a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Buddsoddiad £38m i 'greu 2,000 o swyddi'
  2. 'Dim amser i orffwys' i'r Blaid Lafur
  3. Barn y Cymry am ethol Emmanuel Macron

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mawrth.

Apêl yn dilyn achos o 'daro a ffoi' yng Nghasnewydd

Golwg 360

Mae golwg360 wedi adrodd fod Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth yn dilyn achos honedig o ‘daro a ffoi’ lle cafodd bachgen 12 oed ei daro gan gar yng Nghasnewydd.

Cafodd y bachgen ei daro oddi ar ei feic ar Heol Conwy, Casnewydd am 5.55yh ddydd Sadwrn, Mai 6.

Yn ôl adroddiadau cafodd car Range Rover 2006 gwyrdd ei weld adeg y digwyddiad a chredir  bod dwy ferch â gwallt golau yn y car.

Arloesi gyda drama arbrofol

Theatr Bara Caws

Fe fydd criw Theatr Bara Caws yn mynd a sioe lwyfan arbrofol newydd ar daith dros yr wythnosau nesaf.

 Lisa Jen a Carwyn Llyr yw'r actorion sydd a'r dasg o berfformio'r sioe arloesol, a fydd yn rhoi cyfle i'r gynulleidfa gyfrannu i'r ddrama, drwy ddewis y rhestr gerddoriaeth. 

 Fe fydd Gair o Gariad yn dechrau ar daith o amgylch theatrau'r wlad ar 17 Mai. 

baracaws
baracaws

Teyrnged i ddynes fu farw mewn gwrthdrawiad

Heddlu Gwent

Mae teulu dynes 27 oed, a fu farw mewn gwrthdrawiad rhwng Glynebwy a Brynmawr yng Ngwent, wedi rhoi teyrnged iddi.

Bu farw Sarah Jayne Jones o Dredegar yn y gwrthdrawiad ar ffordd yr A465 tua 7.30yh ar ddydd Iau, 4 Mai.

Mewn teyrnged iddi, dywedodd teulu Sarah Jayne Jones ei bod yn “fam, merch, chwaer a modryb garedig” ac yn berson “hapus, llawn bywyd. Fe fydd colled fawr ar ei hol.”

Y Llewod ar y ffordd...

Twitter

Noson glir

Tywydd, BBC Cymru

Fydd hi'n noson sych gyda cymylau mewn mannau ond o dan yr awyr clir, fydd hi'n oeri gyda'r posiblirwydd o rhew mewn mannau gwledig.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Llwyddiant yn Llanelli i un o sêr marathon Llundain

Golwg 360

Mae golwg yn adrodd fod y gŵr ddaeth i lygad y cyhoedd ryw bythefnos yn ôl ym marathon Llundain wedi llwyddo i ennill marathon yn Llanelli y penwythnos hwn

Cafodd lluniau a chlipiau fideos o Matthew Rees, 29 oed, eu rhannu gannoedd o weithiau ar y we wedi iddo helpu rhedwr arall i gwblhau’r ras yn Llundain.

Evans yn arwyddo i Sheffield United

Twitter

Mae Sheffield United wedi cadarnhau eu bod wedi ail-arwyddo blaenwr Cymru, Ched Evans.

View more on twitter

Cartref newydd

Twitter

Mae gohebydd y Daily Post, Hywel Trewyn wedi ail-drydar lluniau o gartref newydd y papur.

Mae'r swyddfa wedi symud i Fae Colwyn, wedi cyfnod o 17 mlynedd yng Nghyffordd Llandudno.

View more on twitter

Cwis: Cadw'ch enw da

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae cofrestr o enwau lleoedd hanesyddol wedi ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru heddiw, gyda 350,000 o enwau eisoes wedi eu cofnodi ar-lein ar wefan Comisiwn Henebion Brenhinol Cymru.

Ond beth am brofi'ch gwybodaeth am wreiddiau enwau rhai o drefi adnabyddus Cymru yn ein cwis yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

cwis
BBC

Scarlet i arwain Yr Alban dros yr haf

Twitter

Chwaraewr y Scarlets fydd yn gapten ar Yr Alban dros yr haf.

View more on twitter

'Cwpl wedi gwneud £200,000 o dyfu canabis'

Daily Post

Clywodd llys bod gŵr a gwraig wedi elwa o £200,000 drwy dyfu canabis yn eu cartref yn Sir y Fflint, yn ôl y Daily Post.

Clywodd y gwrandawiad yn Llys y Goron Yr Wyddgrug bod Ryan Kearney, 30, a'i wraig, Leah, 35, yn tyfu'r planhigion yn eu cartref ger Treffynnon.

Matt Johnson yn trafod ei iselder ar S4C

Golwg 360

A hithau'n wythnos i drafod iechyd meddwl, mae Golwg360 wedi adrodd am y cyflwynydd 34 oed o Gaerffili, Matt Johnson, yn trafod ei iselder yn agored, a hynny mewn rhaglen ddogfen newydd ar S4C.

Mae Matt Johnson yn wyneb cyfarwydd am iddo ymddangos ar raglen gylchgrawn This Morning ar ITV, a chyfres Hwb i ddysgwyr Cymraeg ar S4C rai blynyddoedd yn ôl.

Dynes yn trafod ei chyflwr iechyd meddwl

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae dynes o orllewin Cymru yn siarad am fyw gyda gor-bryder mewn erthygl yn ein hadran Gylchgrawn.

Mae Nina Murphy, 32 o'r Ferwig ger Mwnt, wedi bod yn dioddef o'r cyflwr ers i'w brawd ladd ei hun yn 2012.

Mae hi'n rhannu ei phrofiad ar ddechrau wythnos o weithgareddau i dynnu sylw at iechyd meddwl.

Cwyno am ffurflenni di-Gymraeg i gynghorwyr newydd

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae dau gynghorydd newydd ym Mhowys wedi cwyno ar ôl i ffurflenni i roi manylion personol ar gyfer y swydd gael eu gyrru yn uniaith Saesneg gan y cyngor.

Ar Taro'r Post, dywedodd Bryn Davies ac Elwyn Vaughan eu bod wedi gwrthod arwyddo gan nad oedd y ffurflen yn ddwyieithog, a bod hwn yn esiampl o agwedd y cyngor tuag at yr iaith.

Mewn datganiad, dywedodd cyfreithiwr Cyngor Powys, Clive Pinney, bod y cyngor yn ymwybodol bod rhai ffurflenni uniaith Saesneg wedi eu gyrru.

"Rydym yn y broses o gyfieithu'r ffurflenni a dylen nhw fod yn barod i gynghorwyr yr wythnos hon," meddai.

Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg bod "dyletswydd gyfreithiol" ar y cyngor i ddarparu'r ffurflenni dwyieithog.

Galw diffoddwyr i dân gwair yn Llantrisant

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae diffoddwyr wedi eu galw i dân mawr ar fynydd yn ardal Llantrisant, Rhondda Cynon Taf.

Dywedodd y gwasanaeth tân ac achub bod dros 80 o alwadau wedi eu gwneud am y tân ers 11:00.

Mae tair injan a dau gerbyd arbenigol wedi eu gyrru i'r digwyddiad.

Llantrisant
Tim Davies

Cynnes a dymunol yn yr haul

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â rhagolygon y tywydd ar gyfer y p'nawn: "Er yr awel ysgafn ddigon main sy'n chwythu o’r gogledd ddwyrain, mae'n teimlo’n gynnes a dymunol yn yr haul gyda tymheredd o 18C."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Pwy yw'r Cymry cyfoethocaf?

Daily Post

Mae'r Daily Post wedi cyfeirio at y bobl o Gymru sydd wedi eu cynnwys ar restr 'Pobl Gyfoethog' y Sunday Times. 

Maent yn son yn benodol am dri gŵr busnes o'r gogledd.

Dadl iaith ym Mhowys, mwy ar Taro'r Post...

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Andrew RT Davies: Angen 'rhestr' o ymgeiswyr Ceidwadol

BBC Cymru Fyw

Dylai aelodau'r blaid Geidwadol gael dewis eu hymgeiswyr etholiadol, yn ôl arweinydd y blaid yng Nghymru.

Mae Andrew RT Davies wedi ymbellhau oddi wrth honiadau bod y blaid yn ganolog yn gorfodi ymgeiswyr ar etholaethau.

Ond dywedodd y dylai bod rhestr o enwau, fel bod dewis i aelodau lleol.

andrew
bbc

‘Angen gwell gofal iechyd meddwl mewn carchardai’

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd fod mwy o bobl yn ceisio lladd eu hunain mewn carchardai nag ymhlith y boblogaeth yn gyffredinol, yn ôl ffigyrau newydd sydd wedi’u cyhoeddi ar ddechrau Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

Mae’r ffigyrau gan yr Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai yn tanlinellu’r “angen brys” i’r llywodraeth nesaf fynd i’r afael â’r “gostyngiad sylweddol” mewn diogelwch a safonau mewn carchardai.

Brett Johns yn ôl yn y gawell

BBC Sport Wales

Bydd y Cymro Brett Johns yn cystadlu yn ei ail ornest yn yr UFC ym mis Gorffennaf ar ôl cadarnhad y bydd yn herio Mitch Gagnon yn Glasgow.

Enillodd Johns, 25 o Abertawe, ei ornest gyntaf ym mis Tachwedd y llynedd, ac roedd i fod i ymladd eto ym mis Mawrth cyn i'r ornest gael ei chanslo ar y funud olaf.

Bydd Cymro arall hefyd yn ymladd ar yr un noson, wrth i Jack Marshman o Abertyleri wynebu Ryan Janes.  

Brett Johns
BBC

Apelio am wybodaeth wedi ymosodiad

Heddlu Dyfed Powys

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddyn 56 oed gael ei anafu mewn ymosodiad yn Llanelli ar 11 Mawrth.

Cafodd y dyn ei daro yn ei wyneb, ei wddf a'i gorff gan ddau ddyn a dynes yn eu 20au yn ardal Teras Trinity.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda'r heddlu ar 101.

Ateb y Galw: Olwen Rees

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Olwen Rees sy'n Ateb y Galw yr wythnos hon, wedi iddi gael ei henwebu gan Christine Pritchard yr wythnos diwethaf.

olwen
BBC

Rhoi'r gorau i chwilio am ddyn yn y môr yn Sir Benfro

BBC Cymru Fyw

Mae Gwylwyr y Glannau wedi dweud na fyddan nhw'n parhau i chwilio am ddyn sydd ar goll yn y môr oddi ar arfordir Sir Benfro oni bai eu bod nhw'n cael rhagor o wybodaeth.

Cafodd yr RNLI eu galw brynhawn Sadwrn wedi i ddyn oedd yn cerdded ar lwybr yr arfordir ym Mhenmaen Dewi weld dyn gyda bag ar ei gefn yn gafael ar greigiau yn y dŵr.

BAD ACHUB
BBC

Canllaw i fywyd gwyllt Eryri

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd bod y naturiaethwr Chris Packham wedi creu canllaw i fywyd gwyllt yn Eryri.

Gobaith y trefnwyr yw y bydd y canllaw yn annog plant a theuluoedd i ddysgu mwy am yr hyn sydd o'u cwmpas.

Blychau ailgylchu i 20,000 ar Ynys Môn

BBC Wales News

Bydd 20,000 o flychau ailgylchu yn cael eu rhoi i bobl Ynys Môn wrth i'r cyngor geisio osgoi dirwyon am fethu targedau ailgylchu.

Ar hyn o bryd mae'r awdurdod yn ailgylchu 59.9% o wastraff, ond mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed o 64% erbyn 2020.

Bydd 9,000 o gartrefi yn cael y blychau i ddechrau, ac yna 20,000 ychwanegol ym mis Mai a Mehefin.

'Camerâu heddlu i achub bywydau'

Daily Post

Byddai darparu camerâu cyrff i bob heddwas yng ngogledd Cymru yn achub bywydau mewn achosion o drais yn y cartref, yn ôl Comisiynydd Heddlu a Throsedd yr ardal.

Dywedodd Arfon Jones wrth y Daily Post y byddai'r gallu i recordio unigolion hefyd yn help mewn achosion llys.

Camera
BBC

Aur i Non

Twitter

Pwy sydd wedi cael llwyfan?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae rhestr y cerddorion fydd yn perfformio ar Lwyfan y Maes yn yr Eisteddfod eleni wedi ei rhyddhau dros y penwythnos.

Yn ogystal ag Eden, fydd yn perfformio ar y nos Wener, yn ystod yr wythnos bydd cyfle i weld Maffia Mr. Huws, Geraint Lovgreen, Band Pres Llareggub, Cyflwynwyr Cyw,  Moniars, John ac Alun, Wil Tân, a Chowbois Rhos Botwnnog.

Mae digon o flas lleol yn yr amserlen hefyd, gyda chorau a grwpiau o Fôn fel Fleur de Lys a Cordia i’w gweld yn perfformio, ac yn cloi Llwyfan y Maes yn Eisteddfod Môn nos Sadwrn fydd Elin Fflur a’i band.

Maffia Mr. Huws: Y lein yp gwreiddiol, gyda Hefin Huws yn canu,  fydd ar lwyfan y maes
BBC
Maffia Mr. Huws: Y lein yp gwreiddiol, gyda Hefin Huws yn canu, fydd ar Lwyfan y Maes

Apelio am wybodaeth wedi lladrad £1,000 o ddillad

ITV News

Mae Heddlu Dyfed Powys yn apelio am wybodaeth ar ôl i werth £1,000 o ddillad gael eu dwyn o siop Marks & Spencer yn Hwlffordd.

Dywedodd yr heddlu bod dyn a dynes wedi mynd i mewn i'r siop am tua 11:10 ar 15 Ebrill a dwyn sawl dilledyn.

Flynn i aros gyda Chasnewydd?

Twitter

Wedi'r fuddugoliaeth i Gasnewydd dros y penwythnos, mae cyfarwyddwr y clwb wedi awgrymu y bydd y rheolwr Mike Flynn yn aros gyda'r clwb.

View more on twitter

Penwythnos i'w chofio i Gasnewydd

Clwb Pêl-droed Casnewydd

Roedd hi'n benwythnos i'w chofio i glwb pêl-droed Casnewydd wrth i'r Alltudion sicrhau eu lle yn Adran Dau gyda buddugoliaeth ar ddiwrnod ola'r tymor.

Mae BBC Wales Sport wedi bod yn edrych yn ôl ar yr hanes, wrth i Mike Flynn ysbrydoli ei dim i saith buddugoliaeth o'r 12 gêm olaf, a sicrhau eu lle yn y gynghrair.

Mae'r South Wales Argus hefyd yn edrych yn ôl ar y digwyddiad, gan gyhoeddi oriel luniau o'r diwrnod, pan ddaeth 7,500 o gefnogwyr i Rodney Parade.

Casnewydd
Rex Features

Beth sydd mewn enw?

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Mae adnodd newydd wedi ei gyhoeddi heddiw gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, sy'n rhestru miloedd o enwau lleoedd yng Nghymru a gasglwyd o fapiau hanesyddol a ffynonellau eraill.

Mae dros 350,000 o enwau ar y rhestr, all osod sylfaen i'w defnydd parhaol yn y dyfodol.

Barn y Cymry wrth i Ffrainc ethol Macron

Dewi Llwyd

Cyflwynydd BBC Cymru

Mae cyflwynydd Radio Cymru, Dewi Llwyd wedi bod yn Ffrainc wrth i'r wlad ethol Emmanuel Macron yn arlywydd newydd, ac mae wedi ysgrifennu am ei argraffiadau a barn Cymry Ffrainc am y fuddugoliaeth.

"Wrth i'r canolfannau pleidleisio gau, fe ddaeth y broffwydoliaeth gyntaf a hollol glir mai Emmanuel Macron fyddai arlywydd newydd Ffrainc, y dyn cymharol ifanc sy'n newydd-ddyfodiad i'r byd gwleidyddol, ac y mae rhai'n ei alw'n ail Tony Blair.

"Ers rhai dyddiau roedd ei gefnogwyr wedi bod yn ffyddiog y bydden nhw'n cael mwynhau noson hir o ddathlu.

"Roedden nhw'n gywir."

Macron
BBC

Canslo trenau rhwng Caerdydd a Phenarth

Teithio BBC Cymru

Mae gwasanaethau trên wedi eu canslo rhwng Penarth a Chaerdydd y bore 'ma oherwydd nam ar y lein.

Mae disgwyl oedi tan 10:00, a bydd bysiau yn cludo teithwyr yn y cyfamser.

Dim tan i'r fenyw dew ganu...

BBC Sport Wales

Mae prif hyfforddwr Abertawe, Paul Clement, wedi rhybuddio ei chwaraewyr i gymryd dim yn ganiataol er iddyn nhw godi o dri isaf Uwch Gynghrair Lloegr gyda'r fuddugoliaeth yn erbyn Everton nos Sadwrn.

Mae ganddyn nhw ddwy gêm i fynd yn y tymor, yn erbyn Sunderland a West Brom.

Fernando Llorente
Getty Images
Fernando Llorente (dde) wnaeth sgorio'r gôl fuddugol yn erbyn Everton

Oedi ar y trenau

Trenau Arriva Cymru

Nid yw gwasanaethau Trenau Arriva Cymru yn teithio rhwng Pontypridd ac Aberdâr, rhwng Pontypridd a Merthyr Tudful, na chwaith rhwng Pontypridd a Threherbert y bore 'ma oherwydd gwaith peirianyddol, ond mae ‘na wasanaeth bysiau yn cael eu darparu.

Bydd ‘na newidiadau i rai o wasanaethau Trenau Arriva Cymru rhwng Y Rhyl a Chyffordd Llandudno hefyd heddiw oherwydd gwaith peirianyddol.

Buddsoddiad £38m i 'greu 2,000 o swyddi'

BBC Cymru Fyw

Mae disgwyl y bydd buddsoddiad gwerth bron i £38m yn cael ei gyhoeddi ddydd Llun i gynhyrchu lled-ddargludyddion yn ne-ddwyrain Cymru.

Bydd y 10 cyngor sy'n rhan o Ddinas-Ranbarth Caerdydd yn datblygu ffowndri yng Nghasnewydd, allai greu tua 2,000 o swyddi mewn pum mlynedd.

Daw'r arian yn dilyn buddsoddiad arall o £12m gan Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2015.

Lled-ddargludyddion yw'r dechnoleg y tu ôl i declynnau fel ffonau symudol.

Ffon
BBC

Gwthio ymlaen

Twitter

Yn ôl rheolwr Caerdydd bydd tri neu bedwar chwaraewr newydd yn cyrraedd y clwb erbyn mis Mehefin.

View more on twitter