a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Ymosodiad Mosg: Teulu mewn sioc
  2. Ffermydd Cymru i wynebu rheolau diciâu llymach
  3. Prosiect i geisio darganfod achos marwolaethau cocos

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw!

BBC Cymru Fyw

Dyna ni am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Mercher am 08:00.

Ffordd yn y cymoedd ar gau am sawl wythnos

ITV Cymru

Mae gwefan ITV Cymru yn adrodd bydd Ffordd Mynydd y Maerdy ar gau am sawl wythnos er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw.

Cafodd y ffordd, sydd yn cysylltu Aberdâr a Y Maerdy, ei effeithio gan dirlithriad yn 2015 wedi glaw trwm yn yr ardal.

Mae disgwyl i'r lôn ail agor ym mis Medi.

Gall y tywydd poeth barhau?

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd yma gyda rhagolygon heno ac yfory:

"Fydd hi'n noson drymaidd arall dros ran helaeth y wlad, y tymheredd dal yn 25C yng Nghaerdydd am ddeg o'r gloch heno!

"Fydd hi'n ddiwrnod bendigedig arall fory ar Hirddydd Haf, yn sych, heulog a phoeth."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Traeth Y Bari'n orlawn...
Pat T.B
Traeth Y Bari'n orlawn...

Chwaraewr allweddol yn gadael Bangor

Sgorio, S4C

Kirsty Williams wedi'i siomi gyda phennawd y Guardian

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgrifennydd Addysg Cymru, Kirsty Williams AC wedi ymateb i erthygl yn y Guardian ynglŷn â addysg Gymraeg yn Sir Gar.

Dywedodd Ms Williams: "Dw i wedi fy siomi yn fawr gan y pennawd camarweiniol a'r gwallau ffeithiol yn yr erthygl.

"Mae'n camarwain yn llwyr yr hyn sydd yn digwydd yn y gymuned honno ac yn wir dyheadau Llywodraeth Cymru ynglŷn ag addysg Gymraeg."

Kirsty Williams
BBC

Gwrdrawiad A470: Tair dynes yn yr ysbyty

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod tair dynes wedi'i cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad ar ffordd yr A470 yn Sir Conwy.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad rhwng BMW llwyd a Mini cooper ger troad Gerddi Bodnant yn Nyffryn Conwy tua 14:20 heddiw yn ôl y Daily Post.

Mae'r ffordd bellach wedi ail agor yn llawn.

Diffyg pŵer ym Mlaenau Ffestiniog a Dolgellau

Scottish Power

Carwyn Jones: Targed PISA yn parhau

BBC Cymru Fyw

Mae Prif Weinidog Cymru wedi mynnu bod Llywodraeth Cymru'n cadw at darged i wella sgôr disgyblion Cymru ym mhrofion addysg rhyngwladol PISA.

Daw hyn er i'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, ddweud yr wythnos ddiwethaf na fydd ysgolion Cymru yn anelu at gyrraedd eu targed blaenorol.

Dywedodd Carwyn Jones bod gweinidogion yn dal eisiau cyrraedd sgôr o 500 ym mhob pwnc ym mhrofion PISA erbyn 2021.

Roedd Ms Williams wedi dweud wrth bwyllgor o ACau yr wythnos ddiwethaf: "Nid dyma fy nharged i."

Cau ffordd yr A470 yn Sir Conwy

Traffig Cymru

Dim post drwy'r drws i rhai o bobl Rhisga

Wales Online

Mae gwefan Wales Online yn adrodd bod y Post Brenhinol wedi stopio dosbarthu post i Ffordd Holly yn Rhisga, Caerffili.

Mae staff y Post Brenhinol wedi bod yn cael ei bygwth gan rhai pobl wrth ddosbarthu yn yr adal yn ôl Wales Online.

Nawr mae rhaid i drigolion ffordd holly deithio pum milltir i dderbyn eu llythyrau.

Post Brenhinol
BBC

Owen yn gadael y Scarlets

Twitter

Cyfle i fyw ar ynys yn Eryri

The Daily Mail

Mae'r Daily Mail yn adrodd bod modd rhentu ynys yn Eryri am £500 y mis.

Mae Ynys Gifftan yn lecyn 18 acer yng nghanol afon Dwyryd gyda golygfeydd o bentref Port Meirion.

Er mai £500 y mis yw'r rhent, mae gofyn i'r sawl newydd wario dros £100,000 ar adnewyddu'r adeilad fferm sydd ar yr Ynys.

Ynys Gifftan
Geograph

Gwerth miloedd o ddifrod i amgueddfa yn y Barri

Wales Online

Mae gwefan Wales Online yn disgrifio siom gwirfoddolwyr amgueddfa newydd yn Y Barri am na fydd yr amgueddfa yn agor eleni yn dilyn difrod gan droseddwyr.

Roedd Barry at War yn fod i agor yn yr haf ond yn dilyn difrod i nifer o'r cerbydau ni fydd modd agor yr amgueddfa eleni yn ôl gwirfoddolwyr.

Blwyddyn ers creu hanes!

Twitter

Plaid yn gwrthod bod yn rhan o gabinet Cyngor Dinbych

BBC Cymru Fyw

Mae aelodau Plaid Cymru yng nghyngor Dinbych wedi pleidleisio o blaid gwrthod bod yn rhan o gabinet yr awdurdod.

Cafodd y penderfyniad ei wneud yn dilyn cyfarfod gan arweinydd y blaid, Leanne Wood ddoe.

Roedd Plaid Cymru wedi cael cynnig dau bortffolio yn y cabinet gan yr arweinydd, y Cynghorydd Huw Evans.

Mae aelodau annibynnol a'r Ceidwadwyr wedi derbyn eu rôl nhw.

A'r tymheredd erbyn hyn?

Twitter

Rhian Haf, â map defnyddiol i chi gael darganfod pa mor grasboeth yw hi yn eich ardal chi.

View more on twitter

Toiledau cyhoeddus Gwynedd dan fygythiad?

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod toiledau cyhoeddus mewn rhai o'r llefydd mwyaf poblogaidd gan dwristiaid yng Ngwynedd dan fygythiad.

Yn ôl y papur mae aelodau o'r cyngor sir yn edrych am ffyrdd i arbed arian wrth i ddyfodol 20 o'r toiledau gael eu trafod.

Mae pryder bydd cau rhai o'r toiledau yn bygwth statws baner las rhai o draethau Gwynedd.

Toiledau
BBC Sport

Asesu newyddion ffug

Prifysgol Caerdydd

Bydd ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn asesu sut mae newyddion ffug yn lledaenu ar wefan cymdeithasol yn dilyn ymosodiad terfysgol.

Bydd yr ymchwil newydd hefyd yn edrych ar yr hyn fydd yr heddlu yn gallu gwneud i reoli effaith y newyddion ffug ar ymddygiad y cyhoedd.

Y bwriad yw bod yr heddlu yn gallu defnyddio'r casgliadau i wella'r ffordd maen nhw yn cyfathrebu ar y cyfryngau cymdeithasol a hynny er mwyn lleihau tensiynau wedi ymosodiad terfysgol.

Ail-ethol Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru

Undeb Amaethwyr Cymru

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi cadarnhau bod ffermwr bȋff a defaid o Gonwy, Glyn Roberts, wedi cael ei ail-ethol fel Llywydd yr Undeb.

Yn dilyn ei benodiad, dywedodd Mr Roberts o Padog, Betws-Y-Coed, sydd wedi bod yn Lywydd UAC ers 2015: “Rwy’n falch iawn cael bod wrth lyw UAC yn ystod cyfnod hanesyddol.

“Fel Llywydd yr Undeb hon, rwyf am weld cyfleoedd mewn problemau yn hytrach na gweld problemau mewn cyfleoedd. Y flaenoriaeth i ni nawr yw sicrhau ein bod ni’n cynnal sector ffermio cynaliadwy ac ymarferol yma yng Nghymru."

Glyn Roberts
UAC

Cymeradwyo cyffur Canser y fron

Llywodraeth Cymru

Gwobr i lyfr llafar Cymraeg mewn gŵyl ryngwladol

BBC Cymru Fyw

Mae elusen sydd yn helpu pobl sydd gyda nam ar eu golwg wedi ennill gwobr am lyfr llafar yn y Gymraeg yn seremoni wobrwyo Rhaglenni Radio Gorau'r Byd yng Ngŵyl Efrog Newydd.

Fe enillodd RNIB Cymru'r Wobr Radio Efydd am lyfr wedi ei gyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg gan David Walliams.

Dyma'r tro cyntaf i lyfr llafar yn y Gymraeg dderbyn gwobr yn yr ŵyl.

Dywedodd Emma Jones, Rheolwr Trawsgrifio RNIB Cymru eu bod nhw wrth eu bodd.

"Mae ennill y wobr yn rhywbeth mor gyffrous inni.

"Mae 'na foddhad mawr yn ein gwaith 'ta beth, ond mae cydnabyddiaeth o'r fath yma yn rhoi llawenydd ychwanegol inni."

Cyfnod cynhesaf ers 12 mlynedd?

S4C

AC Plaid yn beirniadu arweinydd Cyngor

BBC Cymru Fyw

Mae Aelod Cynulliad blaenllaw wedi beirniadu penderfyniad Gareth Jones i gymryd y rôl fel arweinydd Cyngor Conwy.

Dywedodd Simon Thomas fod y Plaid Cymru ar lefel lleol wedi dweud nad oedden nhw eisiau iddo gymryd y swydd.

Mae hefyd wedi dweud y bydd yna "oblygiadau disgyblu" i Mr Jones ac y bydd yn rhaid iddo adael grŵp Plaid Cymru os yw yn dewis parhau yn arweinydd y cyngor.

Mae penderfyniad Gareth Jones i sefydlu cabinet gydag aelodau annibynnol, Ceidwadwyr ac aelodau Plaid Cymru wedi ei wrthod gan y pwyllgor gwaith cenedlaethol.

Simon Thomas
bbc

Mwy o Sŵn

BBC Cymru Fyw

Mae trefnwyr gŵyl Sŵn yng Nghaerdydd wedi cyhoeddi eu bod yn ymestyn yr ŵyl o un penwythnos i fis cyfan o weithgareddau.

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal rhwng Medi 22 a Hydref 21 gyda’r prif ddigwyddiadau ar y penwythnos olaf.

Sŵn
BBC

Ffordd ar gau

Teithio BBC Cymru

A5, Halton (A483) i Gylchfan Gledrid: Mae'r ffordd ar gau tua'r gogledd oherwydd gwrthdrawiad.

Difrod i gae pêl-droed Bwcle

News North Wales

Mae gwefan News North Wales yn adrodd bod maes clwb pêl-droed Bwcle wedi cael ei ddifrodi wedi buddsoddiad o £5,000 i ail hadu'r cae.

Yn ôl y Cadeirydd, Mr Allan Botterell, mae unigolion wedi torri'r ffens a chwarae ar y cae sydd wedi achosi difrod cyn y tymor newydd.

Carcharorion yn darparu prydau ar glud

BBC Cymru Fyw

Mae carcharorion yng Ngharchar y Parc ym Mhen-y-bont yn darparu gwasanaeth pryd ar glud i henoed ym Mro Morgannwg wedi i'r cyngor gael gwared â'r gwasanaeth.

Yn ôl Cyngor Bro Morgannwg roedd nifer y prydau a oedd eu hangen wedi gostwng yn sylweddol.

Mae'r carcharorion nawr yn paratoi'r prydau ac maent yn cael eu dosbarthu gan wasanaeth arall.

Yn ôl G4S, sy'n rhedeg Y Parc, mae'r broses yn helpu carcharorion rhag aildroseddu.

Carchar Y Parc
G4S

Sgôr terfynol

Twitter

Codi hen grachen?

The Guardian

Mae'r Guardian heddiw'n bwrw golwg eto dros ffrae Ysgol Llangennech yn sir Gaerfyrddin.

Mae'r erthygl yn holi rhieni lleol ac arbenigwyr am fanteision ac anfanteision addysg ddwyieithog.

Un ystadeg brawychus gan un arbenigwr yw bod tystiolaeth yn dangos nad yw defnyddio'r system addysg i achub ieithoedd lleiafrifol wedi gweithio mewn sefyllfaoedd tebyg dros y byd...os nad yw'r iaith wedyn yn cael ei fabwysiadu gan y plant yn gymdeithasol.

Mae'n rhemp!

Twitter

Un cais fach arall......

Twitter

Cais gosb i'r Llewod

Twitter

Prosiect i geisio darganfod achos marwolaethau cocos

BBC Cymru Fyw

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Phrifysgol Bangor yn cychwyn prosiect newydd i geisio darganfod beth sy'n achosi marwolaethau cocos yng Nghilfach Tywyn, ger Llanelli.

Bydd y rhaglen £3.2m yn edrych ar bysgodfeydd cocos y DU a gwledydd Ewropeaidd eraill lle mae marwolaethau cocos wedi bod yn niweidio'r diwydiant.

Roedd yna ymchwiliad yn 2012 ond wnaethon nhw ddim llwyddo i ddatrys y dirgelwch.

Ond mae rhai helwyr cocos yn yr ardal yn dweud eu bod wedi colli hyder yng ngallu CNC i fynd i'r afael â'r broblem.

Mae CNC yn dweud y bydd yr arian ar gyfer y prosiect yma yn "ceisio mynd i'r afael â llawer o'r cwestiynau nas atebwyd yn adroddiad 2012".

Beth sy'n achosi marwolaethau cocos yng Nghilfach Tywyn, ger Llanelli?

Arweinwyr crefyddol yn uno

ITV Cymru

Fe wnaeth arweinwyr crefyddol Cymru greu cadwyn er mwyn dangos eu cefnogaeth i'r gymuned Foslemaidd yng Nghaerdydd neithiwr.

Mae Darren Osborne, sydd yn byw yn ardal Pentwyn, Caerdydd yn y ddalfa ar amheuaeth o geisio llofruddio ac o droseddau'n ymwneud â therfysgaeth ar ôl i fan daro torf o Foslemiaid yn Finsbury Park.

Mae un person wedi marw ac roedd angen triniaeth ysbyty ar naw o bobl eraill.

Cais i'r Llewod

Twitter

Melin yn gadael ei farc

Golwg 360

Mae melin flawd Cochwillan yng Ngwynedd wedi’i chynnwys ar gyfres newydd o stampiau gan y Post Brenhinol i gofnodi hanesion rhai o felinau amlycaf gwledydd Prydain, yn ôl Golwg360.

Melin Cochwillan
Post Brenhinol/ PA

Diwrnod braf eto?

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd yn dod â'r newyddion da i ni am y tywydd heddiw:

"Fydd hi'n ddiwrnod heulog a chynnes iawn, yn enwedig yn y de-ddwyrain, lle welwn ni’r tymheredd yn cyrraedd 31C ar ei uchaf, ac lle mae ‘na ambell gawod daranllyd yn bosib yn hwyrach yn y pnawn.

"Yn dal yn sych i weddill y wlad, a’r tymheredd rhwng 23C a 27C ar ei uchaf."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Yr haul yn codi dros Llandaf bore'ma
BBC
Yr haul yn codi dros Llandaf bore'ma