a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog
  2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant; y wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn y tân yn Nhŵr Grenfell
  4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Polisi a Deddfwriaeth yr Amgylchedd Hanesyddol
  5. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Y Gronfa Triniaethau Newydd - Adroddiad Cynnydd
  6. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Diweddariad ar Wasanaeth Braenaru 111 y GIG yng Nghymru
  7. Dadl: Ystyried yr achos dros drethi newydd yng Nghymru

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

Dyna ni am heddiw.

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.

View more on twitter

O ble mae'r pwerau yn dod?

'Yn gryf o blaid datganoli cynifer o drethi â phosib'

Mae Neil Hamilton UKIP yn dweud "o siarad yn gyffredinol dydw i ddim o blaid cyflwyno trethi newydd er fy mod i'n gryf o blaid datganoli cynifer o drethi â phosib".

Arian
BBC

Y broses o greu treth newydd 'ddim yn syml' o gwbl

Mae Mark Drakeford yn dweud wrth ACau nad yw'r broses o greu treth newydd yn "syml" o gwbl.

Byddai’n rhaid i’r cynigion ar gyfer datblygu trethi newydd gael eu cymeradwyo gan y Cynulliad Cenedlaethol, gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig a chan Dŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi.

Mae Mr Drakeford yn dweud bod nifer o aelodau'r cyhoedd eisioes wedi ei e-bostio fe gyda syniadau.

San Steffan
BBC

'Newid er lles newid cymdeithasol'

Mae Adam Price Plaid Cymru yn dweud y byddai'n croesawu "newid er lles newid cymdeithasol".

Mae'n croesawu yr "agwedd gadarnhaol i chwilota cyfleuoedd newydd".

Adam Price
BBC

'Ni fydd unrhyw newid dim ond er mwyn newid'

Ar ran y Ceidwadwyr mae Nick Ramsay "yn credu y dylai unrhyw drethi newydd gadw at y farn a fynegwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, yn ei ddatganiad ysgrifenedig a gyhoeddwyd ar 5 Gorffennaf 2016, "ni fydd unrhyw newid dim ond er mwyn newid."

Mae'n galw ar Lywodraeth Cymru "i wneud trefniadau i adolygiad annibynnol o unrhyw drethi newydd gael ei gwblhau o fewn chwe blynedd i gyflwyno'r trethi hynny".

Nick Ramsay
BBC

Lleisio'ch barn

Annog pobl a sefydliadau i gynnig syniadau

Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn cychwyn trafodaeth genedlaethol heddiw ynglŷn â syniadau am drethi newydd posibl yng Nghymru, ac yn annog pobl a sefydliadau i gynnig syniadau.

Eisoes mae Llywodraeth Cymru wedi cael pwerau dros dreth incwm, treth stamp a threth tirlenwi.

Fe ddywed gweinidogion Cymru y bydd rhestr fer o syniadau ar gyfer trethi newydd i Gymru yn cael eu hystyried yn yr hydref.

Bydd Treth Trafodion Tir (sy'n cymryd lle'r hen dreth stamp) a'r dreth ar dirlenwi yn dod o dan ofal Awdurdod Cyllid Cymru yn Ebrill 2018.

O Ebrill 2019, fe fydd gan Gymru hefyd yr hawl i amrywio treth incwm, gyda gweinidogion â'r hawl i godi neu ostwng y dreth o 10c yn y bunt o fewn bob band treth.

Mark Drakeford,
BBC

Dadl: Ystyried yr achos dros drethi newydd yng Nghymru

Ac yn olaf heddiw dadl: Ystyried yr achos dros drethi newydd yng Nghymru.

Arian
PA

'Cynllun cadarn' ebyn hydref 2017 ar gyfer datblygu’r gwasanaeth

Mae Vaughan Gething yn croesawu "llwyddiant cyfnod peilot y gwasanaeth 111" ac yn comisiynu cynlluniau i ystyried sut y byddai modd datblygu’r gwasanaeth yn y dyfodol.

Cafodd y gwasanaeth, sy’n wahanol i fodeli eraill yn y DU oherwydd bod ganddo gyfran uwch o staff yn perthyn iddo, ei lansio fel peilot ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ym mis Hydref 2016, a’i ymestyn i Sir Gaerfyrddin ym mis Mai 2017.

Rhwng 4 Hydref 2016 a 30 Ebrill 2017 mae’r gwasanaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi ateb mwy na 73,000 o alwadau.

Dywed Vaughan Gething: “Mae’r adborth rydyn ni wedi’i gael gan glinigwyr lleol, staff gweithredol ac, yn bwysicach na hynny, y cyhoedd sydd wedi bod yn defnyddio’r gwasanaeth 111 wedi bod yn bositif iawn. Mae hyn yn newyddion da iawn ac yn arwydd clir bod y peilot wedi bod yn llwyddiant hyd yma.

“Rydw i wedi comisiynu gwerthusiad o’r peilot hyd yma er mwyn inni allu dysgu gwersi ar gyfer y dyfodol. Rydw i hefyd wedi gofyn i’r Bwrdd Rhaglen 111 ddarparu cynllun cadarn imi erbyn hydref 2017 ar gyfer datblygu’r gwasanaeth. Rwy’n disgwyl i’r cynllun hwn amlinellu opsiynau ar gyfer sut y gallai’r gwasanaeth 111 weithredu ar i’r peilot ddod i ben, fel gwasanaeth cenedlaethol i gefnogi cleifion a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol i drin cleifion sydd ag anghenion gofal brys yn fwy effeithiol".

Gwasanaeth 111

111 yw’r dull am ddim i gysylltu â’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) o ffonau tir a rhai symudol.

Mae’r gwasanaeth yn uniad o Galw Iechyd Cymru a’r gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu.

Mae’r gwasanaeth 111 ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos a gallwch ei ddefnyddio ar gyfer gwybodaeth a chyngor iechyd ac i gael gofal brys.

Fe gyflwynwyd gwasanaeth 111 yn Lloegr ym mis Ebrill 2013.

Bryd hynny fe ddywedodd gweinidog iechyd Llywodraeth Cymru ar y pryd Mark Drakeford ei fod am "gyflymu cyflwyno" y gwasanaeth yng Nghymru, gan ychwanegu y gallai'r cynllun ffonio yn gynta' helpu pobl i gael y gofal cywir yn y lle mwya' addas.

Datganiad ar Wasanaeth Braenaru 111 y GIG

Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething:

Diweddariad ar Wasanaeth Braenaru 111 y GIG yng Nghymru.

'Dryswch' ynghylch mynediad i driniaethau

Mae'r aelod Ceidwadol Angela Burns yn dweud bod dryswch ynghylch a yw rhai triniaethau ar gael trwy'r Gronfa Triniaethau Newydd neu trwy Geisiadau Cyllido Cleifion Unigol.

Angela Burns
BBC

Cymeradwyo cyffur canser y fron yng Nghymru

Ym mis Mehefin, yn dilyn trafodaethau gyda'r gwneuthurwyr Roche, fe gyhoeddodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething y bydd y cyffur canser y fron, Kadcyla® ar gael fel mater o drefn drwy GIG Cymru.

Mae Roche bellach wedi cytuno i'r un telerau mynediad masnachol i GIG Cymru â GIG Lloegr. Golyga hyn y bydd modd i gleifion o Gymru sydd â rhai mathau o ganser datblygedig y fron fanteisio ar y driniaeth.

Kadcyla®
BBC

Cynnydd cadarnhaol wedi'i wneud

Mae Vaughan Gething yn cydnabod "yn ystod y deufis cyntaf, gwelwyd rhywfaint o amrywiaeth yng nghydymffurfiaeth byrddau iechyd gyda'r gofynion i sicrhau bod meddyginiaethau a oedd yn cael eu hargymell ar gael. Rwy'n falch iawn o weld bod hyn bellach wedi'i gywiro, a bod cynnydd cadarnhaol wedi'i wneud fel y gall pobl Cymru fanteisio ar y polisi hwn, a all newid bywydau.

"Mae'n dda gweld ein bod ni'n symud ymlaen, ond rwy'n disgwyl gweld hyn yn parhau dros gyfnod pum mlynedd y gronfa".

17 o feddyginiaethau perthnasol ar gael

Dan y system newydd, rhaid i bob bwrdd iechyd yng Nghymru sicrhau bod meddyginiaethau sy'n cael eu hargymell gan NICE neu AWMSG ar gael o fewn deufis i ddyddiad cyhoeddi'r canllawiau terfynol, gan fyrhau'r cyfnod gofynnol o draean.

Ar 9 Mehefin, roedd 17 o feddyginiaethau perthnasol ar gael dan y Gronfa Triniaethau Newydd.

Mae chwe bwrdd iechyd wedi sicrhau bod pob un o'r 17 meddyginiaeth ar gael. Llwyddodd un bwrdd iechyd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, i sicrhau bod 15 o'r 17 meddyginiaeth ar gael o fewn deufis, ond mae pob un o'r 17 bellach ar gael.

Cyflymu mynediad at y meddyginiaethau diweddaraf

Fe gafodd cronfa triniaethau newydd Llywodraeth Cymru ei lansio ym mis Ionawr gydag £80 miliwn yn mynd i fod ar gael dros dymor y llywodraeth hon, gyda'r addewid, medd Vaughan Gething, o gyflymu mynediad at y meddyginiaethau diweddaraf un.

Vaughan Gething
BBC

Y Gronfa Triniaethau Newydd

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething: Y Gronfa Triniaethau Newydd - Adroddiad Cynnydd.

Tabledi
Thinkstock

Amddiffyn enwau lleoedd hanesyddol

Mae AC Plaid Cymru, Dai Lloyd yn cyfeirio at y mesur yr oedd e wedi ceisio ei gyflwyno i amddiffyn enwau tai, ffermydd, caeau, a nodweddion corfforol a thirweddol hanesyddol.

Ym mis Mawrth, fe bleidleisiodd Aelodau Cynulliad yn erbyn cynnig fyddai wedi amddiffyn enwau lleoedd hanesyddol Cymreig mewn deddfau cynllunio.

Daeth cynnig Dai Lloyd yn dilyn sawl ffrae dros newid enwau lleoedd, gan gynnwys ymgais i enwi Plas Glynllifon ger Caernarfon yn Wynnborn Mansionar gyfer ymdrech farchnata ar-lein.

Ym mis Mai fe gafodd cofrestr statudol ar gyfer enwau lleoedd hanesyddol yng Nghymru ei lansio am y tro cyntaf.

Mae tua 350,000 o enwau eisoes wedi eu cofnodi ar y wefan ar-lein - y cyntaf o'i fath yn y DU.

Dywedodd Ysgrifennydd Economi Llywodraeth Cymru, Ken Skates mai'r gobaith yw ceisio "cadw'r enwau arbennig hyn yn fyw".

Dai Lloyd
BBC
Dai Lloyd

'Cymru yn rheng flaen gwledydd y DU'

Mae Ken Skates yn dweud bod Deddf 2016 wedi "gosod Cymru yn rheng flaen gwledydd y DU o ran amddiffyn a rheoli amgylchedd hanesyddol".

Ken Skates
BBC

Cyfrannu £963 miliwn at economi Cymru bob blwyddyn

Yn ôl adroddiad newydd gan y Grŵp Amgylchedd Hanesyddol, mae’r sector treftadaeth yn cyfrannu £963 miliwn at economi Cymru bob blwyddyn ac yn cynnal dros 40,500 o swyddi.

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi croesawu’r adroddiad hwn sydd wedi casglu data 18 o brif sefydliadau treftadaeth Cymru ac sy’n tynnu sylw at gynnydd o 4.4% yn nifer yr ymweliadau â safleoedd yn ystod y saith mlynedd diwethaf.

Dywedodd: “Mae’r adroddiad hwn yn nodi rôl hanfodol y sector treftadaeth yng Nghymru, sydd wedi helpu i ysbrydoli a diffinio ein cenedl.

“Mae’n wych cael gweld y sector yn mynd o nerth i nerth. Bellach, gwerth y sector treftadaeth yng Nghymru yw £960 miliwn ac mae’n cynnal dros 40,500 o swyddi. Hefyd, mae bron 440,000 o bobl bellach yn aelodau o gyrff treftadaeth yng Nghymru.

Polisi a Deddfwriaeth yr Amgylchedd Hanesyddol

Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates ar Bolisi a Deddfwriaeth yr Amgylchedd Hanesyddol.

Cafodd y Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 9 Chwefror 2016 a ddaeth yn gyfraith yng Nghymru ar 21 Mawrth 2016.

Un o dri safle treftadaeth y byd yng Nghymru yw Pont Traphont Pontcysyllte
BBC
Un o dri safle treftadaeth y byd yng Nghymru yw Pont Traphont Pontcysyllte

Buddiannau tenantiaid yn uchaf

Mae Carl Sargeant yn dweud ei bod hi'n "hanfodol drwy gydol y sefyllfa hon bod gennym buddiannau tenantiaid yn uchaf yn y ffordd yr ydym yn cynllunio ac yn ymateb.

"Dros y benwythnos, buom yn cydweithio'n agos gyda'r awdurdod lleol a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i sicrhau bod tenantiaid yn ddiogel ac eu bod yn ymwybodol o’r wybodaeth diweddaraf.

"Mae Dinas a Sir Abertawe wedi mabwysiadu mesurau rhagofalus diogelwch dros dro yn unol â chyngor gan y Gwasanaeth Tân ac Achub ac Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol Llywodraeth y DU. Mae’r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi arolygu’r adeiladau ac yn fodlon eu bod yn bodloni'r gofynion rheoliadol presennol.

"Rydym yn cydweithio'n agos â Llywodraeth y DU ar y gwaith y mae eu Panel Arbenigol yn ei wneud i ddatblygu cyngor pellach ar y camau nesaf, yn dilyn y profion cychwynnol."

Carl Sargeant
BBC

Fflatiau sydd wedi methu profion yn 'llefydd diogel'

Mae'r Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau, Carl Sargeant wedi dweud bod fflatiau sydd wedi methu profion diogelwch tân yn "llefydd diogel i fyw ynddyn nhw".

Dywedodd Mr Sargeant fod angen profion pellach i gael darlun cyflawn wedi i fflatiau yn Abertawe fethu'r profion cyntaf.

Daeth y profion i'r gorchudd ar fflatiau yn Abertawe wedi tân tŵr Grenfell yn Llundain.

Daw'r casgliadau ar Gwrt Clyne yn Sgeti wedi i ganlyniadau tebyg gael eu cofnodi ar 149 o dyrau yn Lloegr.

Fflatiau Cwrt Clyne
BBC
Fflatiau Cwrt Clyne

Y wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn y tân yn Nhŵr Grenfell

Nawr datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant: Y wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn y tân yn Nhŵr Grenfell.

Tŵr Grenfell
BBC

'Llygredd' a 'diffyg meistrolaeth'

Mae Neil McEvoy Plaid Cymrun yn cyhuddo Llywodraeth Cymru o "lygredd" a "diffyg meistrolaeth" ynghylch Cylchffordd Cymru, Kancoat, Cronfa Fuddsoddi Adfywio Cymru ymhlith pethau eraill.

Ymateb Jane Hutt yw bod Mr McEvoy yn aelod o'r pwyllgor cyfrifon cyhoeddus sydd wedi edrych ar yr achosion unigol.

Neil McEvoy
BBC

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes pan mae Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt yn amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y dyfodol agos.

Jane Hutt
BBC

'Dylid cael tîm undydd'

Mewn ymateb i alwad y Ceidwadwr Mohammad Asghar am dîm criced i Gymru, mae'r prif weinidog yn dweud ei fod yn credu yn bendant "y dylid cael tîm undydd".

Criced
BBC

'Angen mwy o gynnydd ar gynrychiolaeth merched mewn llywodraeth leol'

Mae John Griffiths Llafur a'r prif weinidog yn croesawu ethol Debbie Wilcox yn arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Mae Mr Jones yn dweud bod angen mwy o gynnydd ar gynrychiolaeth merched o fewn llywodraeth leol.

'Gwobr sy'n rhy fawr i roi'r gorau iddi'

Mae Neil Hamilton yn mynnu mai'r "senario gwaetha" petai y cylchffordd yn methu fyddai costau blynyddol "hawdd eu trin"i Lywodraeth Cymru.

Mae'r prif weinidog yn ailadroddd bod y risg yn rhy uchel oherwydd yr effaith ar wariant cyfalaf ar bethau eraill.

Mae Mr Hamilton yn dweud "mae'r wobr yn rhy fawr i roi'r gorau iddi ar y cyfnod hwn" o'r cylchffordd..

Mae Carwyn Jones yn dweud mai ei ffocws e yw gwneud parc technoleg Glyn Ebwy yn llwyddiant.

Neil Hamilton
BBC

Rhaid i Gylchffordd Cymru 'sefyll ar ei draed ei hun'

Mae Neil Hamilton UKIP yn parhau gyda thema Cylchffordd Cymru.

Mae'n gofyn onid oes "yna ffordd trwy hyn" i ganiatáu i Lywodraeth Cymru warantu'r cynllun heb gost o flaen llaw?

Mae Carwyn Jones yn dweud bod yn rhaid i'r prosiect ger Glyn Ebwy "sefyll ar ei draed ei hun".

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru wrthod gwarantu £210m ar gyfer y cynllun yr wythnos diwethaf oherwydd y risg i'r trethdalwr.

Mae cyfarwyddwyr y cynllun eisiau cyfarfod ag Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates cyn gynted â phosib, gan fynnu ei fod yn "brosiect rhy bwysig i gerdded i ffwrdd oddi wrtho".

Cylchffordd Cymru
Cylchffordd Cymru
Cylchffordd Cymru

'Bydd buddsoddiad o £100m yn creu swyddi'

Mae Andrew RT Davies yn gofyn pa hyder sydd gan y prif weinidog y bydd parc technoleg Glyn Ebwy yn creu swyddi lle nad yw'r parth menter wedi llwyddo.

Mae Carwyn Jones yn dweud y bydd y buddsoddiad o £100m yn creu swyddi.

Mae Mr Davies yn galw ar y prif weinidog i wneud tystiolaeth sy'n cefnogi cynllun parc busnes Glyn Ebwy - yn gyhoeddus.

Mae'r prif weinidog yn dweud y bydd yn rhoi cymaint o wybodaeth â sy'n bosibl yn y parth cyhoeddus.

Andrew RT Davies
BBC

Cydymdeimlo â theulu a ffrindiau Ben Davies

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies a'r prif weinidog yn cydymdeimlo â theulu a ffrindiau uwch swyddog o staff y Ceidwadwyr Cymreig fu farw yn dilyn damwain ar ei barti stag.

Bu farw dirpwy bennaeth staff y blaid yn y Cynulliad, Ben Davies oedd yn 32 oed o Gaerdydd ar ynys Mykonos yng Ngroeg, ddydd Sul, wedi iddo syrthio i goma wythnos ynghynt.

Mae Andrew RT Davies yn dweud bod marwolaeth Ben wedi rhoi popeth mewn perspectif wrth i'w deulu addasu o gynllunio priodas i gynllunio angladd.

Roedd Ben Davies yn gweithio i'r Blaid Geidwadol yng Nghymru ers dwy flynedd
LLUN TEULU
Roedd Ben Davies yn gweithio i'r Blaid Geidwadol yng Nghymru ers dwy flynedd

Cap cyflog y GIG

Mae Leanne Wood hefyd yn cyfeirio at y cap cyflog yn y Gwasanaeth Iechyd. Mae'r prif weinidog yn dweud ei fod eisiau cael gwared â'r cap, ond bod yn rhaid i lywodraeth y DU ddarparu cyllid ar gyfer hyn.

Mae Ms Wood yn dweud y gallai Carwyn Jones "gymryd camau heddiw" ar cap cyflog y GIG, os na, meddai "beth yw pwynt Llafur?"

Mae Carwyn Jones yn dweud bod yr etholiad cyffredinol wedi dangos bod gan bobl "ffydd yn Llafur Cymru". Mae'n ychwanegu nad yw'n gallu cymryd penderfyniad "ar y carn" ynghylch cap cyflog y GIG.

Erthyliadau am ddim i fenywod o Ogledd Iwerddon

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn a fydd Llywodraeth Cymru yn darparu erthyliadau am ddim i fenywod o Ogledd Iwerddon.

Mae'r prif weinidog yn dweud ei fod yn gweithio i sicrhau yr un ddarpariaeth â gyhoeddwyd yn Lloegr a'r Alban.

Leanne Wood
BBC

Galwad i ail-edrych ar fformiwla cyllido llywodraeth leol

Mae'r Ceidwadwr Nick Ramsay yn gofyn a fydd modd ail-edrych ar fformiwla cyllido llywodraeth leol o blaid cynghorau gwledig.

Mae'r prif weinidog yn ateb mae "gwledigrwydd" eisioes yn cael ei styried.

Galw am ymgynghoriad cyhoeddus llawnach ar y carchar arfaethedig

Mae Caroline Jones UKIP yn galw am ymgynghoriad cyhoeddus llawnach ar y carchar arfaethedig ym Mhort Talbot.

Mae'r prif weinidog yn dweud mai mater i lywodraeth y DU yw hyn.

Gan y carchar y potensial i greu 500 o swyddi

Mae'r prif weinidog yn tynnu sylw at y ffaith bod gan y carchar y potensial i greu 500 o swyddi.

Mae Bethan Jenkins Plaid Cymru yn gofyn pam bod tir Llywodraeth Cymru yn cael ei ystyried ar gyfer safle carchar Port Talbot.

Mae Carwyn Jones yn dweud bod angen y carchar yn yr ardal.

Carwyn Jones
BBC

'Gwrthod unrhyw gais gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder'

Mae'r prif weinidog yn dweud bod Carl Sargeant a'i swyddogion yn cynnal trafodaethau gyda'u cyfatebwyr yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Mae David Rees yn galw ar y llywodraeth i "wrthod unrhyw gais gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder am y tir hwnnw".

David Rees
BBC

Lleoli carchar newydd ym Maglan

Mae'r cwestiwn cyntaf a gyflwynwyd gan David Rees:

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y trafodaethau a gafwyd rhwng Llywodraeth Cymru a'r Weinyddiaeth Gyfiawnder mewn perthynas â lleoli carchar newydd ym Maglan?

Mae Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu carchar newydd ym Mhort Talbot fel rhan o ymdrechion i foderneiddio a mynd i'r afael â diffyg lleoedd.

Mae BBC Cymru'n deall y bydd lle i 1,600 o droseddwyr yn y carchar categori C, er nad yw'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi cadarnhau hynny.

Y bwriad yw adeiladu'r carchar newydd ar dir yn agos i hen ffatri Panasonic yn ardal Baglan, ger yr M4, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Carchar
Thinkstock