a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Yr ymgyrchydd canser Irfon Williams wedi marw yn 46 oed
  2. Cynnal angladd Rhodri Morgan yn y Senedd
  3. Etholiad: Cymry'n cael darlun aneglur

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Iau.

Oriel Urdd dydd Mercher

Eisteddfod yr Urdd

Gobeithio'ch bod chi gyd wedi cael diwrnod i'r brenin fel y gŵr yma yn Eisteddfod yr Urdd.

Cofiwch am oriel luniau dydd Mercher sydd ar gael i'w weld nawr yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

bwyd
BBC

'Noson ddigon cymylog'

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd a'r rhagolygon tywydd:

"Y cawodydd i'w gweld mewn mannau yn y gogledd a'r dwyrain - ma'n bosib fydd na gawod ar faes y steddfod ym Mhencoed, ond ma nhw'n symud yn raddol tua'r gogledd-ddwyrain, lle ma hi di bod yn braf iawn yn ystod y dydd - yn enwedig mannau fel Prestatyn, Harlech a Glansantffraid Glyn Ceiriog.

Fydd hi'n ddigon cymylog i lawer ohona ni heno, ond ma disgwyl mymryn o awyr las, wrth i'r cawodydd ddiflannu, a fydd hi'n dal yn ddigon clos, cyn troi'n oerach dan awyr glir dros nos.

Yna fydd na rywfaint o gymylau'n cyrraedd yn yr oriau man, - a fydd hi'n dechra'n llwydaidd fory efo ambell ddiferyn o law ar y bryniau, cyn codi'n bnawn eitha braf i ni gyd."

Dynes wedi marw ger Y Friog

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r Heddlu yn ymchwilio i amgylchiadau marwolaeth dynes ger Y Friog, yng Ngwynedd, ddydd Mercher.

Fe hafod swyddogion a pharafeddygon eu galw i ardal Panteinion am 13:55 wedi adroddiadau fod dynes wedi disgyn i lyn y Blue Lagoon.

Dywedodd DS Dafydd Curry o heddlu'r gogledd: "Rwy'n apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad trasig hwn i gysylltu â ni ar 101."

FyManiffesto: Sian Davies eisiau rheoli mewnfudo

Etholiad Cyffredinol 2017

Mae Sian Davies eisiau mwy o reolau ar bwy all dod fewn i'r wlad. Beth fyddai yn eich maniffesto chi?

Rhowch wybod i ni beth sy'n bwysig i chi yn yr etholiad hwn. E-bostwich: fymaniffesto@bbc.co.uk neu

cysylltwch ar Twitter neu Facebook @bbccymrufyw

Mae Sian Davies eisiau rheoli pwy all dod fewn i'r wlad

Bargen?

Eisteddfod yr Urdd

Mae angen bod yn ofalus gyda'r bargenion arbennig ar Faes yr Urdd!

bARGEN
BBC

Ffilm hyrwyddo cyfres Cegin Bryn yn ennill gwobr yn Slofenia

Golwg 360

Mae golwg yn adrodd fod y cogydd Bryn Williams wedi ennill gwobr deledu ryngwladol.

Fideo hyrwyddo'r bumed gyfres o Cegin Bryn sydd wedi ennill gwobr arian yng Ngwobrau EBU Eurovision Connect a gynhaliwyd yn ddiweddar ym mhrifddinas Slofenia, Ljubljana.

Carfan Cymru ar y copa

Undeb Rygbi Cymru

rygbi
URC

Mae Carfan Cymru wedi bod am dro i gopa'r Wyddfa heddiw - Rhan o'u paratoadau cyn y gêm yn erbyn RGC ddydd Gwener?

Teyrngedau i Irfon Williams

BBC Cymru Fyw

Wrth roi teyrnged i'w gwr, dywedodd gwraig Irfon Williams, Rebecca, ei fod wedi "wynebu ei salwch gyda dewrder ag urddas."

Ychwanegodd nad oedd byth yn cwyno am ei sefyllfa ac fe "ddefnyddiodd ei sefyllfa i fod o gymorth i eraill".

"Gwthiodd ei gorff i'w ffiniau er mwyn derbyn unrhyw driniaeth fyddai'n prynu cymaint o amser ag oedd yn bosib," meddai.

"Roedd pob eiliad yn cyfrif i Irfon oedd yn llawn bywyd ag i unrhyw un oedd yn ei adnabod roedd Irfon yn gymaint o hwyl pan roedd o gwmpas."

teulu irfon wiliiams
bbc
Roedd Irfon yn briod â Rebecca, ac yn dad i bump o blant

Gwerthfawrogi gwirfoddolwyr

Eisteddfod yr Urdd

Cyhoeddodd Prif Weithredwr yr Urdd y bydd y mudiad yn cynnal noson wobrwyo genedlaethol yn 2018 i gydnabod gwaith gwirfoddolwyr y mudiad.

Dywedodd Sioned Hughes na fyddai'r Urdd yn gallu bodoli fel mudiad oni bai am eu cyfraniad gwerthfawr dros y blynyddoedd.

Bydd y seremoni yn cael ei chynnal yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr 2018, a daeth y syniad yn sgil Sgwrs yr Urdd 2022 y mae'r prif weithredwr yn ei chynnal ar hyn o bryd.

Elan a Niamh, o Ysgol Garth Olwg, Efailisaf: Dwy o wirfoddolwyr yr Urdd yn ystod yr Eisteddfod
BBC
Elan a Niamh, o Ysgol Garth Olwg, Efailisaf: Dwy o wirfoddolwyr yr Urdd yn ystod yr Eisteddfod

Uwch Gynghrair Cymru'n 'fwy proffesiynol' wrth ddathlu'r 25?

Chwaraeon BBC Cymru

Nos Sadwrn bydd Caerdydd yn llwyfannu un o'r gemau mwyaf yng nghalendr pêl-droed y byd i goroni blwyddyn fythgofiadwy i'r gamp yng Nghymru.

Mae llawer o sylw wedi cael ei roi i'r ffeinal rhwng Juventus a Real Madrid tra bod proffil y tîm cenedlaethol wedi cynyddu wedi pencampwriaeth Euro 2016.

Un digwyddiad pwysig arall yn y byd pêl-droed yng Nghymru eleni yw pen-blwydd Uwch Gynghrair Cymru yn 25 oed.

pel-droed
CBDC

Cyhoeddi enillydd y Fedal Ddrama

Eisteddfod yr Urdd

Mared Llywelyn Williams, sydd yn 24 oed ac yn wreiddiol o Forfa Nefyn, yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái yn 2017.

Mae gwaith buddugol Mared ‘Lôn Terfyn’ o dan y ffug enw ‘Dwnad’, yn mynd i’r afael â byd sy’n llawn tensiynau bregus gwleidyddol.

Mae Mared ar hyn o bryd yn gweithio i Wasanaeth Llyfrgelloedd Gwynedd yn Nefyn. Graddiodd o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd mewn Cymraeg ac Astudiaethau Theatr, cyn mynd ymlaen i wneud M.A Ysgrifennu Creadigol yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth.

Llongyfarchiadau mawr iddi!

mared
bbc

Dedfrydu dyn am ladd cath

BBC Cymru Fyw

Mae cyn-gogydd wedi ei ddedfrydu am ladd cath wyllt mewn cegin gwesty yn Sir Conwy.

Roedd Dylan Marcus Edwards, 50 oed o Lanrwst, eisoes wedi pledio'n euog i achosi dioddefaint diangen i'r anifail yng Ngwesty'r Royal Oak ym Metws-y-Coed. Clywodd y llys ei fod wedi rhoi'r gath mewn bag a'i tharo gyda darn o bren.

Cafodd ddedfryd o 18 wythnos yn y carchar, wedi ei ohirio am ddwy flynedd.

royal oak
BBC

Tim rheoli llwyfan Macbeth ar restr fer gwobrau Prydeinig

Golwg 360

Mae golwg360 yn adrodd fod y tîm fu’n gyfrifol am y gwaith rheoli llwyfan ar gynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Macbeth yng Nghastell Caerffili wedi cyrraedd rhestr fer y Gwobrau Rheoli Llwyfan Cenedlaethol 2017.

Cynhelir y noson wobrwyo yn Llundain ar Fehefin 7.

Teyrngedau i Irfon Williams

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Argus yn apelio i ddod o hyd i lanc sydd ar goll

South Wales Argus

Edmygu gwaith y cystadleuwyr celf

Eisteddfod yr Urdd

Yng nghanol yr holl ganu, adrodd a dawnsio, mae'n hawdd weithiau anghofio'r gwaith celf sydd yn cael ei arddangos yn y babell Celf, Dylunio a Thechnoleg.

Ond fel mae'r gŵr yma'n tystio, mae'r safon eleni yn eithriadol o uchel.

celf
bbc

Bwrdd Iechyd yn cofio Irfon Williams

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dywedodd Dr Peter Higson a Gary Doherty, cadeirydd a phrif weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Roedd Irfon Williams, oedd yn gweithio yn Ysbyty Gwynedd fel nyrs a rheolwr Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc, yn gydweithiwr gwerthfawr fydd yn cael ei gofio am ei ddewrder a'i agwedd benderfynol at fyw bywyd yn llawn.

"Fe wnaeth Irfon gyfraniad anferth i gael cleifion i ymwneud mwy gyda'u triniaeth a hybu iechyd meddwl i bawb.

irfon
twitter

Thema Cydraddoldeb yn Neges Ewyllys Da yr Urdd 2017

Eisteddfod yr Urdd

Cydraddoldeb a hawliau Pobl Ifanc yw thema Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd eleni.

Dyma'r tro cyntaf i'r neges gael ei chreu gan Fwrdd Syr IfanC, fforwm genedlaethol yr Urdd i aelodau rhwng 16 a 25.

Bydd y neges yn cael ei chyflwyno gan Ethan Williams a Siwan Dafydd o'r Bwrdd ar brif lwyfan yr eisteddfod ym Mhen-y-bont am 14:35 heddiw.

Neges
BBC
Ethan Williams o Fwrdd Syr IfanC

Arwydd tairieithog?

Twitter

Wrth i ddinas Caerdydd baratoi at rowndiau terfynol Cynghrair y Pencampwyr yr wythnos yma, mae arwyddion wedi dechrau ymddangos i ddweud pa strydoedd a llwybrau fydd ar gau.

Ond tybed ydy rhai o'r arwyddion angen golwg arall......??

View more on twitter

Cydnabod gwaith gwirfoddolwyr yr Urdd

Eisteddfod yr Urdd

Cyhoeddodd Prif Weithredwr yr Urdd y bydd y mudiad yn cynnal noson wobrowyo genedlaethol yn 2018 i gydnabod gwaith gwirfoddolwyr y mudiad.

Fyddai'r Urdd ddim yn gallu bodoli fel mudiad oni bai am eu cyfraniad gwerthfawr nhw, meddai Sioned Hughes.

Mae disgwyl i ragor o fanylion gael eu cyhoeddi yn yr hydref.

Gwirfoddolwyr
BBC
Prif Weithredwr yr Urdd, Sioned Hughes

Dim ond crafu'r wyneb...

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Go brin y byddai Llion Roberts wedi dychmygu be' oedd o'i flaen pan aeth i ymweld ag Auschwitz yn 2001.

Tra ar daith yno, un a oedd wedi'i drefnu gan ei frawd, fe wnaeth y lle gryn argraff ar y gŵr o Gaernarfon, ac fe benderfynodd ei fod eisiau creu ffilm ddogfen am y peth.

Ond er iddo dreulio dwy flynedd yn gwneud gwaith ymchwil, hap a damwain ddaeth ag o mewn cysylltiad ag un o oroeswyr y gyflafan - gan ddechrau ar brosiect sydd wedi cymryd bron i 15 mlynedd i'w chwblhau.

Y safle gylchgrawn sy'n adrodd yr hanes...

Dim ond crafu'r wyneb
facebook

Arestio pedwar mewn cysylltiad â marwolaeth Cei Connah

BBC Cymru Fyw

Mae pedwar o bobl bellach wedi eu harestio mewn cysylltiad â digwyddiad ble bu farw dyn 19 oed ar ôl cael ei drywanu yng Nghei Connah.

Roedd dyn lleol 48 oed eisoes wedi'i arestio ar amheuaeth o lofruddio, ond dywedodd Heddlu Gogledd Cymru eu bod wedi arestio tri arall yn y 24 awr ddiwethaf.

heddlu
BBC

Dros 20,000 yn yr Urdd ddoe

Eisteddfod yr Urdd

Fe wnaeth Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, ddatgelu i'r wasg fod dros 20,000 o bobl wedi mynychu Maes Eisteddfod yr Urdd dydd Mawrth.

aled siôn
BBC

Teyrngedau i Irfon Williams

BBC Cymru Fyw

Cerdd gan Geraint Lloyd Owen ar ôl gwylio rhaglen O'r Galon ar y 7fed o fai 2017.

Creu archif i nodi canmlwyddiant yr Urdd yn 2022

Urdd Gobaith Cymru

Mae Urdd Gobaith Cymru'n gofyn am gymorth y cyhoedd i greu archif o'i hanes wrth i'r mudiad baratoi i ddathlu ei ganmlwyddiant yn 2022.

Fel rhan o'r gwaith mae'r mudiad wedi penodi Siwan Elenid, sy'n fyfyrwraig ymchwil, i gydlynu'r gwaith, ac ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhen-y-bont ddydd Mercher, bu'n sôn am y gwaith.

archif urdd
urdd gobaith cymru

Angladd Rhodri Morgan

BBC Cymru Fyw

Daw'r seremoni yn y Senedd i ben wrth i'r gynulleidfa gydganu Hen Wald Fy Nhadau.

anthem
BBC

Angladd Rhodri Morgan

BBC Cymru Fyw

Dave Burns sy'n perfformio un o hoff ganeuon Rhodri Morgan, sef 'Joe Hill'.

burns
BBC

Angladd Rhodri Morgan

BBC Cymru Fyw

Cyn diwedd y seremoni yn y Senedd, roedd munud o fyfyrio i'r gynulleidfa a chyfle i rai gynnig gweddi breifat.

distaw
BBC

Angladd Rhodri Morgan

BBC Cymru Fyw

Angladd Rhodri Morgan

BBC Cymru Fyw

Cor Cochion Caerdydd sy'n canu Nkosi sikelele - anthem y mudiad gwrth-apartheid y bu Rhodri Morgan yn gefnogwr brwd ohono.

nkosi
BBC

Angladd Rhodri Morgan

BBC Cymru Fyw

Angladd Rhodri Morgan

Golwg 360

Angladd Rhodri Morgan

Gohebydd BBC Cymru

Twitter

Angladd Rhodri Morgan

BBC Cymru Fyw

Angladd Rhodri Morgan

Gohebydd BBC Cymru

Twitter

Angladd Rhodri Morgan

BBC Cymru Fyw

Angladd Rhodri Morgan

Twitter

Wrtyh i'r gynulleidfa yn y Senedd ganu Cwm Rhondda, mae'r dorf y tu allan wedi ymuno yn y canu.

View more on twitter

Angladd Rhodri Morgan

BBC Cymru Fyw

Paul Murphy roddodd deyrnged o'r galon yn y Senedd.

murphy
BBC

Angladd Rhodri Morgan

Gohebydd BBC Wales News

Twitter