a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfoeth Naturiol Cymru 'ddim yn gwneud ei waith'
  2. Cyfnod prawf o dair blynedd i gyffur HIV
  3. TUSC yn addo 'amddiffyn rhag toriadau' yn eu maniffesto

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw. 

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Llun. 

Disgyblion yn dychwelyd i'w hysgol

Cyngor Gwynedd

Bydd disgyblion cynradd yng Ngwynedd yn dychwelyd i’w hysgol leol yn dilyn gwaith atgyweirio wedi i wyntoedd cryfion Storm Barbara ddifrodi'r adeilad ym mis Rhagfyr. 

Cafodd plant Ysgol Rhosgadfan eu haddysgu dros dro mewn adeiladau eraill yn y pentref.

Roedd hanner y disgyblion yn cael eu haddysgu yn rhan o glwb pêl-droed lleol y Mountain Rangers a gweddill y disgyblion yn defnyddio canolfan Cae’r Gors. 

Ysgol Rhosgadfan wedi storm fis Rhagfyr
BBC

Cadw tri yn y ddalfa

BBC Cymru Fyw

Mae tri o ddynion wedi eu cadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o fod a gwn yn eu meddiant gyda'r bwriad o achosi niwed corfforol difrifol yn Y Rhyl.

Fe fydd Paul Lewis 39 o Fae Cinmel, Jake Kiernan, 24 a Perry Jones, y ddau o'r Rhyl, yn mynd o flaen Llys Y Goron yr Wyddgrug ar 26 Mai. 

Mae pedwerydd dyn hefyd yn wynebu cyhuddiadau tebyg o ganlyniad i ddigywdidad ar 24 Ebrill ond eto i ymddangos yn y llys. 

Pentref gwledig heb gyngor cymuned

Fe fydd trigolion Trefeglwys ym Mhowys heb gyngor cymuned ar ôl dydd Iau nesaf ar ôl i'r cynghorwyr presennol benderfynu peidio ailsefyll. 

Daw hyn yn dilyn anghydfod sydd wedi para tair blynedd yn ymwneud â chyn glerc y cyngor ac sydd wedi arwain at ymchwiliad gan yr heddlu. 

Fe fydd Cyngor Sir Powys yn cymryd cyfrifoldeb am ddyletswyddau'r cyngor cymuned am y tro cyn penderfynu ar y camau nesa yn dilyn cyfarfod ar 18 Mai. 

Trefeglwys
Google

Barrug erbyn y bore

Tywydd, BBC Cymru

"Mi fydd hi’n noson sych ar y cyfan a’r tymheredd i’r rhan fwyaf rhwng 4 - 8C, er y gallai syrthio i’r rhewbwynt mewn rhai mannau gwledig, efo peth barrug ar lawr erbyn yr oriau mân," meddai Robin Owain Jones.

"Cymysgedd o gyfnodau heulog a chymylog gawn ni 'fory. Ambell gawod ynysig o law mân yn bosib, ond yn ddiwrnod sych fel arall. Y tymheredd rhwng 14 - 16C cyn iddi godi’n wyntog yn ystod y p'nawn."

I weld rhagolygon gweddill y penwythnos ewch i'r wefan dywydd.

Cyrch cyffuriau

Heddlu Gwent

Erbyn hyn dywed Heddlu Gwent fod 27 o bobl wedi eu harestio yn dilyn cyrch cyffuriau yng Nghasnewydd ddydd Mercher. 

Mae 23 o bobl o'r ddinas wedi'u cyhuddo o fod â chyffuriau Dosbarth A yn eu meddiant gyda'r bwriad o gyflenwi.

Heddlu yn chwlio am garcharor

Twitter

Gwrthwynebu uno ysgolion

Powys County Times

Mae Cyngor Powys wedi cadarnhau eu bod wedi derbyn llythyr gan rieni sy'n gwrthwynebu uno dwy ysgol uwchradd yn ne'r sir yn son am y posibilrwydd o her gyfreithiol, meddai'r County Times.

Bwriad cyngor Powys yw uno ysgolion Llandrindod a Llanfair ym Muallt.

ysgol
Google

Angen sylw i fenywod Cymru sy'n wyddonwyr

Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Wedi i raglen Aled Hughes drafod y diffyg sylw i wyddonwyr o Gymru heddiw mae'r Athro Siwan Davies wedi trydar fod angen mwy o sylw i fenywod yn y maes yng Nghymru.

View more on twitter

Gwahardd rhag gyrru am dair blynedd

The Leader

Mae dyn o Wrecsam sy'n gweithio i gwmni cyfreithiol wedi ei wahardd rhag gyrru am dair blynedd ar ôl gwrthod darparu sampl gwaed, meddai'r Wrexham Leader. 

Roedd Ifan Joseph Smith, 23 oed, wedi profi'n bositif i brawf canabis ar ôl cael ei stopio gan yr heddlu, ond gwrthododd rhoi sampl gwaed yng ngorsaf yr heddlu.

car
BBC

Ail-greu hanes castell

Cadw

Fe fydd ymwelwyr ag un o gestyll Llywelyn ein Lyw Olaf yn gallu ail-fyw eiliadau o hanes y safle gyda help technoleg ddigidol mewn canolfan ymwelwyr newydd sbon meddai Cadw.

Mae'r ganolfan newydd yng Nghastell Cricieth wedi costio £450,000 ac yn agor yr wythnos hon.

Ail-gread o Gastell Cricieth
Cadw
Ail-gread o Gastell Cricieth

Ffarwél i'r hen bapur £5

Daily Post

Wythnos sydd i fynd nes mae'r hen bapurau £5 yn peidio â bod yn arian cyfreithlon meddai'r Daily Post.

Ar ôl Mai 5 dim ond y papur newydd fydd yn gallu cael ei wario mewn siopau.

Lembit Opik i ddod yn dad am y tro cyntaf

Golwg 360

Mae cyn-Aelod Seneddol Maldwyn wedi cyhoeddi ei fod yn mynd i fod yn dad am y tro cyntaf meddai Golwg 360.

Mae Lembit Opik, 52, a’i gyfreithwraig o gymar, Sabina Vankova, 33, wedi cyhoeddi y byddan nhw'n dod yn rhieni i ferch fach ym mis Mehefin.

Lembit Opik
BBC

Beth sydd mor ddoniol?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Fyddech chi'n barod i fentro ar lwyfan i wneud stand-yp?

Gyda Gŵyl Gomedi Machynlleth yn digwydd y penwythnos yma mae rhai o ddigrifwyr stand-yp amlycaf y Gymraeg yn rhannu eu cyngor a'u profiadau gyda Cymru Fyw ynglŷn â sut i lwyddo yn y maes comedi.

Steffan Alun a Dan Thomas
BBC
Steffan Alun a Dan Thomas - dau o'r digrifwyr fydd yn perfformio stand-yp Cymraeg yng Ngŵyl Gomedi Machynlleth

Enwi carfan y Scarlets v Connacht

BBC Sport Wales

Ficer Baghdad i ymweld â Chymru

Twitter

Cynnig cyffur i gwtogi siawns o HIV

BBC Wales News

Bydd cyffur sydd yn cwtogi'r siawns o gael haint HIV yn cael ei gynnig yng Nghymru fel rhan o dreialon dros gyfnod o dair blynedd.

Daw hyn er bod y corff sy'n cynghori'r llywodraeth ar gyffuriau newydd wedi dweud na ddylai gweinidogion arianu cyffur Prep ar sail cost.

Ond mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi fod modd i bobl ddefnyddio'r cyffur yn ystod cyfnod y treialon os yw'n "glinigol addas" iddyn nhw wneud hynny.

Prep
GETTY

Biggar yn ôl i'r Gweilch

Twitter

A470: Arestio dynes am yfed a gyrru

BBC Cymru Fyw

Mae dynes wedi ei harestio ar amheuaeth o yfed a gyrru yn dilyn digwyddiad ger cylchfan Abercynon o'r A470 y bore ma.

Fe wnaeth car droi ar ei do yn y digwyddiad a bu oedi i deithwyr am gyfnod yn yr ardal wrth i'r heddlu geisio cael trefn ar y sefyllfa.

Car
Heddlu De Cymru

Carchar am drywanu dyn 62 oed

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 44 o Sir Fôn wedi ei garcharu am 30 mis am drywanu dyn 62 oed ym Mhorthaethwy ar Ddydd Nadolig.

Cafodd Geno Maher hefyd orchymyn llys i beidio â chael dim cysylltiad â'i ddioddefwr am bum mlynedd. 

Ymosodwr
Heddlu Gogledd Cymru

Heulwen tua'r gorllewin

Tywydd, BBC Cymru

Wedi dechrau cymylog i nifer a rhai cawodydd yn y de bydd peth heulwen tua'r gorllewin p'nawn 'ma ac yn troi’n sychach. Y tymheredd yn 10-13C gyda gwyntoedd ysgafn.

Ewch i'r wefan dywydd am ragor o wybodaeth.

Carcharu gofalwraig am gam-drin

BBC Cymru Fyw

Mae gofalwraig wedi'i charcharu am 20 wythnos ar ôl cyfadde' cam-drin dyn â Syndrom Down's. 

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Marie Baltazar wedi "clymu" cadair y dyn yn sownd i fwrdd am bedair awr, er mwyn hwyluso'i shifft yng nghartre' gofal St James yn y ddinas.

Cafodd ei dal ar ôl i aelod arall o staff ei ffilmio hi'n gudd.

Llys
BBC
Roedd yr achos yn Llys y Goron, Abertawe

Etholiad Cyffredinol: Dau cyn AS Llafur i sefyll

BBC Cymru Fyw

Mae dau gyn aelod seneddol Llafur yn gobeithio dychwelyd i San Steffan ym mis Mehefin wrth i'r blaid gyhoeddi rhestr o'u hymgeiswyr heddiw.

Bydd Chris Ruane yn dychwelyd i Ddyffryn Clwyd i geisio cipio'r sedd yr oedd yn AS arni am 18 mlynedd cyn ei cholli i'r Ceidwadwyr yn 2015.

Bydd Gareth Thomas yn brwydro am sedd Gorllewin Clwyd - sedd yr oedd yn AS arni rhwng 1997 a 2005. 

Ceidwadwyr yw ASau'r ddwy sedd ar hyn o bryd, sy'n cael eu hamddiffyn yn yr etholiad gan James Davies a David Jones. 

Mae holl ASau Cymru - 40 ohonynt yn cynnwys 25 o'r blaid Lafur, yn gobeithio cael eu hail-ethol yn yr etholiad.

San Steffan
BBC

Ffermwr yn euog o lygru nant

BBC Cymru Fyw

Mae ffermwr o Sir Gaerfyrddin wedi pledio'n euog i bum cyhuddiad o lygru nant ger ei fferm laeth yn Llangynog, ger Caerfyrddin. 

Cafodd rhai cyhuddiadau yn erbyn Howell Richards eu gollwng, ac fe fydd yna achos yn dechrau ar gyfer nawfed cyhuddiad yn ei erbyn ym mis Mehefin.

Cyhuddo 23 o droseddau cyffuriau

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau fod 26 o bobl wedi eu harestio yn dilyn cyrch cyffiau yng Nghasnewydd ddydd Mercher.

Cafodd 23 o bobl eu cyhuddo o fod a bwriad i gyflenwi cyffuriau dosbarth A.

Mae'r heddlu yn dal i chwilio am dri dyn sef Denny Evans Roberts, 36 oed, a Jason Baker, 21 oed, a Robert Sargent 39 oed, fel rhan o'u hymchwiliadau.

Heddlu
bbc
Cafodd y cyrch ei gynnal yng Nghasnewydd

Oedi cyn i injan trên stêm ddychwelyd i'r Wyddfa

BBC Cymru Fyw

Roedd disgwyl i injan trên stêm 121 oed ddychwelyd i gopa uchaf Cymru ddydd Gwener ar ôl gwaith adnewyddu sydd wedi cymryd 17 mlynedd i'w gwblhau.

Mae Loco Rhif 5 Rheilffordd yr Wyddfa, sy'n cael ei hadnabod fel trên Moel Siabod, wedi bod yn destun gwaith adnewyddu "cynhwysfawr" ers y flwyddyn 2000, ac mae'r gwaith wedi costio £60,000.

Ond fe gadarnhodd cwmni Rheilffordd yr Wyddfa fore Gwener fod oedi o dair wythnos arall cyn y gallai'r cerbyd ddechrau rhedeg ar hyd y llwybr i'r copa, gan nad oedd

Tren
Rheilffordd yr Wyddfa

Canu clodydd Cwpan Cymru

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Ceisio gwella llif yr A55

Llywodraeth Cymru

Mae Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates, wedi comisiynu astudiaeth i edrych ble mae modd gwneud gwelliannau i'r A55.

Bydd yr astudiaeth yn edrych ar y rhwydwaith o Gaergybi i gyffordd y Post House, ger Caer, a'r bwriad yw cwblhau cam cyntaf y gwaith ddiwedd yr haf.

Dywedodd Mr Skates: "Mae dros 70,000 o geir yn defnyddio rhannau o'r A55 ar amseroedd brig, a bydd yr astudiaeth hon yn helpu Llywodraeth Cymru i barhau i wneud gwelliannau..."

A55
BBC

Taro'r Post yn trafod tiwtoriaid Cymraeg

Twitter

Cais am hostel myfyrwyr newydd ym Mangor

North Wales Chronicle

Mae datblygwr wedi cyflwyno cais cynllunio i Gyngor Gwynedd yn gofyn am hawl i ddatblygu safle hen siop Debenhams yn y ddinas i fod yn hostel i fyfyrwyr.

Cafodd cais blaenorol am hostel ar y safle ei wrthod o achos pryderon pobl leol am nifer yr hosteli sy'n bodoli yn y ddinas yn barod.

Abertawe v Man Utd: Gobeithio y bydd tri'n holliach

ITV Cymru

Mae Abertawe yn gobeithio y bydd Martin Olsson, Leroy Fer a Jack Cork yn holliach unwaith eto ar gyfer eu gêm yn erbyn Manchester United ddydd Sul.

Fe gollodd Olsson a Cork y gêm gartref yn erbyn Stoke ac fe gafodd Fer anaf i'w goes ar ddechrau'r gêm. 

Abertawe
Rex Features
Cafodd Abertawe fuddugoliaeth o 2-0 yn erbyn Stoke yn eu gêm ddiwethaf.

Cyfle i bobl ifanc weithio gyda Michael Sheen

BBC Wales News

Mae 11 o bobl ifanc wedi ymuno gyda'r actor Michael Sheen ar leoliad ei ffilm newydd Apostle, sy'n cael ei ffilmio yn ne Cymru.

Cafodd y prentisiaid eu dewis fel rhan o gynllun sydd yn ceisio agor drysau yn y diwydiant ffilm i bobl ifanc sydd ddim mewn gwaith, addysg neu hyfforddiant.

Sheen
BBC

Penawdau'r Western Mail heddiw

Wales Online

Cwmni i weithio ar gynllun trydedd pont Menai

Daily Post

Mae cwmni o'r gogledd wedi cael y dasg o ddarganfod ag asesu cynlluniau cynnar ar gyfer trydedd pont Menai.

Fe gafodd cwmni Richards, Moorehead and Laing o Ruthun eu dewis gan Lywodraeth Cymru, ac fe fydd yn edrych ar wahanol ddewisiadau yn cynnwys lleoliadau croesi posib.

Pont
BBC

Statws 'bedd rhyfel' i longddrylliad â chysylltiad â Chaergybi

CBHC/RCAHMW

Dywed gwefan Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru fod llong ysbyty oedd â nifer o Gymry ar ei bwrdd a suddodd oddi ar arfordir de Lloegr yn ystod y Rhyfel byd Cyntaf wedi ei dynodi yn 'fedd rhyfel'.

Roedd yr HMHS Anglia yn cario teithiwyr o Gaergybi i Ddulyn cyn cael ei throi'n llong ysbyty i'r fyddin yn 1914.

Gan mlynedd wedi'r rhyfel mae'r comisiwn yn cynnal prosiect i gofnodi gweddillion llongau a llongau tanfor sydd yn y dyfroedd o gwmpas glannau Cymru ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

HMS Anglia yn cael ei tharo
Imperial War Museum
Lladdwyd 23 o longwyr ac aelodau eraill o'r criw o Gaergybi pan drawodd HMHS Anglia ffrwydryn Almaenig yn 1915

Ambiwlans i'w enwi ar ôl gyrrwr a fu farw

Daily Post

Bydd ambiwlans yn cael ei enwi ar ôl gyrrwr ambiwlans a gollodd ei fywyd wrth y llyw flwyddyn yn ôl meddai'r Daily Post.

Mae'r deyrnged yn cael ei rhoi gan gydweithwyr John Clift a gafodd drawiad ar ei galon wrth yrru ambiwlans ger Pwllheli gan daro i mewn i gerbyd argyfwng arall. 

John Clift
Llun teulu

Lee Trundle: 45 gôl ac wyth hat-tric

BBC Sport Wales

Mae un o chwaraewyr chwedlonol Abertawe Lee Trundle wedi sgorio 45 o goliau mewn 26 o gemau ers dod allan o'i ymddeoliad fis Awst i chwarae i Lanelli. 

Yn y cyfnod hwnnw mae'r pêl-droediwr 40 oed wedi rhwydo wyth hat-tric a helpu Llanelli i gael dyrchafiad yn y gynghrair.

Lee Trundle
BBC

Medal Aur i Jade Jones

BBC Sport Wales

Mae'r pencampwr Olympaidd Jade Jones wedi ennill medal aur ym mhencampwriaethau taekwondo Cwpan y Llywydd yn Athen.

Enillodd Jones bum gornest yn ei chategori yn ei chystadleuath gyntaf ers mis Rhagfyr 2016 a dywed ei bod yn canolbwyntio rwan ar bencampwriaethau'r byd. 

Jade Jones
Getty Images

Buddugoliaeth i Forgannwg

Twitter

Dyn ar goll: Apelio am wybodaeth

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru'n apelio am wybodaeth am ddyn o Abertawe sydd ar goll.

Mae Nicholas Lewis yn 20 oed ac mae'n bum troedfedd saith modfedd o daldra, yn denau, gyda gwallt tywyll.

Mae'n debyg ei fod yng nghanol dinas Abertawe ddoe ac mae ganddo gysylltiadau gydag ardal Cumbria.