a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Carcharu dau am achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus
  2. 'Holl gleifion canser angen gweithiwr allweddol'
  3. 'Digwyddiad heddlu' yn cau ysgol gynradd yn Y Fflint

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Dyna ni am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Llun am 08:00.

Thomas yn parhau yn yr ail safle

Twitter

Rhagolygon y penwythnos

Tywydd, BBC Cymru

"Ddiwedd y p'nawn bydd mwy o law yn lledu o Sir Benfro ond fe fydd hi'n dechrau teimlo rhywfaint yn llai trymaidd," meddai Rhian Haf.

"Mi wneith y glaw glirio bore fory a bydd yn troi'n sych ar y cyfan efo digon o ysbeidiau braf - dim ond ambell gawod ysgafn - cyn i fwy o law ledu o'r gorllewin ddiwedd y p'nawn.  

"Bydd yn troi'n sychach nos Sadwrn ac yn codi'n eitha' braf fore Sul. Ond bydd cawodydd trymion yn datblygu wedyn, efo cenllysg a tharannau."

I gadw llygad ar y rhagolygon, ewch i'r wefan dywydd.

Enw newydd yn nhîm Wrecsam

Clwb Pêl-droed Wrecsam

Hwb arianol i orsaf radio Ysbyty Bronglais

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd bod Radio Ysbyty Bronglais wedi derbyn grant o £5,000 gan gyfeillion yr Ysbyty er mwyn prynnu offer gwrando arbennig ar gyfer cleifion a staff.

Bydd yr offer yn galluogi'i gleifion wrando ar raglenni'r orsaf yn haws drwy declynnau bach sy'n ffitio ar y glust.

Stiwdio Radio
Thinkstock

Digon o sioe

UEFA

Mae Castell Caerdydd yn werth ei weld yn ôl neges drydar Cynghrair y Pencampwyr wrth i'r brifddinas baratoi at groesawu gêm derfynol y gynghrair.

View more on twitter

Ailethol arweinydd Cyngor Ceredigion

Cyngor Ceredigion

Mae Cyngor Ceredigion wedi cyhoeddi bod y Cynghorydd Ellen ap Gwynn wedi ei hail ethol fel arweinydd y Cyngor.

Daeth cadarnhad hefyd am weinyddiaeth newydd drwy glymblaid dair-ochrog sy'n cynnwys grŵp Plaid Cymru, y grŵp fwyaf ag 20 o gynghorwyr, y grŵp Annibynnol (11) a'r grŵp Llais Annibynnol (3). 

Y Democratiaid Rhyddfrydol fydd yr wrthblaid, gydag wyth o gynghorwyr. 

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn
BBC

Nifer o ffermwyr yn disgwyl am daliad Glastir

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod nifer o ffermwyr yn dal i ddisgwyl am daliadau Glastir. 

Yn ôl gwefan y Daily Post mae rhai ffermwyr o Feirionydd wedi bod yn disgwyl 18 mis am y taliad sy'n cael ei roi am gyflawni gwaith amgylcheddol ar ffermydd gan Lywodraeth Cymru.

Dim ymosodiad ar gyfrifiaduron y GIG yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Mae'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru wedi dweud nad oes unrhyw ymosodiad ar gyfrifiaduron yng Nghymru yn dilyn ymosodiad ar rai o gyfeiriaduron y Gwasanaeth Iechyd yn Lloegr.

Cyfarwyddwr Eisteddfod Llangollen i adael

BBC Cymru Fyw

Mae'r arweinydd corawl a'r cerddor Eilir Owen Griffiths yn cyhoeddi ei fod yn gadael ei rôl fel Cyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Ar ôl chwe blynedd yn swydd, fe fydd Mr Griffiths yn ymddiswyddo yn dilyn dathliadau 70 mlwyddiant yr Eisteddfod eleni.

Mr Griffiths yw Cyfarwyddwr Cerdd ieuengaf erioed yr Eisteddfod, ac fe fydd yn gadael yr ŵyl i ganolbwyntio ar ddatblygiadau newydd o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Yn ystod ei gyfnod wrth y llyw, mae wedi bod yn gyfrifol am gyflwyno cystadlaethau Côr Plant y Byd, Llais y Dyfodol a Llais Sioe Gerdd i raglen yr Eisteddfod, yn ogystal â threfnu nifer o gyngherddau a digwyddiadau gydag artistiaid byd enwog megis Status Quo, UB40, Burt Bacharach a Jools Holland.

Eilir Owen Griffith
BBC

Er y tywydd sych diweddar, does dim prinder dŵr....

Cyfoeth Naturiol Cymru

Diflaniad dynes: Heddlu'n parhau i chwilio

Heddlu Gogledd Cymru

Mae ymholiadau'n parhau wrth i Heddlu'r Gogledd chwilio yn ardal Towyn a Bae Cinmel am Tracy Kearns. 

Bydd y gwaith yn parhau dros y penwythnos, ac mae swyddogion yn chwilio yn ardal Tir Prince heddiw.

Ddoe fe gafodd dyn 48 oed yr oedd Mrs Kearns yn ei adnabod ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth mewn cysylltiad â'i diflaniad,

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod V066820.

Rygbi: Stephen Jones yn tynnu allan o dîm hyfforddi Cymru

BBC Sport Wales

Fydd hyfforddwr cefnwyr y Scarlets, Stephen Jones, ddim yn rhan o dîm hyfforddi Cymru ar eu taith haf.

Mae Jones wedi tynnu allan oherwydd ymrwymiadau'r Scarlets yn y Pro 12 meddai BBC Sport.

Stephen Jones
Huw Evans Picture Agency

Y cŵn sy'n 'newid bywydau'

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae dynes ifanc o Borthmadog sydd â nam ar ei golwg yn dweud fod ei chi tywys wedi ei helpu i ddod dros iselder, ei gwneud yn fwy hyderus a'i helpu i ennill gradd dosbarth cyntaf yn y brifysgol. 

Bu Elin Williams, ynghyd â Derek Humpkreyd o Gaernarfon, yn siarad efo BBC Cymru Fyw am eu cŵn cymorth a sut maen nhw wedi 'newid eu bywyd'. 

Elin Williams
Elin Williams

Gareth Anscombe yn arwyddo cytundeb deuol

BBC Sport Wales

Mae maswr Gleision Caerdydd Gareth Anscombe wedi arwyddo cytundeb deuol gyda'r rhanbarth ac Undeb Rygbi Cymru.

Cafodd Anscome ei eni yn Seland Newydd ac mae wedi sgorio 337 o bwyntiau i'r rhanbarth ers cyrraedd Cymru yn 2014.

Gareth Anscombe
Huw Evans Picture Agency

A470 wedi cau yn Nolgellau

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn dweud bod yr A470 yn Nolgellau wedi cau yn dilyn gwrthdrawiad.

Mae traffic bellach yn cael ei ddargyfeirio ar hyd yr A494 Bont-newydd, wedyn ar hyd yr B4416 Brithdir cyn ail ymuno gyda'r A470.

View more on twitter

'Trochfa mewn mannau'

Tywydd, BBC Cymru

"Er ei bod wedi bod yn sych am gyfnod yn ystod y bore, bydd rhai cawodydd trymion yn datblygu p'nawn 'ma," meddai Rhian Haf.

"Mae disgwyl trochfa mewn mannau a tharanau yn bosib. 

"Ddiwedd y p'nawn bydd mwy o law yn lledu o Sir Benfro ond fydd hi'n dechrau teimlo rhywfaint yn llai trymaidd."

Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach.

Carcharu dau: Ymateb Gwasanaeth Erlyn y Goron

BBC Cymru Fyw

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi rhyddhau datganiad yn dilyn carcharu dau am achosi marwolaeth dynes yng Nghaerdydd.

Bu farw Sophie Taylor, 22, ar ôl i'w char daro bloc o fflatiau yn ardal Adamsdown ym mis Awst y llynedd.  

Cafwyd Melissa Pesticcio, 23 o Lanrhymni, yn euog o achosi ei marwolaeth trwy yrru'n beryglus, ac fe gafodd ei charcharu am chwe mlynedd a hanner ddydd Gwener.

Cafodd Michael Wheeler, 22 o Dremorfa, oedd wedi cyfaddef i'r un cyhuddiad, ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd i saith mlynedd a hanner mlynedd dan glo. 

Dywedodd Iwan Jenkins o Wasanaeth Erlyn y Goron:

"Roedd Wheeler a Pesticcio wedi gyrru eu ceir mewn modd peryglus ac afresymol. Roeddynt yn creu dychryn a pherygl i Sophie a Joshua a oedd mewn car arall , gyda chanlyniadau trasig. 

"Roedd rhaid i'r rheithgor ystyried pa un ai bod safon gyrru Melissa Pesticcio llawer is na'r yrrwr gofalus a chymwys. Dangosodd y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r rheithgor bod hyn yn wir. 

"Gall fod yn dorcalonnus i deuluoedd gweld a chlywed manylion achosion fel hyn yn y llys, ond rhaid talu teyrnged i deulu Joshua a hefyd teulu Sophie."

Gwrthdrawiad Adamsdown: Carcharu dau

BBC Cymru Fyw

Mae dau o bobl wedi eu carcharu am achosi marwolaeth dynes wrth ei rasio ar hyd strydoedd Caerdydd.

Fe achosodd Melissa Pesticcio, 23 oed, i gar Sophie Taylor, 22 oed, i daro yn erbyn wal ar gyflymder wedi i'r ddwy ffraeo. Cafodd ei dedfrydu i chwe blynedd a hanner dan glo yn Llys y Goron Caerdydd.

Roedd Pesticcio "wedi dechrau a parhau" i ddilyn Sophie Taylor yn ei char ar hyd strydoedd y brifddinas ar ôl ei gweld tu allan i gartref ei chariad, Michael Wheeler, 22.

Cafodd Wheeler ei ddedfrydu i saith mlynedd a hanner dan glo.

Roedd Wheeler wedi cyfaddef achosi anafiadau difrifol drwy yrru'n beryglus ac achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus, ond roedd Pesticcio wedi gwadu iddi fod yn rhan o'r digwyddiad ar 22 Awst y llynedd.

Pesticcio
Wales News Service
Roedd Melissa Pesticcio wedi pledio'n ddieuog i'r honiadau

Pob lwc Nigel

Twitter

Digwyddiad yn y Fflint wedi dod i ben

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi bod y digwyddiad yn y Fflint bellach wedi dod i ben.

Mae dyn 25 oed yn y ddalfa wedi'i gyhuddo o ymladd ac o fygwth llad.

Cafodd swyddogion eu galw i Faes Alaw am 07:11 yn dilyn adroddiadau a phryder am ddyn oedd yn ymddwyn mewn ffordd fygythiol ac ymosodol.   

Mike Peters: Rhaglen ddogfen wedi 'achub bywyd' ei wraig

Daily Post

Mae'r Daily Post yn sôn am raglen ddogfen newydd BBC Cymru sy'n dilyn hanes brwydr Mike Peter a'i wraig Jules yn erbyn canser.

Dywed Mike Peter, prif ganwr The Alarm, fod ei wraig wedi darganfod bod ganddi ganser y fron wedi i gynhyrchydd y rhaglen, Emyr Afan, ei hatgoffa i archwilio ei hun yn drylwyr yn ystod y cyfnod ffilmio.

Mike a Jules Peters
BBC

Ar Taro'r Post heddiw

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Cartograffwyr yn cwrdd yn Aberystwyth

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi cadarnhau bod y Symposiwm Mapiau Cymru 2017 wedi gwerthu allan heddiw. 

Mae nifer o gartograffwyr a chasglwyr mapiau wedi dod at ei gilydd yn y Llyfrgell Genedlaethol i wrando ar siaradwyr ac i werthfawrogi mapiau Cymru. 

View more on twitter

UEFA: Almaenwr i ddyfarnu yng Nghaerdydd

UEFA

Mae UEFA wedi cyhoeddi mai'r cyfreithiwr o'r Almaen Felix Brych fydd yn dyfarnu rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr rhwng Juventus a Real Madrid yng Nghaerdydd ar 3 Mehefin.

Mae Brych yn gyfarwydd iawn i gefnogwyr pêl-droed yng Nghymru.

Mr Brych oedd yn gyfrifol am ddyfarnu'r gêm pan wnaeth Cymru wynebu Lloegr yn Ewro 2016 yn Ffrainc. 

Mi wnaeth Brych hefyd ddyfarnu buddugoliaeth hanesyddol Cymru dros Wlad Belg yn gemau rhagbrofol Ewro 2016 yn stadiwm Dinas Caerdydd.

Felix Brych
Getty Images

Golygydd papur newydd yn euog

Western Telegraph

Mae golygydd papur newydd wedi ei gael yn euog o gyhoeddi erthygl a oedd yn cynnwys manylion oedd debygol o'i gwneud hi'n amlwg pwy oedd wedi dioddef trosedd ryw.

Roedd Thomas Sinclair, 37 oed o Aberdaugleddau, wedi gwadu ei fod wedi torri rheolau'r Ddeddf Troseddau Rhyw 1992. 

Roedd Sinclair, sy'n olygydd ar bedwar papur newydd yn y gorllewin, wedi ei gyhuddo o gyhoeddi erthygl ym mhapur y Ceredigion Herald a oedd yn torri'r cyfyngiadau sy'n gwarchod dioddefwr trosedd rhyw rhag cael ei adnabod am oes.

Cafodd ddirwy o £1,500, ei orchymyn i dalu iawndal o £1,500, £500 o gostau a £150 o dâl ychwanegol.

Tai Potas hen a newydd Caerdydd

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd y bydd arddangosfa gelf arbennig yn agor dros y penwythnos gyda'r ffocws ar hen dafarnau eiconig Caerdydd. 

Bydd yr arddangosfa yn cynnwys gwaith yr artist Christopher Langley sydd wedi creu darluniau o dafarnau presennol Caerdydd a rhai o'r gorffennol. 

Beirniadu'r dewis o gystadleuwyr Eurovision

Golwg 360

Mae enillydd Prydeinig diwetha’ cystadleuaeth yr Eurovision wedi ymosod yn hallt ar y Gymraes sy’n cynrychioli gwledydd Prydain yn y gystadleuaeth eleni meddai Golwg 360.

Fe ddywedodd Katrina Leskanich fod y BBC ar fai yn dewis cyn-gystadleuwyr rhaglen yr X Factor – yn union fel Lucie Jones o Gaerdydd, sy’n canu’r gân Brydeinig yn yr Iwcrain dros y Sul.

Lucie Jones
BBC

Etholiad 2017: Gostyngiad yn nifer ymgeiswyr

Etholiad Cyffredinol 2017

Mae nifer yr ymgeiswyr sydd yn sefyll yn yr Etholiad Cyffredinol eleni wedi gostwng yng Nghymru.

Eleni mae cyfanswm o 213 o ymgeiswyr yn sefyll yn y 40 etholaeth o gymharu gyda 275 ddwy flynedd yn ôl. 

Dyw nifer o bleidiau oedd yn sefyll yn 2015, yn cynnwys TUSC a'r Blaid Gomiwnyddol, ddim yn cynnig ymgeiswyr y tro yma.

Mae cynnydd wedi bod yn nifer y merched sy'n ymgeisio eleni - 31% o gymharu gyda 26% y tro diwethaf.

Mae'r pedair prif blaid yn sefyll ymhob un o'r 40 etholaeth, ac mae gan UKIP 32 ymgeisydd a'r blaid Werdd 10 ymgeisydd.

Penwythnos mawr i Abertawe

BBC Sport Wales

Dywed rheolwr Abertawe Paul Clement ei fod eisiau i'w chwaraewyr roi pwysau ar Hull City wrth i'r ddau dîm geisio cadw eu lle yn y Gynghrair. 

Symudodd Yr Elyrch allan o'r tri isaf, ac uwchben Hull, wedi eu buddugoliaeth 1-0 dros Everton y penwythnos diwethaf ond fe allai'r ddau dîm golli eu lle yn y Gynghrair.

Mae Abertawe yn wynebu Sunderland oddi cartref ddydd Sadwrn tra mae Hull oddi cartref i Crystal Palace ddydd Sul. 

Paul Clement
Getty Images

Digwyddiad y Fflint: Datganiad gan yr Heddlu

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi rhyddhau datganiad ynglŷn â'r digwyddiad yn Y Fflint bore ma: 

Mae'r Heddlu'n pwysleisio nad oes bygythiad i'r cyhoedd tra ei bod nhw'n ymdrin â digwyddiad yn y dref. 

Cafodd swyddogion eu galw i Faes Alaw am 07:11 yn dilyn adroddiadau a phryder am ddyn oedd yn ymddwyn mewn ffordd fygythiol ac ymosodol. 

Dywedodd y Prif Arolygydd Simon Barrasford: "Mae swyddogion arbenigol ar leoliad yn ceisio datrys y sefyllfa. 

"Mae cymdogion wedi cael eu symud o'i cartrefi ac mae'r ffordd wedi cau er mwyn hwyluso'r broses i siarad gyda'r unigolyn.

"Hoffwn bwysleisio nad oes unrhyw fygythiad i'r cyhoedd na disgyblion ysgol mewn ysgolion cyfagos. 

"Does dim aelod o'r cyhoedd arall yn rhan o'r digwyddiad. 

"Hoffwn ddiolch i'r cyhoedd am ei amynedd wrth i ni barhau i geisio dod ar mater i ben, 

"Byddwn yn parhau i ddiweddaru'r cyhoedd," meddai.

Fflint
BBC

Pwy fydd chwaraewr y tymor?

Sgorio, S4C

Gwrthdrawiad ar yr A55 ger Bangor

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau bod gwrthdrawiad wedi bod ar yr A55 ym Mangor i gyfeiriad y gorllewin rhwng cyffordd 9 - 10 Llandegai.

Mae tagfeydd ac oedi'n debygol.

View more on twitter

Digwyddiad heddlu'n cau ysgol: Rhagor o fanylion

Cyngor Sir y Fflint

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi cyhoeddi fod prif athro Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair yn y Fflint wedi penderfynu cau'r ysgol am y dydd er mwyn sicrhau diogelwch y plant.

Cafodd yr ysgol ei chau o achos 'digwyddiad heddlu' tu allan i'r ysgol y bore ma.

Newydd dorriYsgol at gau o achos 'digwyddiad heddlu'

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair yn y Fflint ar gau o achos 'digwyddiad heddlu' tu allan i'r ysgol medd Cyngor Sir y Fflint.

Mae ysgol uwchradd gyfagos St Richard Gwyn yn parhau ar agor.

Nid oes rhagor o fanylion ar hyn o bryd.

'Arolwg eang' i heriau Prifysgol Bangor

Prifysgol Bangor

Ddyddiau ar ôl i Brifysgol Aberystwyth gysylltu gyda staff yn gofyn am ddiswyddiadau gwirfoddol, mae undeb Unsain yn dweud y gallai swyddi fod mewn peryg ym Mhrifysgol Bangor. 

Mae'r coleg ar y bryn wedi cadarnhau wrth BBC Cymru eu bod nhw'n cynnal arolwg eang i weld sut y gallan nhw wynebu'r her sy'n eu hwynebu.

Bangor
BBC