a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl fawr

BBC Cymru Fyw

Fe fyddwn ni yn ôl bore fory am 08:00 gyda'r newyddion diweddaraf.

Hwyl fawr.

Angen 'creu cynnwrf' yr Urdd unwaith eto yn y Fflint

News North Wales

Flwyddyn ers i Sir y Fflint lwyfannu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, mae North Wales News yn adrodd fod rhai o gynghorwyr y sir yn dweud bod angen creu cynnwrf tebyg unwaith eto.

Yn ôl y cynghorydd Paul Cunningham, daeth yr ŵyl â'r "balchder yn ôl" i'r sir.

Tyrrodd tua 90,000 o bobl i'r Eisteddfod yno, ac mae'r cynghorydd Vicky Perfect yn dweud fod y 'steddfod wedi rhoi Fflint "ar y map".

Steddfod Fflint
Irfon Bennett

Dadansoddiad diweddaraf Vaughan: Gwers o'r Hen Ogledd

Twitter

Prif Weithredwr newydd Hanfod Cymru

Hanfod Cymru

Siôn Brynach sydd wedi cael ei benodi yn Brif Weithredwr Hanfod Cymru, yr elusen sydd yn gyfrifol am ddosbarthu grantiau o’r arian a godir gan Loteri Cymru.

Mae Siôn yn olynu Marc Phillips, y Prif Weithredwr dros dro.

Bydd Siôn yn arwain yr elusen, a lansiwyd ym mis Ebrill 2017 er mwyn dosbarthu’r arian a godwyd at achosion da, o werthiant tocynnau Loteri Cymru.

Sion Brynach
Hanfod cymru

Cymru dan 20 yn colli mewn gêm agos

Colli oedd hanes tîm Cymru dan 20 heddiw mewn gêm agos.

Roedd yr ornest yn penderfynu pwy fyddai yn gorffen yn bumed yng Nghwpan y byd.

View more on twitter

Ymateb Llenyddiaeth Cymru

Llenyddiaeth Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi ymateb i'r ffaith fod Ken Skates wedi awgrymu y bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn cymryd rhai o'u swyddogaethau.

Mewn datganiad maent yn dweud bod yr adolygiad "yn cyflwyno nifer o argymhellion sy’n mynnu ystyriaeth ofalus a thrylwyr".

Maent hefyd yn dweud eu bod yn edrych ymlaen at gydweithio gyda'r llywodraeth a chyrff eraill " i sicrhau bod llenyddiaeth yn ei holl ffurfiau yn parhau i fod yn hygyrch i ystod eang o gymunedau ac unigolion trwy Gymru gyfan".

Cyngor Llyfrau i gymryd rhai o swyddogaethau Llenyddiaeth Cymru?

Senedd Fyw

Mae Ken Skates wedi awgrymu y bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn cymryd rhai o swyddogaethau Llenyddiaeth Cymru fel Llyfr y Flwyddyn, digwyddiadau llenyddol a swyddfeydd cyllid yn y dyfodol.

Dywedodd yn y senedd ei fod "o'r farn ar y funud" gwneud hyn.

Mae ei sylwadau yn dod ar ôl i'r llywodraeth gyhoeddi adolygiad oedd yn edrych ar y byd cyhoeddi a llenyddiaeth yng Nghymru ym mis Ionawr.

Cabinet cymysg Conwy angen sêl bendith Plaid Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae cabinet wedi ei ffurfio yng Nghyngor Conwy sydd yn cynnwys cynghorwyr Plaid Cymru, y Ceidwadwyr a rhai annibynnol.

Ond mae'r glymblaid dal angen sêl bendith pwyllgor gwaith cenedlaethol Plaid Cymru.

Fe wnaeth arweinydd y Cyngor, y cyn Aelod Cynulliad gyda Phlaid Cymru, Gareth Jones wahodd yr holl bleidiau gwleidyddol i fod yn rhan o'r cabinet ond mae Llafur wedi gwrthod.

Gareth Jones
bbc
Gareth Jones yw arweinydd y cyngor

Enwau mawr y dyfodol?

Click on Wales

Mae Sefydliad Materion Cymreig wedi bod yn cyhoeddi'r bobl maent yn darogan fydd yn siapio agenda Cymru yn y dyfodol.

Mae'r felin drafod neu think tank yn dathlu 30 mlynedd ers ei bodolaeth eleni.

Ymhlith yr enwau mae'r digrifwr Elis James, y newyddiadurwraig Elena Cresci a Gareth Evans sydd yn gyfarwyddwr polisi addysg ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant.

Elena
bbc
Mae Elena Cresci yn un o gyflwynwyr Sianel Pump

Whittingham yn gadael Caerdydd

BBC Camp Lawn

Yr Alban D20 v Cymru D20 ar S4C

S4C

Galw am atal troseddu gwledig

BBC Cymru Fyw

Mae ffermwyr yn dweud bod angen gwneud mwy i atal trosedd yng nghefn gwlad wedi i nifer o feiciau cwad gael eu dwyn yng Ngheredigion.

Mae ffermdai yn Nhal-y-bont, Bontgoch, Llandre, Ponterwyd a Bethania wedi colli eiddo, gyda rhai ffermwyr yn cael eu targedu fwy nag unwaith.

Dywed Heddlu Dyfed Powys ei bod wedi "ymroi i wasanaethu cymunedau gwledig".

Lladradau
Thinkstock

Ailbenodi Bercow'n Llefarydd Tŷ'r Cyffredin

Twitter

Cwest: Pryderon am yr oedi cyn cau ffordd

BBC Cymru Fyw

Bydd crwner yn ysgrifennu at Wasanaeth Tân y De yn gofyn iddyn nhw adolygu eu dulliau gweithredu yn dilyn marwolaeth dyn yn afon Ogwr fis Tachwedd y llynedd.

Fe wnaeth Phillip Spinney ei sylwadau wrth ddod i gasgliad naratif yn achos marwolaeth Russull Sherwood, fu farw wedi i'w gar gael ei sgubo i'r afon ger Pen-y-bont.

Dywedodd ei fod yn bryderus nad oedd y ffordd wedi ei chau ynghynt, o gofio fod y gwasanaeth tân wedi dyn o'r un ardal ychydig yn gynharach.

Russell Sherwood
Llun Teulu

'Tymheredd yn cyrraedd 20c'

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd efo'r tywydd ar gyfer y prynhawn:

"Bydd unrhyw law 'di clirio erbyn ganol y prynhawn, a cawn ni sbeidiau braf ac bydd hi'n teimlo'n eitha cynnes yn yr heulwen. Mae'r tymheredd yn debyg o gyrraedd 20c.

"Bydd lefel paill y gwair yn uchel iawn heddiw hefyd."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Dewis Llefarydd Tŷ'r Cyffredin

Twitter

Ailenwi'r Cynulliad Cenedlaethol

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Comisiwn y Cynulliad wedi cytuno i ddeddfu cyn diwedd y Cynulliad hwn er mwyn ailenwi'r Cynulliad Cenedlaethol yn Senedd Cymru/Welsh Parliament.

Cytunodd y Comisiwn i ymgynghori â phobl Cymru ar y mater hwn yn dilyn pleidlais unfrydol y Cynulliad ym mis Gorffennaf 2016 o blaid" cael enw sy'n adlewyrchu statws cyfansoddiadol y sefydliad fel senedd genedlaethol."

Yn ôl y Comisiwn yr enw oedd yn cael ei ffafrio ar gyfer y cynrychiolwyr etholedig oedd Aelod o Senedd Cymru neu 'Welsh Parliament Members'.

Bydd y newid yn cael ei roi ar waith fel rhan o raglen ehangach o ddiwygiadau sy'n cael eu hystyried yn dilyn trosglwyddo pwerau yn sgil Deddf Cymru 2017.

Senedd
BBC

Rhybuddio'r cyhoedd i gadw draw o hen safle diwydiannol

Cyngor Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd yn rhybuddio'r cyhoedd i beidio nofio neu ddringo yn safle Glyn Rhonwy.

Mae'r awdurdod yn dweud bod yna adroddiadau o bobl yn torri mewn i'r hen safle diwydiannol ger Llanberis.

Mae pyllau chwarael yno a'r cyngor yn dweud bod unrhyw un sydd yn mynd yno yn rhoi eu hunain mewn perygl diangen.

Cyfarfod i drafod gwahodd yr Eisteddfod i Ddinbych

Eisteddfod yr Urdd

Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal nos fory i drafod y posibilrwydd o wahodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Sir Ddinbych mewn pedair blynedd.

Mae yna ddatganiad o gefnogaeth wedi ei roi yn barod gan wirfoddolwyr a'r Cyngor i gynnal yr Ŵyl yn yr ardal.

Os bydd gwahoddiad ffurfiol yn cael ei roi yn y cyfarfod, bydd y gwaith yn dechrau i enwebu Pwyllgor Gwaith.

Mae disgwyl i gynrhychiolwyr o gyrff cyhoeddus, mudiadau gwirfoddol, cynghorau'r ardal a'r cyhoedd fod yn bresennol.

Eisteddfod
BBC

Chwalu record nifer yr ymwelwyr â Chaerdydd

Cyngor Caerdydd

Fe ddaeth mwy o bobl i Gaerdydd nag erioed o'r blaen ar benwythnos rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr, medd Cyngor Caerdydd.

Daeth 314,264 o bobl i'r ddinas i brofi'r awyrgylch, gan chwalu'r record flaenorol o 270,421.

Cafodd y ffigyrau eu gofnodi drwy gamerau ar draws y ddinas.

Cynghrair y Pencampwyr
BBC

Lansio arolwg o droseddau mewn ardaloedd gwledig

Prifysgol Aberystwyth

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn galw ar ffermwyr yn ardal Heddlu Dyfed-Powys i gyfrannu at astudiaeth newydd o droseddau mewn ardaloedd gwledig.

Mae'r Astudiaeth Troseddu Gwledig yn cael ei harwain gan Wyn Morris a Dr David Dowell o Ysgol Fusnes Aberystwyth a Dr Gareth Norris o'r Adran Seicoleg.

Mae’r holiadur ar bapur ac ar-lein tan ddydd Gwener 30 Mehefin 2017.

Tractor Heddlu
Heddlu Dyfed Powys

Cwest Russell Sherwood: Gyrrwr arall wedi cael trafferthion

BBC Cymru Fyw

Mae cwest i farwolaeth dyn o Gastell Nedd wedi clywed sut y bu oedi mewn cau ffordd oedd dan ddŵr, er bod gyrrwr arall wedi cael ei achub o'r safle awr yn gynt.

Bu farw Russell Sherwood ar ôl i'w gar gael ei ysgubo mewn i afon ger Pen-y-bont yn 2016.

Roedd Stephen Evans wedi gyrru ei gar ar hyd y ffordd yn gynharach yn y diwrnod ac wedi gorfod cael ei achub gan y gwasanaeth tân.

Cafodd y ffordd ei chau awr ar ôl i swyddogion Prif Ffyrdd gael galwad yn ei rhybuddio am yr amodau ar y ffordd.

Mae'r cwest yn parhau.

heddlu
bbc
Daeth yr heddlu o hyd i gorff Mr Sherwood tra'n chwilio'r afon

Gêm fawr i fechgyn Cymru

Twitter

Mae tîm Cymru dan 20 yn chwarae yn erbyn Yr Alban heddiw mewn gornest a fydd yn penderfynu pwy fydd yn gorffen yn bumed yng Nghwpan y Byd.

Bydd y gêm yn cael ei chwarae yn Stadiwm Avchala, Tbilisi, Georgia, gyda'r gic gyntaf am 15.00.

View more on twitter

Pensiynwr yn 'ymladd am ei fywyd' wedi gwrthdrawiad

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd fod pensiynwr yn ddifrifol wael yn yr ysbyty ar ôl cael ei daro gan gar yng Nghaergybi.

Cafodd y dyn 92 oed anafiadau dirifol yn y gwrthdrawiad ar gyffordd Stryd Wian a Ffordd Llundain tua 12:25 dydd Sadwrn 3 Mehefin.

Mae'r heddlu'n parhau a'u hymchwiliad i'r hyn ddigwyddodd.

Caergybi
Google

Carchar i ddyn am droseddau'n ymwneud â therfysgaeth

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 24 oed o Flaenau Gwent wedi cael ei garcharu am 28 mis am lawrlwytho gwybodaeth ar sut i wneud ffrwydron a chynnal ymosodiad terfysgol.

Cafodd Nathan Saunders o Dredegar yn wreiddiol, ei arestio yn Grangetown yng Nghaerdydd ym mis Chwefror.

Roedd i fod i fynd o flaen llys ym mis Awst, ond ym mis Mai, fe gyfaddefodd i'r pum cyhuddiad yn ei erbyn.

Old Bailey
THINKSTOCK
Cafodd Saunders ei ddedfrydu yn llys yr Old Bailey

Annog rhieni i sicrhau fod eu plant wedi cael yr MMR

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Mae Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro yn annog rhieni i sicrhau fod eu plant wedi cael dau ddos o frechiad yr MMR, wedi i nifer fechan o achosion o'r frech goch ddod i'r amlwg.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru ar hyn o bryd yn ymchwilio i'r achosion yn ardal Casnewydd.

Dywedodd llefarydd ar ran y Bwrdd: "Rydym yn gwybod fod tua 1 o bob 7 plentyn yng Nghaerdydd a'r Fro sydd ddim wedi eu hamddiffyn yn llawn rhag y frech goch. Rydym yn annog rhieni i wneud yn siwr fod eu plant wedi cael dau ddos o MMR."

MMR
BBC

Jones yn cyhuddo May o beidio gwrando

Fe wnaeth Carwyn Jones y sylwadau mewn cyfweliad ar raglen News Channel y BBC.

View more on twitter

Dathlu 40 mlynedd ers agor Neuadd Erddig i'r cyhoedd

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dathlu 40 mlynedd ers agor Neuadd Erddig i'r cyhoedd.

Bydd arddangosfa newydd yn olrhain sut y rhoddodd Philip Yorke III, sgweiar olaf y neuadd yr ystad yn rhodd i'r ymddiriedolaeth.

Fe gymrodd bedair blynedd a £1m o bunnoedd i'w adfer i'w hen ogoniant, ac mae bellach yn costio £81,000 y mis i'w gynnal.

Erddig
YMDDIRIEDOLAETH GENEDLAETHOL/ANDREAS VON EINSIEDEL

E-bost yn codi pryder am siec yn y Gymraeg

Tivy-Side

Tivy-Side

Mae clerc Aberteifi wedi ymateb yn chwyrn i e-bost oedd yn pryderu na fyddai siec wedi ei hysgrifennu yn Gymraeg yn cael ei derbyn gan fanc.

Roedd y siec wedi ei hysgrifennu gan Gyngor Tref Aberteifi.

Fe ymatebodd Wynford Jones gan ddweud nad oedd sieciau yn y Gymraeg wedi achosi unrhyw broblemau yn y gorffennol.

Doedd dim problem gyda'r siec hon chwaith.

Apêl am wybodaeth am ferch o Aberystwyth

Heddlu Dyfed Powys

Mesur i newid system addysg i gostio £13.1m yn fwy

BBC Cymru Fyw

Mae mesur i newid y system addysg anghenion arbennig yn debygol o gostio £13.1m yn fwy na'r disgwyl, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Roedd swyddogion yn credu y byddai'r mesur yn arbed £4.8m dros gyfnod o bedair blynedd ond dywedodd y Gweinidog dros Addysg gydol oes, Alun Davies AC byddai'r mesur nawr yn costio £8.2m.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bydd y mesur yn arbed mwy o arian i gymharu gyda'r system bresennol.

Alun Davies
BBC

Tai newydd yn amharu ar lecyn i goffau milwr?

Daily Post

Mae cynlluniau i adeiladu tai newydd mewn pentref yn Nyffryn Clwyd wedi eu gwrthwynebu am y bydd y tai yn amharu ar lecyn i goffau milwr o'r ail ryfel byd.

Mae'r 63 o dai yn Llanfair wedi eu cymeradwyo ond bydd yn rhaid cael gwared â phedair coeden a thorri rhai eraill yn ôl.

Cafodd y coed eu plannu yn y 50au er mwyn cofio am y swyddog William Ronald Corkhill fu farw yn ystod y rhyfel yn 1940.

Yn ôl y rhai sydd o blaid y datblygiad mae 'na brinder tai yn yr ardal ac mae arbenigwr coed yn ystyried a fydd hi yn bosib symud y coed yn hytrach na'u dinistrio.

Brwydr Iona â chanser

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ar dudalen cylchgrawn wefan Cymru Fyw y bore 'ma mae erthygl am Iona Boogie, o'r ddeuawd boblogaidd Iona ac Andy.

Mae Iona ac Andy wedi symud i fyw i Kelso yn Yr Alban, lle gafodd Iona ei tharo'n wael gyda chanser am yr ail dro. Bu'n siarad am ei phrofiadau gyda Cymru Fyw.

iona
S4C

Galw am ystyried Pobol y Cwm mewn gwobrau Prydeinig

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae dros 400 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw ar yr opera sebon Pobol y Cwm i gael ei hystyried ar gyfer gwobrau yn noson The British Soap Awards.

Dyw'r sioe "ddim yn adlewyrchu'r holl operâu sebon Prydeinig" meddai'r ddeiseb.

Ond mae llefarydd ar gyfer ITV, sydd yn cynhyrchu'r rhaglen, wedi dweud nad yw Pobol y Cwm ar gael ar sianeli daearol Prydeinig fel yr operâu sebon eraill.

View more on twitter

Ail golled i'r Llewod

BBC Cymru Fyw

Cafodd Y Llewod eu trechu am yr ail waith ar eu taith yn Seland Newydd wrth i'r Highlanders ennill gêm gyffrous yn Dunedin o un pwynt.

Roedd y mewnwr Rhys Webb yn credu iddo sgorio cais cyntaf y gêm i'r Llewod ond i'r dyfarnwr cynorthwyol benderfynu ei fod wedi colli rheolaeth ar y bêl cyn tirio.

Bu'n rhaid i'r ymwelwyr setlo felly am gic gosb gan Dan Biggar am eu pwyntiau cyntaf y gêm.

Llewod
Pa

Adroddiadau o 'drafodaethau cudd' ag aelodau Llafur

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd fod trafodaethau cudd yn cael eu cynnal rhwng Gweinidogion y Cabinet ag Aelodau Seneddol Llafur.

Daw hyn wrth i’r pwysau gynyddu ar Theresa May i ystyried safbwyntiau’r gwrthbleidiau ar Brexit wedi iddi golli ei mwyafrif yn yr Etholiad Cyffredinol.

Un sydd wedi awgrymu hyn ydy Arweinydd y Ceidwadwyr yn yr Alban, Ruth Davidson, a ddywedodd na fydd hwn yn “Brexit i’r Ceidwadwyr yn unig.”

San Steffan
BBC

Y Llewod yn colli o drwch blewyn

BBC Camp Lawn

Highlanders yn ôl ar y blaen

BBC Camp Lawn

Y bwlch yn cau wrth i'r Highlanders sgorio

BBC Camp Lawn