a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Ymateb Cymraes i'r tân enfawr yn Llundain
  2. Ymosodiad Ffynnon Taf: Menyw wedi marw
  3. Diffygion wrth gynnig cyfleoedd prentisiaethau i'r ifanc

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw.

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory.

Canwr y Byd: Ymateb y gynulleidfa

BBC Radio Cymru

Roedd Daf James ymhlith y gynulleidfa yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd yng Nghaerdydd neithiwr, ac yn sgwrsio gyda'r dorf, gan gynnwys cyn athrawes ganu Sioned Gwen Davies sy'n cynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth.

Y gynulleidfa'n cael modd i fyw yng nghystadleuaeth Canwr y Byd 2017.

Plaid Cymru yn dewis arweinydd seneddol

BBC Cymru Fyw

Liz Saville Roberts, AS Dwyfor Meirionnydd, yw arweinydd seneddol newydd Plaid Cymru. Mae hi'n olynu Hywel Williams, AC Arfon, a fu'n gwneud y swydd am ddwy flynedd.

Mae gan Blaid Cymru bedwar AS, ar ôl cipio Ceredigion o'r Democratiaid Rhyddfrydol yr wythnos diwethaf.

Fe gafodd Ms Saville Roberts ei hethol yn AS am y tro cyntaf yn 2015, gan olynu Elfyn Llwyd.

Liz Roberts
BBC

Tro'r Aaeleg yw hi nesa

Twitter

Cernyweg yn Nhŷ’r Cyffredin

Twitter

Tân Llundain: Pryder trigolion

Twitter

Tyngu llw dan brotest

BBC Cymru Fyw

Mae Paul Flynn AS Gorllewin Casnewydd wedi tyngu ei lw yn Nhŷ’r Cyffredin ond ddim yn gyntaf heb wneud protest.

Wrth roi ei law ar Feibl Cymraeg dywedodd Mr Flynn: "Fel gweriniaethwr drwy arddeliad a dan brotest dwi'n tyngu llw o flaen Duw yn y goruchaf y byddaf yn deyrngar ac yn ffyddlon i'w Mawrhydi y Frenhines Elizabeth, a'i hetifeddion."

Fe wnaeth ailadrodd ei lw yn y Gymraeg yn syth wedyn.

Paul Flynn yn tyngu llw

Llewod: Dau Gymro nol yn ymarfer

BBC Camp Lawn

Maes B ddim yn rhan o ymgyrch i brofi cyffuriau

Mae Golwg360 yn adrodd bod yr Eisteddfod Genedlaethol wedi cadarnhau na fyddan nhw’n cymryd rhan mewn ymgyrch i brofi cyffuriau yn yr ŵyl eleni, gan bwysleisio eu “hagwedd llym o ddim goddefgarwch” at gyffuriau.

Daw hyn wrth i Gymdeithas Frenhinol Iechyd y Cyhoedd (RSPH) alw ar wyliau cerddorol gwledydd Prydain i ddarparu cyfleusterau lle gall pobl brofi sylweddau am eu cryfder a’u heffaith.

Torf yn mwynhau
BBC

Sain Ffagan: Ddoe a Heddiw

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, mae adeiladau o bob math sydd wedi eu datgymalu'n ofalus yn eu lleoliadau ledled Cymru, cyn eu hailadeiladu'n gywrain ar y safle ar gyrion Caerdydd.

Ond beth am yr ymwelwyr hynny sydd yn cofio'r adeilad yn ei leoliad gwreiddiol?

Cafodd Cymru Fyw sgwrs â rhai o'r bobl hynny, a holi pa mor rhyfedd yw hi i ailymweld â hen le cyfarwydd, a gweld golygfa wahanol wrth edrych allan drwy'r ffenest...

Cafodd bawb hwyl ym mhriodas Catrin a David yn yr Institiwt, a daeth bod yno â llawer o atgofion yn ôl i Andy
Catrin Noakes

Tân ym Mlaenffos ger Crymych

Teithio BBC Cymru

Does dim son hyd yn hyn pryd fydd y ffordd yn ailagor.

View more on twitter

Cwmni gwrth-fenwm yn ehangu

BBC Wales News

Mae cwmni sy'n cynhyrchu gwrth-fenwm nadroedd yn y gorllewin ar fin ehangu gyda buddsoddiad o £2m, medd BBC Wales News.

Bydd cwmni Micro|Pharm yn codi cyfleusterau newydd yng Nghilgerran, Sir Benfro, ac yn ei safle presennol yng Nghastell Newydd Emlyn gan greu 15 o swyddi newydd.

neidr
TAVIPHOTO/GETTY IMAGES

Cynllun tai dadleuol gam yn nes

BBC Cymru Fyw

Dywed Lesley Griffiths Ysgrifennydd yr Amgylchedd 'bod ei bryd' ar ganiatáu cynllun dadleuol i godi 366 o dai ym Mhenrhosgarnedd ar gyrion Bangor.

Roedd cynghorwyr Gwynedd wedi gwrthod y cais oherwydd pryder am ei effaith ar y Gymraeg, a hefyd traffig ac ysgolion lleol.

Dywedodd Lesley Griffiths nad yw wedi dod i benderfyniad terfynol a'i bod eisiau rhagor o wybodaeth gan y cwmni datblygu.

Dywed Cymdeithas yr Iaith fod y penderfyniad yn warth, a bod y gweinidog wedi gwrthod ystyried yr effaith ar y Gymraeg.

Penrhosgarnedd
bbc

Tân Llundain: Y diweddara'

Twitter

Trafod y mesur awtistiaeth

Twitter

Fe sonion ni'n gynharach bod yr AC Ceidwadol Paul Davies yn cyflwyno mesur awtistiaeth newydd... fe allwch chi wylio'r trafod yn fyw drwy ddilyn y linc isod.

View more on twitter

Dirwyo dyn am hawlio lwfansau drwy dwyll

BBC Cymru Fyw

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod gwerthwr metel sgrap 40 oed o Wrecsam wedi hawlio dros £51,000 o lwfansau yn anghyfreithlon ac yna eu gwario ar alcohol, cyffuriau a gamblo.

Cafodd Mathew Joseph Malanga, a oedd wedi hawlio arian diweithdra ar gam, 12 mis o garchar wedi ei ohirio am flwyddyn.

Cafodd hefyd orchymyn i dalu'r arian yn ôl, gan dalu £160 bob mis.

Llys
BBC

Batio Lloegr yn siomedig?

Wales Online

Mae rownd gynderfynol pencampwriaeth criced yr ICC yng Nghaerdydd heddiw ac mae batiad Lloegr newydd ddod i ben ar 211, medd WalesOnline.

Mae hynny'n gosod nod o 212 i Pacistan i ennill lle yn y ffeinal.

View more on twitter

Lleidr yn osgoi carchar

South Wales Argus

Mae'r South Wales Argus yn adrodd bod dyn a geisiodd ddwyn o siop gan ddefnyddio 'cyllell' ffug wedi osgoi dedfryd o garchar.

Roedd y dyn yn gaeth i heroin ac fe gafodd 'un cyfle olaf' gan y barnwr.

View more on twitter

Abertawe i ddechrau'r tymor oddi cartref yn Southampton

BBC Cymru Fyw

Mae rhestr gemau Abertawe ar gyfer y tymor nesaf wedi cael ei rhyddhau.

Bydd yr Elyrch yn teithio oddi cartref i Southampton ar ddiwrnod cyntaf y tymor, ar 12 Awst, cyn herio Manchester United yn eu gêm gartref gyntaf yr wythnos ganlynol.

Abertawe ydi'r tîm fydd yn gorfod teithio bellaf o holl glybiau Uwch Gynghrair Lloegr ar ddiwrnod San Steffan, wrth iddyn nhw wynebu Lerpwl yn Anfield.

Elyrch
Getty Images

Menyw wedi marw ddyddiau wedi ymosodiad

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd bod menyw gafodd anafiadau difrifol wedi ymosodiad yn Ffynnon Taf ddydd Llun wedi marw yn yr ysbyty.

Roedd Janice Griffiths yn 59 oed.

Cafodd dyn 22 ei arestio ac mae'n cael ei gadw mewn uned iechyd meddwl ddiogel wrth i'r heddlu nawr ymchwilio i achos o lofruddiaeth.

View more on twitter

Heddlu Gwent yn chwilio am ddyn 26 oed

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn gofyn am gymorth i ddod o hyd i Drew Winton, 26 oed, sydd ar goll yn ardal Y Fenni ers dydd Llun, 29 Mai.

Mae'n 5'7" o daldra gyda chorff tenau, gwallt melyn a llygaid llwyd.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth amdano i ffonio 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 82 7/6/17.

winton
Heddlu Gwent

Take That ar eu ffordd i Abertawe

BBC Wales News

Mae Gary Barlow wedi trydar fod Take That ar eu ffordd i Gymru, cyn gig fawr y band yn Abertawe heno.

Mae gwefan BBC Wales News yn adrodd bod tagfeydd traffig yn bosib yn y ddinas, lle mae disgwyl i 32,000 ddod i'r gig yn Stadiwm Liberty. Mae'r gatiau'n agor am 16:00.

View more on twitter

Nifer y tanau gwair bwriadol yn lleihau

BBC Cymru Fyw

Mae nifer y tanau gwair yng Nghymru gafodd eu cynnau'n fwriadol wedi lleihau'n 'ddramatig' ers 2015, medd y frigâd dân.

Mae ffigyrau'n dangos gostyngiad o 41% yn nifer y tanau yn 2016 o'i gymharu â ffigyrau "annerbyniol" 2015, gan gynnwys lleihad o 75% yn Ebrill 2016 o gymharu ag Ebrill 2015.

Ddydd Mercher cyhoeddodd Gwasanaethau Tân Cymru eu bod yn treialu peiriant newydd i dorri rhedyn er mwyn lleihau'r risg o danau gwair.

tan
@johnbulpin59/Twitter

Bourne yn gadael Swyddfa Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae Arglwydd Bourne wedi cael ei benodi i swydd Is Weinidog yn Swyddfa Gogledd Iwerddon.

Mae'n golygu bydd yn gadael Swyddfa Cymru. Does neb wedi ei benodi eto i'w olynu fel Is Weinidog.

Bourne
PA

Cerbyd ar dân ar yr A487

Twitter

Ffatri bwyd i ehangu gan greu swyddi newydd

BBC Cymru Fyw

Mae Cynghorwyr Sir Ddinbych wedi penderfynu yn unfrydol i roi caniatâd cynllunio i ehangu ffatri bwydydd yng Nghorwen.

Mae Wholebake, sy'n cynhyrchu byr brydau iach, yn dweud y bydd y datblygiad £14m yn creu 120 o swyddi newydd.

Mae'r ffatri bresennol yn cyflogi tua 130.

ffatri
Google

Heddlu'n apelio wedi lladrad car

Heddlu Dyfed Powys

Tân Llundain: Lluniau

Twitter

Mae gohebydd BBC Cymru, Alun Thomas wedi cyrraedd safle'r tân yn Llundain, ac wedi trydar nifer o luniau oddi yno.

View more on twitter

Tân Llundain: Chwech wedi marw

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Apêl am ddyn ar goll

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am gymorth i ddod o hyd i David Smithson, 44 oed o ardal Caerffili. Dywedodd datganiad:

"Gwelwyd David ddiwethaf yn ardal Caerffili ar 5 Ebrill 2017. Nid yw wedi cael ei weld ers hynny ac rydym yn poeni amdano.

"Yn ôl y disgrifiad, mae'n ddyn 5'7" o daldra, canolig ei faint, gyda gwallt brown tywyll a llygaid brown golau.

"Os bydd unrhyw un yn gweld David, neu os oes gan unrhyw un wybodaeth am ble mae, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 146 08/06/2017."

smithson
Heddlu Gwent

Torri coed oherwydd haint ffwngaidd

BBC Cymru Fyw

Bydd nifer o goed castan (chestnut) yn Ninbych-y-pysgod yn cael eu dymchwel oherwydd haint ffwngaidd.

Fe wnaeth un o'r coed ar ger mur y castell gwympo yn ystod gwyntoedd cryfion mis Mehefin ac mae profion wedi dangos fod rhai o'r coed eraill wedi eu heintio gyda Kretzschmaria deusta.

"Oherwydd hyn, a'r tebygolrwydd fod y ffwng wedi lledaenu o un i'r llall drwy eu gwreiddiau, mae'n chwith gennym gydnabod yr angen i gymryd y cam hwn er gwaetha'r ffaith y bydd yn newid yr edrychiad ar hyd Mur y Dref," meddai'r Cynghorydd Cris Tomos, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros yr Amgylchedd.

Coed
Google

Sgwrs gyda Sioned 'Diva' Cymru

Mae Sioned Gwen Davies, a oedd yn cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd neithiwr, wedi trydar am "noson hollol wefreiddiol" a'i bod yn ddiolchgar am y gefnogaeth a gafodd.

Bu Sioned yn sgwrsio cyn y gystadleuaeth yn y fideo isod, ac mewn erthygl ar wefan Cylchgrawn BBC Cymru Fyw.

Y bariton Ariunbaatar Ganbaatar o Fongolia enillodd rownd dau y gystadleuaeth neithiwr a bydd yn mynd ymlaen i'r rownd derfynol ddydd Sul.

View more on twitter
Sioned Gwen Davies yn paratoi am y cystadlu nos Fawrth yng nghystadleuaeth Canwr y Byd 2017

Disgwyl cyhoeddi'r cabinet cysgodol

Twitter

Ysgol yn cau ohewydd diffyg dŵr

Cyngor Sir Penfro

Mae Ysgol Gynradd Eglwyswrw yn Sir Benfro wedi gorfod cau oherwydd nad oes dŵr ar gael ar ôl nam gyda'r cyflenwad.

Maen nhw'n gofyn i rieni gasglu eu plant o'r ysgol.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Penfro y bydd trafnidiaeth yn cael ei drefnu ar gyfer y disgyblion sy'n derbyn cludiant i'r ysgol.

Eglwyswrw
Google

Dewis diddorol?

Marca

Wedi sibrydion am y posibilrwydd y bydd Gareth Bale yn gadael clwb Real Madrid dros yr haf, mae'n ddiddorol gweld pwy yw dewis y clwb i fodelu eu crys newydd ar gyfer y tymor i ddod!

View more on twitter

Damwain ar yr A55

Daily Post

Y Daily Post sy'n adrodd am ddamwain ar yr A55 sy'n achosi oedi hir ar y ffordd tua'r gorllewin yn ardal Penmaenmawr, Conwy.

View more on twitter

Llewod: Amheuaeth am Jonathan Davies

Wales Online

Llywodraeth yn caniatáu apêl i godi 366 o dai

Golwg 360

Golwg360 sy'n adrodd bod Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cais cynllunio i godi 366 o dai newydd ym Mhenrhosgarnedd ym Mangor.

Fe ddywed y wefan bod Cyngor Gwynedd wedi gwrthod y cais gwreiddiol gan y datblygwyr Morbaine ar sail niwed y datblygiad i'r Gymraeg yn lleol, ond fe apeliodd y cwmni'r penderfyniad hwnnw.

Cofio rhyfel y Falklands yn y Cynulliad

BBC Cymru Fyw

Bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones a Llywydd y Cynulliad Elin Jones ymhlith y gwleidyddion fydd yn bresennol mewn digwyddiad yn y Cynulliad i gofio rhyfel y Falklands 35 mlynedd yn ôl.

Yn ystod y seremoni bydd cyn-filwyr yn ogystal â chynrychiolwyr o'r lluoedd arfog yn gosod torch er cof am y 255 aelod o'r lluoedd arfog Prydeinig a fu farw.

Yn eu plith roedd 48 o filwyr o Gymru. Bu farw 655 o filwyr o'r Ariannin yn ystod y rhyfel.

rhyfel
Hulton Archive