a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog
 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
 3. Datganiad: Gofal Diwedd Oes
 4. Datganiad: Arweinyddiaeth Addysgol
 5. Datganiad: Y Cynllun Gweithredu Dementia
 6. Dadl: Cyfnod 4 Mesur Iechyd y Cyhoedd (Cymru)
 7. Dadl Fer: Tanau trydan - bygythiad cynyddol yn yr oes dechnolegol sydd ohoni.

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni am heddiw. 

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

  View more on twitter
 2. Profiad personol

  Mae Dawn Bowden yn dweud y bu'n rhaid i'w mam hi adael ei thŷ yn ddiweddar oherwydd tân, "gafodd ei achosi mwy na thebyg gan offer trydanol neu wifriad diffygiol".

  Dawn Bowden
 3. Dadl fer: Tanau trydan

  Ac yn olaf heddiw Dadl Fer gan Dawn Bowden. 

  A'r pwnc: Tanau trydan - bygythiad cynyddol yn yr oes dechnolegol sydd ohoni.

  Tân trydan
 4. Cefnogi Mesur Iechyd y Cyhoedd

  Mae Plaid Cymru, y Ceidwadwyr ac aelodau UKIP yn cefnogi Mesur Iechyd y Cyhoedd.

 5. Canllaw i Fesurau a Deddfau Cyhoeddus

  Yn gyffredinol, mae pedwar cyfnod yn y broses ar gyfer ystyried Mesur Cyhoeddus, sef:

  • Cyfnod 1 - pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny;
  • Cyfnod 2 - pwyllgor yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i’r Mesur hwnnw yn fanwl;
  • Cyfnod 3 - y Cynulliad yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i’r Mesur hwnnw yn fanwl;
  • Cyfnod 4 - pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur.
 6. Disgwyl i'r mesur gael ei basio

  Mae ychydig dros flwyddyn ers i fersiwn gynharach ohono fethu.

  Bydd yn gwahardd ysmygu mewn meysydd chwarae, ysgolion ac ysbytai, a chyflwyno trwyddedau ar gyfer pobl sy'n cynnig gwasanaeth tatŵs.

  Ni fydd yn cynnwys lled-waharddiad ar e-sigarets oedd yn y mesur blaenorol.

  Trwyddedau tatŵio

  Yr wythnos diwethaf fe wnaeth ACau bleidleisio i gynnwys cynnig gan Blaid Cymru i osod dyletswydd ar weinidogion i lunio strategaeth genedlaethol i atal a lleihau gordewdra.

  Cafodd y cynnig newydd ei gefnogi gan Lafur, y Ceidwadwyr ac UKIP.

  Mae'r cynnig gwreiddiol yn y mesur ar wahardd ysmygu ar dir ysgolion, ysbytai a pharciau cyhoeddus hefyd wedi ei ymestyn i gynnwys mannau allanol o leoliadau gofal plant cofrestredig.

  Mae mesurau eraill yn cynnwys system drwyddedu orfodol i wasanaethau tatŵio, tyllu'r corff, electrolysis ac aciwbigo, a gwahardd tyllu'r corff mewn mannau personol o'r corff ar gyfer plant dan 16 oed.

  Tatŵio
 7. Mesur Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

  Yr eitem nesaf yn y Siambr yw dadl ar Gyfnod 4 Mesur Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

 8. Ar goll am eiriau

  Mae Rhun ap Iorwerth yn talu teyrnged i gyflwynydd Radio Cymru, Beti George sydd wedi galw am "chwyldro" mewn gofal dementia yng Nghymru.

  Fe wnaeth Beti George adael camerau i'w chartref yng Nghaerdydd i ffilmio rhaglen ddogfen i BBC Cymru "Beti and David:Lost for Words", yn ei dangos yn gofalu am ei phartner, y cyn ddarlledwr a newyddiadurwr David Parry-Jones fu farw'n ddiweddar.

  Fe wnaeth hi hefyd ymweld â Phrifysgol Gorllewin yr Alban yn Paisley ble y gwnaeth hi gwrdd gydag arbenigwyr a dysgu am agedd yr Alban tuag at ofal dementia. 

  Mae gan yr Alban siarter hawliau ar gyfer pobl sydd â dementia, ac ar ôl cael diagnosis, mae pobl yn cael gweithiwr cyswllt dementia i ddarparu cefnogaeth i unigolion a'u teuluoedd.

  David Parry-Jones a Beti George
 9. 'Mwy o sgôp ar gyfer cefnogaeth sydd ddim yn feddygol'

  Mae Suzy Davies yn dweud ei bod hi'n ymddangos "bod y rhan fwya o'r gweithrediadau allweddol ar gyfer byrddau iechyd, ond gyda diagnosis gwell, mae yna fwy o sgôp ar gyfer cefnogaeth sydd ddim yn feddygol".

  Suzy Davies
 10. 'Uchelgeisiol, ond cyraeddadwy'

  Mae Vaughan Gething yn dweud "fy ngobaith i yw y bydd y byddaf i neu fy nghyfatebydd, ymhen yr adolygiad tair blynedd, yn gallu sefyll yma, fel yr ydw i heddiw, yn darlledu'r cynnydd a'r newidiadau fydd wedi eu gwneud tuag at wneud Cymru yn genedl gyfeillgar i dementia.

  "Rydw i'n edrych ymlaen i gyhoeddi cynllun terfynol yn yr Hydref, sydd yn uchelgeisiol, ond yn gyraeddadwy, a'n bod ni'n parhau i weithio mewn partneriaeth yn y dyfodol".

 11. Beth yw Dementia?

  Mae dogfen Llywodraeth Cymru "Law yn Llaw at Gymru sy'n deall Dementia 2017-2022" yn datgan bod "y gair 'dementia' yn disgrifio cyfres o symptomau a allai gynnwys colli cof ac anawsterau gyda meddwl, datrys problemau neu iaith. 

  Mae'n aml yn dechrau gyda phroblemau cof, ond yn mynd ymlaen i effeithio ar lawer o rannau eraill o'r ymennydd, gan gynhyrchu symptomau sy’n cynnwys: 

  •  Anhawster wrth ymdopi â thasgau o ddydd i ddydd 
  •  Anhawster cyfathrebu 
  •  Newidiadau o ran hwyliau, crebwyll neu bersonoliaeth.
  Dementia
 12. Y Cynllun Gweithredu Dementia

  Nesaf yn y Siambr datganiad arall gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a'r pwnc: Y Cynllun Gweithredu Dementia.

  Dementia
 13. A fydd bwrdd yr academi yn cael eu dal i gyfrif?

  Mae Michelle Brown UKIP yn mynegi pryderon na fydd bwrdd yr academi yn cael eu dal i gyfrif, "fel mewn byrddau iechyd sy'n methu", ond mae'n ychwanegu " Rydw i'n ddifuant yn gobeithio y bydd yr academi yn llwyddo".

  Michelle Brown
 14. Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth

  Mae Llyr Gruffydd Plaid Cymru yn galw am asesiad o Gymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth yng Nghymru, gan ei fod wedi cael adborth gan bobl sydd wedi cwblhau'r cymhwyster a sy'n teimlo nad yw'n darparu gwerth ar gyfer datblygiad eu gyrfa.

  Yn fwy cyffredinol o ran y cynlluniau ar gyfer yr academi newydd, mae'n cwestiynu a yw'r cynlluniau yn ddigon uchelgeisiol.

  Llyr Gruffydd
 15. Yr Academi wedi ei sefydlu erbyn 2018

  Mae'r Ysgrifennydd Addysg eisiau i'r academi fod wedi ei sefydlu erbyn Gwanwyn 2018, ond mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn beirniadu "cyflymdra'r gweithredu" oherwydd bod hwn wedi ei gyhoeddi gyntaf ym mis Tachwedd y llynedd. 

  Darren Millar
 16. Paratoi'r holl arweinwyr yn system addysg Cymru

  Mae Kirsty Williams yn dweud mai helpu athrawon i ddatblygu i fod y genhedlaeth nesaf o arweinwyr i wella safonau yn ein hysgolion fydd sylw'r academi arweinyddiaeth newydd. 

  Mae'n dweud y bydd yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol yn gweithredu o hyd braich i Lywodraeth Cymru. A nod yr Academi yw sicrhau bod yr holl arweinwyr sy'n rhan o'r system addysg yng Nghymru, meddai, yn meddu ar y sgiliau a'r wybodaeth iawn er budd ein disgyblion.

  Kirsty Williams
 17. Arweinyddiaeth Addysgol

  Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams ar Arweinyddiaeth Addysgol. 

  Addysg
 18. Cyflawni mwy

  Mae'r Ceidwadwr Mark Isherwood yn dweud "Rydw i wedi bod yn gofyn i weinidogion ac ysgrifenyddion iechyd ar ôl y llall i sichrau bod y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn dechrau gofyn i'n mudiad hospis cymunedol bendigedig sut allan nhw eu helpu i gyflawni mwy".  

 19. Cynhadledd Byw Nawr

  Mae Vaughan Gething yn dweud "Yr wythnos ddiwethaf fe wnes i fynychu Cynhadledd Byw Nawr, ac roeddwn i'n falch i lansio'n swyddogol sgwefan newydd ar gyfer cynllunio gofal o flaen llaw.

  "Rydyn ni hefyd wedi darparu £150,000 ar gyfer hyfforddi staff mewn sgiliau cyfathrebu uwch a gofal diwedd oes. Mae hyn wedi galluogi i gyd-weithwyr i ddechrau a rheoli 'Sgyrsiau Salwch Difrifol' gyda chleifion, teuluoedd a gofalwyr."