a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Y gorsafoedd yn agor ar gyfer yr etholiad
  2. Llofruddiaeth Y Rhyl: Carcharu dynion
  3. Cyhuddo athro o gael rhyw gyda disgybl ar daith ysgol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Cofiwch am ein llif byw arbennig o Etholiad 2017

Etholiad Cyffredinol 2017

Dyna'r cyfan am y tro ond cofiwch ymuno â'n llif byw arbennig Etholiad Cyffredinol 2017 sy'n dechrau am 21:55.

Fe gewch y canlyniadau wrth iddynt gael eu cyhoeddi ag hefyd effaith hyn ar fap gwleidyddol Cymru a'r Deyrnas Unedig.

Gorsaf Bleidleisio
BBC

Dirwy o £36,000 i fferm laeth

Mae'r cwmni sy'n gyfrifol am y fferm laeth fwyaf yng Nghymru wedi cael dirwy o £36,000 ar ôl i garthion anifeiliaid lifo i nant yn Sir Gaerfyrddin.

Clywodd Ynadon Llanelli fod slyri wedi llifo o ffermydd oedd yn eiddo i gwmni Cwrt Malle,

Yn ogystal â dirwy o £36,000 bydd yn rhaid i'r cwmni dalu costau'r erlyniad o £8,500.

Mae fferm Cwrt Malle ger Caerfyrddin yn cadw 1,900 o wartheg godro.

Mewn neu mas?

BBC Radio Cymru

Ar rhaglen Caryl Parry Jones ar BBC Radio Cymru, fe gafodd Alun Wyn Bevan dipyn o sialens i geisio esbonio rheolau criced i Caryl.

Fyddwch chi ddim yn sicr os chi mewn neu mas!

Esbonio rheolau Criced

Y da a'r drwg

Tywydd, BBC Cymru

Llŷr Griffiths Davies sydd â rhagolygon tywydd heno ar ein cyfer:

"Noson sych i ddechrau, ond nes 'mlaen bydd bandyn o gawodydd yn lledu o'r gorllewin, gan barhau tan bore fory. Y tymheredd isa'n rhyw 10C."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Dychan yn hwyrach heno

BBC Cymru Fyw

Heno, wedi i'r blychau pleidleisio gau, bydd cyfle i chi glywed barn y digrifwr Steffan Alun am berfformiad y pleidiau yn ystod yr ymgyrch etholiadol.

Bydd y fideo i'w weld ar dudalen Facebook ac ar wefan Cymru Fyw am 22:15

Y digrifwr Steffan Alun fydd yn rhannu ei farn ddychanol ar Facebook Cymru Fyw am 22:15

Y Tuduriaid a Sir Fôn

Blog

Gyda llawer o sylw'n cael ei roi i'r cerflun o Harri'r seithfed sydd newydd ei osod heddiw ym Mhenfro, mae blog diweddaraf Rhys Mwyn yn tynnu sylw at gysylltiad y Tuduriaid â Sir Fôn.

Cais i ddymchwel tafarn adnabyddus

Golwg 360

Mae cais wedi ei wneud i ddymchwel tafarn olaf Llanllyfni, y Quarryman’s Arms a'i droi yn fynedfa i dai.

Mae'r dafarn wedi bod ar gau ers dros 5 mlynedd ac yn adeilad adnabyddus am ei fod yn destun un o ganeuon Bryn Fôn.

Cyhuddo o droseddau cyffuriau

Heddlu Dyfed Powys

Dywed Heddlu Dyfed-Powys fod pump o ddynion o Lannau Mersi a Gogledd Cymru sydd eu cyhuddo o gynllwynio i gyflewni heroin a chyffuriau eraill wedi ymddangos ger Ynadon Aberystwyth ddydd Iau.

Cafodd y pump eu harestio yn dilyn cyrchoedd yn sir Conwy ddydd Mawrth a dydd Mercher.

Carcharu troseddwr rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 24 o Lannau Dyfrdwy wedi ei garcharu am ddosbarthu ffilm o ferch ifanc yn cael ei cham-drin yn rhywiol.

Cafodd Daniel Patrick Marshall o Queensferry ei garcharu am 12 mis a chafodd ei enw ei roi ar y gofrestr troseddwyr rhyw am ddeg mlynedd.

Llysoedd
BBC

Cofiwch am ein llif byw heno

Sialens i'r Gweilch

BBC Cymru Fyw

Mae rhanbarthau rygbi Cymru wedi darganfod pwy fydd eu gwrthwynebwyr yng nghwpanau Ewrop y tymor nesaf.

Mae'r manylion llawn yma.

View more on twitter

Canfod neges mewn potel

ITV Cymru

Mae menyw 52 oed, oedd yn cerdded ar hyd traeth yn Aberystwyth, wedi dod o hyd i neges mewn potel.

Cafodd y neges ei hysgrifennu a'i hanfon gan Olivia sydd yn 9 oed ac yn byw yn Iwerddon.

Mae Sara McAleese, 52, wedi bod mewn cysylltiad gyda theulu Olivia a dywedodd mam Olivia bod ei merch wrth ei bodd bod Sara wedi dod o hyd i'r neges.

Pryder am gynlluniau i ehangu ffatri

The Leader

Dywed yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol eu bod yn bryderus am gynlluniau gan gwmni Kronospan i ehangu eu safle cynhyrchu deunydd pren yn Y Waun, ger Llangollen, meddai'r Evening Leader.

Yn ôl yr Ymddiriedolaeth, sy'n berchen ar Gastell Y Waun, fe allai'r datblygiad gynyddu llygred ac effeithio ar ansawdd awyr yr ardal.

Kronospan
BBC

Llofruddiaeth Y Rhyl: Carcharu dynion

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi cael carchar am oes am ladd tad i ddau o'r Rhyl.

Cafodd Mark Mason ei drywanu mewn maes parcio yn y dref fis Hydref. Roedd yr ymosodiad yn ganlyniad i frwydr rhwng dau gang dros bwy oedd yn rheoli'r farchnad gyffuriau.

Mae James Davies wedi cael carchar am oes am lofruddiaeth ac fe fydd yn treulio o leiaf 25 mlynedd dan glo.

Mae Jake Melia wedi cael dedfryd o o leiaf 22 mlynedd a 6 mis hefyd am lofruddiaeth, tra bod Anthony Baines wedi cael dedfryd o 17 mlynedd am ddynladdiad a Mark Ennis 14 mlynedd am ddynladdiad.

Mark
Llun teulu

Cyhuddo athro o gael rhyw gyda disgybl ar daith ysgol

BBC Cymru Fyw

Mae gwrandawiad wedi clywed fod athro wedi cael rhyw gyda disgybl tra'u bod nhw ar daith ysgol dramor.

Mae'r athro yn sir Pen-y-bont yn gwadu cyhuddiadau iddo gael rhyw gyda'r ferch, a chaniatáu iddi yfed alcohol.

Clywodd y gwrandawiad fod yr athro wedi dweud wrth gydweithiwr ei fod wedi cysgu gydag un o'r disgyblion ar y daith.

Roedd y ferch yn hŷn nag oed cydsynio ar y pryd.

Cerflun Harri VII yn cyrraedd Penfro

BBC Cymru Fyw

Mae tref hanesyddol yn Sir Benfro yn paratoi i ddadorchuddio cerflun efydd i ddathlu un o feibion enwocaf Penfro.

Ganwyd Harri Tudur yng Nghastell Penfro yn 1457, yn fab i Margaret Beaufort ac Edmund Tudur ac ef oedd yr unig Gymro i fod yn frenin Lloegr a Chymru.

Mae'r cerflun, sy'n mesur wyth troedfedd, yn cyrraedd Sir Benfro heddiw cyn cael ei ddadorchuddio mewn seremoni arbennig ddydd Sadwrn.

cerflun
bbc

Newid yn y gwynt?

Tywydd, BBC Cymru

Mae gobaith iddi wella heddiw yn ôl Robin Owain Jones yn y Swyddfa Dywydd:

"Yn sychach efo cyfnodau heulog pnawn 'ma, er y bydd ‘na rai cawodydd gwasgaredig. Awel gref o'r de-orllewin, a'r tymheredd yn 18C ar ei uchaf."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Buddugoliaeth i Gymru

BBC Sport Wales

Ym Mhencampwriaeth Y Byd i dimau dan 20 yn Georgia, mae Cymru wedi osgoi colli eu tair gêm grŵp trwy guro Samoa o 54-20.

Cymru'n falch o ennill wedi colli eu dwy gêm gyntaf yn y Bencampwriaeth
Huw Evans Picture Agency
Cymru'n falch o ennill wedi colli eu dwy gêm gyntaf yn y Bencampwriaeth

Dymchwel hen glwb nos

BBC Cymru Fyw

Mae'r gwaith o ddymchwel yr hen glwb nos Oceana yn Abertawe yn mynd rhagddo meddai swyddogion.

Roedd y gwaith wedi dechrau yn 2015 ond bu oedi ar ôl dod o hyd i asbestos.

Mae disgwyl i'r adeilad gael ei ddymchwel yn llwyr erbyn mis nesaf.

Bydd swyddfeydd newydd yn cael eu hadeiladu ar y safle.

Oceana
bbc

Carcharu rheolwraig siop

BBC Cymru Fyw

Mae rheolwraig siop o'r canolbarth, wnaeth ddwyn cardiau crafu'r loteri, wedi ei charcharu am ddwy flynedd.

Roedd y cardiau werth bron £60,000.

Clywodd y llys fod ymddygiad Janet Lloyd-Jones, 53, o Escair, Llanwynog ger Caersws wedi cael effaith "dinistriol" ar y teulu oedd yn cadw'r siop lle'r oedd y cardiau yn cael eu gwerthu.

Caernarfon
BBC

Pryder am ddyfodol criced

Cyn Gadeirydd Cyngor Powys wedi marw

Cyngor Powys

Mae cyn-gadeirydd Cyngor Sir Powys, Dorothy James, o Dal-y-bont ar Wysg wedi marw’n 88 oed.

Bu’n aelod o Gyngor Sir Powys rhwng 1973 tan 2008 gan gynrychioli wardiau Llangors a Thal-y-bont ar Wysg.

Cwmni bwyd am ehangu a chreu swyddi

BBC Cymru Fyw

Mae swyddogion cynllunio Sir Ddinbych yn argymell cymeradwyo cynlluniau i godi safle cynhyrchu bwyd newydd yn ardal Corwen.

Gobaith cwmni Wholebake yw creu hyd at 120 o swyddi newydd wrth godi uned ar ystâd Ty'n Llidiart.

Mae safle presennol y cwmni yng Nghorwen eisoes yn cyflogi 120.

Caerdydd yn siopa am chwaraewyr

Twitter

Eisteddfod yn apelio am wirfoddolwyr

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Eisteddofod Genedlaethol yn chwilio am wirfoddolwyr i'w helpu i gynnal Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd 2018.

Dywedodd Trefnydd yr Eisteddfod, Elfed Roberts, er bod nifer o bobl eisoes wedi gwirfoddoli, y mwyafrif yn bobl ifanc, bod angen mwy.

"Rydym yn dal i chwilio am wirfoddolwyr i'n helpu i sicrhau llwyddiant y Cyhoeddi ynghyd â'r Eisteddfod ei hun yng Nghaerdydd.

"Heb wirfoddolwyr, fyddai dim Eisteddfod, a heb Eisteddfod, byddai'r iaith a'n diwylliant yn llawer tlotach."

Bydd Seremoni'r Cyhoeddi yn cael ei chynnal ar Lawnt Neuadd y Ddinas ddydd Sadwrn 24 Mehefin am 15:00.

Y Fenni
BBC
Eisteddfodwyr ar Faes Eisteddfod Y Fenni

Am y corau?

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Lon wedi ei chau

South Wales Argus

Mae un lon wedi ei chau ar yr A40 yn ardal Y Fenni ar ôl i lori droi wyneb i wared ger cylchdro, meddai'r South Wales Argus.

Mae'r digwyddiad yn effeithio llif traffig rhwng y Fenni a'r Rhaglan.

cylchdro
Google

Ymosodiadau Llundain: Arestio tri dyn arall

BBC News England

Mae tri dyn arall wedi eu harestio yn sgil ymosodiadau terfysgol Llundain nos Sadwrn.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiadau mewn dwy ardal gyfagos yn Llundain, London Bridge a Borough Market ac fe gafodd wyth o bobl eu lladd.

Mae 17 o bobl wedi cael eu holi ynglŷn â'r digwyddiad erbyn hyn - a phump yn dal i fod yn y ddalfa.

Woodburn wedi'i anafu

Twitter

Bachgen 12 oed ar goll

Daily Post

Mae Heddlu'r Gogledd yn chwilio am fachgen 12 oed.

Mae gan Connor wallt melyn ac mae'n 4 troedfedd 9 modfedd ac fe gafodd ei weld yn ardal Treffynnon.

Roedd yn gwisgo siaced ddu a chrys rygbi Lloegr.

Pryder am ddyfodol Corau Meibion Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae bron i hanner corau meibion Cymru yn pryderu am eu dyfodol, yn ôl arolwg gan BBC Cymru.

Fe gafodd holiadur ei anfon at 116 aelod o Gymdeithas Corau Meibion Cymru a'r gymdeithas yn y gogledd, gyda 102 yn ymateb.

Mae 46 o bobl yn dweud eu bod yn poeni am y dyfodol.

cor meibion
bbc

Newyddion y Llewod

BBC Sport Wales

Mae 'na bump Cymro yn nhîm y Llewod i wynebu'r Crusaders dydd Sadwrn.

Y clo Alun Wyn Jones fydd yn gapten, ac fe fydd George North ar un asgell a Liam Williams ar yr asgell arall.

Jonathan Davies fydd yn y canol, gyda Taulupe Faletau yn wythwr.

Mae Rhys Webb a Ken Owens ar y fainc.

AWJ
Getty Images

Trafferthion ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Yn Y Fenni, mae ‘na un lôn ynghau ar yr A40, Ffordd Trefynwy wedi i lori droi drosodd ar y gylchfan ger yr A465, Ffordd Blaenau’r Cymoedd.

Ar yr M4, mae ‘na un lôn ynghau i’r ddau gyfeiriad rhwng C45, Ynysforgan a C44, Llansamlet tra fod gwaith atgyweirio brys yn cael ei wneud ar rwystrau’r llain ganol yn dilyn damwain dros nôs.

Ar yr A55, mae ‘na draffig trwm ac un lôn ynghau i’r ddau gyfeiriad rhwng C10, Bangor a C11, Llandygai oherwydd gwaith atgyweirio.

Bore diflas

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd ar ddyletswydd yn y swyddfa dywydd heddiw."Mi fydd hi’n fore llwydaidd a thamp i’r rhan fwyaf, efo glaw dros rannau helaeth o'r wlad, a rhai pyliau o law trwm."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Pennaeth heb ad-dalu ffioedd cyfreithiol

BBC Cymru Fyw

Mae trethdalwyr wedi cyfrannu bron £30,000 i gronfa i dalu bil cyfreithiol pennaeth cyngor mewn achos enllib preifat.

Does yr un ceiniog o'r arian wedi cael ei ad-dalu.

Fe enillodd prif weithredwr Cyngor Sir Gâr, Mark James iawndal mewn achos enllib yn erbyn blogiwr, Jacqui Thompson am sylwadau a wnaeth hi ar-lein.

Yn 2012, dywedodd Mr James y byddai unrhyw arian y byddai'n derbyn fel iawndal "yn cael ei dalu i'r awdurdod".

Ond mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi dweud nad oedd addewid yr awdurdod i dalu'r bil yn gyfreithlon.

Mark James
bbc

Y gorsafoedd yn agor ar gyfer yr etholiad

BBC Cymru Fyw

Mae'r ymgyrchu ar ben ar gyfer Etholiad Cyffredinol 2017 ac mae'r gorsafoedd pleidleisio wedi agor ers 07:00 fore Iau.

Mae 40 o etholaethau yng Nghymru gyda 213 o ymgeiswyr.

Mae 650 o etholaethau drwy'r DU sy'n penderfynu cyfansoddiad y Senedd nesaf yn San Steffan.

Bore da

BBC Cymru Fyw

Bore da a chroeso i'r llif byw. Fe fyddwn ni yma tan 18:00.