a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Teyrngedau i gyn Brif Weinidog Cymru Rhodri Morgan
  2. Cynllun miliwn o siaradwyr Cymraeg: 'Diffyg eglurder'
  3. Gwrthod talu trwydded deledu dros bwerau darlledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heno.

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory.

Tywydd 'fory a'r dyddiau nesaf

Tywydd, BBC Cymru

"Mi fydd hi'n noson glir heno felly'n ddigon rhynllyd dros nos," meddai Rhian Haf.

"Ond mae disgwyl diwrnod sych arall i raddau fory, rhai cawodydd yn ystod y p'nawn ac ambell gawod drom yn nwyrain y wlad.

"Mae disgwyl rhai cawodydd eto dydd Sadwrn, ond fe fydd hi'n sych ar y cyfan ddydd Sul ac yn gynhesach - mi gawn ni ddigon o gyfnodau heulog drwy'r penwythnos."

Mwy ar y wefan dywydd

Heddlu yn arestio tri yn Llanelli

Heddlu Dyfed Powys

Mae Dyfed-Powys wedi arestio tri dyn yn Llanelli ar amheuaeth o fod a gwn yn eu meddiant gyda'r bwriad o achosi niwed neu greu ofn.

Roedd Heol Murray yng nghanol y dref wedi cau am gyfnod yn dilyn y digwyddiad.

heddlu
BBC

Criced: Van der Gugten a Bragg yng ngharfan Morgannwg

Rheithgor yn methu penderfynu

BBC Cymru Fyw

Mae rheithgor yn Llys y Goron Caernarfon wedi methu a dod i benderfyniad yn achos dyn 67 oed o Fae Colwyn sydd wedi ei gyhuddo o ymosod yn rhywiol ar ferch yn ei harddegau.

Dywedodd y barnwr Niclas Parry y bydd Gwasanaeth Erlyn y Goron yn gorfod penderfynu a fydd angen achos newydd yn erbyn Colin Leonard Cureton.

Llys
BBC

Llongyfarchiadau Mr & Mrs Phillips!

Twitter

Côr blimey!

Golwg 360

Yn ôl Golwg 360 mae'r Cynulliad wedi ffurfio côr i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018, gydag Aelodau Cynulliad a staff y sefydliad yn rhan ohono.

Mae’n debyg mai syniad Y Llywydd, Elin Jones, oedd dechrau’r côr ac mae disgwyl i ymarferion ddechrau’r wythnos nesaf meddai Golwg.

Ymwelydd annisgwyl!

Hwn o dudalen Facebook, Nia a Peredur Williams o Fangor, ac ymwelydd annisgwyl ar achlysur eu priodas.

"Dyma'r sgwrs ar ôl mynd nôl i'r ysgol gyda dosbarth Cymraeg ail iaith.

"Llun da o ti yn papur, Miss.

"Diolch yn fawr.

"Who was that man with the massive afro? Is he your dad?

"Rhodri Morgan, PRIF WEINIDOG Cymru!

"Oh, didn't even know we had one....!"

Rhodri Morgan
Nia Williams

Llewod i roi prawf ffitrwydd i Owens

Twitter

Rhodri Morgan: Teyrnged y Gymdeithas Dyneiddwyr

Blog

Mae Cymdeithas Dyneiddwyr Prydain ymysg y sefydliadau sy'n rhoi teyrnged i gyn brifweinidog Cymru, Rhodri Morgan, fu farw neithiwr.

Roedd yn gefnogwr brwd i'r mudiad meddai'r gymdeithas ar eu gwefan ac yn un o'u noddwyr.

Dechrau ar gymal arall o ffordd gyswllt ym Môn

Cyngor Ynys Môn

Bydd y gwaith adeiladu ar y rhan ddiweddaraf o ffordd gyswllt newydd Llangefni yn dechrau ddydd Llun 22 Mai.

Bydd yn cynnwys cylchfan newydd ar yr A5114 ar gyrion y dref gyda rhan o'r ffordd i'w chysylltu â Stad Ddiwydiannol Llangefni.

Dywed Cyngor Ynys Môn y bydd y ffordd gyswllt yn helpu i sicrhau budd economaidd sylweddol ar gyfer Llangefni ac Ynys Môn, gan gysylltu campws Pencraig Grŵp Llandrillo Menai â’r A5114.

Terry i Abertawe?

Twitter

Dyn 92 oed yn euog o droseddau rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 92 oed o Abertyleri wedi ei gael yn euog o ddefnyddio ystafelloedd sgwrsio ar y we i geisio denu merched ifanc i gymryd rhan mewn gweithredoedd rhyw.

Roedd Ivor Gifford wedi anfon negeseuon o natur rywiol i broffil ffug gan rywun oedd yn smalio eu bod yn ferched ifanc 11 a 12 oed.

Yn ogystal ag ensyniadau rhywiol, roedd wedi anfon lluniau o'i hun yn noeth, a hefyd wedi trefnu i gwrdd â'r 'merched' yng Nghaerdydd.

Bydd Gifford yn cael ei ddedfrydu ar 2 Mehefin.

Llys
BBC

Haul yn tywynnu ar faes Eisteddfod yr Urdd

Twitter

Penodi arweinydd newydd ar Gyngor Gwynedd

Cyngor Gwynedd

Mae’r Cynghorydd Dyfrig Siencyn wedi ei ethol yn arweinydd newydd ar Gyngor Gwynedd. Fe’i etholwyd yng nghyfarfod cyntaf y cyngor llawn yn dilyn yr etholiadau lleol diweddar.

Yn Gynghorydd Gwynedd dros ward Gogledd Dolgellau, mae’r Cynghorydd Siencyn wedi bod yn ddirprwy arweinydd y Cyngor ers 2014.

Yn ystod cyfarfod y Cyngor llawn, dywedodd y Cynghorydd Siencyn y bydd yn penodi’r Cynghorydd Mair Rowlands yn ddirprwy arweinydd.

Golwg ar brif wobrau Eisteddfod yr Urdd

Golwg 360

Mae gan Golwg360 erthygl sy'n rhoi cip olwg ar ddyluniad y gadair a'r goron yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Dau grefftwr lleol sydd wedi eu creu, ac mae'r ddau wedi dwyn ysbrydoliaeth o ardal Pen-y-bont ar Ogwr Taf Elai.

Osian Roberts o Roshirwaun ger Aberdaron yn wreiddiol sy'n gyfrifol am y gadair, a'r artist Iolo Edger sy’n gyfrifol am greu'r goron.

Un yn y ras i arwain Cyngor Sir Penfro

Cyngor Sir Penfro

Mae'n ymddangos mai'r Cynghorydd David Simpson fydd arweinydd newydd Cyngor Sir Penfro, wedi i'r cyn arweinydd Jamie Adams dynnu allan o'r ras yn gynharach heddiw.

Roedd disgwyl i'r arweinydd gael ei ddewis yng nghyfarfod llawn y cyngor ddydd Iau nesaf, ond gyda dim ond un ymgeisydd yn weddill, mae'n debygol mai Mr Simpson fydd yn cael ei ddewis bellach.

Nid yw'n aelod o grŵp unrhyw blaid yn y cyngor, ond roedd wedi derbyn cefnogaeth yr aelodau Llafur, Ceidwadol a Democratiaid Rhyddfrydol yn ei ymgais i gael ei ddewis yn arweinydd.

Heddlu yn ymchwilio i farwolaethau babanod

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu yn ymchwilio yn sgil nifer o farwolaethau babanod mewn ysbyty yng Nghaer.

Mae nifer o wragedd sy'n byw ar ochr Cymru o'r ffin yn rhoi genedigaeth yn Ysbyty Duges Caer.

Dywed yr heddlu eu bod yn ymchwilio i'r cyfnod rhwng Mehefin 2015 a 2016.

Cyfle i roi teyrnged yn y Senedd

Twitter

'Cymylog mewn mannau'

Tywydd, BBC Cymru

Er iddi fod yn fore sych gyda chyfnodau heulog i rannau helaeth o’r wlad "bydd yn troi'n fwy cymylog mewn mannau yn ystod y p'nawn, efo ambell gawod drom yn debygol yn y de orllewin," meddai Robin Owain Jones.

"Y tymheredd yn 16C ar ei uchaf."

Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach.

Radio Cymru yn denu mwy o wrandawyr

BBC Cymru Fyw

Mae mwy o bobl wedi gwrando ar Radio Cymru yn ystod chwarter cynta’ flwyddyn, yn ôl y ffigyrau diweddara'.

Mae cwmni Radar, sy'n mesur lefelau gwrando, yn dweud bod 119,000 o wrandawyr Radio Cymru yn wythnosol, cynnydd o 5,000 ers y chwarter cynt, a 7,000 yn fwy na'r un cyfnod y llynedd.

Roedd 373,000 yn gwrando ar BBC Radio Wales bob wythnos hefyd, sydd 2,000 yn is na'r chwarter blaenorol.

radio
BBC

Prifysgol yn penodi Canghellor newydd

Prifysgol Aberystwyth

Mae’r Gwir Anrhydeddus Arglwydd Thomas o Gwmgiedd wedi ei benodi yn Ganghellor nesaf Prifysgol Aberystwyth.

Bydd swyddogaeth yr Arglwydd Thomas yn dechrau ym mis Ionawr 2018 ac fe fydd yn olynu’r Canghellor presennol Syr Emyr Jones Parry sy'n dod i ddiwedd ei gyfnod ym mis Rhagfyr 2017 ar ôl deng mlynedd o wasanaeth.

Ar hyn o bryd, mae’r Arglwydd Thomas yn Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, ac yn Llywydd Llysoedd Cymru a Lloegr, ond bydd yn ymddeol o'r farnwriaeth ar 1 Hydref 2017.

Arglwydd Thomas
|Prifysgol Aberystwyth

Ergyd arall i'r Scarlets

Twitter

Teithwyr yn cael gorchymyn i adael safle

The Leader

Yn ôl yr Evening Leader mae'r heddlu a beilïaid ar fin gorfodi teithwyr i adael Parc Gwledig Brychdyn yn Sir y Fflint.

Fe wnaeth y teithwyr gyrraedd y safle nos Fawrth a chafodd gwaharddeb llys ei chyflwyno ddydd Mercher yn gorchymyn iddynt adael.

Cyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd

Urdd Gobaith Cymru

Achos llofruddiaeth: Rheithgor yn ystyried

BBC Cymru Fyw

Mae'r rheithgor wedi cael ei anfon i ystyried eu dyfarniad yn achos tri dyn sydd wedi eu cyhuddo o lofruddiaeth yn y Rhyl.

Bu farw Mark Mason, 48, ar ôl cael ei drywanu ym maes parcio siop ar 27 Hydref. Mae James Davies, 20, Anthony Baines, 30, a Mark Ennis, 30, o Lerpwl, oll yn gwadu llofruddiaeth ac o anafu maleisus gyda bwriad.

Mae Jake Melia, 21, hefyd o Lerpwl, wedi cyfaddef i'r holl gyhuddiadau.

Wyddgrug
BBC

Penodi arweinydd newydd i Gyngor Conwy

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd fod y Cynghorydd Gareth Jones wedi ei ethol yn arweinydd newydd Cyngor Conwy.

Roedd dau yn y ras - y cyn arweinydd Goronwy Edwards oedd y hefyd yn ymgeisio am y swydd ond mewn pleidlais agos fe ddaeth Gareth Jones i'r brig.

Arweinydd benywaidd cyntaf i Gyngor Powys

Cyngor Powys

Mae Rosemarie Harris o'r grŵp annibynnol wedi ei hethol yn arweinydd Cyngor Sir Powys.

Fe fydd yn olynu Barry Thomas a hi fydd arweinydd benywaidd cyntaf y sir.

Powys
BBC

Dafydd Elis-Thomas yn cloriannu cyfraniad Rhodri Morgan

Twitter

Rhodri Morgan yn 'arbenigwr ar chwaraeon' hefyd

Twitter

Mae teyrngedau ar y cyfryngau cymdeithasol i ddiddordeb mawr Rhodri Morgan mewn chwaraeon.

View more on twitter
View more on twitter

Agor llyfr cydymdeimlad yn y Senedd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi agor llyfr cydymdeimlad yn y Senedd ym Mae Caerdydd ac yn swyddfa'r Cynulliad ym Mae Colwyn.

Fel arwydd o barch, mae pob baner ar draws ystâd y Cynulliad wedi ei hanner-gostwng.

Bydd Aelodau'r Cynulliad, staff ac ymwelwyr yn cymryd rhan mewn munud o dawelwch yn y Senedd am 12.30.

Amddiffynnwr yn troi'n Sant

Chwaraeon BBC Cymru

Mae pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru, Y Seintiau Newydd, wedi arwyddo cyn amddiffynnwr Wrecsam Blaine Hudson.

Cafodd Hudson, 25 ei ryddhau o lyfrau Caer yn gynharach y mis hwn.

Blane
Getty Images

Rhoi casgliad ffotograffydd 'dylanwadol' i Amgueddfa Cymru

Amgueddfa Cymru

Mae casgliad o ffotograffau "un o ffotograffwyr dogfennol mwyaf dylanwadol Prydain" wedi ei roi i Amgueddfa Cymru.

Mae David Hurn yn aelod o asiantaeth ffotograffiaeth Magnum ac wedi rhoi dros 2,000 o'i luniau i'r Amgueddfa. Bydd detholiad ar ddangos yn amgueddfa Caerdydd o 30 Medi 2017 ymlaen.

Golygfa o Ddinbych-y-Pysgod
David Hurn
Llun David Hurn o Ddinbych-y-Pysgod

Rhodri Morgan yn 'gyfaill i'r Alban'

Twitter

Un ymysg y cannoedd o deyrngedau sydd wedi eu rhoi i Rhodri Morgan y bore ma oedd hon gan Alex Salmond o'r SNP.

View more on twitter

Andrew R.T. Davies: Rhodri Morgan yn 'gawr gwleidyddiaeth'

Ceidwadwyr Cymreig

Yn dilyn y newyddion am farwolaeth Rhodri Morgan, dywedodd Andrew R.T. Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig ei fod yn gawr gwleidyddiaeth ddatganoledig yng Nghymru oedd wedi chwarae rhan hynod o bwysig wrth sefydlogi'r Cynulliad Cenedlaethol yn ei flynyddoedd cynnar.

Er nad oedd y ddau wedi gweld "llygad yn llygad yn wleidyddol, does dim dwywaith ei fod yn cael ei ystyried gyda'r parch mwyaf ar draws y sbectrwm gwleidyddol", meddai.

Ychwanegodd fod Mr Morgan yn un o "wir gymeriadau bywyd", ac fe fydd pawb oedd yn ei adnabod yn ei golli.

Ar Taro'r Post heddiw....

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Baneri ar hanner y mast yn y Senedd

Twitter

Clip: Ieuan Wyn Jones yn cofio Rhodri Morgan

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Ieuan Wyn Jones yn cofio Rhodri Morgan ar raglen Post Cyntaf, Radio Cymru bore 'ma.

Bu'r ddau yn cydweithio fel Prif Weinidog a Dirprwy Brif Weinidog mewn clymblaid rhwng y blaid Lafur a Phlaid Cymru yn 2007.

Fe gydweithiodd y 2 mewn llywodraeth

Chwilio am ddylunydd coron Eisteddfod

BBC Cymru Fyw

Mae Prifysgol Caerdydd yn chwilio am grefftwr i ddylunio a chreu goron yr Eisteddfod Genedlaethol yn y brifddinas y flwyddyn nesaf.

Y brifysgol sy'n noddi'r broses a nhw felly fydd yn dewis yr ymgeisydd buddugol.

Maent yn dweud eu bod eisiau hyd at dri myfyriwr i gydweithio gyda'r unigolyn yn ystod y broses o ddylunio a chreu, a bod angen i'r goron adlewyrchu gwerthoedd y brifysgol ac "yn enwedig ethos cynaliadwy ac arloesol Caerdydd a'r cyffiniau".

Canolfan Mileniwm
BBC