rediadau am ddwy wiced yn ystod y dydd hyd yma.

Mae ganddyn nhw fantais o 116 gyda thair wiced yn weddill.

View more on twitter

Enw newydd i'r Elyrch

BBC Camp Lawn

Heddlu'n ymchwilio i saethu eryrod

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn ymchwilio wedi i ddau eryr gael eu saethu mewn gwarchodfa adar yng Nglyn Ebwy rhywbryd rhwng 18:30 nos Wener a 16:00 ddydd Sadwrn diwethaf.

Roedd un o'r eryrod yn frîd Steppe o Rwsia a'r llall yn frîd o Affrica, a bu farw'r ddau yn y digwyddiad.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i ffonio 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 239 03/07/17.

Galw ar i'r llywodraeth 'sicrhau dyfodol Y Cymro'

Dyfodol i'r Iaith

Gyda thrafodaethau ar y gweill ynglŷn â dyfodol Y Cymro, mae mudiad Dyfodol i'r Iaith yn galw ar i Lywodraeth Cymru "roi nawdd digonol i'r papur newydd er mwyn sicrhau ei ddyfodol a'i ddatblygiad".

Dywedodd cadeirydd y mudiad, Heini Gruffudd: "Y Cymro yw'r unig bapur newydd cenedlaethol cyfrwng Cymraeg, ac mae ei oroesiad a'i ffyniant yn cynrychioli cyfraniad allweddol i'n diwylliant ac i fyd y cyfryngau yng Nghymru.

"Byddwn yn galw ar i'r llywodraeth roi cefnogaeth ddigonol i'r papur ar ei newydd wedd drwy ganiatáu grant sydd o leiaf yn cyfateb â'r nawdd a roddir i Golwg.

"Byddwn yn gobeithio y byddai modd rhoi grant brys i ddechrau, i'w ffurfioli maes o law drwy'r Cyngor Llyfrau."

Casnewydd yn rhyddhau asgellwr

Clwb Pêl-droed Casnewydd

Mae Clwb Pêl-droed Casnewydd wedi cyhoeddi bod yr asgellwr Jennison Myrie-Williams wedi cael ei ryddhau o'r clwb.

Roedd yr Alltudion wedi cynnal trafodaethau â'r chwaraewr, ond roedden nhw wedi methu â chytuno ar gytundeb newydd.

Fe wnaeth Myrie-Williams ymddangos mewn 23 o gemau i'r clwb y llynedd wedi iddo ymuno yn yr haf.

Jennison Myrie-Williams
Huw Evans Picture Agency

'The Rock' yn hoff o Dylan Thomas

Twitter

Mae'r reslwr a'r actor byd-enwog, Dwayne Johnson, sydd hefyd yn adnabyddus fel 'The Rock' wedi datgelu ei fod yn hoff o waith un o'r Cymry enwocaf, y bardd Dylan Thomas

View more on twitter

Gwrthdrawiad yn Llandudno

Teithio BBC Cymru

Llai o wrthdrawiadau sy'n achosi anafiadau

BBC Wales News

Fe wnaeth nifer y gwrthdrawiadau yng Nghymru ble cafodd pobl eu hanafu ostwng 11% y llynedd.

Roedd 4,921 gwrthdrawiad ble gafodd bobl anafiadau yn 2016 - 622 yn llai na 2015, yn ôl adroddiad blynyddol Llywodraeth Cymru.

Ond mae'n cydnabod nad oes fawr o newid wedi bod yn nifer y gwrthdrawiadau difrifol yn ymwneud â beiciau modur.

Gwrthdrawiad
Getty Images

Pryder preswylwyr fflatiau Abertawe

BBC Wales News

Fe ddywed BBC Wales News bod preswylwyr mewn blociau o fflatiau yn Abertawe sydd wedi methu profion diogelwch tân yn dilyn trychineb Tŵr Grenfell wedi dweud nad ydyn nhw'n gallu cysgu ar ôl clywed y newyddion.

Fe wnaeth cladin yn y fflatiau fethu'r profion newydd sydd wedi'u cyflwyno ers y trychineb, ond maen nhw'n cydymffurfio â'r rheolau oedd yn bodoli cyn hynny.

Mae'r cyngor yn dweud eu bod yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf i denantiaid, ond mae preswylwyr wedi codi pryderon am "wybodaeth anghyson".

Abertawe
BBC

Y diweddara' am ddyn ar goll

Heddlu Gogledd Cymru

Ci wedi cael ei foddi'n fwriadol

Daily Post

Mae gan y Daily Post hanes trist am ddarganfyddiad ci wedi cael ei foddi'n fwriadol yn Sir Ddinbych.

Mae'r RSPCA'n ceisio dod o hyd i berchennog y ci gafodd ei ddarganfod mewn afon ym Mhentrefelin.

View more on twitter

Arestio bachgen 17 oed wedi marwolaeth dyn

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth yn dilyn marwolaeth dyn yng Nglyn Ebwy wythnos yn ôl.

Daeth yr heddlu o hyd i Darren Price, 41 oed, mewn eiddo ar Ffordd Mount Pleasant, ond bu farw cyn i'r gwasanaethau brys gyrraedd.

Mae bachgen 17 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth, ond mae'r heddlu'n apelio ar bobl oedd yn 'nabod Mr Price i ffonio 101 a dyfynnu'r cyfeirnod 232 27/6/17.

darren price
Heddlu Gwent

Menyw yn diolch i ddyn am 'achub ei bywyd'

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Mae menyw o Wynedd oedd ar fin niweidio ei hun wedi cael cyfle i ddiolch i'r dyn a "achubodd ei bywyd", wrth iddi gyfarfod ag o saith mis yn ddiweddarach.

Ym mis Tachwedd y llynedd, roedd Malan Wilkinson o Gaernarfon "mewn lle tywyll iawn", nes i athro ysgol o Fethesda, Gwyn Jones ddod heibio a'i "hachub".

Dros y penwythnos fe wnaeth rhaglen Post Cyntaf, Radio Cymru drefnu fod y ddau yn cwrdd eto, yn dilyn neges gan Malan yn diolch i'w "harwr" ar wefan Facebook.

Pan ddaeth Gwyn Jones ar draws Malan Wilkinson, roedd hi'n barod i ladd ei hun.

Ar Taro'r Post...

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Davies yn gobeithio cadeirio eto

BBC Cymru Fyw

Mae aelod seneddol Ceidwadol Mynwy, David Davies, yn gobeithio cael ei ailethol fel cadeirydd Pwyllgor Materion Cymreig San Steffan, ond mae'n debyg y bydd rhaid iddo roi'r gorau iddi y flwyddyn nesa'.

Mae rheol seneddol yn dweud bod cadeiryddion pwyllgorau'n cael aros yn y swydd am wyth mlynedd - cafodd Mr Davies ei ethol yn gyntaf yn 2010.

david davies
BBC

Annibyniaeth hapus

Twitter