a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. May ar ymweliad maniffesto â Chymru
  2. Addo 'partneriaeth' rhwng llywodraethau
  3. Dyn o Fôn yn gwadu achosi marwolaeth nyrs

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw.

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mawrth.

Perchennog wedi elwa o wastraff anghyfreithlon

BBC Cymru Fyw

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod perchennog cwmni sgips o Flaenau Gwent wedi elwa hyd at £950,000 o ganlyniad i waredu gwastraff yn anghyfreithlon.

Mae'r llys yn ystyried achos o enillion drwy drosedd yn erbyn cwmni A Lewis o Nant-y-glo.

Yn 2015 cafodd Adrian Lewis, 46, ei garcharu am wyth mis am dorri rheolau yn ymwneud â gwaredu gwastraff.

Mae disgwyl i'r llys benderfynu fory faint o'r arian bydd yn rhaid i'r cwmni ei dalu yn ôl.

Adrian Lewis
BBC

'Noson fwyn'

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi'n noson fwyn yn ôl Robin Owain Jones.

"Bydd hi’n sych 'efo tipyn o heulwen weddill y pnawn, ond yn troi’n fwy cymylog o’r gorllewin wrth iddi nosi, a'r cymylau yn parhau i ledu ar draws y rhan fwyaf o’r wlad erbyn yr oriau man.

"Yn parhau yn sych dros nos, ac yn teimlo’n fwyn - y tymheredd rhwng 11C a 14C ar ei isaf."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Arweinydd Powys yn penodi cabinet

Cyngor Powys

Mae arweinydd newydd Cyngor Sir Powys, Rosemarie Harris, wedi dweud y bydd ei chabinet newydd yn cynnwys chwech o aelodau Annibynnol a phedwar aelod o'r Ceidwadwyr Cymreig.

"Rwyf wedi penodi tîm gyda chyfuniad o aelodau profiadol, gwybodaeth a syniadau ffres - mae gennym bump o aelodau â phrofiad o'r cabinet a phump sy'n newydd i'r rôl.

"Mae mwy o ferched ar y cabinet nag a fu o'r blaen," meddai'r cynghorydd Harris.

Pencadlys Powys
BBC

Clod i Tipuric wedi tymor llwyddiannus

Twitter

View more on twitter

Steff Evans o'r Scarlets gafodd wobr chwaraewr ifanc y flwyddyn, a Stef Andrews o glwb Aberafan gafodd wobr chwaraewr gorau'r Uwchgynghrair.

Heddlu yn ymchwilio i ladrad ffonau symudol

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn awyddus i holi dyn mewn cysylltiad â lladrad gwerth dros £4000 o iPhones o archfarchnad yng Nghasnewydd.

Cafodd yr offer eu dwyn o storfa'r archfarchnad ar Heol Caerdydd.

Dylai unrhyw â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 gan ddyfynnu'r cofnodrif 203 16/5/17.

heddlu
Heddlu Gwent
Mae'r heddlu yn awyddus i holi'r dyn hwn

Scarlets heb Ball ac Owens

BBC Sport Wales

Mae hyfforddwr y Scarlets Wayne Pivac wedi dweud na fydd bachwr Cymru Ken Owens na chlo Cymru Jake Ball yn ddigon iach i chwarae yn rownd derfynol Y Pro 12 yn erbyn Munster yn Nulyn nos Sadwrn.

Bydd yr asgellwr Steff Evans yn cael gwybod fore Mercher a gaiff o'i gosbi ymhellach ar ôl cael ei ddanfon o'r maes am dacl beryglus yn ystod y fuddugoliaeth dros Leinster nos Wener.

Steffan Evans
Huw Evans Picture Agency
Bydd Evans yn clywed ei ffawd fore Mercher

Heddlu am holi dyn ar ôl ymosodiad

South Wales Guardian

Mae Heddlu De Cymru yn chwilio am ddyn o Bontarddulais maent yn awyddus i'w holi ynglŷn ag ymosodiad, meddai'r South Wales Guardian.

Dywed yr heddlu y dylai unrhyw un â gwybodaeth am Timothy Mark Davies, 34 oed, gysylltu â nhw ar 101 neu'n ddienw ar 0800 555 111.

Davies yw prif weithredwr newydd Merthyr

BBC Cymru Fyw

Cyn hyfforddwr Cymru a'r Scarlets Nigel Davies yw prif weithredwr newydd Pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru, Merthyr.

Gadawodd Davies ei swydd fel hyfforddwr Glyn Ebwy yr wythnos ddiwethaf.

Davies
Huw

Achub ceffyl oedd yn sownd yng Ngheredigion

BBC Wales News

Mae ceffyl wedi ei achub a'i godi 24m i fyny clogwyn ar ôl mynd yn sownd yng Ngheredigion.

Dywedodd RSPCA Cymru y gallai'r anifail wedi bod yn sownd ers wythnos.

Clogwyn
RSPCA

Yr Wyddfa'n 'brysurach na gorsaf Piccadilly'

Daily Post

Mae copa uchaf Cymru yn "brysurach na gorsaf drenau Piccadilly ym Manceinion ar ei waethaf" ar rai penwythnosau, yn ôl adroddiad y Daily Post.

Mae Cymdeithas Eryri wedi codi pryderon am effaith y prysurdeb ar lwybrau a'r amgylchedd, gan annog ymwelwyr i fentro i rai o gopaon eraill y parc.

Wyddfa
Caters News

Y chwaraewyr sy'n gadael y Liberty

Wales Online

Ar wefan WalesOnline mae cadarnhad bod clwb pêl-droed Abertawe yn rhyddhau nifer o chwaraewyr cyn dechrau'r tymor nesaf.

Yn eu plith mae'r golwr Gerhard Tremmel a'r ymosodwr o'r Iseldiroedd, Marvin Emnes.

Emnes
BBC
Daeth Emnes i Stadiwm Liberty gyntaf yn 2010 ar fenthyg o Middlesbrough

Dyn yn gwadu rhan mewn lladrad

BBC Wales News

Mae dyn 47 oed wedi gwadu bod yn rhan o ladrad lle cafodd gwddf dyn ei dorri yng ngogledd Cymru.

Cafodd Imtiaz Ul Haq, 58, anafiadau difrifol yn ystod yr ymosodiad yn ei siop Costcutter yn Queensferry, Sir y Fflint.

Costcutter
BBC

Jones: Y Ceidwadwyr 'cas' wedi dychwelyd

BBC Cymru Fyw

Mae'r blaid Geidwadol "gas" wedi dychwelyd, meddai Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wrth lansio maniffesto Llafur yng Nghymru.

Dywedodd y byddai ASau Ceidwadol yn San Steffan yn "senedd o ddefaid gyda bathodynnau glas".

Mae'r addewidion yn y maniffesto Llafur yn cynnwys £1.5bn yn ychwanegol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus Cymru, a chefnogaeth i forlyn llanw Bae Abertawe.

Carwyn Jones
BBC

Ras 'anoddaf y byd' wedi dechrau yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Mae un o rasys rhedeg anoddaf y byd wedi dechrau yng ngogledd Cymru y bore 'ma.

Dechreuodd ras y Dragon's Back o Gastell Conwy am 07:00, gyda'r cystadleuwyr yn dechrau ar y cwrs 315km i Landeilo.

Mae'r ras yn digwydd dros bum niwrnod, yn cynnwys 15,500 metr o ddringo ar lwybrau mynyddig, ac yn gofyn i redwyr wersylla mewn pebyll am y cyfnod.

Mae disgwyl i lai na hanner o'r 223 ddechreuodd orffen y ras.

Dragon's Back
Guillem Casanova

Rhybudd i gymryd gofal ar lwybr arfordirol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn apelio ar bobl sy'n cerdded eu cŵn i gadw rheolaeth ar eu hanifeiliaid anwes.

Daw'r cyngor ar ôl i ddefaid gael eu hachub oddi ar glogwyni wedi i gŵn fod yn rhedeg ar eu holau.

Mewn achos anffodus arall, roedd rhaid 'nôl corff ci oedd wedi disgyn dros ymyl y clogwyn.

Dywedodd Anthony Richards o'r Awdurdod: "Rydym yn gwybod am o leiaf 10 achos y llynedd o gŵn yn gorfod cael eu hachub oddi ar glogwyni neu'n marw wrth ddisgyn dros ymyl y clogwyn."

Penfro
BBC
Dyw ymylon nifer o glogwyni heb eu diogelu ar Lwybr yr Arfordir

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Uwch Gynghrair Cymru

Sgorio, S4C

Mae gwefan Sgorio yn adrodd mai Jason Oswell oedd seren noson wobrwyo Uwch Gynghrair Cymru.

Oswell gafodd y wobr am y nifer fwyaf o goliau yn y gynghrair, 22, a hefyd prif wobr y noson; Chwaraewr y Tymor.

Oswell
S4C
Jason Oswell, blaenwr Y Drenewydd a gafodd dymor i'w gofio

Rhyddhau protestiwr heb gyhuddiad

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau bod protestiwr gafodd ei arestio wrth i Theresa May gyrraedd digwyddiad yn Wrecsam wedi ei ryddhau heb gyhuddiad.

Cafodd y dyn 25 oed ei arestio wrth i Mrs May gyrraedd digwyddiad i lansio maniffesto.

Theresa May: 'Dim amser i'w wastraffu' ar Brexit

BBC Cymru Fyw

Mae Theresa May wedi mynnu "nad oes amser i'w wastraffu" wrth gyflwyno'r fargen Brexit orau ar ôl yr etholiad.

Fe wnaeth ei sylwadau wrth i'r Ceidwadwyr lansio eu maniffesto yng Nghymru ddydd Llun ar gyfer yr etholiad cyffredinol.

Dywedodd Mrs May fod angen i bleidleiswyr ddewis rhyngddi hi neu Jeremy Corbyn.

May
BBC

Apêl wedi ymosodiad yng Nghaerffili

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio ar ôl i grŵp o ddynion ymosod ar ddyn yng Nghaerffili yn oriau man bore Sul.

Digwyddodd yr ymosodiad ar Heol Caerdydd am tua 01:40 a chafodd y dyn anafiadau i'w wyneb.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101 gan ddefnyddio'r cofnodrif 44 14/05/17.

Heddlu
BBC

Sych a braf ar y cyfan

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd 'efo rhagolygon y tywydd ar gyfer y prynhawn:

"Bydd ambell ddiferyn o law ar fryniau'r gogledd, a disgwyl mwy o gymylau yn y gorllewin, ond ar y cyfan fydd hi'n sych ac eitha' braf weddill y dydd, ac yn cynhesu cryn dipyn - y tymheredd yn debyg o gyrraedd 22C, sy'n 72F."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Rhybudd gan Wylwyr y Glannau

BBC Cymru Fyw

Mae Gwylwyr y Glannau wedi atgoffa pobl i gario'r offer priodol ar ôl i gwpl gael eu hachub neithiwr oddi ar arfordir Pen Llŷn.

Roedd y ddau wedi mynd i bysgota mewn dingi heb radio, fflêr na ffôn symudol.

Oherwydd i'r injan dorri fe fu'r ddau yn ceisio rhwyfo i'r lan am bum awr, cyn i aelod o'r cyhoedd eu gweld a galw am gymorth.

dingi
Gwylwyr y Glannau

Athletwraig o Gymru wedi marw

BBC Camp Lawn

Mae UK Athletics wedi cyhoeddi marwolaeth athletwraig o Gymru wnaeth gystadlu yn y Gemau Olympaidd ddwywaith, Philippa Roles.

Roedd Ms Roles, 39 o Gastell-nedd, wedi cystadlu yn y gystadleuaeth taflu'r ddisgen yn Athen yn 2004 a Beijing yn 2008.

Dywedodd Niels de Vos o UK Athletics: "Mae cydymdeimlad dwys pawb yn UK Athletics gyda theulu a ffrindiau Philippa yn y cyfnod anodd yma."

View more on twitter

Apelio wedi lladrad yng Nghasnewydd

South Wales Argus

Mae'r heddlu yn ymchwilio ar ôl lladrad mewn swyddfa bost yng Nghasnewydd am 09:25 ddydd Llun, meddai'r South Wales Argus. Ni chafodd unrhyw un eu hanafu.

heddlu
BBC

Dyn yn gwadu achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Ynys Môn wedi gwadu achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus neu'n ddiofal, wedi digwyddiad yng Ngwynedd ym mis Medi y llynedd.

Roedd Susan Owen, nyrs 50 oed o ardal Llangefni, yn gyrru ei BMW ar y B4547 yn Y Felinheli pan fu farw.

Yn Llys y Goron Caernarfon, cafodd Barry Slaymaker, oedd yn gyrru fan Volkswagen, ei ryddhau ar fechnïaeth cyn achos llys ym mis Tachwedd.

Ymweliad May: Dyn wedi ei arestio

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ei arestio wrth i'r Prif Weinidog Theresa May ymweld â Wrecsam wrth ymgyrchu cyn yr etholiad cyffredinol.

Mae'r dyn, oedd yn protestio yn erbyn hela, wedi ei arestio ar amheuaeth o aflonyddu'r heddwch.

View more on twitter

A40 wedi ail-agor

Teithio BBC Cymru

Mae ffordd yr A40 wedi ail-agor yn dilyn gwrthdrawiad yn gynharach. Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys bod un o'r gyrwyr oedd yn rhan o'r digwyddiad wedi mynd i'r ysbyty.

Pôl: 'Mwyafrif' yn cefnogi datganoli darlledu

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd am arolwg barn gafodd ei gomisiynu gan Gymdeithas yr Iaith, sy'n awgrymu bod "mwyafrif o bobl Cymru" am weld darlledu yn cael ei ddatganoli.

1,000 o bobl gafodd eu holi yn ôl Golwg360, gyda'r canlyniadau'n dangos bod 52% yn "cefnogi'n gryf" neu'n "tueddu i gefnogi" datganoli'r pwerau.

80 yn wynebu cyhuddiadau o gynllwynio i dwyllo

BBC Cymru Fyw

Mae 80 o bobl wedi ymddangos o flaen Ynadon Cwmbrân ddydd Llun ar gyhuddiadau o gynllwynio i dwyllo cwmnïau yswiriant car.

Honnir bod y diffynyddion wedi cynllwynio i roi ceisiadau ffug am ddamweiniau ceir ac anafiadau.

Mae nifer o'r diffynyddion yn byw yn Sir Caerffili. Bu'n rhaid i rai eraill dderbyn cymorth cyfieithydd Pwyleg yn y llys.

Cafodd y diffynyddion eu rhyddhau ar fechnïaeth a byddant yn ymddangos o flaen Llys y Goron Casnewydd ddiwedd mis Mehefin.

Llys y Goron
BBC

Etholiad 2017: Y ras am Dde Clwyd

BBC Cymru Fyw

Ychydig dros flwyddyn yn ôl roedd y Ceidwadwyr Cymreig yn Llangollen yn etholaeth De Clwyd am benwythnos ar gyfer cynhadledd wanwyn y blaid.

Mae'r blaid yn bwriadu sicrhau presenoldeb mwy parhaol ar ôl yr etholiad ar 8 Mehefin.

Llafur sydd wedi ennill pob etholiad cyffredinol yn Ne Clwyd ers sefydlu'r etholaeth cyn 1997.

Boris Johnson oedd ymgeisydd y Ceidwadwyr yn 1997 ac fe orffennodd yn ail - 13,810 o bleidleisiau y tu ôl i Lafur. Ond yn etholiad 2015, mwyafrif Llafur oedd 2,402.

Llangollen
BBC
Mae etholaeth De Clwyd yn cynnwys tref Llangollen

Galw gwasanaethau brys i ysgol gynradd

Western Telegraph

Dywed y Western Telegraph fod y gwasanaethau brys wedi eu galw i ysgol gynradd yn Noc Penfro.

Roedd adroddiadau fod disgybl wedi dringo i do'r adeilad.

Ail ran o garchar newydd yn agor

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd y bydd rhan arall o garchar newydd HMP Berwyn yn Wrecsam yn agor yn ddiweddarach yn y mis.

Adain Alwen fydd yr ail ran o'r carchar £212m i agor, gan roi lle i 700 o ddynion. Mae disgwyl i'r adain olaf, Adain Ceiriog, agor ym mis Gorffennaf.

Bangor yn penodi rheolwr newydd

May yn ymweld â Chymru wrth lansio maniffesto

BBC Cymru Fyw

Bydd y Ceidwadwyr yn lansio eu maniffesto yng Nghymru ar gyfer ymgyrch yr etholiad cyffredinol ddydd Llun.

Mae disgwyl i Theresa May fynnu "nad oes amser i'w wastraffu" wrth gyflwyno'r fargen Brexit orau ar ôl yr etholiad.

Wrth lansio maniffesto ei phlaid yng Nghymru, fe fydd Mrs May yn dweud bod angen i bleidleiswyr ddewis rhyngddi hi neu Jeremy Corbyn.

May
BBC

Cau ffordd wedi gwrthdrawiad dau gerbyd

Teithio BBC Cymru

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dweud bod gwrthdrawiad wedi digwydd rhwng dau gerbyd ar yr A40 rhwng Penblewin a Redstone Cross. Mae'r ffordd wedi'i chau ar hyn o bryd.

Bale yn gwylio wrth i Real ennill

BBC Sport

Roedd Gareth Bale yn gwylio ei dîm yn sicrhau teitl La Liga yn erbyn Malaga brynhawn ddoe.

Nid oedd y Cymro yng ngharfan Real Madrid wrth iddyn nhw ennill y gynghrair, gan iddo ddioddef anaf yn ddiweddar.

Mae'n bosib y bydd Bale yn ymddangos i Real pan fyddan nhw'n wynebu Juventus yn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr ar 3 Mehefin.

Bale a Ronaldo
Getty Images

'Pryder difrifol' am gytundeb coed dadleuol

BBC Cymru Fyw

Mae cytundeb coed dadleuol Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi achosi "pryder difrifol" yn y diwydiant coedwigaeth, yn ôl cymdeithas.

Testun y cytundeb gwerth £39m oedd gwerthu coed i felin lifio, ond ni chafodd unrhyw gwmni arall y cyfle i gynnig amdano.

Fe wnaeth David Sulman o Gymdeithas Cynnyrch Coedwigoedd y DU feirniadu y cytundeb am "fethu bod yn agored a thryloyw".

Coed
BBC

Anaf Vunipola yn rhoi cyfle i Faletau?

BBC Sport Wales

Mae wythwr y Saracens a Lloegr, Billy Vunipola wedi tynnu 'nôl o daith y Llewod i Seland Newydd yn dilyn anaf i'w ysgwydd.

Mae'n debyg felly mai wythwr Cymru a chefnder Vunipola, Taulupe Faletau fydd yn dechrau'r gemau prawf yn erbyn y Crysau Duon.

Faletau
BBC
Faletau a Vunipola yn cofleidio wedi i Gymru chwarae yn erbyn Lloegr

Diwrnod olaf i gofrestru i bleidleisio

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Dyma'r diwrnod olaf y gallwch chi gofrestru i bleidleisio ar gyfer yr etholiad cyffredinol ar 8 Mehefin.

Roedd Sioned Wyn o'r Comisiwn Etholiadol yn esbonio sut i gofrestru ar y Post Cyntaf y bore 'ma.

Sioned Wyn o'r Comisiwn Etholiadol