a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Anafiadau wedi 'digwyddiad' maes tanio
  2. Cytundeb pren £39m yn 'hollol anhygoel'
  3. Pryder am effaith Wylfa ar dwristiaeth

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

Dyna ni ddiwedd y llif byw am heddiw - diolch am ymuno â ni unwaith eto.

Byddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 fory, ond tan hynny, ewch allan i fwynhau'r tywydd braf!

Hunllefau'r môr tawel

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Bydd Cymru'n herio Tonga ddydd Gwener yn y cyntaf o ddwy gêm ar eu taith i hemisffer y de.

Ond faint wyddoch chi am hanes y crysau cochion yn erbyn timau Ynysoedd y Môr Tawel?

Cylchgrawn Cymru Fyw sydd wedi bod yn bwrw golwg dros ambell ornest cofiadwy - a hunllefus!

samoa
Getty Images

Merch 11 oed yn helpu ei mam i roi genedigaeth

Wales Online

Yn ôl Wales Online mae merch 11 oed wedi cael ei chanmol gan y Gwasanaethau Ambiwlans am ei dewrder yn helpu ei mam i roi genedigaeth mewn bath yn eu cartref yn Argoed, Caerffili.

Mae recordiad o swyddog ambiwlans yn helpu Shannon i ofalu am ei mam, Sarah Cox, a'r babi ar y safle ar ôl iddi ffonio 999.

Cyfle arall i glywed sgwrs gyda Rhodri Morgan

BBC Radio Cymru

Bron i fis ers marwolaeth cyn Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, mae cyfle arall yr wythnos hon i glywed ei sgwrs gyda Beti George ar raglen Beti a'i Phobol ar Radio Cymru am 18:00 neu ar yr iPlayer.

Rhodri Morgan
BBC

Y mab di-enw

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae Amelia Davies o Aberystwyth wedi rhannu ei stori o eni ei hail fab yn farw-anedig gyda BBC Cymru Fyw.

Yn ystod mis Mehefin mae elusen Sands yn codi ymwybyddiaeth o'r ffaith fod 15 o fabanod yn y DU yn marw bob dydd nail ai cyn eu geni, yn ystod genedigaeth neu yn fuan wedi eu geni.

Amelia Davies
Amelia Davies

Gofyn i gynghorau a landlordiaid am gamau delio a thân

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant Llywodraeth Cymru wedi dweud ei fod yn meddwl am bawb sydd wedi eu heffeithio yn dilyn y tân yn Nhŵr Grenfell yn oriau mân fore Mercher.

Ychwanegodd Carl Sargeant: "Tra bod yr ymchwiliad i'r tân yn Grenfell yn parhau byddai'n amhriodol dyfalu ynghylch yr achos.

"Fodd bynnag, rydym yn cysylltu ag awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig ar draws Cymru i ofyn pa gamau maen nhw'n ei gymryd er mwyn sicrhau fod adeiladu yn cwrdd â rheolau tân, a beth maen nhw'n ei wneud i dawelu meddyliau tenantiaid fod trefniadau diogelwch tân trylwyr yn eu lle."

carl sargeant
BBC

Noson braf ond gwyntog

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd â rhagolygon y tywydd ar gyfer heno:

"Mae'r tymheredd 'di cyrraedd 20C ym Mrynbuga, Sir Fynwy - a bydd hi'n sych ac eitha' braf weddill y dydd, er ychydig yn wyntog, yn enwedig ar hyd Bae Ceredigion.

"Bydd na rywfaint o gymylau, yn enwedig dros Eryri, lle dydi'r tymheredd ddim uwch na 13C yng Nghapel Curig.

"Bydd hi'n noson braf i ni gyd, ond dal yn eitha' gwyntog, ac mi wnaiff hi gymylu dros nos.

"Bydd 'na fymryn o law man yn y gorllewin peth cynta' fory, cyn codi’n eitha' braf unwaith eto. A bydd hi’n benwythnos poeth a thrymaidd!"

Am ragolygon pellach yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Sut mae denu mwy o ddysgwyr i ddigwyddiadau Cymraeg?

Golwg 360

Bydd gŵyl yn cael ei chynnal ym Machynlleth ddiwedd y mis i drafod sut i ddenu mwy o ddysgwyr a mewnfudwyr i ddigwyddiadau cymunedol Cymraeg meddai Golwg360.

Cymdeithas yr Iaith sy’n trefnu’r ‘Ysgol Undydd Dathlu Cymunedau’, a’r nod ydi casglu syniadau ynglyn â sut i ddenu pobol i ddysgu’r iaith ac ysgogi diddordeb yn y Gymraeg, meddai'r adroddiad.

senedd-dy owain glyndwr
Google
Bydd y digwyddiad yn cael ei chynnal yn Senedd-dy Owain Glyndŵr

'Dim addewid' o gapiau gan McBryde

BBC Sport Wales

Mae hyfforddwr Cymru, Robin McBryde wedi dweud nad yw'r chwaraewyr sydd wedi eu gadael allan o'r gêm brawf yn erbyn Tonga ddydd Gwener wedi cael addewid y byddan nhw'n wynebu Samoa wythnos yn ddiweddarach.

Mae tri chwaraewr yn ennill cap am y tro cyntaf ym Mharc Eden yn Auckland. Mae Cymru heb 12 o'u prif chwaraewyr oherwydd eu bod nhw gyda thîm y Llewod, ac mae sawl un arall ar goll oherwydd anaf.

Robin McBryde
BBC

'Mwy o waith i'w wneud' gan bedwar bwrdd iechyd

BBC Cymru Fyw

Mae gan bedwar bwrdd iechyd fwy o waith i'w wneud cyn y gallan nhw gael sêl bendith i'w cynlluniau ariannol tair blynedd, yn ôl yr Ysgrifennydd Iechyd.

Dywedodd Vaughan Gething nad oedd Betsi Cadwaladr, Hywel Dda, Caerdydd a'r Fro, ac Abertawe Bro Morgannwg wedi gwneud digon wrth daclo problemau ariannol a pherfformiad.

Mae'r pedwar bwrdd iechyd wedi gorwario yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf, gyda diffyg sy'n dod i gyfanswm o £120m.

vaughan gething
BBC
Mae Vaughan Gething wedi cymeradwyo cynlluniau'r chwe bwrdd iechyd arall yng Nghymru

'Angen mwy o arian i Gymru os yw Gogledd Iwerddon yn cael'

Wales Online

Mae llefarydd Plaid Cymru ar gyllid wedi mynnu y dylai unrhyw arian ychwanegol i Ogledd Iwerddon olygu bod rhagor hefyd yn dod i Gymru a'r Alban.

Fe wnaeth Adam Price ei sylwadau wrth i'r Ceidwadwyr barhau i drafod gyda'r DUP ynglŷn â chefnogi eu llywodraeth yn San Steffan.

"Mae Cymru eisoes yn derbyn llai o gyllid y pen na'r Alban a Gogledd Iwerddon," meddai AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

"Os yw'r Ceidwadwyr yn rhoi cyllid ychwanegol i Ogledd Iwerddon bydd y bwlch yn cynyddu hyd yn oed yn fwy."

adam price
BBC

Lerpwl 'ddim am werthu Danny Ward'

ESPN

Mae ESPN yn adrodd nad yw Lerpwl yn fodlon gwerthu eu golwr Danny Ward i Huddersfield yr haf hwn.

Fe wnaeth y Cymro dreulio'r tymor diwethaf ar fenthyg gyda'r Terriers, gan eu helpu i sicrhau dycrhafiad i'r Uwch Gynghrair.

Ond er ei bod hi'n bosib y gallai Ward ddychwelyd i Huddersfield ar fenthyg, mae'n debyg fod Jurgen Klopp yn barod i roi cyfle iddo gyda thîm cyntaf Lerpwl.

danny ward
Huw Evans Picture Agency
Danny Ward oedd yn y gôl ar gyfer gêm gyntaf Cymru yn Euro 2016

Tair dynes yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad

Daily Post

Mae tair dynes wedi eu cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad ger gorsaf dân yr Wyddgrug.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ar yr A451 toc wedi 13:00 ddydd Iau.

Roedd y ffordd wedi ei rhwystro am gyfnod ond mae bellach wedi ailagor, yn ôl y Daily Post.

Athro mewn mosg yn euog o gam-drin plant

BBC Cymru Fyw

Mae athro Koran o Gaerdydd wedi cael ei ganfod yn euog o ymosodiadau rhywiol ac anweddus yn erbyn pedair merch wrth ddysgu mewn mosg yn y ddinas.

Clywodd y llys fod Mohammed Haji Sadiq, 81, wedi cam-drin y merched ym mosg Madina, ble bu'n dysgu am dros 30 mlynedd.

Mae wedi ei ganfod yn euog o gyfanswm o 14 trosedd ryw yn erbyn plant, a'i ganfod yn ddieuog o un cyhuddiad.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth a bydd yn cael ei ddedfrydu yn hwyrach.

Mohammed Haji Sadiq
Wales News Service

Carcharu dyn am ladrad gan bensiynwr

BBC Cymru Fyw

Mae dyn oedd yn rhan o grŵp wnaeth ddwyn £3,000 o gartref pensiynwr yn Y Rhyl, Sir Ddinbych wedi ei garcharu.

Cafodd Ynyr Ial Lewis, 36 o'r Waun ger Llanelwy, ddedfryd o wyth mlynedd yn y carchar am ei ran yn y lladrad, a blwyddyn am ladrad arall.

Yn wreiddiol roedd Lewis wedi pledio'n ddieuog a dweud ei fod dan bwysau dau ddyn arall adeg y digwyddiad, ond newidiodd ei ble a chyfaddef ei ran yn ddiweddarach.

Agor ffordd newydd £57m ym Mae Caerdydd

Wales Online

Mae ffordd newydd £57m ger Bae Caerdydd bellach wedi agor yn llawn am y tro cyntaf.

Bwriad Ffordd Gyswllt Dwyrain y Bae yw lleihau traffig ar rai ffyrdd yng nghanol y brifddinas, a lleihau siwrnau i eraill.

Rhybudd i symud ceir yng Nghaernarfon

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd fod gyrwyr mewn maes parcio yng Nghaernarfon yn cael eu rhybuddio i symud eu ceir cyn 18:00 heno er mwyn paratoi ar gyfer digwyddiadau Diwrnod Lluoedd Arfog ar Fehefin 17 ac 18.

Fel arall fe all eu cerbydau gael eu hystyried yn “risg diogelwch” a chael eu symud oddi yno gan y gwasanaethau brys, yn ôl y rhybudd.

Tafarn yn lansio bwydlen i gŵn

South Wales Argus

Fe gewch chi rai tafarndai sydd ddim yn caniatáu i chi ddod â'ch ci i mewn, gydag eraill yn ddigon bodlon gadael i'n ffrindiau pedair coes groesi'r trothwy.

Ond mae un tafarn yng Nghaerleon wedi mynd hyd yn oed yn bellach, gan gyflwyno bwydlen yn arbennig i gŵn, meddai'r Argus.

Gall yr anifeiliaid fwynhau pryd tri chwrs gyda phate, cyw iar a reis, a darnau siocled - cyn golchi'r cyfan i lawr gyda 'Pawsecco'!

bwyd ci
Thinkstock
Mae'r dewis ar y fwydlen ychydig yn fwy moethus na hyn!

Gomis i Galatasaray?

BBC Camp Lawn

Rheolwr meddygfa yng Ngwynedd 'wedi ei diswyddo'n annheg'

Daily Post

Mae tribiwnlys wedi dyfarnu fod rheolwr meddygfa, oedd yn honni iddi gael ei bwlio gan un o'i rheolwyr, wedi ei diswyddo yn annheg.

Clywodd y tribiwnlys fod meddygon teulu eraill ym Meddygfa Rhydbach ger Pwllheli wedi ochri gyda Dr Adriaan Smits yn erbyn Meryl Williams, wedi iddi hi nodi cwyn swyddogol yn ei erbyn.

Roedden nhw wedi ceisio dwyn anfri arni, gan ei chyhuddo o afreoleidd-dra ariannol heb ddangos unrhyw dystiolaeth.

Llywodraeth Cymru yn gollwng targedau PISA

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi gollwng targed o gyrraedd sgôr o 500 ym mhob un o'r mesuriadiau ar dablau addysg rhyngwladol PISA.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams wrth bwyllgor o ASau "nad fy nharged i oedd hi".

Cafodd y targed o gyrraedd sgôr o 500 ei osod yn 2014, wedi i darged blaenorol o gyrraedd yr 20 gwlad uchaf yn y tablau gael eu gollwng.

Mae llefarydd Plaid Cymru ar addysg, Llyr Gruffydd wedi beirniadu'r penderfyniad, gan holi: "Pa mor isel all ein huchelgais suddo?"

kisrty williams
BBC
Mae Kirsty Williams wedi bod yn Ysgrifennydd Addysg ers 2016

'Angen magu dyfnder' ar daith Cymru

BBC Sport Wales

Mae Jamie Roberts wedi mynnu fod angen i Gymru geisio magu dyfnder yn eu carfan yn ystod eu gemau yn erbyn Tonga a Samoa.

Dywedodd capten y tîm ar gyfer y daith i Ynysoedd y Môr Tawel fod angen sicrhau bod "dau neu dri" chwaraewr o safon uchel ym mhob safle erbyn Cwpan y Byd 2019.

"Mae'r bois yn gwybod fod gennym ni ddau gyfle gwych i ennill dwy gêm," meddai Roberts.

jamie roberts
Huw Evans Picture Agency

Dŵr Cymru i fuddsoddi £34m

BBC Wales News

Mae Dŵr Cymru wedi cyhoeddi y byddan nhw'n buddsoddi £34m o gyllid ychwanegol dros y flwyddyn nesaf.

Bydd yn mynd tuag at leihau biliau teuluoedd sydd ar incwm llai, adnewyddu hen bibellau, ac adfer cronfeydd dŵr Caerdydd a Llys-faen.

Daw'r cynllun yn dilyn ymgynghoriad gydag 12,000 o'u cwsmeriaid.

tap dwr
Thinkstock

Ble mae gwallt Joe Ledley wedi mynd?

Wales Online

Ac i aros gyda thîm pel-droed Cymru, mae'r chwaraewr canol cae, Joe Ledley, wedi rhannu lluniau o driniaeth ychydig yn wahanol i'r arfer heddiw.

Mae Ledley bron mor adnabyddus am ei farf trwchus a'i ddawnsio ac ydy o am ei ddoniau ar y cae, ond mae'n ymddangos nad yw'n credu fod ei gopa gwalltog cweit cystal â'r hynny sydd ganddo'n tyfu ar ei ên!

Mae wedi rhannu lluniau o'i hun yn cael trawsblaniad i'w wallt, tebyg i'r hynny mae chwaraewr eraill fel Wayne Rooney hefyd wedi ei gael yn ddiweddar.

A fydd ganddo man-bun fel Gareth Bale ymhen ychydig fisoedd?

joe ledley
Wales News Service

Cwpan y Byd 2018: Hanes yn erbyn Cymru?

Wales Online

Gêm gyfartal arall gafodd Cymru dros y penwythnos yn eu hymgais i gyrraedd Cwpan y Byd 2018, wrth iddi orffen yn 1-1 yn Serbia.

Yn ôl WalesOnline, gallai hynny olygu bod angen ennill pob un o'r pedair gêm sydd yn weddill yn yr ymgyrch er mwyn cyrraedd y gystadleuaeth.

Ond dyw record hanesyddol y tîm mewn gemau rhagbrofol dros y 30 mlynedd diwethaf ddim yn argoeli'n dda, mae'n debyg...

aaron ramsey
Getty Images
Sgoriodd Aaron Ramsey o'r smotyn i roi Cymru ar y blaen, ond gorffennodd hi'n gyfartal unwaith eto

Goleuni newydd ar Bryn Celli Ddu

Cadw

Mae ffilm CGI wedi ei chreu sy'n dangos sut cafodd siambr gladdu Bryn Celli Ddu ar Ynys Môn ei chreu a sut roedd yn edrych yn yr oes Neolithig.

Mae'n rhan o brosiect gan Cadw a'i bartneriaid i astudio'r safle a bydd cyfle i ymwelwyr ddod i ddathlu hanes y safle dros y penwythnos a chymryd rhan mewn digwyddiad 'syllu ar y sêr' i ddysgu am ddylanwad y sêr a'r planedau ar y siambr.

Fideo CGI o Bryn Celli Ddu

P'nawn cymysg

Tywydd, BBC Cymru

"Prynhawn cymysg, gyda chyfnodau heulog i nifer ac ambell gawod yn y gogledd a’r gorllewin," meddai Llŷr Griffiths-Davies.

"Y tymheredd ucha’n rhyw 18C yn y de ddwyrain, gyda thipyn o awel."

Mwy o fanylion ar y wefan dywydd.

Trafod ffydd a gwleidyddiaeth ar Taro'r Post

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Cydweithio rhwng Llafur Cymru a'r SNP?

Golwg 360

Gallai Llafur Cymru fod yn barodi gydweithio'n agosach â'r SNP nawr bod annibyniaeth i'r Alban oddi ar yr agenda am y tro, meddai Carwyn Jones.

Yng nghylchgrawn Golwg yr wythnos hon, mae'r prif weinidog yn dweud bod "mwy o sgôp" bellach i'r ddwy blaid drafod, yn enwedig ar Brexit.

Mae Mr Jones hefyd wedi anfon llythyr at brif weinidog y DU, Theresa May yn galw arni i "wrando" a "chydweithio" â'r sefydliadau datganoledig wrth adael yr Undeb Ewropeaidd.

View more on twitter

Oedi ar yr A55 ger Abergele

Teithio BBC Cymru

Mae cerbyd sydd wedi torri lawr yn achosi rhywfaint o oedi ar yr A55 i gyfeiriad y gorllewin ger Abergele - yr heddlu'n rhybuddio pobl i geisio teithio ffordd wahanol.

View more on twitter

Cae newydd i Rodney Parade

BBC Camp Lawn

Gall fod rhywfaint o oedi cyn i Gasnewydd allu chwarae gemau ar Rodney Parade tymor nesaf, wrth i gae newydd sydd yn gyfuniad o laswellt a phlastig gael ei osod.

View more on twitter

Ymosodiad Queensferry: Carcharu dyn am 20 mlynedd

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 30 oed wedi cael ei garcharu ar ôl trywanu gweithiwr siop yn Queensferry.

Dywedodd Imitaz ul Haq, 59, ei fod yn meddwl bod pethau "ar ben" pan wnaeth Matthew Whelan ymosod arno gyda chyllell yn ystod lladrad yn siop Costcutters.

Fe wnaeth Whelan gyfaddef cyhuddiad o ymgais i lofruddio, ac ymgais i ladrata.

Cafodd ddedfryd o 20 mlynedd yn y carchar, a bydd yn gorfod treulio o leiaf dwy draean ohono dan glo, gyda chyfnod drwydded ychwanegol hefyd o dair blynedd.

matthew whelan
Heddlu Gogledd Cymru

Digwyddiad tanc: Milwyr yn Nhreforys a Chaerdydd

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn cadarnhad bod milwr wedi marw yn dilyn digwyddiad yn ymwneud â thanc ar faes tanio Castell Martin, mae mwy o wybodaeth wedi dod am y rhai gafodd anafiadau.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg bod dau berson wedi eu cludo i Ysbyty Treforys wedi'r digwyddiad, ac mae Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd wedi cadarnhau bod un person wedi ei gludo yno.

Cafodd un arall ei hedfan i ysbyty yn Birmingham.

Bu farw un milwr fore Iau, ac nid oes mwy o fanylion am gyflwr y tri arall wedi ei ryddhau.

Maes tanio
BBC

Newydd dorriDigwyddiad tanc: Milwr wedi marw a thri wedi eu hanafu

BBC Cymru Fyw

Mae un milwr wedi marw a thri wedi eu hanafu wedi'r digwyddiad yn ymwneud â thanc ar faes tanio Castell Martin yn Sir Benfro ddydd Mercher.

Dywedodd y gweinidog sydd â chyfrifoldeb, Tobias Ellwood, bod y milwr fu farw o Gatrawd Brenhinol y Tanciau, a bod ei deulu wrth ei ochr pan fu farw.

Ychwanegodd: "Cafodd tri milwr arall eu hanafu ac rydyn ni'n meddwl am ffrindiau a theulu'r rhai sydd wedi eu heffeithio."

Tanc
BBC

Dyn o Gaerfyrddin yn y llys ar gyhuddiadau rhyw hanesyddol

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 61 oed o Gaerfyrddin wedi ymddangos o flaen ynadon yn Llanelli wedi ei gyhuddo o droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn plant.

Mae Robert Davies Hughes yn wynebu naw cyhuddiad o ymosod yn anweddus yn erbyn merched dan 16 oed, a thri ymgais i ymosod yn anweddus ar ferched dan 16, yn ardal Caerfyrddin a Henffordd yn y 1970au a'r 1980au.

Dywedodd cyfreithiwr Mr Hughes, Andrew Isaac, y byddai'n gwadu pob cyhuddiad yn ei erbyn.

Cafodd Mr Hughes ei ryddhau ar fechnïaeth a bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Abertawe ar 17 Gorffennaf.

Robert Davies Hughes
BBC

Taith godi arian Mike a Jules Peters

BBC Cymru Fyw

Mae canwr The Alarm, Mike Peters a'i wraig Jules Peters yn cychwyn ar daith gerdded dros 130 o filltiroedd ar draws gogledd Cymru heddiw i godi arian i elusen ganser.

Fe fyddan nh'n gorffen y daith ar gopa’r Wyddfa gyda gŵyl Snowdon Rocks ar 24 a 25 Mehefin.

Bu'r ddau yn trafod eu brwydrau personol gyda chanser yn y rhaglen Mike and Jules: While we Still Have Time ar BBC One yn ddiweddar.

Mile a Jules Peters
BBC

Niferoedd merched ifanc beichiog wedi haneru

BBC Wales News

Mae nifer y merched yn eu harddegau sy'n mynd yn feichiog yng Nghymru wedi haneru mewn degawd, yn ôl BBC Wales News.

Dim ond pump o bob 1,000 o ferched dan 16 oedd yn feichiog yn 2015, o'i gymharu â 11 yn 2005, yn ôl StatsWales.

Roedd 31 o bob 1,000 o ferched dan 18 yn feichiog, o'i gymharu â 62 yn 2005.

Babi
BBC

Castell Martin: Awdurdod yn 'ymwybodol' o'r digwyddiad

BBC Cymru Fyw

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi dweud eu bod yn "ymwybodol" o ddigwyddiad ar faes tanio Castell Martin.

Dywedodd y llefarydd bod yr awdurdod "mewn cysylltiad gyda'r gwasanaethau brys".

Mae'r BBC yn deall bod sawl person wedi eu hanafu yn dilyn y digwyddiad, ond nid oes mwy o wybodaeth ar hyn o bryd.

Castell Martin
BBC

Galw am ymateb ynglŷn â dyfodol yr Wyddfa

Y Cymro

Dywed Y Cymro fod partneriaeth sy'n gofau am ddyfodol yr Wyddfa yn dechrau ymgynghori ar eu cynlluniau ar gyfer y mynydd.

Mae Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa yn tynnu sylw at yr hyn a gyflawnwyd gan y bartneriaeth hyd yn hyn, yn rhoi gwybod i bobl am yr hyn mae'r bartneriaeth yn ceisio ei gyflawni ac yn mynd ar drywydd mwy o fuddsoddiad er mwyn cyflawni eu gweledigaeth.

Ar y Dydd Hwn: Cychwyn taith Scott o Gaerdydd

Twitter

Mae Elen Phllips o Amgueddfa Sain Ffagan yn trydar llun o'r Ddraig Goch oedd ar fwrdd llong Capten Scott pan gychwynnodd o Gaerdydd ar y diwrnod hwn yn 1910 gyda'r Cymro Edgar Evans ar ei bwrdd.

View more on twitter