a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Carchar i ddyn o Gaerdydd am droseddau terfysgol
  2. Plant i wneud profion ysgol ar-lein
  3. Diffyg ymgeiswyr etholiad yn "drychineb"

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Diolch am ddilyn y llif byw heddiw.

Fe fydd y llif yn dychwelyd am 08:00 fore Mercher.

Tawel Fan: 'Safon gofal' yn cyfrannu at farwolaethau?

BBC Cymru Fyw

Mae BBC Cymru'n deall bod safon y gofal ar ward cleifion dementia Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd wedi gallu cyfrannu at o leiaf saith marwolaeth.

Cafodd y ward ei chau dros dair blynedd yn ôl ac fe ddywedodd adroddiad ar gyflwr y ward fod rhai cleifion wedi cael eu trin fel anifeiliaid.

Roedd Adroddiad Ockenden yn 2015 yn hynod feirniadol o'r "camdriniaeth sefydliadol" oedd yn bodoli ar ward Tawel Fan.

Dywed Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr oedd yn gyfrifol am y ward eu bod yn cydnabod y gallai safon y gofal oedd wedi ei roi fod yn ffactor oedd wedi cyfrannu at farwolaeth rhai cleifion, a bod ymchwiliad trylwyr yn cael ei gynnal i bob achos ar hyn o bryd.

tawel fan
bbc

Y cyplau mwyaf cyfoethog yng Nghymru

Wales Online

Mae dau gwpl priod o Gymru ar restr cyplau mwyaf cyfoethog y DU, medd Wales Online.

Mae Syr Michael Moritz o Gaerdydd, a'i wraig o America, Harriet Heyman werth £2.629bn, ac yn bumed ar restr y Sunday Times Rich List, tra bod sylfaenwyr Specsavers, Douglas Perking o Gaerfyrddin, a Dame Mary Perkins yn yr wythfed safle.

Arian
Getty Images

'Disgwyl rhai cawodydd weddol ysgafn'

Tywydd, BBC Cymru

Llŷr Griffiths-Davies sydd efo rhagalygon y tywydd ar gyfer heno:

"Erbyn heno ma disgwyl rhai cawodydd weddol ysgafn, wrth i ffrynt symud dros y wlad tua'r de-ddwyrain. I'r mwyafrif neith hi bara'n gymylog, 'da rhai cyfnode clir, ond sdim disgwl rhew heno, gan y bydd hi'n codi ychydig yn fwy gwyntog- y tymheredd isa'n rhyw 5c." 

Am fwy o wybodaeth ewch i wean dywydd y BBC.

Y Tŵr ar ffurf opera

Twitter

Gweithio i wella cae Helo Sardis

North Wales News

Mae gwefan y North Wales News yn adrodd bod Clwb Rygbi Pontypridd yn trio datrys y problemau maent wedi bod yn cael gyda'r cae yn Heol Sardis. 

Roedd aelodau o garfan Merthyr yn dweud bod y cae 3G wedi achosi llosgiadau, a does dim rygbi wedi'w chwarae yno ers y gem rhwng Pontypridd a Merthyr ar ddiwedd mis Mawrth.

Bydd Pontypridd yn croesawu Rygbi Gogledd Cymru i Heol Sardis brynhawn Sadwrn, 6 Mai.

Sadis
Huw Evans Picture Agency
Cae 3G Heol Sardis, Pontypridd

Ateb y Galw: Christine Pritchard

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Yr actores Christine Pritchard sy'n Ateb y Galw yr wythnos hon, wedi iddi gael ei henwebu gan Catherine Tregenna yr wythnos diwethaf.  

cp
BBC

Chwilio am wirfoddolwyr i 'Steddfod yr Urdd

Eisteddfod yr Urdd

Gyda llai na mis tan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont, Taf ac Elai, mae na alw am wirfoddolwyr...

View more on twitter

Ar y diwrnod hwn ym 1984...

Twitter

Ydych chi'n cofio'r gôl yma? Y gyntaf o 16 i Mark Hughes dros ei wlad.  

View more on twitter

Cwis: Newyddion ffug

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Bydd y ddarlledwraig Bethan Rhys Roberts yn mynd ar drywydd 'fake news' mewn rhaglen arbennig i S4C ddydd Mawrth, 2 Mai.

Ond ydych chi'n gallu gwahaniaethu rhwng y straeon sydd wedi digwydd a'r rhai sydd wedi'u creu gan Cymru Fyw?

llun
BBC

Pa un o gyflwynwyr Radio Cymru fydd â'r nionyn trymaf?

BBC Radio Cymru

Ar bwy mae'ch nionyn/wynwynsyn chi?!

View more on twitter

Disgyblion Rhosgadfan i ddychwelyd i'r ysgol wedi storm

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd fod disgyblion ysgol gynradd yng Ngwynedd wedi dychwelyd i'w hadeilad heddiw yn dilyn difrod sylweddol i do'r ysgol mewn storm dros gyfnod y Nadolig. 

Roedd disgyblion Ysgol Rhosgadfan yn dychwelyd i'w hadeilad arferol fore Mawrth, ar ôl i waith atgyweirio sylweddol gael ei gwblhau i ddifrod gafodd ei achosi gan storm Barbara. 

Cafodd disgyblion eu haddysgu mewn adeiladau cymunedol yn y pentref dros dro.

Criw o nyrsus ar restr fer gwobr

Cambrian News

Mae criw o nyrsus o Feirinnydd wedi eu henwi ar restr fer ar gyfer gwobr arbennig yn y maes gofal iechyd medd y Cambrian News.

Fe fydd Adran Cleifion Allanol Ysbyty Dolgellau yn cael gwahoddiad i fynychu seremoni arbennig mewn gwesty moethus yn Llundain nos Wener.

Gair y Dydd

Geiriadur Prifysgol Cymru

'Siom' na fydd cloddio yn Llys Rhosyr

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Clywodd rhaglen Taro'r Post ar BBC Radio Cymru dydd Mawrth fod trigolion ym mhentref Niwbwrch ar Ynys Mon yn siomedig bod eu cais i gynnal ymchwiliad bellach ar safle Llys Rhosyr, cartref tywysogion olaf Gwynedd, wedi methu. 

Dyma oedd canolfan weinyddol tywysogion Cymru yn yr oesoedd canol. 

Dywedodd llefarydd ar ran CADW, er nad oedden nhw'n teimlo ei bod hi'n briodol cloddio yn Llys Rhosyr eleni, eu bod wedi cytuno i roi nawdd i Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd i gynnal rhaglen ehangach o gloddio, ymchwilio a chonfodi yn ardaloedd Niwbwrch ac Aberffraw.

Llys Rhosyr
BBC

Cais i bobl Caergybi fod yn wyliadwrus

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn gofyn i gymunedau yn ardal Caergybi i fod yn wyliadwrus ac i adrodd am unrhyw ymddygiad amheus, wedi i ladron dargedu naw o siediau gardd yn y dref. 

 Fe ddigwyddodd y lladradau dros nos rhwng dydd Sul 30 Ebrill a Dydd Llun 1 Mai, gyda'r lladron yn targedu petrol yn benodol.

Damwain lori yn Alltwalis

Teithio BBC Cymru

Mae lori wyth olwyn wedi methu dal y tro cas ar y ffordd i mewn i bentref Alltwalis yn Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys eu bod wedi gorfod cau un lôn o'r A485 wrth iddyn nhw geisio codi'r lori.

lori
Sion Jones
lori
Sion Jones

Brawd yn osgoi carchar yn dilyn negeseuon sarhaus

BBC Wales News

Mae dyn a anfonodd negeseuon sarhaus at ferched yr oedd e'n credu oedd wedi bwlio ei chwaer, wedi osgoi carchar.

Dywedodd barnwr fod Jordan Clements yn ymddwyn yn "afresymol oherwydd galar", wedi i'w chwaer 14 oed, Nyah James gael ei chanfod yn farw yn ei chartref ym Mlaenymaes, Abertawe ym mis Chwefror.

Clywodd llys ynadon Abertawe fod Clements, 20 oed, yna wedi targedu pedair merch.

Fe blediodd yn euog i ddau gyhuddiad o aflonyddu a dau o anfon negeseuon sarhaus.

Achos Jordan Clements
Llun teulu/Google Maps

Sut fydd ceir yn cael eu defnyddio yn y dyfodol?

Click on Wales

Ar wefan Sefydliad Materion Cymreig mae erthygl gan Yr Athro Mark Barry o Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd. Mae'r Athro Barry yn trafod beth fydd y dyfodol ceir yn ein dinasoedd, gan ystyried ffactorau amyglcheddol a chylfeustod.

ceir
BBC
A fydd ceir trydanol yn dod fwyfwy cyffredin dros y blynyddoedd nesaf?

Castell Caerffili'n gadael ei farc ar Ramsey

Daily Mirror

Mae'r Daily Mirror yn adrodd bod seren ganol cae Aresenal a Chymru, Aaron Ramsey, wedi arddangos ei esgidiau pêl-droed newydd. Mae'r bachgen o Gaerffili wedi dewis cael adeilad enowcaf y dref ar ei sowdl.

ramsey
BBC Sport

Lori wedi troi drosodd yn Alltwalis

Heddlu Dyfed Powys

Yr etholiadau lleol mewn rhifau

BBC Cymru Fyw

Dridiau cyn yr etholiadau lleol, pan fydd ymgeiswyr yn cystadlu am 1,254 o seddi ar 22 o awdurdodau lleol.

Ond beth mae cynghorwyr yn ei wneud? Am beth maen nhw'n gyfrifol? A beth yw cyflog cynghorydd?

Dyma i chi rai o'r atebion.

Dilynwch y cyfan ar Cymru Fyw

Heddlu Gwent wedi arestio 27 yn dilyn cyrchoedd

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn dweud eu bod bellach wedi arestio 27 o bobl mewn cysylltiad a throseddau cyffuriau, in dilyn cyrchoedd ar 26 Ebrill

Mae 24 wedi eu cyhuddo o fod a chyffuriau dosbarth A yn eu meddiant, gyda'r bwriad o gyflenwi. Maen nhw'n dal i edrych am ddau berson mewn cysylltiad a'r ymchwilad - Denny Evan Roberts, 36 oed, a Jason Barker, 21 oed. 

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio 101 a dyfynu'r cyfeirnod 141 26/4/17.

Cyrchoedd cyffuriau
Heddlu Gwent

Colin Jackson i golli ei record byd?

BBC Camp Lawn

Fe allai record byd yr athletwr Colin Jackson am y ras 60 metr dros y clwydi dan do cael ei diddymu fel rhan o gynlluniau sy'n cael eu hystyried gan European Athletics

Mae'r corff wedi cymeradwyo cynnig gafodd ei gyflwyno gan dasglu, fu'n edrych ar hygrededd recordiau yn dilyn y sgandal cyffuriau diweddar, ac mae'n galw nawr ar yr IAAF i fabwysiadu'r newidiadau. 

Yn unol â'r rheolau, byddai recordiau sydd ddim yn cwrdd â'r gofynion newydd yn aros ar restrau, ond fyddan nhw ddim yn cael eu cydnabod yn recordiau swyddogol. 

View more on twitter

Llafur yn addo 800 yn fwy o heddweision yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Mae'r blaid Lafur wedi gwneud addewid i dalu am 853 o heddweision ychwanegol yng Nghymru os bydd y blaid yn fuddugol yn yr Etholiad Cyffredinol ym mis Mehefin.

Mae'n rhan o addewid y blaid i dalu am 10,000 o heddweision ychwanegol yng Nghymru a Lloegr gan ddad-wneud y toriadau i'r dreth ar enillion cyfalaf sydd dan ystyriaeth gan weinidogion llywodraeth y DU.

Ond dywedodd Plaid Cymru y dylai'r blaid Lafur fod wedi cefnogi datganoli plismona i Gynulliad Cymru petai'r blaid o ddifrif am gefnogi'r heddlu.

Mae'r Ceidwadwyr wedi wfftio'r addewid fel un "disynnwyr".

heddlu
bbc

Cwestiynau'r Prif Weinidog wedi dechrau

Twitter

Gallwch weld y diweddara ar dudalen Senedd Fyw.

View more on twitter

'Dyle hi bara'n heulog'

Tywydd, BBC Cymru

Mae'r arwyddion yn dda ar gyfer heulwen y prynhawn 'ma yn ol Llŷr Griffiths-Davies:

"Dyle hi bara'n heulog i nifer dros yr orie nesa, ond erbyn diwedd y prynhawn ma disgwl y bydd hi'n cymylu o'r dwyrain. Y tymheredd yn yr heulwen yn debygol o fod rhywle rhwng 16 a 18 selsiws, gydag awel ysgafn."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Gwrthdrawiad ger Caerdydd

Heddlu De Cymru

Mae dwy lôn ar gau, a thraffig yn ciwio oherwydd gwrthdrawiad ar draffordd yr M4 tua'r gorllewin rhwng Cyffordd 30, A4232 (Porth Caerdydd) a Chyffordd 32, A470 / A4054.  

Cogydd yn gwadu ymosod ar gwsmer gyda phowdr chilli

BBC Wales News

Mae cogydd wedi ymddangos yn y llys i wynebu cyhuddiad o ymosod ar gwsmer drwy daflu powdr chilli poeth i'w lygaid.

Plediodd Kamrul Islam, 47, yn ddieuog yn Llys y Goron Merthyr Tudful i gyhuddiad o ymosod ac achosi niwed corfforol.

Cafodd y cwsmer, David Evans, 46, ei gludo i'r ysbyty wedi i'r powdr losgi ei lygaid yn ystod y digwyddiad ym mwyty'r Prince of Bengal yn Nhonypandy ym mis Ionawr.

pupur
Wales News Service

Cartref tywysogion Gwynedd a bwyd lleol ar fwydlen Taro'r Post

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Ymhlith pynciau Taro'r Post heddi fydd y galw am ymchwilio i safle tywysogion Gwynedd yn Llys Rhosyr,  annog a'r ymdrechion i'n cael i brynu bwyd lleol.

View more on twitter
View more on twitter

Carchar i gyn gyfreithiwr am dwyll ariannol

BBC Cymru Fyw

Mae cyn gyfreithiwr o'r Trallwng wedi ei garcharu am chwe blynedd am dwyll ariannol.

Cafodd dedfryd David Vaughan Jones, 76 oed, ei gohirio wedi'r achos ym mis Hydref 2016, er mwyn rhoi cyfle iddo ad-dalu'r arian yr oedd wedi ei gymryd

Clywodd gwrandawiad ei fod wedi dwyn perswad ar bobl o'i eglwys Efengylaidd i fuddsoddi arian, ai fod wedi ei ddefnyddio at ddibenion twyllodrus.

David Vaughan Jones
BBC

Gareth Bale ydw i

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae enwau'n aml yn destun trafod. Ond sut deimlad yw rhannu enw â rhywun enwog?

Mae'r actor Gareth John Bale yn un sy'n dweud bod rhannu enw gydag un o bêl-droedwyr enwoca'r byd yn destun trafod cyson.

bales
bbc

Effaith Brexit ar wleidyddiaeth Cymru

Twitter

Yr Athro Roger Scully sy'n pwyso a mesur effaith Brexit ar ddyfodol gwleidyddiaeth yng Nghymru.

View more on twitter

Undeb yn croesawu newidiadau profion addysg tra'n dal i godi pryderon

BBC Cymru Fyw

Mae undeb athrawon mwyaf Cymru wedi croesawu'r cynlluniau i newid y ffodd mae profion llythrennedd a rhifedd yn cael eu cynnal yng Nghymru. 

Yn lle profion ar bapur bydd asesiadau ar-lein all gael eu haddasu i sgiliau disgyblion yn cael eu cyflwyno. 

Yn ôl NUT Cymru, mae gan y cynlluniau newydd y potesnial i wella'r ffordd mae'r profion yn cael eu cynnal, ond mae'n rhybuddio bod yna dystiolaeth gref fod y math yma o brofion yn mynd yn groes i'r math o addysg sy'n cael ei datblygu yng Nghymru.

Profion ar-lein
BBC

Alex Jones i gyflwyno cyfres ddogfen newydd

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd fod y gyflwynwraig o Rydaman, Alex Jones, wedi cyhoeddi y bydd hi’n cyflwyno cyfres ddogfen newydd sy’n ymchwilio i hanes teuluoedd.

Bydd y gyfres The Secrets in My Family yn cael ei darlledu yn hwyrach eleni ar UKTV, ac mae’r gyfres yn defnyddio profion DNA i helpu pobol ddarganfod mwy am eu teuluoedd.

Alex Jones
Getty Images

Wyth mlynedd o garchar i ddyn o Gaerdydd am droseddau terfysgol

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Gaerdydd wedi ei ddedfrydu i wyth mlynedd o garchar am bum trosedd derfysgol, gan gynnwys bod yn aelod o IS, a pharatoi at weithredoedd terfysgol.

Clywodd llys yr Old Bailey fod Samata Ullah, 34 oed, yn wedi creu canolfan o'i stafell wely yng Nghaerdydd, lle roedd yn cynnig hyfforddiant i bobl ar sut i osgoi cael eu dal gan yr heddlu a gwasanaethau diogelwch.

Pan gafodd ei arestio ym mis Medi 2016, cafodd stôr o wybodaeth ei ddarganfod yn ei ddolenni llewys USB, oedd yn cynnwys 15 copi o cylchgronau 'Dabiq' y Wladwriaeth Islamaidd.

Samata Ullah
Heddlu/BBC

Cynllun newydd i asesu sefyllfa'r Gymraeg yn Llanbedr Pont Steffan

BBC Cymru Fyw

Dros y misoedd nesaf bydd Menter Iaith Ceredigion yn dechrau cynllun newydd er mwyn asesu sefyllfa'r Gymraeg yn Llanbedr Pont Steffan a'r cyffiniau drwy ffurfio Pwerdy Iaith Llambed.

Mae gan Menter Iaith Ceredigion, neu 'Cered' fel mae'n cael ei adnabod, brosiectau tebyg yn nhrefi Aberaeron, Aberteifi, Aberystwyth, Llandysul a Thregaron.

cymraeg
bbc

Adolygiad: Dwy gyfrol, un haf godidog

Blog

Ar wefan O'r Pedwar Gwynt, mae'r bardd Rhys Iorwerth yn adolygu dau lyfr sy'n ymdrin â'r un pwnc, ond mewn arddull wahanol

Mae Ibuprofen s’il vous plaît gan Dewi Prysor yn trafod anturiaethau cefnogwyr Cymru yn Ffrainc yn ystod Pencampwriaeth Euro 2016. Mae Allez Les Gallois! gan Daniel Davies hefyd yn trafod haf bythgofiadwy cefnogwyr Cymru yn Ffrainc, ond drwy ffurf stori ffuglen. 

fans
BBC

Diabetes: 'Angen gwneud mwy' i blant a phobl ifanc

BBC Cymru Fyw

Mae angen gwneud mwy ar gyfer plant a phobl ifanc sydd gyda diabetes math un, yn ôl pennaeth polisi elusen.

Roedd Sara Morgan o Diabetes UK yn ymateb ar raglen y Post Cyntaf i adroddiad 'Datganiad Cynnydd Blynyddol ar gyfer Diabetes' gan Lywodraeth Cymru, oedd yn awgrymu bod gofal ar gyfer plant sydd gyda'r cyflwr yn gwella yng Nghymru.

Roedd yr adroddiad yn dangos cynnydd o 17.8 % yn 2014-15 i 27.2% yn 2015-16 yn nifer y plant a phobl ifanc sydd â diabetes math un ac sy'n llwyddo i gael lefel digonol o glwcos i'w gwaed.

Diabetes
BBC

Dim Bale i Real Madrid wrth herio Atlético

BBC Camp Lawn