a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heno.

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory.

Cyhuddo dau o lofruddiaeth

Mae dau ddyn o'r gogledd wedi eu cyhuddo o lofruddio dyn 21 oed yn Southampton.

Bu farw Shkelzen "Genny" Dauti ar ôl cael ei drywanu yn ei frest ar 11 Mawrth.

Bydd Christopher Jones, 27, o Ddinbych, a Lee Williams, 27 o Licswm ger Treffynnon yn ymddangos o flaen Ynadon Southampton fory.

Shkelzen "Genny" Dauti
Heddlu Hampshire
Shkelzen "Genny" Dauti

Cwmwl ar y gorwel

Tywydd, BBC Cymru

Mae gan Rhian Haf newyddion da a drwg i ni:

"Heno yn noson drymaidd iawn, dim is na 14C dros nos; a fydd hi'n ddiwrnod heulog, cynnes iawn i ni gyd eto fory, ac yn noson braf arall.

"Gwnewch yn fawr ohono fo, fydd y tywydd yn torri yn oriau man bore Sadwrn, wrth i gawodydd o law tarannau ledu o'r de-orllewin."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Oes 'na rywun yno?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae eleni yn nodi 40 mlynedd ers lawnsio Voyager 1 a 2 gyda'r Gymraeg ar y 'Cofnod Aur' sydd ar eu bwrdd.

Mae'r Gymraeg yn un o'r 55 iaith sydd ar fwrdd y chwilwyr gofod.

Cafodd Voyager 2 ei lansio fis Awst 1977 a Voyager 1 fis Medi 1977.

Gofod
BBC

Bar a caffi yn ailagor

Fe fydd caffi a bar yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd yn ailagor ddechrau Mehefin dan reolaeth newydd.

Roedd 'na bryderon am ddyfodol hirdymor y ganolfan wedi i denantiaid gwreiddiol y caffi, Clwb Ifor Bach, roi'r gorau iddi ar ôl llai na chwe mis.

Hen Lyfrgell
BBC

Pawb a'i Farn o Faesteg

BBC Cymru Fyw

Bydd Pawb a’i Farn heno’n dod yn fyw o Ganolfan Chwaraeon Maesteg am 9.30pm.

Dewi Llwyd fydd yn cadeirio ac ar y panel fydd Nia Griffith (Llafur), Guto Bebb (Ceidwadwyr), Branwen Cennard (Plaid Cymru), Cadan ap Tomos (Democratiaid Rhyddfrydol) a Ken Rees (UKIP).

Dewi Llwyd
BBC

Euog o achosi marwolaethau drwy yrru'n ddiofal

BBC Cymru Fyw

Mae rheithgor yn llys y Goron Caernarfon wedi dyfarnu bod gyrrwr 29 oed o Surrey yn euog o achosi marwolaeth dau berson o Sir Conwy ar yr A470 drwy yrru'n ddiofal.

Bu farw Stephen Porbert, 56 a'i bartner Joanne Winder, 40 o Fae Colwyn yn dilyn gwrthdrawiad ger Llanrwst.

Roedd y ddau yn teithio ar feic modur a fu mewn gwrthdrawiad a BMW ym Mhasg 2015.

Bydd Lawrence Lougher yn cael ei ddedfrydu fory.

Llys
BBC

'Sicrwydd' o wasanaeth meddyg i gleifion yn Sir Gâr

BBC Cymru Fyw

Dywed Maer Porth Tywyn David Owen ei fod wedi cael gwybod gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda y bydd trefniadau yn cael eu gwneud ar gyfer dros fil o gleifion wrth i un o feddygfeydd y dref yn sir Gaerfyrddin gau ddiwedd Gorffennaf.

Roedd pobl leol wedi mynegi pryder na fyddai gwasanaeth meddyg ar gael i 1,400 o gleifion wrth i feddygfa Harbour View gau.

Dywedodd y cynghorydd David Owen: "Mae trefniadau wedi eu gwneud iddynt gofrestru gyda meddyg arall o 1 Awst.

"Fe fydd y cyngor tref yn parhau i fonitro'r sefyllfa tan i'r Bwrdd Iechyd ryddhau mwy o fanylion."

meddygfa
Google

Heddlu arfog ar ddyletswydd yng Nghaergybi

Heddlu Gogledd Cymru

Dywed Heddlu'r Gogledd fod swyddogion arfog ar ddyletswydd yng Ngahergybi fel rhan o Ymgyrch Temper ac yn dilyn yr ymosodiad terfysgol ym Manceinion.

Dywedodd y prif gwnstabl cynorthwyol, Richard Debicki: "Yn dilyn codi'r lefel bygythiad cenedlaethol ddoe i 'difrifol' rydym wedi gweithredu rhan o'n hymateb sydd wedi ei gynllunio a'i ymarfer ac sy'n cynnwys adleoli personél arfog Heddlu Gogledd Cymru i borthladd Caergybi.

"Mae hwn yn rhan o bresenoldeb mwy gweladwy'r heddlu ynghyd a chael presenoldeb swyddogion arfog mewn lleoliadau allweddol, gyda phorthladd Caergybi yn ddolen gyswllt hynod o bwysig i mewn i'r Deyrnas Unedig drwy ogledd Cymru."

Arfog
Getty Images

Cyngor yn penodi arweinydd

Cyngor Bro Morgannwg

Mae'r Cynghorydd John Thomas wedi ei benodi yn arweinydd newydd Cyngor Bro Morgannwg.

Ei ddirprwy fydd y cynghorydd Hunter Jarvie.

Damwain yr A55 wedi clirio

Teithio BBC Cymru

Cyhuddo o droseddau rhwy hanesyddol yn erbyn plant

BBC Cymru Fyw

Bydd pedwar o bobl yn ymddangos o flaen llys mewn cysylltiad â throseddau rhyw difrifol hanesyddol yn erbyn plant mewn dwy ganolfan yn Sir Gaerfyrddin. Honnir bod y troseddau wedi digwydd yn Ysgol Rhydygors Caerfyrddin rhwng 1976 a 1986, a Chartref Y Gelli, cartref gofal i blant, hefyd yng Nghaerfyrddin rhwng 1986 a 1990.

Bydd dyn 61 oed o Sir Gâr yn ymddangos ger Ynadon Llanelli ar 15 Mehefin ar naw cyhuddiad o ymosod anweddus a thri chyhuddiad o geisio ymosod yn anweddus, yn ardal Caerfyrddin a Henffordd.

Mae dyn 71 oed o Sir Gâr wedi derbyn gorchymyn i ymddangos gerbron Ynadon Llanelli ar 20 Gorffennaf am gyhuddiad o dresio yng ngogledd Cymru.

Bydd dynes 68 oed, hefyd o Sir Gâr, gerbron ynadon ar 31 Awst am ddau gyhuddiad o ymosod yn anweddus yn ardal Caerfyrddin, a bydd dynes 54 oed o Essex yn y llys am gyhuddiad o ymosod yn anweddus yn ardal Caerfyrddin.

rhydygors
Google

Llythyr mewn ofer?

Twitter

Mae'r prif weinidog Theresa May wedi bod yn brysur yn anfon llythyrau'n gofyn am bleidleisiau gan drigolion Pen-y-bont ar Ogwr... ond efallai na fydd un llythyr yn arbennig yn denu'r ymateb mwyaf ffafriol!

Go brin y bydd Prif Weinidog Cymru'n newid ei liwiau!

View more on twitter

Mwy o newyddion da i Gymru?

Sky Sports

Yn ôl Sky Sports News, does gan Chris Coleman ddim diddordeb yn y swydd wag fel rheolwr Crystal Palace yn dilyn ymddiswyddiad Sam Allardyce yn gynharach yn yr wythnos.

View more on twitter

Monk yn gadael Leeds

Pêl-droed, BBC Cymru

Mae Garry Monk - cyn-reolwr Abertawe - wedi ymddiswyddo fel rheolwr Leeds United.

Dywedodd y clwb eu bod yn siomedig gyda phenderfyniad Monk. Fe wnaeth Leeds orffen y tymor yn y 7fed safle yn y Bencampwriaeth - pum pwynt yn fyr o safleodd y gemau ailgyfle.

monk
Empics

Tanya'n taro nodyn

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ydy pawb yn gallu canu i ryw raddau? Beth yw'r gyfrinach i ddatblygu llais i ganu?

Mae Tanya Harrison yn dod yn wreiddiol o'r Iwcráin, ac wedi ymgartrefu bellach yng Nghaerdydd, a nawr yn hyfforddi eraill sut i ganu.

Mae wedi rhannu rhai o'i chyfrinachau yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

Un o dechnegau Tanya i helpu disgyblion i gryfhau'r llais
bbc
Un o dechnegau Tanya i helpu disgyblion i gryfhau'r llais

O lygad y ffynnon

Sgorio, S4C

Dyma Chris Coleman yn sgwrsio gyda Dylan Ebenezer ar raglen Sgorio, yn cadarnhau fod ei ffocws ef 100% ar Gymru.

View more on twitter

Carcharu treisiwr a fu ar ffo

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Sir Y Fflint wnaeth dreisio plentyn ac a fu ar ffo am 16 mis wedi ei garcharu am 12 mlynedd gan Lys y Goron Yr Wyddgrug.

Fe wnaeth Michael Philip Leadbery o Saltney ffoi tra ar fechnïaeth. Cafodd ei arestio yn Bournemouth ym mis Chwefror.

Bu heddluoedd drwy Brydain yn chwilio amdano a chafodd yr achos sylw a raglen Crimewach.

Bydd yn rhaid iddo gofrestru fel troseddwr rhyw am oes.

Leadbery
Heddlu Gogledd Cymru

Dim trydan ym Mhenllyn?

Twitter

Gwrthod cynnig i dorri ar dâl cynghorwyr

Daily Post

Mae Cyngor Gwynedd wedi gwrthod cynnig i dorri nôl ar yr arian sy'n cael ei dalu i gynghorwyr, yn ôl y Daily Post.

Roedd y cynnig yn dweud y dylid torri cyflogai 18 o'r cynghorwyr ar y lefel uchaf o £29,100 I £26,100.

Gwynedd
BBC

Demetriou'n aros gyda Chasnewydd

BBC Camp Lawn

A55: Arestio un gyrrwr

Heddlu Gogledd Cymru

A55: Y diweddara' am y ddamwain

Heddlu Gogledd Cymru

...a gwell i ddod!

Tywydd, BBC Cymru

...ac yn ôl y Swyddfa Dywydd fe allai pethau boethi fwy cyn y penwythnos.

View more on twitter

Aros yn braf

Tywydd, BBC Cymru

Diwrnod twym a braf i bawb dros Gymru'r prynhawn 'ma ac yn argoeli i aros yn braf gyda'r nos hefyd.

Am eich tywydd manwl, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Mwy am y ddamwain ar yr A55

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod traffig wedi dechrau ciwio ar Allt Rhuallt yn Sir Ddinbych wedi damwain rhwng sawl cerbyd yno.

View more on twitter

Damwain ar yr A55

Teithio BBC Cymru

Arweinydd newydd i Gyngor Penfro

BBC Cymru Fyw

David Simpson yw arweinydd newydd Cyngor Penfro.

Dyw'r cynghorydd Simpson ddim yn perthyn i unrhyw grŵp na phlaid.

Ers ei sefydlu yn 1996 mae'r arweinydd wedi dod o rengoedd y garfan Annibynnol a fethodd a sicrhau mwyafrif yn etholiadau mis Mai.

David Simpson
Cyngor Sir Penfro
David Simpson

Amgueddfa'n dathlu 45 mlynedd o fodolaeth

Twitter

Mwy o ddiogelwch ar gyfer ffeinal y Pro 12

Twitter

Stadiwm Aviva yn Nulyn yn ymateb i gwestiwn gan un o gefnogwyr y Scarlets fydd yn wynebu Munster yn y ffeinal am 18:10 nos Sadwrn..

View more on twitter

Ffarwelio wedi gwasanaeth hir

Cambrian News

Mae un o wynebau cyfarwydd tref Aberteifi yn rhoi'r gorau I fod yn gynghrodydd ar ôl 41 o wasasaneth ar y cyngor tref, meddai'r Cambrian News.

Mae Gwynfi Jenkins wedi bod yn faer bedair gwaith ers mynychu ei gyfarfod cyntaf o'r cyngor tref yn 1976.

Manceinion: Teyrngedau ger y Senedd

Twitter

Manceinion: Disgyblion Bro Hyddgen, Machynlleth yn cofio

BBC Cymru Fyw

Bro Hyddgen
BBC

Cynnydd yn ffigyrau ailgylchu

BBC Cymru Fyw

Mae ffigurau diweddara yn dangos cynnydd mewn ailgylchu gwastraff yng Nghymru.

Yn ystod y 12 mis hyd at fis Rhagfyr 2016 ailgylchodd Awdurdodau Lleol, ar gyfartaledd, 63% o'u gwastraff, o'i gymharu â 59% dros yr un cyfnod yn 2015.

Yr awdurdodau gwledig, o'u grwpio gyda'i gilydd, sydd â'r gyfradd ailgylchu fwyaf o hyd gan eu bod wedi llwyddo i ailgylchu, ar gyfartaledd, 65% o'u gwastraff.

Mae Cymru yn ailgylchu ddwywaith cymaint nag yr oedd ddegawd yn ôl.

gwastaff
Science Photo Library

Bywyd dynes o Ben Llŷn 'wedi ei achub' gan ei ffôn

BBC Cymru Fyw

Mae gŵr dynes o Ben Llŷn gafodd ei hanafu ym Manceinion nos Lun yn dweud ei bod hi'n debygol iawn fod ei bywyd wedi ei achub gan ei ffôn.

Roedd Lisa Bridgett o Bwllheli wedi teithio gyda'i merch a ffrind ei merch i gyngerdd Ariana Grande yn arena'r ddinas pan ddigwyddodd yr ymosodiad terfysgol, laddodd 22 o bobl.

Ar wefan Facebook, dywedodd ei gŵr, Steve Bridgett, bod ei wraig mewn "hwyl bositif" a'i bod yn "lwcus iawn i fod yn fyw".

Fe gafodd Mrs Bridgett nifer o anafiadau ar ôl cael ei tharo gan shrapnel o'r bom. Collodd fys canol ei llaw chwith, ar ôl cael ei tharo gan nyten aeth wedyn drwy ei ffôn symudol a'i boch cyn taro'i thrwyn.

ffon lisa
Lisa Bridgett/Steve Bridgett/Facebook

'Cymru'n iawn heb Bale'

BBC Camp Lawn

Manceinion: Munud o dawelwch

Twitter

Carfan Cymru

Twitter

Mae rhai enwau amlwg ar goll wrth gwrs - Gareth Bale a Neil Taylor wedi'u gwahardd....

View more on twitter
View more on twitter

Cyhoeddi carfan ymarfer Cymru

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Chris Coleman wedi cyhoeddi carfan ymarfer fydd yn mynd i wersyll hyfforddi ym Mhortiwgal cyn y gêm allweddol yn erbyn Serbia ynn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018.

View more on twitter

Cyn y gynhadledd newyddion...

Cymdeithas Bêl-droed Cymru