a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Targedu towtiaid tocynnau yng Nghaerdydd
  2. Perygl i hen Ysbyty Dinbych ddymchwel wedi tân
  3. Busnesau i elwa o gemau pêl-droed?

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Llun.

Hwyl fawr o faes yr Urdd

Eisteddfod yr Urdd

Mi gododd y tywydd yn braf erbyn y prynhawn ar faes y brifwyl ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Tywydd braf
BBC

Sych i’r rhan fwyaf wrth iddi nosi

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd a rhagolygon y tywdd:

"Mi fydd hi’n sych i’r rhan fwyaf wrth iddi nosi - chyfnodau heulog yn y gorllewin, ond yn dal yn gymylog yn y dwyrain, lle mae ‘na rai cawodydd ynysig yn debygol.

"Unrhyw gawodydd yn clirio heno, ac mi fydd hi’n noson sych wedi hynny.

"Yn dal yn gymylog mewn ardaloedd dwyreiniol, ond efo awyr glir i weddill y wlad mi neith y tymheredd syrthio i 5 neu 6 C mewn ardaloedd gwledig mewndirol"

Edrych ymlaen at Eisteddfod yr Urdd 2018

Golwg 360

Gydag Eisteddfod yr Urdd yn mynd i Lanelwedd y flwyddyn nesa’, mae golwg yn dweud ei bod yn debyg bod cynnwrf yr ŵyl wedi cydio yn barod, gyda chynnydd anferth yn nifer yr aelodau yn yr ardal.

Mae Rhiannon Walker wedi bod yn gweithio fel Swyddog Datblygu cyntaf yr Urdd yn yr ardal ers blwyddyn bellach, gyda’r nifer sy’n cystadlu yn yr ardal wedi bron â threblu.

Mae golwg wedi cyhoeddi fideo o Rhiannon a Stephen Mason, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith yr Eisteddfod yn edrych ymlaen at y flwyddyn o drefnu sydd o’u blaen cyn y brifwyl nesa’.

Bydd Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Paratoi cyn mynd ar y llwyfan

Eisteddfod yr Urdd

Rhaid cynhesu'r offerynnau cyn mynd ar y llwyfan, ar gyfer un o gystadlaethau ola'r prynhawn ar faes yr Urdd.

Paratoi
BBC

Merched y Wawr yn dathlu'r 50

Merched y Wawr

Ym mhabell Merched y Wawr ar faes yr Urdd yr wythnos hon, mae 16 o baneli lliwgar yn cael eu harddangos. Maen nhw wedi eu creu gan aelodau'r mudiad i ddathlu hanner canrif ers ei sefydlu.

Mae un panel i bob rhanbarth yn ogystal ag un cenedlaethol, un i gylchgrawn Y Wawr ac un i glybiau Gwawr Cymru.

Mi fydd y paneli'n mynd ar daith i'r Bala, Sioe Llanelwedd, Steddfod Môn, y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ac i fae Caerdydd dros y misoedd nesa'.

Paneli Merched y Wawr
BBC

Mae Cymru'n barod...

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Bydd llygad y byd ar Gymru nos yfory pan fydd rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr Ewrop yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd.

Mae miloedd o gefnogwyr Real Madrid a Juventus eisoes wedi cyrraedd y brifddinas ac mae'r awyrgylch yn cynhesu.

Dyma chydig o flas y paratoadau trwy lens y ffotograffydd Sioned Birchall:

caerdydd
BBC

Traffig yn araf ar yr A55

Teithio BBC Cymru

Mae’r A55 wedi ei rhwystro’n rhannol tua’r dwyrain a’r traffig yn symud yn araf iawn rhwng cyffordd 27, Llanelwy a chyffordd 28, Rhuallt lle mae ‘na gerbyd wedi torri lawr.

Heddlu arfog: "Rhaid ystyried beth sy'n berthnasol'

BBC Cymru Fyw

Mae'r prif weinidog Carwyn Jones wedi dweud ei bod hi'n "anffodus" fod angen heddlu arfog ar faes Eisteddfod yr Urdd, wrth iddo ymweld â'r Ŵyl heddiw.

Daw hynny'n dilyn cyhuddiad fod yr Urdd wedi cael eu defnyddio fel rhan o beiriant PR yr heddlu wrth adael i'r swyddogion grwydro'r maes ym Mhencoed.

"Allai ddeall, achos mae'n rywbeth hollol newydd," meddai Mr Jones.

"Ond mae'n rhaid i'r heddlu ystyried beth sy'n berthnasol yn eu barn nhw. Nhw sydd â'r cyfrifoldeb, ac yn eu barn nhw yn anffodus mae'n berthnasol yr wythnos hon."

heddlu arfog
BBC

Gwenwch chi ar y teledu!

Eisteddfod yr Urdd

Edrychwch allan am y ddau yma ar raglen Uchafbwyntiau'r Dydd ar S4C heno!

Ffilmio teledu
BBC

Cwis etholiad: Ydych chi'n nabod eich ardal?

BBC Cymru Fyw

Faint ydych chi'n ei wybod am eich ardal chi o safbwynt yr Etholiad Cyffredinol?

Mi gewch chi'r ateb os wnewch chi roi cynnig ar gwis etholiadol Cymru Fyw.

vote
BBC

Trafod iechyd meddwl ar y maes

Eisteddfod yr Urdd

Yn y Tipi y prynhawn yma ar y maes, roedd Siwan Dafydd, Llywydd yr Urdd eleni yn cadeirio sgwrs gyda Alaw Rossington a Rachel Rahman am iechyd meddwl a phobl ifanc. Roedden nhw'n trafod effaith y cyfryngau cymdeithasol ar bobl ifanc, a sut y gall y celfyddydau helpu i roi mewnwelediad i ieuenctid am iechyd meddwl.

Meddai Siwan wrth Cymru Fyw, "mae gen i ffrindiau sy' wedi diodde ac yn y gorffennol dydyn nhw ddim wedi teimlo'n gyfforddus yn siarad am y peth. Mae mor bwysig i wneud iechyd meddwl yn rhywbeth normal i'w drafod ac mae'n holl bwysig gallu trafod pethe personol yn y Gymraeg."

Alaw, Siwan a Rachel
BBC
Alaw, Siwan a Rachel yn trafod yn y Tipi

Plaid Cymru Conwy: Dim cytundeb Ceidwadol heb sêl bendith

Cyngor Sir Conwy

Bydd yn rhaid i gynghorwyr Plaid Cymru ar Gyngor Conwy gael sêl bendith pwyllgor gwaith y blaid cyn dod i gytundeb gyda'r Ceidwadwyr.

Mae arweinydd Cyngor Conwy - cyn aelod Cynulliad Plaid Cymru Gareth Jones -wedi gwahodd grwpiau o bleidiau eraill i ffurfio grŵp rheoli.

Mae'r cynghorwyr Ceidwadol ar y cyngor yn fodlon cydweithio, ond nid yw'r blaid Lafur am wneud hynny.

cyngor
bbc

Elen Gwenllian Hughes yn ennill coron Yr Urdd

Eisteddfod yr Urdd

Prif Lenor Urdd Gobaith Cymru 2017 ac yn cipio coron Eisteddfod Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái mae Elen Gwenllian Hughes, sydd yn 23 oed ac yn wreiddiol o Gricieth yn Eifionydd.

Roedd yn dwyn y ffug enw 'Trychfil bach'

elen
bbc

Cyhoeddi 12 awdur i lwyfannu dramâu gŵyl hanes i blant

BBC Cymru Fyw

Mae cynllun i lwyfannu dramâu i blant mewn rhai o leoliadau mwyaf trawiadol Cymru wedi cyhoeddi enwau'r awduron ifanc fydd yn creu'r gwaith.

Bwriad Gŵyl Hanes Cymru i Blant yw llwyfannu 12 sioe wahanol ar elfennau o'r chwyldro diwydiannol, a hynny mewn safleoedd treftadaeth ar hyd a lled y wlad.

Mae'n rhan o gynllun ar y cyd gyda nifer o gyrff, gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Cymru, y Llyfrgell Genedlaethol, Llenyddiaeth Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru.

Bydd y sioeau yn cael eu llwyfannu yn 2018, gan nodi 200 mlwyddiant geni David Davies Llandinam, un o ddiwydianwyr amlycaf y cyfnod.

Eleri Twynog yw rheolwr cynllun Gŵyl Hanes Cymru i Blant
BBC
Eleri Twynog yw rheolwr cynllun Gŵyl Hanes Cymru i Blant

Les yn mynd i'r Bala...

Golwg 360

Golwg360 sy'n adrodd bod un o gyn-arwyr clwb pêl-droed Bangor, Les Davies, wedi ymuno gyda chlwb Y Bala.

View more on twitter

Prysurdeb yn y bae

Twitter

Apêl wedi ymosodiad ym Mangor

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio ac yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad ym Mangor yn oriau man y bore 'ma.

Fe wnaeth criw o lanciau ddechrau taflu poteli at ddyn 22 oed oedd yn cerdded ar hyd Allt Glanrafon rhwng 01:40-01:55 ac fe gafodd ei daro yn ei wyneb gan un botel gan achosi anafiadau.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un oedd yno neu sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i ffonio 101 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111 gan ddyfynnu'r cyfeirnod RC17080213.

Real v. Juve: Pwy fydd yn ennill?

Newyddion 9

Ar drothwy rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd, mae cefnogwyr Real Madrid ac Juventus yn hyderus.

Bu Irfon Walters, cefnogwr Real Madrid o ardal Alicante, a Gabriel Cortinas, cefnogwr Juventus o Torino, yn siarad â Newyddion 9.

Real Madrid v Juventus: Pwy fydd yn fuddugol?

Cyhoeddi tîm Cymru dan-20 v. Bahrain

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Yn y Tournoi Toulon y prynhawn yma bydd Cymru dan-20 yn herio Bahrain yn eu hail gêm ar ôl sicrhau pwynt yn eu gêm gyntaf yn erbyn Ffrainc.

Mae'r tîm newydd gael ei gyhoeddi.

View more on twitter

Apelio am wybodaeth

Caerphilly Observer

Mae'r Caerphilly Observer yn rhoi sylw i apêl yr heddlu i geisio dod o hyd i ddwy ferch o ardal Bargoed sydd ar goll...

View more on twitter

Corbyn yn 'chwim' mewn trafodaethau, medd Carwyn Jones

BBC Radio Wales

Gall arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn, sicrhau popeth y mae eisiau o drafodaethau Brexit drwy fod yn "chwim ar ei draed", yn ôl Prif Weinidog Cymru.

Wrth siarad ar BBC Radio Wales, fe wnaeth Carwyn Jones wrthod honiad Theresa May mai dim ond hi all bobl ymddiried ynddi i gael cytundeb da i Brydain.

llafur
BBC

O faes yr Urdd i'r Stadiwm pêl-droed

Eisteddfod yr Urdd

A fydd Now a Twm yn gwisgo eu siwmperi newydd nos fory i wylio eu harwr Gareth Bale yn chwarae i Real Madrid?

Nos Iau fe aethon nhw'n syth o faes yr Urdd i Stadiwm Dinas Caerdydd i wylio ffeinal Pencampwriaeth pêl-droed Merched Ewrop. Wythnos a hanner i'r ddau gefnder yma!

Now a Twm
BBC
Now a Twm

Pêl-droed: Rhywle gwahanol i aros?

BBC Cymru Fyw

Mae rhan o borthladd Casnewydd wedi cael ei drawsnewid i gynnig llety i bobl sy'n dod i'r ardal ar gyfer rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr y penwythnos hwn.

Yn ogystal ag addasu rhan o Ddoc y De, bydd rhai yn medru aros ar fwrdd llong y Magellan - llong griws foethus - a fydd wedi angori gerllaw.

magellan
BBC

Rhybudd gan y Gwasanaeth Tân

Twitter

Damwain ar yr A55

Teithio BBC Cymru

Mae yna gêm rygbi heno...

Undeb Rygbi Cymru

Heno ym Mae Colwyn bydd Cymru'n cael eu herio gan Rygbi Gogledd Cymru mewn gêm baratoadol cyn teithio i Ynysoedd Môr y De.

View more on twitter

Missus Urdd?!

Eisteddfod yr Urdd

£5.8m i Aston Martin ond y cwmni yn gorfod 'ad-dalu'

BBC Cymru Fyw

Bydd cwmni ceir Aston Martin yn derbyn £5.8 miliwn gan Lywodraeth Cymru fel rhan o gytundeb i gynhyrchu ceir moethus newydd yn ne Cymru.

Llynedd fe gyhoeddodd y cwmni y bydden nhw yn adeiladu model newydd ym Mro Morgannwg gan gyflogi 750 o weithwyr.

Bydd y gwaith yn dechrau yn 2020.

aston martin
bbc

Y ddau dîm wedi cyrraedd

UEFA

Cwis: Cam i'r gorffennol

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Dyw amser yn hedfan? Faint y'ch chi'n gofio am y digwyddiadau yma?

Camwch yn ôl i'r gorffennol gyda chwis Cymru Fyw:

caerdydd
RCAHMW

Alun Thomas a chriw Taro'r Post yn barod am y ffeinal...

Twitter

Tanio ergydion i ddathlu coroni'r Frenhines

ITV News

Mae ITV News yn adrodd bod swyddogion o'r Fyddin Brydeinig wedi rhybuddio'r cyhoedd y byddant yn tanio Canon mawr yng Ngerddi Alexandra yn ystod y dydd heddiw, a hynny i nodi dathliadau coroni'r Frenhines.

Felly mae pobl yn cael eu rhybuddio i ddisgwyl clywed ergydion uchel yng nghanol y ddinas.

Cae newydd yng Nghaerdydd

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Coron Iolo

Eisteddfod yr Urdd

Mae Iolo Edger, sydd wedi dylunio a chreu coron Eisteddfod yr Urdd eleni, wedi ei fagu'n lleol ar aelwyd ddi-Gymraeg, ac meddai ar faes yr Urdd ddydd Gwener, "doeddwn i ddim yn gwybod llawer am yr Urdd, ond nawr fedrai weld beth dwi wedi ei golli wrth dyfu fyny".

Mae geiriau o ail bennill yr anthem genedlaethol, "Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed" wedi eu cerfio ar y goron, ac meddai Tegwen Ellis, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith eleni bod hynny'n berthnasol oherwydd roedd y cyfansoddwyr Evan a James James yn dod o ardal y brifwyl eleni.

Mi fydd seremoni'r Coroni yn y Pafiliwn heddiw am 16:00.

Iolo a'r goron
BBC

Ail gêm Cymru yn y Tournoi Toulon

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Ar ôl sicrhau gêm gyfartal yn erbyn Ffrainc y diwrnod o'r blaen, mae tîm dan-20 Cymru'n paratoi am eu hail gêm heddiw yn erbyn Bahrain ym Mhencampwriaeth Toulon - un o'r cystadlaethau pwysicaf i'r oedran yn y byd.

Bydd y gic gyntaf am 16:00.

View more on twitter

Damwain ar yr M4

Teithio BBC Cymru

Mae oedi ar yr M4 oherwydd damwain tua'r gorllewin rhwng C36 Sarn i C37 Y Pîl. Fe allai hyn gael effaith ar bobl sy'n teithio i Eisteddfod yr Urdd o'r dwyrain....

View more on twitter

Gwersi Cymraeg i gefnogwyr

BBC Cymru Fyw

Bydd cefnogwyr y bêl gron sy’n ymweld â Chaerdydd ar gyfer Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn derbyn awgrymiadau ar sut i roi cefnogaeth yn Gymraeg i’w timau.

Bydd Canolfan Ddiwylliannol Cymraeg y ddinas, yr Hen Lyfrgell, yn helpu cefnogwyr Real Madrid a Juventus i ddysgu ymadroddion pêl-droed syml yn Gymraeg.

Wrth i’r gyffro gynyddu cyn y gêm fawr ddydd Sadwrn, bydd yr actor Guto Wynne Davies yn rhoi gwersi am ddim ar y stryd yn iaith y nefoedd tra’n gwisgo lliwiau pêl-droed Cymru.

Urdd: Galw am gynllun hir dymor

Eisteddfod yr Urdd