a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog
 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
 3. Datganiad: Y Fframwaith Polisi Treth
 4. Datganiad: Yr Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru
 5. Datganiad: Y Diweddaraf ynglŷn â Materion Digidol
 6. Datganiad: Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl
 7. Datganiad: Y Diweddaraf ynglŷn â Band Eang Cyflym Iawn

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni am heddiw.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

  Y Senedd
 2. Cyfnod 3 y Mesur Treth Gwarediadau Tirlenwi

  Mae'r llywodraeth yn gohirio cynnig i amrywio'r drefn ystyried ar gyfer gwelliannau Cyfnod 3 y Mesur Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) oherwydd bod "camgymeriad yn y cynnig".

  Mae'r dreth yn cael ei datganoli ym mis Ebrill 2018.

  Tirlenwi
 3. 'O anghofiwch e' medd AC Ceidwadol a cherdded allan o'r Siambr

  Pan mae'r Llywydd Elin Jones yn mynnu bod Janet Finch-Saunders yn dod at ei chwestiwn, mae hi'n ochneidio "o anghofiwch e" ac yn cerdded allan o'r Siambr.

  Janet Finch-Saunders
 4. Y DU yn llusgo y tu ôl i wledydd yn nhermau band eang wber cyflym

  Mae Dai Lloyd Plaid Cymru yn croesawu'r gwaith i sefydlu cynllun buddsoddiad band eang olynol i Band Eang Cyflym Iawn.

  Mae'n cyfeirio at adroddiad Ofcom sy'n dweud bod y DU yn llusgo y tu ôl i wledydd fel Siapan, Sbaen a De Corea yn nhermau band eang wber cyflym.

  Dai Lloyd
 5. 'Llywodraeth Cymru wedi methu yn ei hymrwymiad yn 2011'

  Mae'r Ceidwadwr Russell George yn dweud "mae'n ddiamheuol bod Llywodraeth Cymru wedi methu yn ei hymrwymiad yn 2011 i sicrhau y byddai gan holl breswylwyr a busnesau yng Nghymru fynediad i fand eang y genhedlaeth nesaf erbyn 2015".

  Russell George
 6. Ymgynghoriad pedair wythnos ar ganlyniadau yr adolygiad ar y farchnad agored

  Ym mis Tachwedd fe wnaeth Llywodraeth Cymru lawnsio adolygiad ar y farchnad agored i sefydlu ar lefel safle fesul safle, lle mae darpariaeth band eang cyflym iawn wedi ei gyflenwi hyd yn hyn a ble y mae’r farchnad yn bwriadu buddsoddi yn ystod y tair blynedd nesaf.

  Heddiw mae Julie James wedi lawnsio ymgynghoriad pedair wythnos ar ganlyniadau yr adolygiad hwnnw.

  Mae'n dweud "dwi'n awyddus i glywed barn y diwydiant telathrebu a phreswylwyr a perchnogion busnes am a ddylai unrhyw safleoedd eraill gael eu cynnwys neu a ddylai unrhyw safle ar y rhestr gael ei eithrio".

  Julie James
 7. Y Diweddaraf ynglŷn â Band Eang Cyflym Iawn

  Mae'r datganiad olaf yn y Siambr y prynhawn yma gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James: Y Diweddaraf ynglŷn â Band Eang Cyflym Iawn.

  Band eang
 8. Cynllun 5-10 mlynedd

  Mae’r Strategaeth yn amlinellu’r camau gweithredu cychwynnol allweddol, yn rhan o gynllun 5-10 mlynedd, a fydd yn:

  • Datblygu gwasanaethau genomeg meddygol ac iechyd y cyhoedd yng Nghymru a gydnabyddir yn fyd-eang – sy’n arloesol, ymatebol ac wedi’u cysylltu’n dda â’r prif fentrau geneteg a genomeg sy’n datblygu o amgylch y byd.
  • Datblygu llwyfannau rhagorol ar gyfer meddygaeth fanwl a gwaith ymchwil mewn genomeg a gydnabyddir yn fyd-eang, wedi’u harwain a’u cydgysylltu ar lefel Cymru gyfan a chyda cysylltiau cryf â geneteg glinigol.
  • Bod yn eangfrydig, a chwilio’n weithredol am bartneriaethau a all gryfhau ymchwil a gwasanaethau genomeg a meddygaeth fanwl yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar y partneriaethau hynny a fydd yn cyflwyno’r manteision gorau i gleifion.
  • Datblygu gweithlu’r GIG a’r gweithlu ymchwil yng Nghymru, i gydnabod y bydd y buddsoddiad hwn yn cael yr effaith fwyaf ar ein gallu ni i wireddu potensial genomeg a meddygaeth fanwl er budd y claf.
 9. Deall y cysylltiadau rhwng ein genynnau ac iechyd

  Mae Vaughan Gething yn dweud bod "technolegau geneteg a genomeg newydd yn caniatáu inni ddeall yn fanwl y cysylltiadau rhwng ein genynnau ac iechyd. Yn y blynyddoedd diwethaf, cafodd ei gydnabod yn rhyngwladol bod gan y technolegau hyn y potensial i chwyldroi meddygaeth ac iechyd y cyhoedd".

  Ym mis Mawrth y llynedd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Ddatganiad o Fwriad ar gyfer Genomeg a Meddygaeth Fanwl, a oedd meddai, "yn egluro pam y mae angen datblygu strategaeth ehangach i sicrhau bod Cymru yn elwa ar y manteision iechyd ac economaidd a fydd yn deillio o faes genomeg".

  Vaughan Gething
 10. Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl

  Nesaf datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething ar Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl.

  Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ymgynghori ar nifer o bethau gan gynnwys:

  • gweithio ar genomeg gyda chleifion a’r cyhoedd
  • darpariaeth gwasanaethau clinigol a labordi yng Nghymru
  • cynlluniau i wella’r ddarpariaeth iechyd a gofal iechyd ar gyfer pobl Cymru.
  Meddygaeth Fanwl
 11. Angen buddsoddiad cyfalaf mewn prynu offer

  Mae Llyr Gruffydd Plaid Cymru yn "tystio fel rhiant i lwyddiant Hwb".

  Dywed bod angen buddsoddiad cyfalaf mewn prynu offer er mwyn manteisio ar yr isadeiledd newydd.

  Llyr Gruffydd
 12. Hwb yn 'brif adnodd mewn dosbarthiadau Cymreig'

  Mae Kirsty Williams yn dweud bod Hwb - platfform dysgu digidol ar gyfer pob sefydliad addysg 3-19 oed yng Nghymru - "bellach yn brif adnodd mewn dosbarthiadau Cymreig".

  Mae'n cyhoeddi y bydd "rhyngwyneb newydd ar gyfer defnyddwyr a fydd yn cynyddu ymhellach brofiad athrawon a dysgwyr o Hwb ac yn rhoi mynediad cyflymach i offer a gweithrediadau sy'n cael eu defnyddio'n fwyaf cyffredin, y cyfan wedi eu datblygu yn dilyn adborth gan athrawon a'r consortia addysgol rhanbarthol".

  Kirsty Williams
 13. Nifer o elfennau

  Mae i bob llinyn nifer o elfennau.

  Dinasyddiaeth - sy'n cynnwys:

  Hunaniaeth, delwedd ac enw da Iechyd a lles Hawliau digidol, trwyddedu a pherchnogaeth Ymddygiad ar-lein a seiberfwlio.

  Rhyngweithio a chydweithio - sy'n cynnwys: Cyfathrebu Cydweithio Storio a rhannu.

  Cynhyrchu - sy'n cynnwys: Cynllunio, cyrchu a chwilio Creu Gwerthuso a gwella.

  Data a meddwl cyfrifiadurol - sy'n cynnwys: Datrys problemau a modelu Llythrennedd gwybodaeth a data.

 14. Dysgu Cymru

  Mae’r Fframwaith yn nodi’r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i lwyddo mewn byd cynyddol ddigidol.

  Mae cymhwysedd digidol yn un o 3 cyfrifoldeb trawsgwricwlaidd (y lleill yw llythrennedd a rhifedd). Mae’n canolbwyntio ar sgiliau digidol y gellir eu defnyddio mewn amrywiaeth eang o bynciau a sefyllfaoedd.

  Cafodd y Fframwaith ei ddatblygu gan ymarferwyr o Ysgolion Arloesi gyda chymorth arbenigwyr allanol. Mae iddo 4 llinyn sydd cyn bwysiced â’i gilydd.

 15. Cwricwlwm newydd

  Yn 2015 cyhoeddodd y gweinidog addysg ar y pryd, Huw Lewis ei fod yn derbyn pob un o'r 68 argymhelliad yn adroddiad annibynnol yr Athro Graham Donaldson, 'Dyfodol Llwyddiannus' ar y cwricwlwm a'r trefniadau asesu yng Nghymru.

  Mae disgwyl i'r cwricwlwm newydd fod ar gael i ysgolion Cymru erbyn 2018, gyda'r dysgu ffurfiol ar waith erbyn 2021.

 16. Y Diweddaraf ynglŷn â Materion Digidol

  Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams: Dyfodol Llwyddiannus: Y Diweddaraf ynglŷn â Materion Digidol.

  Disgyblion Ysgol Gyfun Bro Edern yn defnyddio iPad
  Image caption: Disgyblion Ysgol Gyfun Bro Edern yn defnyddio iPad
 17. 'Ddim yn edrych ymlaen cymaint â hynny i'w ddarllen e i gyd'

  Mae Gareth Bennett UKIP yn dweud "mae'r adroddiad hwn yn un hir, felly dydw i ddim yn edrych ymlaen cymaint â hynny i'w ddarllen e i gyd".

  Gareth Bennett
 18. Cyngor Llyfrau Cymru i gymryd rhai o swyddogaethau Llenyddiaeth Cymru

  Mae Ken Skates yn dweud ei "bod hi wedi cymryd cryn amser i gwblhau'r adroddiad yma", yn rhannol oherwydd "yr ymatebion mawr annisgwyl i'r ymgynghoriad".

  "Ar y cyfan rydw i'n derbyn casgliadau'r panel", meddai.

  Mae'n ychwanegu y bydd yn "cyflwyno ymateb ffurfiol yn y man", ond ei fod "o'r farn ar y funud" i ofyn i Gyngor Llyfrau Cymru gymryd rhai o swyddogaethau Llenyddiaeth Cymru, fel Llyfr y Flwyddyn, digwyddiadau llenyddol a swyddfeydd cyllid.

  Mae'r wobr yn cael ei weinyddu ar hyn o bryd gan y corff Llenyddiaeth Cymru, ar ran y Cyngor Celfyddydau. Fydd y ddau gorff yn parhau i redeg gwasanaethau fel canolfan ysgrifennu Tŷ Newydd.

  Dywedodd Mr Skates: "Dwi'n deall fydd rhai yn synnu at sgôp y newidiadau yma.

  "Fe ddylen ni danlinellu fod y newidiadau yn ymateb i angen penodol mewn maes penodol. Dydyn nhw ddim yn adlewyrchiad o waith ehangach y Cyngor Celfyddydau, ac rwy'n gwerthfawrogi'n fawr y gwaith gwych mae Llenyddiaeth Cymru yn cyflawni mewn amryw o feysydd."

 19. Gwrthdaro buddiannau?

  Mae is-ganghellor Prifysgol Cymru wedi wynebu cyhuddiadau o wrthdaro buddiannau wedi ei benodiad i gadeirio adolygiad ar ran Llywodraeth Cymru.

  Yr Athro Medwin Hughes sy'n arwain grŵp i edrych ar y diwydiant cyhoeddi a llenyddiaeth, ond mae yna honiadau na fydd y broses yn "dryloyw".

  Mae'r cyhuddiadau'n deillio o'r ffaith bod dau gyhoeddwr, Gwasg Prifysgol Cymru a Chanolfan Peniarth, yn dod o dan adain Prifysgol Cymru.

  Mae llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru wedi dweud mai "nonsens" yw'r awgrym nad ydi'r trefniadau ar gyfer yr adolygiad wedi bod yn dryloyw.

  Yn ôl llefarydd ar ran Prifysgol Cymru, mae proses yn ei le ar gyfer "ymateb i wrthdaro buddiannau".

  Athro Medwin Hughes
 20. Nod yr adolygiad

  Mae'r adolygiad hwn yn ystyried nodau diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd Llywodraeth Cymru wrth gefnogi’r diwydiant cyhoeddi a llenyddiaeth yng Nghymru ac yn gofyn â yw’r nodau hyn yn cael eu bodloni.

  Mae hefyd yn ystyried y canlynol:

  • datblygiadau digidol o fewn y diwydiant cyhoeddi ac a yw’r system gefnogaeth bresennol yn addas ar gyfer diwydiant sy’n fwyfwy modern
  • yr help sydd ar gael i gyhoeddi a llenyddiaeth yn ardaloedd difreintiedig Cymru.