a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn

BBC Cymru Fyw

Diolch am eich cwmni drwy gydol y dydd.

Mae'r llif byw ar fin dod i ben, ond byddwn yn ôl am 08:00 bore fory.

Tan hynny, da bo chi.

Y diweddara o Fanceinion ar Newyddion 9

Newyddion 9

Cyfle i hwylio o Fro Morgannwg i Ddyfnaint

Wales Online

Bydd modd teithio o Fro Morgannwg i Ddyfnaint ar long dros yr haf, gan ddechrau'r penwythnos hwn, medd Wales Online.

Bydd rhodlong yr MV Balmoral yn galw ym mhier Penarth am 09:40 ddydd Sadwrn 27 Mai ac yn mynd â theithwyr i Ilfracombe.

Y Balmoral yw banerlong ola'r P&A Campbell White Funnel Fleet, a bydd yn hwylio am 54 diwrnod dros yr haf.

MV Balmoral
Chris Jones

Gorchymun i dalu £339,000 am daflu sbwriel yn anghyfreithlon

BBC Cymru Fyw

Mae perchennog cwmni sgips ym Mlaenau Gwent wedi cael gorchymun i dalu £339,000 wedi iddo gael ei garcharu am waredu sbwriel yn anghyfreithlon.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod cwmni Adrian Lewis wedi gwneud elw o £950,000 drwy daflu gwastraff yn anghyfreithlon.

Ag yntau eisoes wedi ei garcharu am wyth mis, mae gan Mr Lewis, 46 oed, dri mis i dalu'r arian yn ôl neu wynebu pedair blynedd o garchar.

Pob Caerdydd 'mewn undod' â phobl Manceinion

Twitter

Manceinion: Carwyn Jones yn annerch gwylnos

Twitter

Seremoni angladdol i ddathlu bywyd Rhodri Morgan

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyhoeddodd y Cynulliad Cenedlaethol y bydd seremoni angladdol i ddathlu bywyd y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan yn cael ei chynnal am 11.00 ddydd Mercher 31 Mai yn y Senedd ym Mae Caerdydd.

Bydd y seremoni yn cael ei harwain gan Lorraine Barrett, y gweinydd dyneiddiol, ac mae croeso i'r cyhoedd ddod i'r seremoni.

Ar ôl y seremoni angladdol yn y Senedd, cynhelir gwasanaeth claddu yng nghapel y Wenallt, Amlosgfa Thornhill, y diwrnod canlynol, Iau 1 Mehefin am 14.00.

Unwaith eto, mae croeso i bawb ddod.

Rhodri Morgan
Wales News Service

Manceinion: Pobl yn ymgasglu ar gyfer noswyl ym Mae Caerdydd

Twitter

Cyfnodau heulog cyn iddi nosi...

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â rhagolygon y tywydd: "Mi fydd ‘na gyfnodau heulog i’r rhan fwyaf wrth iddi nosi, ag eithrio mannau yn y de-orllewin lle y bydd hi’n fwy cymylog – yna mi fydd y cymylau yma yn lledu ar draws rhannau helaeth o’r wlad dros nos, er bydd ‘na rai cyfnodau cliriach tua’r dwyrain yn ystod yr oriau man.

"Yn noson sych ond mwyn, a’r tymheredd rhwng 8 a 14 gradd celsiws ar ei isaf."

Gallwch gael y diweddara ar ein gwefan dywydd.

Cyhoeddi enw'r dyn sy'n cael ei amau o ymosodiad Manceinion

Twitter

Rhodri Morgan: 'Fe gafodd fywyd bendigedig a mwynhau bob munud'

BBC Wales News

Julie Morgan yn siarad am ei theimladau a'i bywyd gyda Rhodri Morgan yn Siambr y Senedd yn gynharach.

View more on twitter

Cymuned Sikh Manceinion yn gorymdeithio

Twitter

Dymchwel clwb nos yn Abertawe

BBC Cymru Fyw

Mae peiriant anferth wedi dechrau ar y gwaith o ddymchwel yr hyn sydd ar ol o hen glwb nos Oceana yn Abertawe.

Mae'r turiwr yn gallu ymestyn 24 metr i'r awyr a bydd yn dymchwel balconi dwyreiniol cyn mynd i'r afael a'r muriau allanol yn yr wythnosau i ddod.

Y bwriad yw trawsnewid y safle ar Ffordd y Brenin drwy adeiladu swyddfeydd modern yn lle'r hen adeilad.

Oceana
BBC

Ymosodiad Manceinion: 'Plant i gyd yn rhedeg'

Newyddion 9

Mae un fam o Gymru wedi sôn am ei phrofiad ar ôl bod yng nghanol ymosodiad terfysgol ym Manceinion.

Mae 22 o bobl a phlant wedi marw yn dilyn ymosodiad yn Arena Manceinion nos Lun.

Roedd Vicky Pickavance o Fangor a'i merch 12 oed, Sadie yn y cyngerdd gan y gantores Ariana Grande.

Mae 22 o bobl a phlant wedi marw yn dilyn ymosodiad yn Arena Manceinion nos Lun.

Y diweddaraf o Fanceinion ar Y Post Prynhawn

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Y datblygiadau diweddaraf a'r ymateb yn dilyn ymosodiad Manceinion fydd yn cael prif sylw'r Post Prynhawn rhwng 17:00 a 18:00.

Bydd cyfle hefyd i drafod yr argymhellion ar TB a sgwrs gydag arweinydd newydd Cyngor Môn.

Nia Thomas fydd yn y gadair

Manceinion
Reuters

Rhybudd am oedi wedi gwrthdrawiad yn Llanelli

Heddlu Dyfed Powys

Croeso i'r cyhoedd yn seremoni angladdol Rhodri Morgan

Twitter

Gohebydd Newyddion 9 wedi teithio i Fanceinion

Newyddion 9

Bydd Rhodri Llywelyn yn dod â'r diweddaraf am yr ymosodiad ym Manceinion ar fwletin Newyddion 9 am 18:00 ac ar y rhaglen estynedig am 21:00

View more on twitter

Trefniadau 'cadarn' mewn grym ar gyfer Cynghrair y Pencampwyr

BBC Cymru Fyw

Fe fydd unrhyw wersi y mae modd eu dysgu o'r gyflafan ym Manceinion yn cael eu cynnwys yn y trefniadau ar gyfer y rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd, yn ôl Prif Weinidog Cymru.

Yn y Senedd ddydd Mawrth, dywedodd Carwyn Jones fod y trefniadau ar gyfer y digwyddiad ar 3 Mehefin yn "gadarn", ond y byddai "rhagor o gyngor" yn cael ei ystyried a'i roi wrth i baratoadau terfynol gael eu gwneud.

Stadiwm Carwyn
BBC

Manceinion: Profiad mam oedd yno

BBC Radio Cymru

Bu Vanessa Brown o Fwcle ym Manceinion neithiwr, a bu'n son am ei phrofiad ar Radio Cymru yn gynharach heddiw.

Dyma gyfle arall i chi glywed y cyfweliad.

Vanessa Brown o Fwcle yn son am ei phrofiad o ymosodiad Manceinion

Pensiynwr yn marw ar ôl cael ei daro gan gar

Wales Online

Bu farw pensiynwr ar ôl cael ei daro gan gar yr oedd wedi bod yn teithio ynddo'n gynharach, medd Wales Online

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gwent fod Brian Overfield, 80 oed o Abertyleri wedi marw yn dilyn y digwyddiad yng nghanolfan Festival Park yng Nglyn Ebwy ddydd Sul.

"Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn y digwyddiad ddydd Sul, 21 Mai am tua 12:45", meddai'r llefarydd.

Glyn Ebwy
Google

Manceinion: Ambiwlansys o Gymru wedi cynorthwyo

Twitter

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Gogledd Orllewin Lloegr wedi trydar datganiad am y digwyddiad ofnadwy yn y ddinas neithiwr, ac wedi diolch i wasanaethau eraill wnaeth gynnig cymorth ar y noson.

Yn eu plith roedd ambiwlansys o ogledd Cymru.

View more on twitter

Pa newidiadau i drwyddedau tacsis?

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyrraedd carreg filltir wrth atal llifogydd yn Llanelwy

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n dweud y bydd carreg filltir bwysig yn cael ei chyrraedd yr wythnos hon wrth adeiladu cynllun atal llifogydd yn Llanelwy.

Bydd Pont Spring Gardens, a oedd yn rhannol wedi rhwystro llif afon Elwy yn ystod llifogydd dinistriol Tachwedd 2012, yn cael ei disodli gan adeiledd uwch a lletach.

Ddydd Iau 25 Mai bydd bwa’r bont newydd yn cael ei osod ac unwaith bydd y bont newydd yn ei lle bydd yr hen bont yn cael ei dymchwel.

Pont
Cyfoeth Naturiol Cymru

Manceinion: Mwy o ddiogelwch yng Nghaerdydd

Fe ddywed gohebydd BBC Cymru David Grundy bod Arena Motorpoint yng Nghaerdydd wedi cadarnhau y bydd sioeau sy'n cael eu cynnal yno yn mynd ymlaen, ond maen nhw'n gofyn i bobl fydd yn mynd i fod yn barod i oedi oherwydd mwy o wirio diogelwch.

View more on twitter

Coffáu bardd y gadair ddu

BBC Cymru Fyw

Bydd digwyddiad arbennig yn cael ei gynnal ym Mrwsel ddydd Mawrth i goffáu bardd y gadair ddu, Hedd Wyn.

Gan mlynedd i eleni cafodd y bardd, Ellis Humphrey Evans, ei ladd yn y Rhyfel Mawr wedi iddo ymuno fel preifat â'r Royal Welsh Fusiliers, 15th Battalion.

Bydd y digwyddiad, sy'n cael ei gynnal gan Llenyddiaeth Cymru, yn gymysgedd o farddoniaeth a cherddoriaeth ac yn digwydd yn y Passa Porta, sef y Tŷ Rhyngwladol Llenyddiaeth ym Mrwsel.

Hedd Wyn
SNPA

Manceinion: Apêl arall

Twitter

Mae Heddlu Manceinion wedi cyhoeddi apêl arall wedi'r ymosodiad yn Arena'r ddinas neithiwr - y tro hwn am fideo o gamerau ceir pobl oedd yn agos i'r ardal rhwng 20:00 a 23:00.

View more on twitter

Colli Rhodri yn 'ergyd enfawr i fi a'r teulu'

Senedd Fyw

Mae Julie Morgan wedi siarad yn gyhoeddus am y tro cyntaf ers iddi golli ei gŵr, Rhodri Morgan.

Yn Siambr y Senedd ym Mae Caerdydd, disgrifiodd yr "ergyd enfawr" iddi hi a'i theulu o golli ei chymar, gan gyfaddef nad oedd hi eto yn sylweddoli mawredd y golled.

Soniodd am hoffter Rhodri Morgan o'r Cynulliad ond hefyd y pleser a gafodd o'i ddiddordebau newydd wedi gadael y sefydliad.

"Fe gafodd fywyd bendigedig ac fe wnaeth e fwynhau bob munud ohono."

Mae modd darllen rhai o'r teyrngedau ar lif Senedd Fyw.

Julie Morgan
BBC

Canllaw ar-lein ar gyfer Ysbyty Treforys

BBC Cymru Fyw

Ysbyty Treforys yw'r ysbyty cyntaf yng Nghymru i gyflwyno canllaw ar-lein fydd yn galluogi pobl ag anableddau i ddod o hyd i'w ffordd o gwmpas yr adeilad cyn iddyn nhw adael eu cartrefi.

Mae'r canllaw'n darparu gwybodaeth i bobl am bellter y maes parcio o'r prif fynedfa ac ym mhle mae dod o hyd i lifftiau a thoiledau i bobl anabl.

Bwriad Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg yn y pendraw yw ymestyn y gwasanaeth i bob un o'i ysbytai.

Treforys
ABM

Llofruddiaeth Rhyl: Barnwr yn barod i dderbyn dyfarniad mwyafrif

BBC Cymru Fyw

Mae barnwr yn achos llofruddiaeth Mark Mason yn y Rhyl wedi dweud ei fod yn barod i dderbyn dyfarniad mwyafrif gan y rheithgor.

Cafodd Mr Mason ei drywannu ym maes parcio Home Bargains ym mis Hydref 2016.

Mae James Davies, Anthony Baines a Mark Ennis, y tri o Lerpwl, yn gwadu llofruddiaeth ac achosi niwed maleisus i ddau arall. Mae pedwerydd dyn, Jake Melia wedi pledio'n euog i'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Mark Mason
Llun Teulu

Roger Moore wedi marw

Twitter

Bu farw'r actor Roger Moore yn 89 oed. Roedd yn fwyaf enwog am bortreadu James Bond mewn cyfres o ffilmiau a bu'n briod am 15 mlynedd gyda'r gantores o Gymru, Dorothy Squires.

View more on twitter

Rhodri Morgan: 'Gweithred garedig' yn aros yn y cof

Senedd Fyw

Mae'r Ysgrifennydd addysg Kirsty Williams ymhlith y gwleidyddion sydd wedi rhoi teyrnged i'r cyn Brif Weinidog Rhodri Morgan yn Siambr y Cynulliad y prynhawn 'ma.

Soniodd amdano yn ysgrifennu ati hi pan gollodd ei mam ond hefyd yn anfon llythyr at ei thad.

Roedd y weithred garedig wedi cyffwrdd â'r ddau ohonyn nhw ac wedi aros yn ei chof ers hynny.

Mae llif Senedd Fyw yn dilyn y teyrngedau.

Kirsty Williams
BBC

Manceinion: Cynhadledd newyddion

BBC Cymru Fyw

Mae cynhadledd newyddion wedi cael ei chynnal y tu allan i ysbyty ym Manceinion lle mae rhai o'r bobl gafodd eu hanafu neithiwr yn cael triniaeth.

Daeth cadarnhad o enwau dwy ferch a fu farw, sef Saffie Roussos, 8 oed, a Georgina Callender.

manchester
BBC

Manceinion: Rhifyn hirach o Newyddion 9

Newyddion 9

View more on twitter
Manceinion
GOODMAN/LNP/REX/SHUTTERSTOCK

Galw ambiwlans awyr 'wedi i fachgen gael ei daro gan gerbyd'

Daily Post

Cafodd Ambiwlans Awyr ei alw yn dilyn gwrthdrawiad ar ffordd yr A548 ger Mostyn medd y Daily Post.

Mae'r papur yn dweud fod bachgen wedi cael ei daro gan gerbyd.

Cafodd y ffordd ei chau am 20 munud.

gwrthdrawiad
Google Maps

Manceinion: Rhif cyswllt newydd

Twitter

Mae Heddlu Manceinion wedi cyhoeddi rhif pwrpasol i bobl sy'n bryderus am deuluoedd neu berthnasau gafodd eu dal yn yr ymosodiad yn y ddinas neithiwr.

View more on twitter

Manceinion: Baneri ar hanner y mast

Cyngor Sir Ddinbych

Croesawu ymrwymiad gwaredu TB

Undeb Amaethwyr Cymru

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi croesau argymhelliad un o bwyllgorau'r Cynulliad i osod dyddiad ar gyfer pryd y bydd Cymru yn wlad gwbl rydd o TB mewn gwartheg.

Dywedodd y Dr Hazel Wright, Prif Swyddog Polisi'r FUW: "Mae gwledydd eraill, fel Seland Newydd, Iwerddon a Lloegr wedi sefydlu rhaglenni dileu TB, sy'n gosod targedu.. ac mae'r FUW wedi pwysleisio hyn yn y misoedd diwethaf.

"Mae pennu dyddiad...yn rhoi eglurder a ffocws i'r rhaglen ddifodi. Yn bwysicach, mae'n darparu atebolrwydd ac mae'n caniatáu i'r diwydiant fesur a yw'r strategaeth yn gweithio."

Gwartheg
BBC

Manceinion: Gwylnos yng Nghaerdydd

Twitter