a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw.

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fory am 08:00.

Codi gwaharddiad ar adar

BBC Cymru Fyw

Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, y bydd y gwaharddiad dros dro ar grynhoi rhywogaethau penodol o adar yng Nghymru yn cael ei godi, a hynny o 15 Mai  

Euog o droseddau rhyw

Daily Post

Mae cogydd 31 oed o Gaergybi wedi pledio'n euog i dri chyhuddiad o feithrin merch dan oed ar at ddibenion rhyw, meddai'r Daily Post. 

Mae Neil William Evans, cogydd gyda chwmni llongau Stena Line, wedi ei atal o'i waith tra'n aros ei ddedfryd ar 30 Mai. 

Ateb y Galw: Betsan Llwyd

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Sut wnaeth Dewi Pws ymateb i Betsan Llwyd pan ddywedodd ei bod yn arfer ei ffansïo? 

Betsan Llwyd, cyfarwyddwr artistig Theatr Bara Caws, sy'n Ateb y Galw yn adran Gylchgrawn BBC Cymru Fyw yr wythnos hon.   

Betsan Llwyd
BBC

Damwain angheuol

Heddlu Dyfed Powys

Dywed Heddlu Dyfed-Powys fod gyrrwr wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd ym Mhentresais rhwng Rhydargaeau ac Alltwalis yn Sir Gaerfyrddin. 

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A485 rhwng car a lori tua 15:15.  

Cais i weddnewid hen gampws

South Wales Argus

Byddai adeilad eiconig ar hen gampws Caerllion yn sir Fynwy yn cael ei gadw a'i drawsnewid yn fflatiau pe bai cais cynllunio gan Brifysgol De Cymru yn cael ei gymeradwyo, meddai'r South Wales Argus.

Bwriad y brifysgol yw codi 264 o dai newydd ar safle'r cyn gampws, gyda rhai o'r adeiladau presennol yn cael eu dymchwel.   

Caerllion
bbc

Croesawu penodiad S4C

BBC Cymru Fyw

Mae TAC, y corff sy'n cynrychioli cwmnïau cynhyrchu annibynnol yng Nghymru, wedi croesawu penodiad Owen Evans yn Brif Weithredwr ar S4C

Dywedodd Iestyn Garlick, Cadeirydd TAC: "Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gydweithio â Mr Evans, a pharhau i ddatblygu'r berthynas gref rhwng S4C a'r cwmnïau cynhyrchu annibynnol ledled Cymru." 

Ychwanegodd ei fod yn diolch i'r prif weithredwr presennol Ian Jones "am ei holl waith caled, yn enwedig drwy feithrin delwedd mwy cadarnhaol ac uwch ei phroffil o S4C ar lefel uchaf sefydliadau cyhoeddus a phreifat."

Owen Evans
S4C

Yr Urdd yn amddiffyn Rhaglen yr Eisteddfod

Golwg 360

Mae gwefan Golwg 360 yn adrodd bod yr Urdd wedi amddiffyn eu penderfyniad i gyhoeddi llyfryn ‘Rhaglen Swyddogol’ mwy na’r arfer ar gyfer Eisteddfod yr Urdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr eleni.  

Mae'r rhaglen wedi derbyn tipyn o sylw ar y cyfryngau cymdeithasol, ac yn ôl yr Urdd mae’r rhaglen newydd tipyn yn fwy gan ei fod yn cynnwys mwy o wybodaeth na’r arfer ac maen nhw wedi croesawu’r newidiadau fel “datblygiad cyffrous.”  

Rhaglen y dydd
BBC

Dyn 92 oed yn gwadu troseddau rhyw

BBC Cymru Fyw

Yn Llys y Goron Casnewydd, mae dyn 92 oed o Abertyleri wedi gwadu tri chyhuddiad o geisio meithrin plentyn ar gyfer dibenion rhyw. 

Clywodd y llys honiadau bod Ivor Gifford wedi smalio ei fod yn 21 oed ar wefan sgwrsio er mwyn annog plentyn dan 13 oed i gael perthynas rhywiol. 

Llys, Casnewydd
BBC

S4C yn penodi prif weithredwr

BBC Cymru Fyw

Mae S4C wedi penodi Owen Evans yn Brif Weithredwr i olynu Ian Jones.

Mae Mr Evans yn Ddirprwy Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru, gyda chyfrifoldeb am Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus. 

Bu'n aelod o Fwrdd yr Iaith Gymraeg rhwng 2005 a 2010.

Bydd yn cymryd drosodd fel Prif Weithredwr ar 1 Hydref 2017.

OwenEvans
S4C

A485 wedi cau yn Sir Gaerfyrddin

Twitter

Geraint yn ôl ar ei feic

Twitter

Er ei bod hi'n ddiwrnod o orffwys i'r cystadleuwyr yn ras feicio'r Giro D'Italia, mae Geraint Thomas wedi bod ar ei feic heddiw yn ymarfer.

Mae gobeithion Thomas o ennill y ras yn brin wedi iddo fod mewn damwain ddadleuol ddoe pan achoswyd damwain gan feic modur plismon.

View more on twitter

Rhestr fer rheolwr y tymor yng Nghymru

Sgorio, S4C

Leanne Wood 'wedi cymryd cyffuriau' pan oedd yn fyfyriwr

BBC Wales News

Mewn cyfweliad ar raglen Victoria Derbyshire ar deledu BBC, mae arweinydd Plaid Cymru wedi dweud ei bod wedi cymryd cyffuriau pan oedd yn fyfyriwr.

Bu'n siarad am ystod eang o bynciau, a dywedodd hefyd na fyddai'n rhoi'r gorau i fod yn arweinydd beth bynnag fo canlyniadau ei phlaid yn yr Etholiad Cyffredinol gan fod Cymru Annibynnol yn brosiect tymor hir iddi hi.

derbyshire a wood
BBC

Cyngor doeth

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ydy, mae'r adeg yna o'r flwyddyn wedi cyrraedd pan mae miloedd o ddisgyblion ysgol Cymru yn pori drwy eu nodiadau wrth iddyn nhw baratoi at yr arholiadau Safon Uwch a TGAU.

Gofynnodd Cymru Fyw i dri myfyriwr sy'n sefyll arholiadau eleni sut y bydden nhw yn ymdopi wrth adolygu. 

Mirain Dafydd
BBC

Carcharu dyn am frathu heddwas

BBC Cymru Fyw

Mae dyn oedd yn gaeth i gyffur Sbeis wedi ei garcharu am 20 mis am frathu heddwas yn Abertawe.

Fe wnaeth Leroy Parry, 24 oed o ardal Waunarlwydd, frathu PC Gareth Phillips am bron i funud yn y digwyddiad ym mis Ebrill.

Clywodd Llys y Goron Abertawe ei bod wedi cymryd saith heddwas i'w rwystro.

parry a brathiad
Heddlu De Cymru

Cyfle am yrfa newydd?

Cyngor Sir Ddinbych

Mae pobl sy’n mwynhau chwaraeon antur yn cael cyfle i ddechrau gyrfa newydd yn y maes.

Mae cyfle unigryw yn cael ei gynnig i gynyddu nifer yr hyfforddwyr chwaraeon awyr agored sydd ar gael yn Nyffryn Dyfrdwy yn Sir Ddinbych i ateb y galw cynyddol.

Mae Cyngor Sir Ddinbych a Chadwyn Clwyd yn cyfrannu cyllid at ddarparu sesiynau hyfforddi â chymhorthdal mewn chwaraeon padlo, rafftio glastwr a chyrsiau cymorth cyntaf. 

bodyboating
Cyngor Sir Ddinbych

Carchar ar ôl saethu ei hun

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 33 oed o Fwcle Sir y Fflint wnaeth saethu ei hun yn ei droed gyda gwn dwy faril wedi cael ei garcharu am 40 mis. 

Clywodd y llys fod Mark Hughes yn cadw'r gwn, y math sy'n cael ei ddefnyddio gan droseddwyr proffesiynol, ar gyfer rhywun arall. 

Roedd yn llys yn derbyn i'r gwn gael ei danio ar ddamwain a bod Hughes hefyd wedi bwriadu llad ei hun.

Llys y Goron, Yr Wyddgrug
BBC

Cipolwg o goron a gadair yr Urdd

Eisteddfod yr Urdd

Bydd dwy o brif wobrau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elai yn cael eu harddangos mewn noson arbennig yng Ngwesty'r Heronston yn y dref nos Fercher. 

Mae'r gadair, sy'n cael ei rhoi i'r gerdd gaeth neu rydd orau, wedi ei chreu a'i dylunio gan Osian Roberts,  Pennaeth Adran Dechnoleg Ysgol Llangynwyd. 

Yr artist Iolo Edger, perchennog siop emau ym Mhen-y-bont, sydd wedi dylunio a chreu'r goron. 

Bydd y goron yn cael ei chyflwyno  am ysgrifennu'r darn neu ddarnau o ryddiaith gorau. 

Cyn-ymddiriedolwr BBC Cymru wedi marw

BBC Cymru Fyw

Bu farw Janet Lewis-Jones ar ôl salwch byr. Hi oedd Ymddiriedolwr y BBC dros Gymru tan 2010, ac roedd hefyd yn aelod o Awdurdod S4C.

Bu hefyd yn rhan o sefydlu Glas Cymru, y cwmni nid-am-elw ddaeth i reoli Dŵr Cymru yn 2001.

janet lewis jones
BBC

Harrison y ffefryn am swydd Hartlepool

Hartlepool Mail

Newspaper

Fe wnaeth clwb pêl-droed Hartlepool ddiswyddo'u rheolwr ychydig cyn diwedd y tymor, a hynny cyn disgyn o'r gynghrair bêl-droed wrth i Gasnewydd achub eu hunain ym munud ola'r gêm olaf.

Mae'r Hartlepool Mail yn dweud mai'r ffefryn i gymryd yr awenau ar gyfer y tymor nesa yw Craig Harrison, rheolwr presennol Y Seintiau Newydd.

Yn gynharach fe wnaeth ei ddirprwy gyda'r Seintiau, Carl Darlington, gyhoeddi ei fod yn dychwelyd i fod yn rhan o dîm hyfforddi Wrecsam y tymor nesa'.

harrison
Huw Evans Picture Agency

Darlington yn dychwelyd i Wrecsam

Clwb Pêl-droed Wrecsam

Y newyddion mawr i bêl-droed yng Nghymru heddiw yw fod Carl Darlington yn dychwelyd i fod yn aelod o dîm hyfforddi Wrecsam ar ôl cyfnod fel dirprwy wrth y llyw gyda'r Seintiau Newydd.

View more on twitter

Cais i ailddatblygu pier Bae Colwyn

Cyngor Sir Conwy

Mae cais cynllunio wedi ei wneud am ganiatâd i ddatgymalu Pier Fictoria ym Mae Colwyn ac ailddatblygu pier byrrach.

Fe wnaeth rhan o'r pier gwympo i'r môr ym mis Chwefror.

Bydd rhannau o'r pier sy'n cael eu datgymalu yn cael eu cadw mewn safle diogel "er mwyn i drydydd parti eu hail-ddefnyddio mewn gwaith adfer yn y dyfodol o bosibl".

Pe bai'r cais yn cael ei gymeradwyo bydd yn rhaid cael caniatâd terfynol gan Llywodraeth Cymru gan fod yr adeilad yn un rhestredig.

Pier Bae Colwyn
BBC

Prynhawn gwlyb a gwyntog

Tywydd, BBC Cymru

Y prynhawn 'ma mi wneith hi barhau i lawio gyda gwynt cryf ar hyd yr arfordir a phylie trymach o law yn y gogledd orllewin erbyn diwedd y prynhawn. Y tymheredd yn 16C ar ei ucha'.

Woodburn a Wilson i'r prif garfan?

Twitter

Carfan dan-20 Cymru ar gyfer Toulon

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi'r garfan ar gyfer pencampwriaeth Toulon - cystadleuaeth i dimau dan-20.

toulon
Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Cau rhan o'r M4

South Wales Argus

Fe fydd ffordd ddwyreiniol yr M4 drwy dwnel Brynglas ger Casnewydd yn cau am 34 awr o ddydd Sadwrn, 20 Mai, er mwyn caniatau gwaith cynnal a chadw, yn ôl y South Wales Argus. 

Fe fydd traffig yn cael eu dargyfeirio drwy Gasnewydd gan 06:00 fore Llun. 

bryn glas
google

Anafiadau i'r Scarlets cyn gêm fawr

BBC Camp Lawn

Carchar am ymosod

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 24 oed o Abertawe wedi cael ei garcharu am 20 mis ar ôl ymosod ar swyddog heddlu ar ôl cymryd y cyffur Spice. 

Fe wnaeth Leroy Parry o Waunarlwydd gnoi'r swyddog wrth iddo gael ei arestio ynghanol y ddinas.

Clywodd Llys y Goron Abertawe ei bod hi wedi cymryd saith swyddog i reoli Parry. 

Leroy Parry
Wales News Service

Ar Taro'r Post heddiw....

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Prynu rhan o ardal siopa Caerdydd am £55m

BBC Cymru Fyw

Mae ardal siopa fawr yng Nghanol Caerdydd wedi ei gwerthu am £55m. 

Cwmni LaSalle Investment Manager sy' wedi prynu'r ardal ar ran y Greater Manchester Pension Fund ac mae'r ardal yn cynnwys 50 o siopau gan gynnwys hen adeilad David Morgan.

siopau
Google

Caniatâd cynllunio i barc gwyliau

Western Telegraph

Y Western Telegraph sy'n adrodd bod parc gwyliau yn Sir Benfro wedi cael caniatâd cynllunio i ehangu mewn cynllun sy'n werth miliynau o bunnoedd.

View more on twitter

Hyfforddwr y Scarlets wedi'i siomi

BBC Camp Lawn

Cymru'n gweld y cynnydd cyflymaf mewn siopwyr

BBC Cymru Fyw

Fe welodd Cymru'r cynnydd cyflymaf yn nifer y bobl oedd wedi ymweld â siopau yn y mis diwethaf o'i gymharu gyda gweddill y DU, yn ôl ffigyrau diweddaraf.

Dywedodd y Consortiwm Manwerthu Cymreig fod cynnydd o 4.5% ym mis Ebrill o'i gymharu â'r un amser y llynedd.

Ond roedd cynnydd hefyd yn nifer y siopau gwag - o 12.5% ym mis Ionawr i 12.9% ym mis Ebrill. 

siopau
Getty Images

Newydd dorriAchos llofruddiaeth: Dyn yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 48 oed wedi ei gadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o lofruddiaeth.

Fe wnaeth Anthony James Bird o Fae Cinmel fynd o flaen Ynadon Llandudno ar gyhuddiad o lofruddio Tracy Kearns rhwng 7-11 Mai.

Fe fydd Mr Bird yn mynd o flaen Llys y Goron Yr Wyddgrug yfory.

Tracy Kearns
Heddlu Gogledd Cymru

Dau ddigywddiad yn Aber yn cyd-weithio

Y Cymro

Mae gwefan Y Cymro yn adrodd bod dau o brif ddigwyddiadau blynyddol Aberystwyth am ddod at ei gilydd i gynnig cystadleuaeth i blant a myfyrwyr ysgol leol.  

Bydd FfotoAber, yr ŵyl ffotograffiaeth flynyddol sydd wedi bod yn rhedeg ers saith mlynedd yn y dref, a Gŵyl Seiclo Aber yn cyd-weithio, ynghyd â Chlwb Rotari Aberystwyth a Chwmni Theatr Arad Goch i dynnu sylw at weithgareddau yn Aberystwyth dros y misoedd nesaf.

Beicwyr
BBC

Gwyddonwyr mewn tafarn

BBC Cymru Fyw

Bydd tafarndai Caerdydd yn croesawu gwyddonwyr i siarad am eu gwaith wrth i ŵyl ryngwladol gyrraedd y brifddinas.

Mae'r cynllun Public Science Talks yn dod i Gymru am y tro cyntaf, ac yn rhoi cyfle i bobl siarad gyda gwyddonwyr mewn "llefydd cyfarwydd, fel tafarn wrth gael peint".

Bydd yr ŵyl sy'n para tridiau yn dechrau ddydd Llun ac yn cynnwys 24 gwyddonydd fydd hefyd yn gwneud arbrofion.

gwyddoniaeth
Nick Rutter

Clement ar y rhestr fer

BBC Camp Lawn

Wedi ei lwyddiant yn cadw Abertawe yn yr Uwchgynghrair, mae'r rheolwr Paul Clement wedi cael hwb pellach y bore 'ma...

View more on twitter

Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Ar ei raglen ar BBC Radio Cymru y bore 'ma, roedd Aled Hughes yn ymweld â gorsaf dân Caernarfon i siarad am waith y diffoddwyr tân.

Mae Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru yn apelio am ddiffoddwyr tân rhan amser, ac yn cynnig hyfforddiant a chyfleoedd. 

View more on twitter

Heddiw mewn hanes...

Twitter

Ar y diwrnod hwn yn 1892 fe gafodd Jimmy Wilde ei eni. Ym marn llawer o'r gwybodusion, fe oedd y bicsiwr gorau erioed i ddod allan o Gymru.

View more on twitter