a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, a bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Gwerthu'r Gymraeg i'r byd

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Yn ystod Pencampwriaeth Euro 2016 roedd cwmni Mela yn un o bartneriaid Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac yn cydlynu rhan o'u gwaith cyfathrebu.

Gyda Cymru yn feistri corn ar Rwsia, ac yn edrych fel eu bod am ennill y grŵp, cysylltodd tîm marchnata cwmni chwaraeon Adidas gyda Ashok Ahir, cyfarwyddwr Mela.

Cewch hanes beth ddigwyddodd nesa yn adran gylchgrawn BBC Cymru.

trydar
BBC

Diflasu dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Llŷr Griffiths Davies sydd â rhagolygon y tywydd: "Heno'n wlyb i nifer, gyda'r glaw'n troi'n drymach dros nos, yn enwedig tua'r gorllewin.

"Noson gymylog, 'da'r tymheredd isa'n rhyw 12C."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Marina Deganwy ar werth am £2.5m

BBC Wales News

Mae Ystâd y Goron yn gwerthu marina yn Sir Conwy, gyda phris o £2.5m.

Mae Marina Deganwy yn cynnwys llefydd ar gyfer 165 o gychod, yn ogystal â gweithdy a swyddfeydd.

Mae'r marina, gafodd ei ddatblygu yn 2004, yn cael ei reoli gan gwmni Quay Marinas Limited ar hyn o bryd.

Deganwy
Cooke & Arkwright

Peiriannydd yn derbyn cydnabyddiaeth

Prifysgol Caerdydd

Mae Dr Catrin Williams o Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd wedi'i henwi ymhlith y 50 o fenywod mwyaf blaenllaw'r DU ym maes peirianneg dan 35 oed.

Mae'r rhestr, a luniwyd gan y Telegraph mewn cydweithrediad â Chymdeithas Peirianneg y Menywod, yn cynnwys rhai o beirianwyr benywaidd mwyaf addawol yn y DU a ddewiswyd o restr â mwy na 500 o enwebiadau.

Dr Catrin Williams (canol)
BBC

Anaf ar wyliau i Llorente

Twitter

'Achos amlwg' am fwy o lefydd meddygol

BBC Wales News

Mae nifer y llefydd mewn ysgolion meddygol yng Nghymru angen cynyddu, gan gynnwys yn y gogledd, yn ôl pwyllgor trawsbleidiol.

Bu gostyngiad o 14% yn nifer y disgyblion o Gymru sy'n astudio meddygaeth ar draws y DU rhwng 2015 a 2017.

Hefyd, dim ond 30% o ddisgyblion yn nwy ysgol feddygaeth y wlad sy'n dod o Gymru.

Dywedodd cadeirydd pwyllgor iechyd y Cynulliad, Dr Dai Lloyd, bod "achos amlwg am gynyddu capasiti ysgolion meddygol yng Nghymru".

Meddygol
Getty Images

Ar Post Prynhawn heddiw...

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Disgwyl i Gymru fethu targed allyriadau

BBC Cymru Fyw

Mae'r targed o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr Cymru 40% erbyn 2020 yn debygol o gael ei fethu, yn ôl pwyllgor o arbenigwyr.

Mae adroddiad diweddaraf y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd (CCC), sy'n cynghori llywodraethau'r Deyrnas Unedig, yn dangos bod allyriadau wedi cynyddu yng Nghymru 0.5% y flwyddyn ar gyfartaledd rhwng 2009 a 2015.

Mewn cymhariaeth, mae'r Alban yn debygol o gyrraedd eu targed nhw erbyn 2020, yn ôl yr adroddiad.

Allyriadau
BBC

Prif Gwnstabl Heddlu'r De yn ymddeol

Heddlu De Cymru

Mae Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn ymddeol ar ddiwedd y flwyddyn ar ôl wyth mlynedd yn y swydd.

Mae Peter Vaughan, 54 o Aberfan, wedi bod yn rhan o’r llu ers mwy na 33 o flynyddoedd.

Fe ddechreuodd ei yrfa gyda'r llu yn 1984, ac mae wedi gweithio ym mhob ardal y mae Heddlu'r De yn ei wasanaethu.

Peter Vaughan
Heddlu De Cymru

'Dim digon o goed yn cael eu plannu'

BBC Wales News

Does dim digon o goed yn cael eu plannu yng Nghymru, ac mae'n rhaid i'r llywodraeth wneud mwy i gyrraedd targedau, yn ôl sefydliadau coetir.

Mae Strategaeth Newid Hinsawdd Cymru, gafodd ei gyhoeddi yn 2010, yn cynnwys dyhead i greu 2,000 hectar o goedwigoedd newydd pob blwyddyn rhwng 2010 a 2030.

Ond mae gweinidogion Llywodraeth Cymru yn dweud eu bod wedi ymrwymo i gynyddu nifer y coed newydd.

Coed
BBC

Babi wedi'i anafu gan fricsen

Heddlu Gogledd Cymru

Mae babi wedi ei anafu wedi i fricsen gael ei daflu trwy ffenest yn Hen Golwyn y bore 'ma.

Cafodd y fricsen ei daflu trwy'r ffenest yn ardal Dewi Sant o'r dref am tua 09:30.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod dyn 29 oed wedi'i arestio ar amheuaeth o achosi difrod troseddol ac ymosodiad.

Oriel luniau: Yr haf yng Nghymru

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Arron Hughes o Fethel ger Caernarfon yw ffotograffydd gwadd Cymru Fyw fis yma, ac fe gafodd dywydd braf a phoeth tu hwnt i fynd ati i lunio ei gasgliad.

Machlud
Arron Hughes

Prifysgol Bangor: Llai o ddiswyddiadau gorfodol

Prifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn dweud bod nifer y swyddi sydd mewn perygl wrth i'r sefydliad geisio arbed £8.5m bellach wedi gostwng o 170 i 115.

Dywedodd y brifysgol mewn datganiad: "Mae rhagolygon ariannol diweddar yn dangos y bydd angen arbedion o £8.5m er mwyn sicrhau y gall y brifysgol gwrdd â'r heriau sy'n ei hwynebu.

"Byddai hyn gyfystyr â cholli oddeutu 170 o swyddi pe na baem yn cymryd camau eraill.

"Fodd bynnag, oherwydd y camau sydd eisoes ar waith, gan gynnwys cynllun diswyddiadau gwirfoddol, mae nifer y diswyddiadau gorfodol posibl wedi gostwng i 115 fel y mae pethau yr wythnos hon."

Prifysgol Bangor
BBC

Steven Caulker: Iechyd meddwl a dibyniaeth ar gamblo ac alcohol

The Guardian

Mae cyn amddiffynnwr Caerdydd ac Abertawe, Steven Caulker, wedi gwneud cyfweliad agored iawn gyda'r Guardian, yn trafod problemau iechyd meddwl wnaeth arwain ato'n ystyried lladd ei hun.

Yn y cyfweliad, dywedodd Caulker, wnaeth chwarae 26 o weithiau i Abertawe a 38 o weithiau i Gaerdydd, ei fod wedi bod yn gaeth i gamblo ac alcohol yn y blynyddoedd diwethaf.

Bellach mae Caulker yn ceisio symud ymlaen gyda'i fywyd, ond mae ei ddyfodol ar y cae pêl-droed yn ansicr.

Caulker
BBC

Finsbury Park: Dyn yn fyw pan gafodd ei daro

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi clywed bod dyn fu farw mewn ymosodiad terfysgol yn Llundain yn dal yn fyw pan gafodd ei daro gan fan.

Cafodd Makram Ali, 51 oed o ogledd Llundain, ei daro gan fan y tu allan i Fosg yn Finsbury Park yn oriau mân y bore ar 19 Mehefin.

Mae Darren Osborne, 47 oed o ardal Pentwyn yng Nghaerdydd, wedi bod o flaen ynadon wedi ei gyhuddo o lofruddio a cheisio llofruddio mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Makram Ali
BBC

Hanes roc a rôl...

Twitter

Mae Gruff Rhys newydd drydar y llun yma o restr caneuon gig olaf Ffa Coffi Pawb.

Ffa Coffi Pawb wrth gwrs oedd band Gruff cyn ffurfio'r Super Furries.

View more on twitter

Galw am ymchwiliad annibynnol i gynllun trac rasio

BBC Cymru Fyw

Mae Plaid Cymru yn galw am ymchwiliad annibynnol i'r ffordd y cafodd cynllun Cylchffordd Cymru ei wrthod am y tro cyntaf yn 2016 gan Lywodraeth Cymru.

Bryd hynny, dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones nad oedd modd cefnogi'r cynllun ym Mlaenau Gwent oherwydd bod datblygwyr wedi gofyn am warantu cost lawn o £357m, yn hytrach na £30m.

Ond mae e-bost gan fuddsoddwyr, Aviva, ddaeth i sylw Plaid Cymru, yn dangos bod trafodaethau am fisoedd ynghylch cytundeb am warant llawn.

Mae Plaid Cymru yn dweud bod y llywodraeth wedi camarwain y cyhoedd, ond mae'r llywodraeth yn dweud bod gwarant lawn ond yn un o'r opsiynau gafodd eu trafod.

Cylchffordd
BBC

Abertawe'n arwyddo golwr newydd

Twitter

Timau Cymru'n dechrau ymgyrch Ewropeaidd

Pêl-droed, BBC Cymru

Mae tri o glybiau Cymru yn chwarae yn rownd rhagbrofol Cynghrair Europa heno, pob lwc i'r Bala, Bangor a Chei Connah.

View more on twitter

Islwyn Ffowc Ellis a sillafu'r Saeson

Twitter

Mae EinCymraeg wedi tynnu ein sylw at y dyfyniad yma gan y bardd a'r awdur Islwyn Ffowc Ellis o 1963.

Mae'n beirniadu'r Cymry am gwyno am ddyblu 'n' wrth dderbyn yr holl wahanol ffyrdd o sillafu ac ynganu sy'n bodoli yn yr iaith Saesneg.

View more on twitter

Angen gweithredu i gyrraedd targed coed

BBC Cymru Fyw

Mae angen i'r llywodraeth weithredu er mwyn cyrraedd targedau plannu coed yng Nghymru, yn ôl sefydliadau coedwigaeth.

Roedd Strategaeth Newid Hinsawdd 2010 yn cynnwys targed i blannu 2,000 hectar o goedwigoedd newydd bob blwyddyn rhwng 2010 a 2030.

Dim ond 3,500 hectar sydd wedi eu plannu mewn saith blynedd, ac mae Coed Cadw yn dweud bod angen gwneud mwy i wireddu'r addewid.

Coedwig newydd
BBC

Abertawe'n trafod arwyddo chwaraewyr newydd

Clwb Pêl-droed Abertawe

Mae Abertawe mewn trafodaethau i arwyddo golwr 28 oed Herenveen, Erwin Mulder, a'r chwaraewr canol cae ifanc, George Thomas, o Coventry, yn ôl adroddiadau yn y wasg.

Mae'r manylion yng ngholofn Gossip BBC Sport.

Efydd o leiaf i Jade Jones

BBC Sport Wales

Mae Jade Jones wedi sicrhau medal efydd o leiaf ym Mhencampwriaeth Taekwondo'r Byd yn Ne Corea.

Bydd Jones, 24 o'r Fflint, yn cystadlu yn y rownd gyn-derfynol yfory ar ôl curo Chen Yu-chua o Taiwan 11-8 yn rownd yr wyth olaf.

Jade Jones
Getty Images

Prynhawn llwyd a thamp

Tywydd, BBC Cymru

Diwrnod llwydaidd a thamp i lawer yn y gogledd a’r gorllewin. Yn gymylog i weddill y wlad, a bydd ‘na rai cawodydd ysgafn ar brydiau.

Teimlo’n oerach gydag awel gref yn chwythu o’r gogledd.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

‘Lleden? Fel Eden!’

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Bydd rhywbeth ychydig yn wahanol i'r arfer yn Tafwyl a'r Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Glityr, gwisgoedd ffansi a gwledd o ganeuon cyfarwydd ar eu newydd wedd. Dyna sut bydd band newydd sbon yn dathlu pen-blwydd Maes B yn 20 oed.

Er bod Lleden wedi dechrau canu gyda'i gilydd tua pedair blynedd yn ôl mewn priodas ffrind, mi fydden nhw yn perfformio yn gyhoeddus am y tro cyntaf ar brif lwyfan Tafwyl ar Nos Sul 2 Gorffennaf.

Pum aelod sydd i'r band, a bu'r prif leisydd Tara Bethan yn trafod y band gydag adran gylchgrawn Cymru Fyw.

Lleden
Eisteddfod Genedlaethol

Glanhawr yn euog o flacmel gwerth £20,000

BBC Wales News

Mae glanhawr o Geredigion wedi ei chanfod yn euog o flacmel gwerth £20,000 yn erbyn cwsmer 80 oed, yn dilyn ail achos.

Fe wnaeth Linda Thomas, 62 o Aberteifi, fygwth dweud celwydd wrth yr heddlu bod y dyn oedrannus wedi ymosod arni'n rhywiol os na fyddai'n rhoi arian iddi.

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod banc y dyn wedi mynd yn amheus ac wedi rhoi gwybod i'r heddlu.

Thomas
Wales News Service

Mwy o drenau ar noson brysur yng Nghaerdydd

Teithio BBC Cymru

Mae disgwyl noson brysur yng nghanol Caerdydd yfory pan fydd Justin Bieber yn perfformio yn Stadiwm Principality.

Oherwydd yr ymwelwyr ychwanegol, bydd rhagor o drenau yn cael eu darparu cyn ac ar ôl perfformiad.

Mae Great Western Railway yn dweud y bydd 3,000 o seddi ychwanegol ar drenau rhwng Caerdydd a Bryste, a bydd system giwio arbennig mewn lle yng ngorsaf Caerdydd Canolog i gadw trefn.

Bieber
BBC

Tynnu rhif cofrestru car 'jihad'

BBC Wales News

Mae'r DVLA wedi tynnu rhif cofrestru car oherwydd pryder ei fod yn edrych fel y gair 'jihad'.

Cafodd y Ford gyda'r rhif cofrestru JH11 HAD ei weld yn gyrru yng Nghasnewydd.

Dywedodd y DVLA bod y perchennog wedi cael rhif cofrestru newydd.

JH11HAD
BBC

Galw am 'arweinyddiaeth' ar ddiogelwch tân

BBC Wales News

Mae angen "arweinyddiaeth fwy pendant" ar ddiogelwch tân yng Nghymru yn dilyn trychineb Tŵr Grenfell, yn ôl AC Plaid Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gorchymyn landlordiaid i brofi'r cladin ar flociau o fflatiau, ond mae Bethan Jenkins yn dweud bod eu datganiadau wedi bod yn anghyson a bod gweinidogion angen bod yn fwy eglur.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru ei bod yn sefyllfa sy'n "symud yn gyflym" a bod sylwadau Ms Jenkins yn "gamarweiniol".

Tŵr Grenfell
Getty Images

Argyfwng y Wyddeleg yng Ngogledd Iwerddon

BBC Cymru Fyw

Mae gwleidyddion Gogledd Iwerddon yn ceisio datrys argyfwng gwleidyddol sydd yn peryglu datganoli yno, a'r Wyddeleg yw testun y trafodaethau brys.

Mae'r DUP yn gwrthwynebu galwad Sinn Féin i sefydlu Deddf Iaith i'r Wyddeleg a fyddai yn rhoi statws swyddogol i'r iaith yno.

Yn ôl yr Unoliaethwyr fe ddylai unrhyw ddeddfwriaeth newydd gynnwys mesurau i ddiogelu statws tafodiaith Albanaidd Gogledd Iwerddon (Ulstèr-Scotch).

Os nad oes cytundeb erbyn 16:00 bydd yn rhaid i Ysgrifennydd Gogledd Iwerddon, James Brokenshire, wneud penderfyniad ynglŷn â dyfodol y drefn llywodraethu yno.

Protest
BBC

Tudur a beirniadaeth am yr iaith

BBC Radio Wales

Mae'r digrifwr a'r cyflwynydd Tudur Owen wedi bod yn sgwrsio ar raglen Jason Mohammad ar Radio Wales am agweddau pobl di-Gymraeg at ddefnydd o'r iaith Gymraeg yn ei fusnes, Tŷ Golchi.

Roedd y ddau'n trafod pam fod y di-Gymraeg yn teimlo bod yr iaith yn eu heithrio?

Tudur
BBC

Aur cyntaf Môn yng Ngemau'r Ynysoedd

Twitter

Mae athletwyr Ynys Môn wedi ennill eu medal aur gyntaf yng Ngemau'r Ynysoedd yn Gotland.

Llongyfarchiadau mawr!

View more on twitter

Siri ddim yn deall yr iaith

Golwg 360

Roedd llais teclynnau Apple, Siri, i'w glywed mewn dadl yn y Cynulliad ddoe, yn ôl Golwg360.

Llŷr Gruffydd, Aelod Cynulliad Gogledd Cymru, oedd yn cynnal y ddadl gan nodi fod Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi datblygu meddalwedd yn debyg i Siri o’r enw ‘Macsen’ ond bod angen mwy o gefnogaeth i’r prosiect gan Lywodraeth Cymru er mwyn ei ddatblygu'n llawn.

Disgwyl i fedalau werthu am dros £20,000

BBC Wales News

Mae disgwyl i gasgliad o ddarnau arian, tlysau a medalau gafodd eu darganfod yn ddiweddar werthu am dros £20,000.

Mae arian o oes Fictoria ac Elizabeth oedd yn berchen i dad y gwerthwr, sydd o Ddinbych-y-pysgod.

Medalau
BBC

Heddlu'n ymchwilio i ymosodiad dros nos

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn ymchwilio i ymosodiad honedig yng Nghaerdydd yn oriau man y bore.

Cafodd yr heddlu eu galw i ardal Sblot ychydig cyn 02:50.

Mae Heol Priest wedi ei chau gan yr heddlu wrth i'r ymchwiliad barhau.

'Diffyg cydymdeimlad' mewn adroddiadau Daily Post

Huw Thomas

Gohebydd BBC Cymru

Mae Gohebydd Celfyddydau BBC Cymru, Huw Thomas yn trydar am sylwadau Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, sydd wedi beirniadu adroddiadau am ddamweiniau diweddar yn y Daily Post.

Mae cyhoeddwyr y Daily Post wedi cael cais am ymateb.

View more on twitter
View more on twitter

Ble mae'r Cymry?

Twitter

Mae Wici Cymru newydd ail-drydar y graff yma, sy'n dangos lleoliad daearyddol y bobl sy'n darllen erthyglau Cymraeg Wicipedia.

Mae 20% o'r tu allan i Gymru - ond lle?

View more on twitter

Galw am gefnogi morlyn wedi cytundeb £1bn DUP

BBC Cymru Fyw

Dylai gweinidogion y DU gefnogi cynllun morlyn Bae Abertawe, gan fod £1bn ychwanegol yn mynd i Ogledd Iwerddon fel rhan o gytundeb y Ceidwadwyr a'r DUP, yn ôl Plaid Cymru.

Dywedodd llefarydd y blaid ar ynni, Simon Thomas y gallai'r cynllun "agor lefel newydd o fuddsoddiad preifat sy'n brin yng Nghymru".

Ddydd Mawrth, dywedodd Gweinidog Ynni Llywodraeth y DU, Richard Harrington, bod cwestiynau "sylweddol" am lagwnau llanw yn bodoli, a'u bod yn cynnwys "materion cymhleth iawn".

Morlyn
BBC

Llefydd i fynd yn lle Cymru...

Daily Mirror

Mae gwefan y Mirror wedi gosod y cwestiwn: "I ba 10 lleoliad ecsotig fedrwch chi hedfan am bris tocyn trên rhwng Llundain a Chymru?"

Yr atebion?

Moroco, Abu Dhabi, Rwsia, Israel, Awstria.....

Beth am ymweld ag Agadir yn lle Aberystwyth?
BBC
Beth am ymweld ag Agadir yn lle Aberystwyth?