a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Rhybudd am neidio i ddŵr o uchder

BBC Wales News

Mae'r RNLI wedi rhybuddio pobl am beryglon neidio i ddŵr o uchder wedi i ddyn ddioddef anafiadau difrifol i'w goes yn Harbwr Porthcawl heddiw.

Dywedodd y mudiad bod y dyn, yn ei 30au, wedi neidio i'r dŵr yn meddwl ei fod yn ddwfn, ond ei fod wedi taro creigiau islaw.

Fe wnaeth y dyn dorri ei ffêr, ond llwyddodd i nofio i'r lan.

Harbwr Porthcawl
BBC

Cyhoeddi llywyddion anrhydeddus Eisteddfod Caerdydd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi enwau’r rheiny sydd wedi’u gwahodd i fod yn Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod Caerdydd y flwyddyn nesaf.

Dywedodd yr Eisteddfod bod y saith yn adnabyddus i bobl y brifddinas, ac wedi’u gwahodd oherwydd eu cyfraniad i fywyd diwylliannol yr ardal a’r Gymraeg yn lleol.

Y llywyddion fydd - Huw Llywelyn Davies, Anthony Evans, Gill Griffiths, Dai a Gill James, Rhun Jones a Gwawr Owen.

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst y flwyddyn nesaf.

Newydd dorriYmosodiad Llundain: Y dyn dan amheuaeth o Gaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae'r BBC yn deall mai dyn 47 oed o Gaerdydd, Darren Osborne sydd wedi ei arestio yn dilyn yr ymosodiad terfysgol yn Llundain.

Mae tŷ yn ardal Pentwyn o'r ddinas yn cael ei archwilio mewn cysylltiad â'r digwyddiad yn oriau man bore heddiw.

Mae Mr Osborne wedi'i arestio ar amheuaeth o gomisiynu, paratoi neu annog terfysgaeth, gan gynnwys llofruddio a cheisio llofruddio.

Nawdd gan y BBC ar gyfer ysgoloriaeth Sue Lloyd Roberts

Prifysgol Caerdydd

Mae ysgoloriaeth er mwyn cefnogi newyddiadurwyr ifanc ym Mhrifysgol Caerdydd wedi derbyn nawdd o £50,000 gan y BBC.

Cafodd yr ysgoloriaeth, er cof am Sue Lloyd Roberts, ei sefydlu gan ei theulu a'i ffrindiau ar ôl iddi farw yn 2015.

Roedd hi'n newyddiadurwr teledu a'r person cyntaf i ohebu o Homs yn Syria yn 2011.

Bydd un myfyriwr y flwyddyn yn derbyn y nawdd ariannol a bydd angen iddynt ddangos eu bod eisiau gwneud straeon ynglŷn â materion rhyngwladol, hawliau dynol a'r amgylchedd - pynciau oedd yn agos at galon Ms Lloyd Roberts.

Sue Lloyd Roberts
bbc

Bois bach mae'n boeth!

Twitter

Dyn wedi ei gyhuddo o frathu trwyn dyn arall

Daily Post

Mae dyn wedi ei gadw yn y ddalfa wedi ei gyhuddo o anafu person yn fwriadol yn dilyn digwyddiad honedig yn Wrecsam neithiwr.

Yr honiad yw ei fod wedi brathu trwyn dyn arall.

Mae Alexander James Williams hefyd wedi ei gyhuddo o boeri ar fenyw ifanc, achosi difrod i ffenestr a bod â machete yn ei feddiant.

Mae disgwyl iddo ymddangos yn llys y goron fis nesaf.

Arweinydd Conwy i ildio aelodaeth Plaid Cymru?

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd Cyngor Conwy yn dweud ei fod yn ystyried ildio ei aelodaeth o Blaid Cymru ar Gyngor Conwy yn sgil y ffrae ynglŷn â chabinet yr awdurdod.

Y bore fe gyhoeddodd Gareth Jones gabinet yn cynnwys cynghorwyr o Blaid Cymru a'r Ceidwadwyr - er bod pwyllgor gwaith Plaid Cymru wedi gwrthod caniatáu clymblaid gyda'r Torïaid.

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi bod yn cyfarfod a'i chynghorwyr yn y sir y pnawn 'ma i drafod y mater.

Mae disgwyl i Mr Jones wneud penderfyniad terfynol ar ôl cyfarfod cangen leol y blaid yfory.

Ymosodiad Llundain: Archwilio tŷ yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu'n dweud eu bod yn archwilio tŷ yn ardal Caerdydd mewn cysylltiad â'r ymosodiad yn Llundain yn oriau man bore heddiw.

Mae'r dyn 47 oed gafodd ei arestio mewn cysylltiad wedi ei gyhuddo o gomisiynu, paratoi neu annog terfysgaeth, gan gynnwys llofruddio a cheisio llofruddio.

Prisiau tai yn disgyn

ITV Cymru

£319,109 oedd y swm yr oedd perchnogion yn gofyn ar gyfartaledd am dŷ ar draws Cymru a Lloegr ym mis Mehefin.

Mae hynny'n gwymp o 0.4% o'i gymharu gyda ffigyrau mis Mai.

Yn ôl yr arbenigwyr tai Rightmove dyma'r tro cyntaf i brisiau tai fynd i lawr ym mis Mehefin ers 2009.

Ond codi mae prisiau tai gyda dwy ystafell wely neu lai, sef y math o dai y mae pobl yn prynu fel eu cartref cyntaf.

Tai
Thinkstock

Cyhoeddi bandiau Cymraeg Gŵyl Rhif 6

Gŵyl Rhif 6

Mae Gŵyl Rhif 6 wedi cyhoeddi casgliad o artistiaid Cymraeg fydd yn perfformio yn yr ŵyl ym Mhortmeirion eleni.

Yn eu mysg mae Griff Lynch, Candelas, Yws Gwynedd, Carcharorion, Plu, Yr Eira a llawer mwy.

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal dros benwythnos 7-10 Medi eleni, ac mae mwy o wybodaeth am yr holl artistiaid ar eu gwefan.

Griff Lynch
BBC

Pum mlynedd o garchar i eithafwr 'peryglus'

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o ardal Abertawe wedi ei garcharu am bum mlynedd a phedwar mis am fod â llenyddiaeth gwneud bomiau yn ei feddiant.

Clywodd llys yr Old Bailey fod gan Lee Griffiths, 26 oed o Glydach, broblemau iechyd meddwl ond ychwanegodd y barnwr ei fod yn ddyn peryglus.

Lee Griffiths
Heddlu De Cymru

Marwolaeth merch 15 oed: Cyhoeddi enw

Heddlu Gwent

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw merch leol 15 oed fu farw yng Nghaerffili fore Sul.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i ardal oddi ar ffordd Mynydd Caerffili yn dilyn pryderon am iechyd Shauna Davies, ond bu farw yn fuan wedi iddyn nhw gyrraedd.

Mae pedwar o bobl oedd yn cael eu holi mewn cysylltiad â'r digwyddiad wedi cael eu rhyddhau tra bod ymchwiliadau'r heddlu yn parhau.

Fe wnaeth yr heddlu gadarnhau y byddan nhw'n ystyried a wnaeth cyffuriau chwarae rhan yn ei marwolaeth.

Oedi system ansawdd aer yn cythruddo AC

Wales Online

Dyw system i fonitro ansawdd aer Abertawe dal ddim yn weithredol er bod y cyngor lleol wedi dweud y byddai yn gweithio erbyn y llynedd.

Yn 2012 fe gafodd yr awdurdod £100,000 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y prosiect, ond mae problemau meddalwedd wedi achosi oedi.

Mae'r aelod cynulliad lleol, Suzy Davies yn anhapus gyda'r sefyllfa.

Mae'r cyngor yn dweud bod yr oedi yn "rhwystredig" ond eu bod yn cydymffurfio yn llwyr gyda'r ddeddfwriaeth ansawdd aer sy'n bodoli.

Parc manwerthu Y Rhyl yn denu cwmnïau mawr

BBC Wales News

Mae pedwar cwmni rhyngwladol wedi cytuno i symud i mewn i barc manwerthu newydd gwerth £23.4m yn Y Rhyl.

Bydd siopau The Range, Poundworld, Farmfoods a Greggs yn sefydlu eu hunain yng Nghei Marina pan fydd yn agor ddiwedd yr haf.

Mae rhan gyntaf y prosiect wedi'i gwblhau, a bydd y gwaith adeiladu ar yr ail ran yn dechrau ddiwedd y flwyddyn.

Mae'r datblygwr, Scarborough International Properties, yn dweud y bydd y parc yn creu hyd at 500 o swyddi wedi iddo gael ei gwblhau.

Cei Marina
Scarborough International Properties

Abertawe eisiau arwyddo ymosodwr Chelsea

BBC Sport Wales

Mae Clwb Pêl-droed Abertawe yn cystadlu gyda Newcastle a Brighton i arwyddo ymosodwr Chelsea, Tammy Abraham, yn ôl y cadeirydd Huw Jenkins.

Mae disgwyl i Abraham, wnaeth sgorio 26 gôl i Bristol City y tymor diwethaf, adael Stamford Bridge ar fenthyg eto y tymor yma.

Mae'r ymosodwr wedi gweithio gyda rheolwr Abertawe, Paul Clement yn y gorffennol pan oedd yn hyfforddwr gyda Chelsea, ac mae'r clwb yn gobeithio y bydd hynny o fantais iddo.

Tammy Abraham
Getty Images

Anafiadau i ddau mewn gwrthdrawiad

BBC Cymru Fyw

Mae dau o bobl wedi cael eu hanafu mewn gwrthdrawiad ger Blaenau Ffestiniog.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 12.30 yn dilyn adroddiadau bod gwrthdrawiad wedi bod rhwng tractor a dau drelar.

Yn ôl Gwasanaeth Tân ac Achub y Gogledd roedd dau o bobl angen cymorth, ac fe gafodd yr Ambiwlans Awyr, parafeddyg a thri o griwiau ambiwlans eu hanfon i'r safle.

Aelodau 'talentog' Plaid yn colli cyfle

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd Cyngor Conwy wedi dweud ei bod hi'n bechod y bydd 'aelodau talentog' o Blaid Cymru rŵan yn colli'r cyfle i arwain mewn meysydd pwysig ar ôl gwrthod bod yn rhan o'r cabinet.

Mewn cyfweliad gyda'r BBC dywedodd hefyd fod blaenoriaethau Plaid Cymru yn anghywir ac mai llywodraeth leol ddylai fod ar frig y rhestr.

Roedd cyfarfod heddiw rhwng arweinydd y blaid, Leanne Wood a chynghorwyr Plaid Cymru yng Nghonwy.

Dywedodd bod y cyfarfod wedi bod yn un "da".

Gareth Jones yn dweud ei fod eisiau bwrw ymlaen gyda'r gwaith yng Nghonwy

Tad ar chwâl

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ar ddiwrnod rhyngwladol iechyd meddwl i dadau mae Mark Williams, sy'n 43 oed o Ben-y-bont ar Ogwr yn dweud ei stori ar wefan Cylchgrawn BBC Cymru Fyw.

Mae'n sôn sut aeth ei fyd ar chwâl 12 mlynedd yn ôl, wedi genedigaeth ei fab.

Mark Williams
BBC

Cymryd cyngor ar systemau diogelwch tân

Cyngor Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd yn dweud y byddan nhw'n cymryd cyngor ar os oes angen systemau chwistrellu yn ei blociau o fflatiau yn dilyn y tân yn Nhŵr Grenfell yn Llundain.

Mae'r cyngor yn adolygu'r trefniadau tân yn y naw bloc o fflatiau y mae'n berchen arnynt.

Mae llythyr i denantiaid hefyd yn dweud mai'r cyngor swyddogol yw y dylai pobl aros yn eu fflat os oes tân rhywle arall yn y bloc.

Dywedodd y cyngor bod asesiadau risg tân wedi cael eu cynnal ym mhob bloc o fflatiau dan ei ofal.

Crysau newydd i'r Elyrch

Clwb Pêl-droed Abertawe

Gwrthdrawiad ar yr A470 ger Blaenau Ffestiniog

Teithio BBC Cymru

'Dim lle i wleidyddiaeth pleidiol'

BBC Cymru Fyw

Mae dau gynghorydd Plaid Cymru yng nghabinet Cyngor Conwy, er gwaetha' gorchymyn na ddylai'r blaid weithio gyda'r Ceidwadwyr.

Fe gyflwynodd arweinydd y cyngor a chyn-AC Plaid Cymru, Gareth Jones, ei dîm mewn cyfarfod llawn fore Llun.

Mae wedi dod i'r amlwg bod dau gynghorydd Plaid Cymru arall wedi gwrthod gwasanaethu yn y cabinet, sy'n cynnwys pum cynghorydd Ceidwadol.

Dywedodd Mr Jones bod "dim lle i wleidyddiaeth bleidiol yma" a'u bod yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau.

Gareth Jones
bbc
Mae Gareth Jones yn dweud ei fod yn parchu'r ffordd y gwnaeth pobl Conwy bleidleisio

Teithiau i Liechtenstein, Denmarc a'r Ffindir i'r Cymry

Sgorio, S4C

Mae'r enwau allan o'r het ar gyfer rownd ragbrofol cyntaf Cynghrair Europa, gyda thri chlwb o Gymru wedi cael gwybod eu gwrthwynebwyr.

Bydd Y Bala yn teithio i Liechtenstein i herio FC Vaduz, fe fydd Cei Connah yn croesawu HJK Helsinki o'r Ffindir a bydd Bangor yn wynebu clwb Lyngby o Ddenmarc.

View more on twitter

Bachgen 15 oed ar goll

BBC Cymru Fyw

Mae'r Heddlu yn ceisio dod o hyd i fachgen 15 oed o Gymru.

Dyw Marcus Thomas, sydd yn byw yn Stockport, ddim wedi ei weld ers dydd Mercher.

Mae'n cael ei adnabod hefyd fel Nicola Joe Thomas, yn 5'7 modfedd o daldra, gyda gwallt hir brown ac yn siarad gydag acen Gymreig.

Yn ôl yr heddlu mae'n bosib ei fod wedi teithio i Gymru.

Marcus
Heddlu Manceinion

Cyfarfod i drafod cau ffrwd Gymraeg

Cyngor Powys

Mae aelodau Cabinet Cyngor Sir Powys wedi cwrdd â rhieni o Ysgol Uwchradd Aberhonddu i glywed sylwadau ar ddyfodol ffrwd Gymraeg yr ysgol.

Yn y cyfarfod, cafodd rhieni gyfle i leisio sylwadau a phryderon wedi i'r cyngor bleidleisio ym mis Mawrth o blaid cynllun i gau'r ffrwd Gymraeg yno.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, yr aelod cabinet ar faterion Adnoddau Dynol a Chyfathrebu: “Mae hwn yn gabinet newydd ac rydym yn awyddus i gwrdd â’n cymunedau ni’n gyson i glywed eu barn.

“Rwy’n gobeithio y bydd y cyfarfod am yr ysgol a mynd i Siambr Fasnach Aberhonddu’n sicrhau ein cymunedau ein bod ni yma i wrando.”

Ysgol Uwchradd Aberhonddu
Google

Datganiad gan y cwmni fan

BBC Cymru Fyw

Mae Pontyclun Van Hire wedi rhoi datganiad i newyddiadurwyr yn dilyn y 'digwyddiad terfysgol' yn Llundain.

Dywed y cwmni eu bod wedi tristau gyda'r hyn sydd wedi digwydd ac yn cydweithio gyda'r heddlu.

llythyr
bbc

Llongyfarchiadau i enillydd BBC Canwr y Byd

Catriona Morison,y Mezzo Soprano o'r Alban oedd enillydd BBC Canwr y Byd Caerdydd 2017 neithiwr. Hi yw'r Albanes gyntaf erioed i ennill y gystadleuaeth.

Derbyniodd dlws crisial Cymru a gwobr ariannol o £15,000.

Louise Alder y Soprano o Loegr enillodd Wobr y Gynulleidfa y Fonesig Joan Sutherland 2017.

Nos Wener, Mehefin 16 enillodd Catriona Morison Wobr y Datganiad ar y cyd gydag Ariunbaatar Ganbaatar o Fongolia yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.

Mwy am yr enillwyr a chlipiau fideo ar wefan BBC Canwr y Byd Caerdydd 2017.

View more on twitter

Dau wedi'u cyhuddo o geisio llofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae dau ddyn wedi ymddangos yn y llys wedi'u cyhuddo o geisio llofruddio dyn arall ym Mae Colwyn ddydd Sadwrn.

Cafodd dyn lleol 23 oed - Alex Pattinson - ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd yn dilyn y digwyddiad ar Ffordd Orllewinol Coetir, cyn cael ei drosglwyddo i ysbyty yn Stoke ble mae bellach mewn cyflwr sefydlog.

Mae Cody Allen, 18, a Kyle Rochell, 27, wedi'u cyhuddo o geisio llofruddio Mr Pattinson a bod ag arf ymosodol yn eu meddiant mewn man cyhoeddus.

Fe gafodd y ddau eu cadw yn y ddalfa i ymddangos yn Llys y Goron Caernarfon yfory.

Ymosodwr o bosib yn 'gweithredu ar ben ei hun'

BBC Cymru Fyw

Mae'r Prif Weinidog Theresa May wedi dweud bod ymchwiliadau cynnar gan yr heddlu yn awgrymu bod yr ymosodwr wedi "gweithredu ar ben ei hun."

Marwolaeth merch 15 oed: Rhyddhau pedwar

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn dweud bod pedwar person gafodd eu harestio mewn cysylltiad â marwolaeth merch 15 oed yng Nghaerffili wedi cael eu rhyddhau.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i ardal oddi ar ffordd Mynydd Caerffili fore Sul yn dilyn pryderon am iechyd merch o'r ardal, ond bu farw yn fuan wedi iddyn nhw gyrraedd.

Fe gafodd y pedwar eu harestio ar amheuaeth o fod yn rhan o gyflenwad cyffuriau, cyn cael eu rhyddhau fore heddiw.

Dywedodd y llu bod nad ydynt yn gwybod amgylchiadau'r farwolaeth eto, a bod eu hymchwiliad yn parhau.

Caerffili
BBC

Y Seintiau'n cael taith i Gibraltar

Sgorio, S4C

Wrth i'r enwau gael eu tynnu allan o'r het ar gyfer rownd ragbrofol cyntaf Cynghrair y Pencampwyr, mae'r unig glwb o Gymru yn y gystadleuaeth - Y Seintiau Newydd - wedi cael gwybod y bydden nhw'n herio Europa FC o Gibraltar.

View more on twitter

Brexit: Barn y pleidiau gwleidyddol

BBC Cymru Fyw

Wrth i'r trafodaethau Brexit ddechrau o ddifrif heddiw, mae canlyniad yr etholiad cyffredinol yn awgrymu y bydd rhaid i Theresa May ystyried safbwyntiau'r pleidiau eraill - yn ogystal â'i phlaid ei hun - er mwyn osgoi gwrthdaro yn San Steffan.

Beth yw blaenoriaethau pleidiau felly?

Yn ffodus, mae'r pleidiau newydd ddweud wrthon ni trwy yn eu maniffestos ar gyfer yr etholiad, ac mae Cymru Fyw wedi crynhoi'r cyfan.

Cymru a'r UE
BBC

Tân tŵr Grenfell: Munud o dawelwch

BBC Cymru Fyw

Bydd munud o dawelwch yn cael ei gynnal am 11:00 i gofio'r rhai fu farw yn nhân tŵr Grenfell yn ardal Kensington, Llundain.

Mae Heddlu'r Met erbyn hyn yn dweud eu bod yn credu fod 79 o bobl wedi marw yn y tân.

Dynion tan
bbc
Dynion tân Canolbarth a Gorllewin Cymru
Tawelwch
bbc
Munud o dawelwch yng Nglyn Ebwy

Samoa wedi'u rhybuddio am Sam Davies

BBC Sport Wales

Mae canolwr Samoa a'r Gweilch, Kieron Fonotia, wedi rhybuddio carfan y gwŷr o'r môr tawel am dalent maswr Cymru, Sam Davies.

Mae Fonotia a Davies wedi cynrychioli'r Gweilch gyda'i gilydd ar nifer o achlysuron dros y flwyddyn ddiwethaf.

Bydd Cymru'n herio Samoa yn y brifddinas, Apia, ddydd Gwener, a bydd Davies yn gobeithio am berfformiad gwell wedi iddo gael ei feirniadu am ei gicio yn y fuddugoliaeth yn erbyn Tonga yr wythnos ddiwethaf.

Sam Davies
Getty Images
Cafodd Sam Davies ddiwrnod cymysg yn cicio at y pyst yn erbyn Tonga

Alun Cairns yn siarad gyda'r heddlu yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn y digwyddiad yn Llundain mae ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns yn dweud ei fod wedi siarad gyda Uwch Gwnstabl Heddlu De Cymru.

Dywedodd fod ei dîm yn cydweithio gyda Heddlu Llundain a'i bod hi'n "allweddol bod yr awdurdodau yn cael amser a gofod" i gynnal ymchwiliadau.

Ychwanegodd: "Mae fy meddyliau a'n weddïau gyda'r rhai sydd wedi eu heffeithio heddiw".

Alun Cairns
bbc

Digwyddiad Finsbury: Profiad Cymraes

BBC Cymru Fyw

Mae Sian Eleri Jones yn byw yng ngogledd Llundain.

Ar raglen Post Cyntaf BBC Radio Cymru dywedodd ei bod wedi cael braw wrth glywed beth ddigwyddodd: "Nes i glywed sŵn hofrennydd neu ddau yn yr awyr neithiwr.

"Dwi'n mynd i Finsbury Park bob dydd ar y ffordd i gwaith.

"Fedra i ddim dychmygu be mae'r bobl welodd beth ddigwyddodd neithiwr yn ei deimlo. Mae'n bechod bod hyn wedi digwydd".

Dysgu sgiliau codio cyfrifiadurol

BBC Wales News

Bydd ysgolion Cymru yn derbyn £1.3m er mwyn sefydlu clybiau i ddysgu sgiliau codio cyfrifiadurol.

Mae'r buddsoddiad dros bum mlynedd yn rhan o'r £100m mae'r llywodraeth wedi ei rhoi er mwyn codi safonau ysgolion.

Mae'r ysgrifennydd addysg, Kirsty Williams yn dweud ei bod hi eisiau i ddisgyblion gael y cyfle i ddysgu ynglŷn â chodio wrth iddi ddod yn fwy fwy pwysig iddynt ddysgu sgiliau digidol.

Disgyblion
Getty Images

Cyngor Moslemiaid Cymru yn annog cymunedau i uno

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Moslemiaid Cymru yn dweud eu bod wedi ei brawychu gan y digwyddiad a bod eu gweddïau gyda'r dioddefwyr.

"Mae'n hyd yn oed fwy erchyll bod yna gysylltiad posib Cymreig gyda'r ymosodwr."

Mae'r datganiad hefyd yn dweud eu bod yn gobeithio bod hyn yn gyfle i gymunedau uno gyda'i gilydd a'u bod hi yn bwysig peidio beio'r gymuned foslemaidd gyfan pan fo ymosodiad terfygol yn digwydd.

"Mae'r cyfrifoldeb ar wleidyddion a'r wasg i drafod achosion terfysgol mewn ffordd gyfrifol a gofalus."

A55: Lôn ar gau

Teithio BBC Cymru

Ar yr A55, mae ‘na un lôn ar gau tua’r dwyrain a’r traffig yn symud yn araf ger cyffordd 27, Llanelwy oherwydd gwaith atgyweirio brys yn dilyn damwain brynhawn ddoe.

Mae disgwyl i’r lôn yma fod ar gau y rhan fwyaf o’r dydd.