a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn yn dechrau am 12.30pm gyda datganiad ar yr ymosodiad ym Manceinion
  2. Teyrngedau i’r cyn Brif Weinidog Rhodri Morgan
  3. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
  4. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  5. Ymgynghoriad ar y diwygiadau arfaethedig i Drwyddedu Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat
  6. Dadl: Presgripsiynau Cymdeithasol

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Siwan Richards

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Bydd Senedd Fyw yn ôl yfory

Dyna ddiwedd y trafodion yn y Siambr am heddiw.

Golwg o'r awyr
BBC

'Manteision iechyd enfawr'

Dywed Caroline Jones bod UKIP yn credu bod "presgripsiynu cymdeithasol, yn enwedig pan ddaw i iechyd meddwl, yn gallu sicrhau manteision iechyd enfawr".

Caroline Jones
BBC

'Anodd i gael gafael ar y dystiolaeth'

Dywed Dai Lloyd bod Plaid Cymru yn cefnogi bwriad y llywodraeth ac yn edrych ymlaen at "fynd i'r afael a'r dystiolaeth o'i effeithlonrwydd, er mor anodd ydyw i gael gafael ar y dystiolaeth".

Dai Lloyd
BBC

Diffiniad y Kings Fund

Mae'r Ceidwadwr Angela Burns yn tynnu sylw at ddiffiniad y Kings Fund o bresgripsiynu cymdeithasol.

Angela Burns
BBC

Dull cenedlaethol o bresgripsiynu cymdeithasol

Mae'r ysgrifennydd iechyd Vaughan Gething yn nodi bod presgripsiynu cymdeithasol yn ddull ymyrraeth pwysig sydd eisoes yn cael ei ddefnyddio ledled Cymru, yn ystyried y blaenoriaethau ar gyfer hyrwyddo presgripsiynu cymdeithasol ymhellach ledled Cymru, ac yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i dreialu dull cenedlaethol o bresgripsiynu cymdeithasol mewn perthynas ag iechyd meddwl.

Vaughan Gething
BBC

Presgripsiynau cymdeithasol

Mae newidiadau wedi bod i agenda heddiw yn dilyn yr ymosodiad ym Manceinion. Yr eitem olaf felly fydd y ddadl ar bresgripsiynau cymdeithasol.

Mwy na 9000 o yrwyr

Ar hyn o bryd mae gan 9000 o yrwyr drwydded i gynnig gwasanaeth tacsi a hurio preifat yng Nghymru. Mae mwy na threian o'r rhain yn gweithio yn ninasoedd Abertawe a Chaerdydd.

View more on twitter

Dyletswydd i sichrau diogelwch y teithwyr a'r gyrrwyr

Yn ystod ei ddatganiad galwodd Ken Skates am "safonau cenedlaethol i dacsis a cherbydau hurio preifat". Dywedodd hefyd ei fod am weld "cwmnïau yn gallu gweithio ar draws yr awdurdodau lleol gwahanol".

Pwysleisiodd fod angen clirdeb o fewn y drefn o drwyddedi gan fod "dyletswydd arno ni i sicrhau diogelwch y teithwyr a'r gyrwyr".

Tacsis yn cynnig 'gwasanaeth holl bwysig'

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates, fod "tacis a cherbydau hurio preifat yn cynnig gwasanaeth holl bwysig yn y cymuned, yn enwedig rhai gwledig."

Ychwanegodd fod "eu cyfraniad nhw hefyd yn fawr gyda'r nos ac yn rhoi hwb anferthol i dwristiaeth".

Ken Skates
BBC

Ymgynghoriad i drwyddedu tacsis

Yr eitem nesaf yn y siambr fydd Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates. Fe fydd yn y sôn am yr ymgynghoriad ar y diwygiadau arfaethedig i drwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat

Tacsi
BBC

Datganiad Busnes

Mae Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt yn gwneud y datganiad busnes gan amlinellu amserlen y cynulliad dros yr wythnosau i ddod.

Jane Hutt AC
BBC

Ymrwymiad lawn i Wylfa Newydd

Dywedodd y prif weinidog wrth Nathan Gill AC fod ei ymrwymiad i Wylfa Newydd yn 100%.

Wylfa Newydd
HORIZON NUCLEAR POWER

UKIP yn cydymdeimlo â dioddefwyr yr ymosodiad

Defnyddiodd Arweinydd UKIP Neil Hamilton ei amser yn sesiwn holi'r prif weinidog i estyn ei gydymdeimlad e, aelodau ei blaid yn y siambr ac ar draws y wlad i ddioddefwyr yr ymosodiad ym Manceinion.

Dywedodd taw'r ffordd orau o ddelio â gwahaniaeth barn yw "trwy drafod yn hytrach na defnyddio'r bom neu fwledi".

Rhaid 'sefyll yn gryf yn erbyn gweithredoedd aflan'

Galwodd Arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies ar i bobl "sefyll yn gryf yn erbyn gweithredoedd aflan" wrth drafod y digwyddiad terfysgol yn Manceinion.

"Rydym yn sefyll ysgwydd yn ysgwydd gyda phobl Manceinion ac ni chawn ni'n gorchfygu gan y fath erchyllterau," dywedodd wrth annerch y siambr.

Diolch i'r gwasanaethau cyhoeddus ym Manceinion

Estynnodd Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru, ei chydymdeimlad â'r rheini a gafodd eu heffeithio gan y digwyddiadau erchyll yn Manceinion gan ddweud "na fydd terfysgwyr yn rhannu ein gymunedau". Talodd deyrngedau hefyd i'r gweithwyr o'r gwasanaethau cyhoeddus a fu'n ymateb i'r digwyddiad.

Erfynnodd y prif weinidog ar i bawb gofio nad oedd pwy bynnag a oedd yn gyfrifol yn gweithredu ar ran cymuned gyfan.

Wrth drafod digwyddiadau mawr yn y brif ddinas pwysleisiodd y prif weindiog eu bod yn gweithio'n agos iawn gyda'r heddlu i sicrhau fod y diogelwch o'r radd flaenaf.

Manceinion
BBC

Cwestiynau i'r prif weinidog

Mae'r Prif Weinidog yn ateb cwestiynau'r aelodau. Daw'r cwestiwn cyntaf wrth Paul Davies, AC i'r Ceidwadwyr ym Mhreseli Penfro. Mae e am wybod beth yw cynlluniau Llywodraeth Cymru i wella gwasanaethau iechyd yn Sir Benfro dros y flwyddyn nesaf.

Colli Rhodri yn 'ergyd enfawr i fi a'r teulu'

Roedd cymeradwyaeth gynnes yn y siambr i Julie Morgan ar ôl iddi dalu teyrnged i'w chyn ŵr Rhodri Morgan. Dyma'r tro cyntaf iddi siarad yn gyhoeddus ers iddo farw yn sydyn yr wythnos ddiwethaf.

Disgrifiodd yr "ergyd enfawr" iddi hi a'i theulu o golli ei chymar gan gyfaddef nad oedd hi eto yn sylweddoli mawredd y golled.

Soniodd am hoffter Rhodri Morgan o'r cynulliad ond hefyd y pleser a gafodd o'i ddiddordebau newydd wedi gadael y sefydliad.

"Fe gafodd fywyd bendigedig ac fe wnaeth e fwynhau bob munud ohono."

Julie Morgan
BBC

'Perthynas hyfryd' rhwng y llywydd a'r prif weinidog

Diolchodd y cyn Lywydd Dafydd Elis Thomas i Julie Morgan AC am fod yn bresennol yn y siambr fel bod yr aelodau yn gallu ei hannerch yn bersonnol wrth dalu eu teyrngedau.

Disgrifiodd y "berthynas hyfryd" rhyngddo yntau fel llywydd a Rhodri Morgan y prif weinidog am gyfnod o ddeng mlynedd.

"Pleser pur oedd cydweithio gydag e," dywedodd.

"Roedd Rhodri yn deall cyfansoddiad, roedd ym mer ei esgyrn. Roedd yn deall yr egwyddorion o wahaniaethu rhwng llywodraeth a'r cynulliad."

Dafydd Elis Thomas
BBC

Gwacter wrth ganfasio yng ngorllewin Caerdydd

Bu Mark Drakeford yn sôn am y gwacter wrth ganfasio yng ngorllewin Caerdydd dros y dyddiau diwethaf heb ei gyfaill a'i gydweithiwr.

"Mae wedi bod yn llawn dagrau a chwerthin wrth i gartref ar ôl cartref adrodd eu hanesion nhw am Rhodri Morgan."

Cofiodd yn annwyl am ymgyrchu gyda Rhodri Morgan. Byddai'n aml yn diflannu mewn i dŷ ar wahoddiad y perchennog ac i'w ddarganfod beth amser yn ddiweddarach wedi setlo ogwmpas bwrdd y gegin gyda phaned a chacen.

Dyn ei gymuned oedd Rhodri Morgan ac esboniodd Mr Drakeford pa beth bynnag oedd y galw cenedlaethol, "ble bynnag oedd ei angen yn lleol, roedd Rhodri yno".

Mark Drakeford a Rhodri Morgan
Mark Drakeford
Mark Drakeford a Rhodri Morgan

'Gweithred garedig' wedi aros yn y cof

Wrth siarad ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol, roedd Kirsty Williams yn llawn emosiwn wrth gofio Rhodri Morgan. Soniodd amdano yn ysgrifennu ati hi pan gollodd ei mam ond hefyd yn anfon llythyr at ei thad. Roedd y weithred garedig wedi cyffwrdd â'r ddau ohonyn nhw ac wedi aros yn ei chof ers hynny.

Kirsty Williams
BBC

Pleser yw 'cael cerdded yn ei gysgod'

Er nad oedden nhw'n rhannu'r un daliadau gwleidyddol, talodd Neil Hamilton, Arweinydd UKIP, deyrnged i waith diflino Rhodri Morgan. Dywedodd ei bod hi'n "bleser cael cerdded yn ei gysgod".

Byddai Cymru yn 'wlad wahanol' heb Rhodri Morgan

Disgrifiodd Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru, Rhodri Morgan fel "real cymeriad" a pherson "caredig, cynnes a doniol."

Dywedodd na fyddai Cymru yr un wlad heb gyfraniad a chymeriad Rhodri Morgan.

Leanne Wood
BBC

Rhodri Morgan yn 'ffrind gwleidyddol'

Talodd Andrew RT Davies, arweinwyr y Ceidwadwyr, deyrnged i'w "ffrind gwleidyddol" Rhodri Morgan a fu farw'r wythnos ddiwethaf.

Soniodd Mr Davies am ddawn anhygoel y cyn brif weinidog i wneud i bobl deimlo'n gyfforddus yn ei gwmni. Fe gafodd ei wraig brofiod uniongyrchol o hyn wrth iddi sgwrsio ag e mewn cinio swyddogol gan fwynhau ei gwmni hawddgar. Er mor ansicr yr oedd hi ar ddechrau'r noson, fe lwyddodd Rhodri Morgan gyda'i sgwrs fywiog a'i ddiddordeb ynddi, i'w gwneud i deimlo yn gyfforddus iawn.

Andrew RT Davies
BBC

Y prif weinidog yn talu teyrnged i Rhodri Morgan

Fe agorodd y prif weinidog y teyrngedau i gyn Brif Weinidog Cymru Rhodri Morgan gan estyn ei gydymdeimlad dwys i Julie Morgan AC, ei wraig, a'r teulu.

Rhoddodd deyrnged deimladwy i'w gyd-weithiwr a chyfaill gan hel atgofion melys o'r "ffigwr tadol" a fu'n gymaint o ddylanwad ar ei yrfa.

Adroddodd y stori am Rhodri yn mynnu ei fod yn ei alw yn "ti" a pha mor anodd oedd hynny iddo cymaint oedd ei barch at y gwleidydd a oedd o'r un genhedlaeth a'i dad. Ond mynnu wnaeth Rhodri Morgan, cymaint oedd ei agosatrwydd ato.

Wrth gloi'r deyrnged dywedodd Carwyn Jones er ein bod wedi colli Rhodri, "mae ei enw wedi ei ysgrifennu yn ein hanes".

Teyrngedau i gyn Brif Weinidog Cymru Rhodri Morgan

Mae'r ACau yn talu teyrngedau i'r cyn Brif Weindiog a fu farw'r wythnos ddiwethaf yn 77 oed.

Rhodri Morgan
BBC

Munud o dawelwch

Mae munud o dawelwch yn y siambr er mwyn cofio'r rhai a laddwyd ac a anafwyd yn ymosodiad terfysgol Manceinion.

Munud o dawelwch
BBC

Talu teyrnged i'r dioddefwyr ym Manceinion

Fe ddisgrifiodd y llywydd yr ymosodiad terfygol yn Arena Manceinion fel "digwyddiad erchyll" wrth dalu teyrnged i'r rhai a laddwyd ac a anafwyd yn yr arena.

Croeso i Senedd Fyw

Bydd y Sesiwn Lawn yn cychwyn gyda datganiad ar yr ymosodiad yn Arena Manceinion.

Senedd
BBC