a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw. 

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Llun. 

 2. Disgyblion yn dychwelyd i'w hysgol

  Cyngor Gwynedd

  Bydd disgyblion cynradd yng Ngwynedd yn dychwelyd i’w hysgol leol yn dilyn gwaith atgyweirio wedi i wyntoedd cryfion Storm Barbara ddifrodi'r adeilad ym mis Rhagfyr. 

  Cafodd plant Ysgol Rhosgadfan eu haddysgu dros dro mewn adeiladau eraill yn y pentref.

  Roedd hanner y disgyblion yn cael eu haddysgu yn rhan o glwb pêl-droed lleol y Mountain Rangers a gweddill y disgyblion yn defnyddio canolfan Cae’r Gors. 

  Ysgol Rhosgadfan wedi storm fis Rhagfyr
 3. Cadw tri yn y ddalfa

  BBC Cymru Fyw

  Mae tri o ddynion wedi eu cadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o fod a gwn yn eu meddiant gyda'r bwriad o achosi niwed corfforol difrifol yn Y Rhyl.

  Fe fydd Paul Lewis 39 o Fae Cinmel, Jake Kiernan, 24 a Perry Jones, y ddau o'r Rhyl, yn mynd o flaen Llys Y Goron yr Wyddgrug ar 26 Mai. 

  Mae pedwerydd dyn hefyd yn wynebu cyhuddiadau tebyg o ganlyniad i ddigywdidad ar 24 Ebrill ond eto i ymddangos yn y llys. 

 4. Pentref gwledig heb gyngor cymuned

  Fe fydd trigolion Trefeglwys ym Mhowys heb gyngor cymuned ar ôl dydd Iau nesaf ar ôl i'r cynghorwyr presennol benderfynu peidio ailsefyll. 

  Daw hyn yn dilyn anghydfod sydd wedi para tair blynedd yn ymwneud â chyn glerc y cyngor ac sydd wedi arwain at ymchwiliad gan yr heddlu. 

  Fe fydd Cyngor Sir Powys yn cymryd cyfrifoldeb am ddyletswyddau'r cyngor cymuned am y tro cyn penderfynu ar y camau nesa yn dilyn cyfarfod ar 18 Mai. 

  Trefeglwys
 5. Barrug erbyn y bore

  Tywydd, BBC Cymru

  "Mi fydd hi’n noson sych ar y cyfan a’r tymheredd i’r rhan fwyaf rhwng 4 - 8C, er y gallai syrthio i’r rhewbwynt mewn rhai mannau gwledig, efo peth barrug ar lawr erbyn yr oriau mân," meddai Robin Owain Jones.

  "Cymysgedd o gyfnodau heulog a chymylog gawn ni 'fory. Ambell gawod ynysig o law mân yn bosib, ond yn ddiwrnod sych fel arall. Y tymheredd rhwng 14 - 16C cyn iddi godi’n wyntog yn ystod y p'nawn."

  I weld rhagolygon gweddill y penwythnos ewch i'r wefan dywydd.

 6. Cyrch cyffuriau

  Heddlu Gwent

  Erbyn hyn dywed Heddlu Gwent fod 27 o bobl wedi eu harestio yn dilyn cyrch cyffuriau yng Nghasnewydd ddydd Mercher. 

  Mae 23 o bobl o'r ddinas wedi'u cyhuddo o fod â chyffuriau Dosbarth A yn eu meddiant gyda'r bwriad o gyflenwi.

 7. Gwrthwynebu uno ysgolion

  Powys County Times

  Mae Cyngor Powys wedi cadarnhau eu bod wedi derbyn llythyr gan rieni sy'n gwrthwynebu uno dwy ysgol uwchradd yn ne'r sir yn son am y posibilrwydd o her gyfreithiol, meddai'r County Times.

  Bwriad cyngor Powys yw uno ysgolion Llandrindod a Llanfair ym Muallt.

  ysgol
 8. Gwahardd rhag gyrru am dair blynedd

  The Leader

  Mae dyn o Wrecsam sy'n gweithio i gwmni cyfreithiol wedi ei wahardd rhag gyrru am dair blynedd ar ôl gwrthod darparu sampl gwaed, meddai'r Wrexham Leader. 

  Roedd Ifan Joseph Smith, 23 oed, wedi profi'n bositif i brawf canabis ar ôl cael ei stopio gan yr heddlu, ond gwrthododd rhoi sampl gwaed yng ngorsaf yr heddlu.

  car
 9. Ail-greu hanes castell

  Cadw

  Fe fydd ymwelwyr ag un o gestyll Llywelyn ein Lyw Olaf yn gallu ail-fyw eiliadau o hanes y safle gyda help technoleg ddigidol mewn canolfan ymwelwyr newydd sbon meddai Cadw.

  Mae'r ganolfan newydd yng Nghastell Cricieth wedi costio £450,000 ac yn agor yr wythnos hon.

  Ail-gread o Gastell Cricieth
  Image caption: Ail-gread o Gastell Cricieth
 10. Ffarwél i'r hen bapur £5

  Daily Post

  Wythnos sydd i fynd nes mae'r hen bapurau £5 yn peidio â bod yn arian cyfreithlon meddai'r Daily Post.

  Ar ôl Mai 5 dim ond y papur newydd fydd yn gallu cael ei wario mewn siopau.

 11. Lembit Opik i ddod yn dad am y tro cyntaf

  Golwg 360

  Mae cyn-Aelod Seneddol Maldwyn wedi cyhoeddi ei fod yn mynd i fod yn dad am y tro cyntaf meddai Golwg 360.

  Mae Lembit Opik, 52, a’i gyfreithwraig o gymar, Sabina Vankova, 33, wedi cyhoeddi y byddan nhw'n dod yn rhieni i ferch fach ym mis Mehefin.

  Lembit Opik
 12. Beth sydd mor ddoniol?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Fyddech chi'n barod i fentro ar lwyfan i wneud stand-yp?

  Gyda Gŵyl Gomedi Machynlleth yn digwydd y penwythnos yma mae rhai o ddigrifwyr stand-yp amlycaf y Gymraeg yn rhannu eu cyngor a'u profiadau gyda Cymru Fyw ynglŷn â sut i lwyddo yn y maes comedi.

  Steffan Alun a Dan Thomas
  Image caption: Steffan Alun a Dan Thomas - dau o'r digrifwyr fydd yn perfformio stand-yp Cymraeg yng Ngŵyl Gomedi Machynlleth
 13. Cynnig cyffur i gwtogi siawns o HIV

  BBC Wales News

  Bydd cyffur sydd yn cwtogi'r siawns o gael haint HIV yn cael ei gynnig yng Nghymru fel rhan o dreialon dros gyfnod o dair blynedd.

  Daw hyn er bod y corff sy'n cynghori'r llywodraeth ar gyffuriau newydd wedi dweud na ddylai gweinidogion arianu cyffur Prep ar sail cost.

  Ond mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi fod modd i bobl ddefnyddio'r cyffur yn ystod cyfnod y treialon os yw'n "glinigol addas" iddyn nhw wneud hynny.

  Prep
 14. A470: Arestio dynes am yfed a gyrru

  BBC Cymru Fyw

  Mae dynes wedi ei harestio ar amheuaeth o yfed a gyrru yn dilyn digwyddiad ger cylchfan Abercynon o'r A470 y bore ma.

  Fe wnaeth car droi ar ei do yn y digwyddiad a bu oedi i deithwyr am gyfnod yn yr ardal wrth i'r heddlu geisio cael trefn ar y sefyllfa.

  Car
 15. Carchar am drywanu dyn 62 oed

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 44 o Sir Fôn wedi ei garcharu am 30 mis am drywanu dyn 62 oed ym Mhorthaethwy ar Ddydd Nadolig.

  Cafodd Geno Maher hefyd orchymyn llys i beidio â chael dim cysylltiad â'i ddioddefwr am bum mlynedd. 

  Ymosodwr