a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog
 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
 3. Datganiad: Diogelwch tân yng Nghymru - y camau sy’n cael eu cymryd yn dilyn y tân yn Nhŵr Grenfell
 4. Datganiad gan y Prif Weinidog: Brexit a Datganoli: Diogelu Dyfodol Cymru
 5. Datganiad: Ymgynghoriad ar Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol
 6. Datganiad: TB Buchol
 7. Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) 2017
 8. Dadl: Cyfnod 3 y Mesur Treth Gwarediadau Tirlenwi

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

A dyna ni am heddiw.

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Y Senedd
BBC

Pasio Cyfnod 3 y Mesur Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

Mae'r aelodau yn pasio Cyfnod 3 y Mesur Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru).

Dyma'r trydydd o gyfres o dri mesur i sefydlu trethi newydd yng Nghymru – cyfres o ddeddfwriaeth i baratoi ar gyfer cyflwyno'r trethi Cymreig cyntaf ers bron 800 mlynedd.

Proses pedwar cyfnod

Yn gyffredinol, mae pedwar cyfnod yn y broses ar gyfer ystyried Mesur Cyhoeddus, sef:

 • Cyfnod 1 - pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny;
 • Cyfnod 2 - pwyllgor yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i’r Mesur hwnnw yn fanwl;
 • Cyfnod 3 - y Cynulliad yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i’r Mesur hwnnw yn fanwl;
 • Cyfnod 4 - pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur.

Y Mesur 'wedi'i brofi'n ddigonol'

Mae Nick Ramsay yn tynnu ei welliant e yn ôl ar "ddiffiniad o fwriad", wedi i Mark Drakeford ddweud bod y mesur "wedi ei brofi'n ddigonol ar gyfer y dyfodol ac nad oedd y gwelliant yn weithiadwy".

Nick Ramsay
BBC

Cynllun Cymunedau ar wyneb y Mesur

Mae'r aelodau yn pasio gwelliant Llywodraeth Cymru sy'n gosod y Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi newydd ar wyneb y Mesur.

Mae'r diwygiad yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i baratoi a chyhoeddi cynllun cymunedau a'i dargedu at weithgareddau sy'n hyrwyddo neu'n gwella llesiant cymdeithasol neu amgylcheddol cymunedau sy'n agos at safleoedd tirlenwi a gorsafoedd trosglwyddo gwastraff.

Bydd y cynllun hwn yn cael ei ariannu drwy ddefnyddio rhywfaint o'r refeniw a godir drwy dreth gwarediadau tirlenwi. Bydd penderfyniad ynghylch y swm i'w ddyrannu yn cael ei wneud yn yr hydref.

Mark Drakeford
BBC

Dadl ar Gyfnod 3 y Mesur Treth Gwarediadau Tirlenwi

Ac yn olaf heddiw mae'r aelodau yn cael dadl ar Gyfnod 3 y Mesur Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru).

O fis Ebrill 2018 ymlaen, bydd y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn disodli’r Dreth Tirlenwi yng Nghymru.

Fel y Dreth Dirlenwi, bydd y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn dreth ar waredu gwastraff i safleoedd tirlenwi a bydd yn cael ei chodi yn ôl pwysau. Gweithredwyr safleoedd tirlenwi fydd yn gyfrifol am dalu'r dreth, a byddan nhw'n trosglwyddo'r costau hyn i weithredwyr gwastraff trwy eu ffi glwyd.

Tirlenwi
Thinkstock

Grwpiau gwleidyddol y caiff cadeiryddion pwyllgorau eu hethol ohonynt

Mae'r cynnig bod y Cynulliad yn cytuno mai'r grwpiau gwleidyddol y caiff cadeiryddion pwyllgorau eu hethol ohonynt fydd fel a ganlyn:

(i) Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Llafur;(ii) Y Pwyllgor Deisebau - UKIP

yn cael ei basio.

y bleidlais
BBC

Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd

Mae'r aelodau yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) 2017 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Mai 2017.

'Achosion newydd wedi gostwng dros 40%'

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae nifer yr achosion newydd o TB Buchol wedi gostwng dros 40% ers eu hanterth yn 2009 ac mae nhw nawr ar eu lefel isa ers 12 mlynedd.

Map gydag achosion TB newydd

Ymagwedd fwy rhanbarthol at ddileu'r clefyd

Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi cyhoeddi rhaglen gryfach i ddileu TB sy'n ymrwymo i fabwysiadu ymagwedd fwy rhanbarthol at ddileu'r clefyd yng Nghymru.

O 1 Hydref eleni, caiff ardaloedd TB Isel, Canolradd ac Uchel eu sefydlu yng Nghymru ar sail lefelau achosion o TB mewn gwartheg.

Bydd mesurau ychwanegol pwrpasol yn cael eu gweithredu ym mhob ardal TB er mwyn diogelu'r Ardal TB Isel a gostwng lefel y clefyd yn yr Ardal TB Canolradd a'r Ardal TB Uchel.

Lesley Griffiths
BBC

Mwy am adroddiad y pwyllgor ar TB Buchol

Datganiad: TB Buchol

Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: TB Buchol.

Mae disgwyl y bydd ffermydd mewn rhannau o Gymru sydd wedi'u heffeithio'n wael gan glefyd y diciâu neu TB mewn gwartheg, yn wynebu rheolau llymach, dan gynlluniau sy'n cael eu cyhoeddi heddiw.

Cafodd cynlluniau drafft eu cyhoeddi 'nôl ym mis Hydref ac fe ddaw'r cyhoeddiad yma yn dilyn ymgynghoriad gyda'r cyhoedd.

Cafodd ffermwyr eu holi a fydden nhw'n ffafrio nodi ble yng Nghymru mae'r risg o TB yn lledu yn isel, cymhedrol ac uchel.

Fe fydd ffermydd yn y rhanbarthau risg uchel - Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin ac ar hyd y ffin a Lloegr - yn wynebu mwy o reolau a chyfyngiadau o ran prynu, gwerthu a symud gwartheg.

Gwartheg
BBC

Atebolrwydd a chostau

Mae Michelle Brown UKIP yn croesawu yr ymgynghoriad ac yn cwestiynu'r Ysgrifennydd Addysg ynghylch costau ac atebolrwydd.

Yn ei hjymateb mae'r ysgrifennydd addysg yn dyfalu a yw aelod UKIP wedi darllen y papur gwyn.

Michelle Brown
BBC

'Anghywirdeb ffeithiol sy'n britho'r darn yna o newyddiaduraeth'

Mae Simon Thomas yn beirniadu "erthygl gamarweiniol" ym mhapur y Guardian heddiw ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymateb iddo.

Mae Kirsty Williams yn ymateb ei bod hi "hollol siomedig gyda'r pennawd camarweiniol a'r anghywirdeb ffeithiol sy'n britho'r darn yna o newyddiaduraeth".

Ar y comisiwn arfaethedig , mae Simon Thomas yn croesawu mewn "termau bras" y datganiad ac yn gofyn nifer o gwestiynau gan gynnwys sut y bydd sicrwydd ansawdd yn gael ei gynnal yn y corff newydd.

Simon Thomas
BBC

Eglurdeb ynghylch rôl y comisiwn arfaethedig

Mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn chwilio am eglurdeb ynghylch rôl y comisiwn arfaethedig mewn perthynas â gweithgarwch presennol Cymwysterau Cymru ac Estyn.

Mae'n croesawu gweithredu argymhellion yr adolygiad gan yr Athro Ellen Hazelkorn.

Fe wnaeth hi argymell y dylai polisi a sefydliadau addysg ganolbwyntio fwy ar amcanion cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru.

Darren Millar
BBC

Newidiadau mawr ar droed

Papur Gwyn ar addysg

Mae ymgynghoriad wedi'i lansio ynghylch y Papur Gwyn heddiw. Y cynnig allweddol yw sefydlu Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil Cymru i oruchwylio a rhoi cyfeiriad strategol ac arweinyddiaeth i’r sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.

Mae swyddogaethau'r corff newydd yn cynnwys y canlynol:

 • Diogelu buddiannau dysgwyr, sicrhau bod llwybrau galwedigaethol ac academaidd yn cael yr un parch â’i gilydd, a helpu i sicrhau bod Cymru'n meddu ar y sgiliau sydd eu hangen i lwyddo mewn economi sy’n mynd yn fwyfwy cystadleuol.
 • Cynllunio strategol y ddarpariaeth addysg a sgiliau ledled y sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru.
 • Goruchwylio a chydgysylltu holl wariant Llywodraeth Cymru ar ymchwil ac arloesi. Y nod yw creu amgylchedd sy'n fwy deinamig ac yn ymateb yn well i anghenion ym meysydd ymchwil, arloesi a gwybodaeth yng Nghymru.
 • Ariannu, contractio, asesu ansawdd, cynnal gwaith monitro ariannol ac archwilio addysg uwch, addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith, dysgu oedolion yn y gymuned, a rhaglenni cyflogadwyedd a rhaglenni dan arweiniad cyflogwyr perthnasol.
 • Datblygu gwell cysylltiadau rhwng addysg uwch a phellach a byd busnes yng Nghymru.

Byddai’r Comisiwn yn adrodd i Weinidogion Cymru yn flynyddol ar berfformiad y sector ôl-orfodol.

Datganiad: Yr Ymgynghoriad ar Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol

Nesa datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Sgiliau, Kirsty Williams ar yr Ymgynghoriad ar Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol.

Ym mis Ionawr cyhoeddwyd y byddai'r corff sy'n rhannu arian cyhoeddus rhwng prifysgolion yn dirwyn i ben wrth i gorff newydd gymryd cyfrifoldeb am y gwaith.

Llynedd, fe wnaeth adolygiad argymell dod a'r Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i ben.

Addysg
PA

'Wedi symud ymlaen o'r refferendwm'

Mae Neil Hamilton UKIP yn dweud ei "fod yn falch bod y prif weinidog wedi symud ymlaen o'r refferendwm".

Mae'n honni bod UKIP yn "agosach at ei safbwynt e na'r Ceidwadwyr".

Mae'n anghytuno er hynny gyda honiad y prif weindiog bod "y DU yn parhau yn hynod ranedig", gan ddweud bod 83% o bleidleiswyr yn yr etholiad cyffredinol wedi pleidleisio dros bleidau sydd wedi'u hymrymo i Brexit.

Brexit
Getty Images

Galwad am Gyngor Prydeinig-Gwyddelig o'r newydd

Mae Steffan Lewis Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi cynigion am "Gyngor Prydeinig-Gwyddelig o'r newydd a fydddai'n cynnwys yr holl henhedloedd yr ynysyedd hyn, nid dim ond y rheini sy'n aelodau o'r Deyrnas Unedig ar hyn o bryd".

Mae'n atgoffa'r prif weinidog bod y mwyafrif o ACau wedi cefnogi'r syniad o'r Mesur Parhad mewn ymateb i gynnig llywodraeth y DU i gadw pwerau yr UE yn San Steffan cyn eu datganoli nhw.

'Byddai aros o fewn y farchnad sengl Ewropeaidd yn golygu peidio â gadael yr UE o gwbl'

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn cefnogi y 12 egwyddor y gwnaeth Prif Weinidog y Deyrnas Unedig Theresa May eu gosod yn ei haraith i Lancaster House ym mis Ionawr. Fe ddywedodd hi na all y DU aros o fewn y farchnad sengl Ewropeaidd, oherwydd y byddai aros i mewn yn golygu "peidio â gadael yr UE o gwbl".

'Amser yn iawn ar gyfer Confensiwn ar Ddyfodol y Deyrnas Unedig'

Mae'r prif weinidog yn dweud "bod yr amser yn iawn ar gyfer Confensiwn ar Ddyfodol y Deyrnas Unedig".

Mae e hefyd yn dweud ei fod eisiau "perthnasau rhyng-lywodraethol ymhlith y pedair gweinyddiaeth i hybu y deinamigrwydd y dylai ein Hundeb ei ddangos.

"Drwy weithio yn enw pleidleiswyr Cymru, rydyn ni'n haeddu rhywbeth sydd yn fwy na pherthynasau gweithrediadol crintachlyd yn seiliedig ar ymgynghoriad deilen ffigys foel".

Dail ffigys
BBC
Dail ffigys

Brexit: Barn y pleidiau wrth i'r trafodaethau ddechrau

Wrth i'r trafodaethau Brexit ddechrau o ddifrif, mae canlyniad yr Etholiad Cyffredinol yn awgrymu bydd yn rhaid i Theresa May ystyried safbwyntiau'r pleidiau eraill - yn ogystal â'i phlaid ei hun - er mwyn osgoi gwrthdaro difrifol yn San Steffan.

Mae yna gytuno cynyddol ymhlith y pleidiau mawr fod angen derbyn canlyniad y refferendwm flwyddyn yn ôl.

Ond bydd yr anghytuno ffyrnig yn parhau ar ddyfodol masnach a mewnfudo yn enwedig.

Baneri Cymru a'r UE
BBC

'Brexit a Datganoli: Diogelu Dyfodol Cymru'

Nawr datganiad gan y Prif Weinidog: Brexit a Datganoli: Diogelu Dyfodol Cymru.

Yn nechrau 2017 fe wnaeth Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru gyhoeddi Papur Gwyn, "Diogelu Dyfodol Cymru", yn amlinellu sut eu bod yn credu y dylai y DU fynd i'r afael â thynnu allan o'r UE.

Mae'r ddogfen yn datblygu syniadau cyfansoddiadol a rheolaeth gafodd eu codi yn gyntaf yn y Papur Gwyn hwnnw.

Cymru a'r UE
BBC

Systemau chwistrellu wedi'u gosod mewn saith bloc yng Nghymru

Mae Mr Sargeant yn dweud wrth ACau "Mae landlordiaid cymdeithasol wedi dweud wrthym ni nad yw'n ymddangos bod unrhyw un o'r rheini yn cynnwys y math o orchudd a oedd wedi'i ddefnyddio ar Dŵr Grenfell. Mae systemau chwistrellu wedi'u gosod mewn saith bloc yng Nghymru, ac wrth gwrs, fel rhan o'r newidiadau a gyflwynwyd fel rhan o Fesur Diogelwch Tân Domestig (Cymru) 2011, byddai'n rhaid i unrhyw flociau newydd neu unrhyw waith adnewyddu i flociau presennol gynnwys system chwistrellu. Cafodd y gofynion eu cyflwyno ar gyfer fflatiau a thai ar 1 Ionawr 2016.

"Bydd gosod system chwistrellu mewn tai newydd ac fel rhan o raglenni adnewyddu yn cyfrannu'n fawr at y gwaith o leihau'r perygl o farwolaeth ac anafiadau oherwydd tân. Mae rhai cynghorau a chymdeithasau tai yng Nghymru eisoes wedi gwneud hyn.

"Rwy'n gobeithio bod hyn yn rhoi rhywfaint o sicrwydd i breswylwyr y safleoedd hynny."

Sefydlu grŵp arbenigol i ystyried y gwersi sy'n codi o drychineb Tŵr Grenfell

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant, wedi cyhoeddi ei fod yn sefydlu grŵp arbenigol i ystyried yr holl wersi sy'n codi o ganlyniad i drychineb Tŵr Grenfell, a sut y maent yn berthnasol i Gymru.

Bydd y grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o'r sectorau tai cymdeithasol a'r gwasanaethau tân, a'r Prif Gynghorydd Tân ac Achub i Ysgrifennydd y Cabinet fydd yn cadeirio.

Dywedodd Carl Sargeant: "Mae pawb, wrth gwrs, wedi’u harswydo wrth weld y digwyddiad trychinebus yn Nhŵr Grenfell yng ngorllewin Llundain yr wythnos ddiwethaf. Rwy'n cydymdeimlo'n fawr â phawb y mae'r digwyddiad wedi effeithio arnynt."

Dywedodd fod trafodaethau cychwynnol brys wedi'u cynnal â'r holl landlordiaid cymdeithasol preswyl yng Nghymru.

Dywedodd Carl Sargeant: "Mae landlordiaid cymdeithasol preswyl Cymru yn berchen ar 36 o flociau o fflatiau sy'n cynnwys saith llawr neu ragor.

Carl Sargeant
BBC

Fflatiau uchel

Mae gan Gyngor Abertawe 11 fflatiau uchel, dim ond tri sydd yn Sir y Fflint.

Mae naw o fflatiau uchel yng Nghaerdydd, mewn ardaloedd fel Gabalfa, yr Eglwys Newydd, Trebiwt a Llanedeyrn, gyda'r fflatiau ucha yn amrywio o 11 lawr i 16.

Y Maelfa, Llanedeyrn - un o naw o fflatiau uchel yng Nghaerdydd
GEOGRAPH/ JAGGERY
Y Maelfa, Llanedeyrn - un o naw o fflatiau uchel yng Nghaerdydd

Y camau sy’n cael eu cymryd yn dilyn y tân yn Nhŵr Grenfell

Nawr datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant:

Diogelwch tân yng Nghymru - y camau sy’n cael eu cymryd yn dilyn y tân yn Nhŵr Grenfell.

Mae saithdeg naw o bobl wedi marw neu yn dal ar goll wedi'r tân yn Llundain yr wythnos ddiwethaf.

Y tân yn Nhŵr Grenfell
Reuters

Cynnig i ddyrannu cadeiryddion pwyllgorau i’r grwpiau plaid

Mae'r aelodau yn anghytuno mai'r grwpiau gwleidyddol y caiff cadeiryddion pwyllgorau eu hethol ohonynt fydd fel a ganlyn:

(i) Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Llafur; (ii) Y Pwyllgor Deisebau - UKIP.

Mae'r Ceidwadwr Paul Davies yn dweud ei fod yn hynod siomedig gyda'r newidiadau arfaethedig, sydd yn sgil y ffaith i aelod UKIP Mark Reckless benderfynu ymuno gyda charfan y Ceidwadwyr yn y Cynulliad.

Mae Mr Reckless yn eistedd gyda'r Ceidwadwyr ond dyw e ddim wedi ymuno gyda'r blaid.

Mr Reckless oedd cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

Paul Davies
BBC

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes pan mae Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt yn amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y dyfodol agos.

Jane Hutt
BBC

Cyhuddo Neil Hamilton o 'ddiffyg dynoliaeth lwyr'

Mae Carwyn Jones yn cyhuddo Neil Hamilton o "ddiffyg dynoliaeth lwyr", gan ddweud bod Mr Corbyn wedi ymweld â dioddefwyr Grenfell ac wedi mynegu eu dicter.

Ymwelodd Jeremy Corbyn a phobl oedd yn ceisio newyddion am anwyliaid coll
Getty Images
Ymwelodd Jeremy Corbyn a phobl oedd yn ceisio newyddion am anwyliaid coll

'Defnyddio Tŵr Grenfell fel arf'

Mae arweinydd UKIP Neil Hamilton yn beirniadu Jeremy Corbyn am "ddefnyddio Tŵr Grenfell fel arf" drwy awgrymu y dylai'r dioddefwyr "fyw" mewn "eiddo gwag".

Mae Mr Corbyn eisioes wwedi galw ar y llywodraeth i hawlio eiddo.

Neil Hamilton
BBC

'Slapen lawr' i'r ysgrifennydd addysg

Mae Andrew RT Davies yn dyfynnu'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams yn y pwyllgor addysg yr wythnos ddiwethaf, "nid fy nharged i" yn cyfeirio tuag at darged allweddol i wella canlyniadau Cymru mewn profion addysg rhyngwladol.

Mae gweinidogion eisiau gweld disgyblion Cymru yn cyflawni sgôr o 500 mewn pob pwnc erbyn 2021 ym mhrofion Pisa.

Mae Carwyn Jones yn mynnu bod y targed yn parhau.

"Mae hynny yn slapen lawr" i'r ysgrifennydd addysg, me Mr Davies.

Mae Mr Jones yn dweud bod yr ysgrifennydd addysg yn syml yn dweud nad hi oedd y gweinidog pan gafodd y tartged ei osod.

PISA
BBC

Ffrae 'deuluol' rhwng y prif weinidog a Leanne Wood

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn dweud ei fod yn ymyrryd mewn ffrae "deuluol" rhwng y prif weinidog a Leanne Wood.

Andrew RT Davies
BBC

Cefnogi mynediad i, nid aelodaeth o'r farchnad sengl

Mae Carwyn Jones yn dweud nad yw'n di-ystyrru aelodaeth o EFTA, y Gymdeithas Masnach Rydd Ewropeaidd (EFTA) a'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA).

Ond mae'n ail-adrodd ei safbwynt yn cefnogi mynediad i, nid aelodaeth o'r farchnad sengl.

Rydych chi dros y siop ar hyn, medd Leanne Wood.

'Dim mandad am Brexit caled'

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn a yw'r prif weinidog yn cytuno nad wnaeth yr etholiad roi "mandad" i adael y farchnad sengl.

Mae Mr Jones yn dweud nad oes mandad am "Brexit caled".

Leanne Wood
BBC

Cynllun ailgylchu ym Mhenybont.

Mae Caroline Jones yn codi pryderon am y cynllun ailgylchu ym Mhenybont.

Mae Mr Jones yn mynnu bod y system yn "syml".

Adolygu targedau ailgylchu

Mae Carwyn Jones yn dweud wrth y Ceidwadwr Mohammad Asghar y bydd targedau ailgylchu yn cael eu hadolygu a thargedau newydd yn cael eu gosod ar gyfer ôl 2025.

Mae'n ychwanegu bod cynghorau sydd ddim yn cwrdd â'u targedau ailgylchu yn "costio mwy yn ariannol i'w hunain" mewjn treth tirlenwi.

Symleiddio a safoni cam dethol cyflenwyr y broses gaffael

Mae'r prif weinidog yn cyfeirio at fôr-lawes SQuID.

Mae Cronfa ddata gwybodaeth am gymwysterau cyflenwyr SQuID yn ceisio symleiddio ac yn safoni cam dethol cyflenwyr y broses gaffael.