a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  Dyna ni am heddiw. 

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl yfory ar gyfer y cyfarfod llawn.

  Senedd
 2. Anghydraddoldebau

  Dywed Caroline Jones UKIP bod "llawer i'w wneud i fynd i'r afael â'r risgiau o ran ffordd o fyw ar gyfer diabetes,  a mynd i'r afael ag anghydraddoldebau o ran mynediad at wasanaethau diabetes".

 3. Rhybudd am beryglon diabetes

  Mae Angela Burns yn dweud bod y Cynllun Cyflawni ar gyfer Diabetes a'r adroddiad blynyddol yn cynnwys "rhybudd llym am beryglon diabetes, ar lefel bersonol a'r effaith hirdymor ar y GIG".

  Mae hi'n gofyn, "Pam nad ydym yn edrych ar sut rydym yn cyflwyno addysg gorfforol mewn ysgolion".

  Angela Burns
 4. Rhaglenni addysg strwythuredig

   Mae Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn) yn galw ar ACau i  "nodi mor bwysig yw rhaglenni addysg strwythuredig i helpu pobl i reoli diabetes, ac yn gresynu na all dros 50 y cant o blant a phobl ifanc cymwys gymryd rhan yn y rhaglenni hyn ar hyn o bryd".

  Mae hefyd yn pwysleisio mor bwysig yw mynd i'r afael â gordewdra o ran atal diabetes math 2.

  Rhun ap Iorwerth
 5. Gwasanaethau diabetes

  Yn olaf heddiw, ceir dadl ar wasanaethau diabetes yng Nghymru.

  Mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn nodi cyhoeddi'r Cynllun Cyflawni ar gyfer Diabetes wedi'i ddiweddaru a'r adroddiad blynyddol.

  Y meysydd blaenoriaeth yw:   

  a. gwella safon gofal diabetes ym mhob rhan o'r system iechyd a lleihau'r amrywiaeth o ran arferion gofal;

  b. cefnogi'r sector gofal sylfaenol i reoli diabetes a chwblhau prosesau gofal allweddol;

  c. galluogi pobl sydd â diabetes i reoli eu cyflwr yn well a lleihau'r perygl y byddant yn cael cymhlethdodau; a

  d. defnyddio gwybodeg i sicrhau gwell integreiddio o ran gwasanaethau i bobl sydd â diabetes.

  Cafwyd cynnydd o 17.8% yn 2014-15 i 27.2% yn 2015-16 yn nifer y plant a phobl ifanc sydd â diabetes math un ac sy'n llwyddo i gael lefel digonol o glwcos i'w gwaed.
  Image caption: Cafwyd cynnydd o 17.8% yn 2014-15 i 27.2% yn 2015-16 yn nifer y plant a phobl ifanc sydd â diabetes math un ac sy'n llwyddo i gael lefel digonol o glwcos i'w gwaed.
 6. Trefn y gwelliannau ar gyfer Cyfnod 3 Mesur Iechyd y Cyhoedd

  Mae'r aelodau yn cytuno i gynnig i amrywio trefn y gwelliannau ar gyfer Cyfnod 3 Mesur Iechyd y Cyhoedd.    

 7. Proffil ac enw da rhyngwladol

  Bydd rownd derfynol y dynion yn cael cynulleidfa teledu byd-eang o 200 miliwn, meddai Ken Skates. 

  Ychwanegodd, "bydd y digwyddiad yn codi proffil ac enw da rhyngwladol Cymru". 

  Fodd bynnag, mae'n dweud bod cynllunio trafnidiaeth wedi bod yn anodd hyd yn hyn trwy beidio â gwybod pa dimau fydd yn y rownd derfynol (er y bydd un tîm o Madrid).

  Cododd Gareth Bale dlws Cynghrair y Pencampwyr am yr eildro gyda Real Madrid yn 2016
  Image caption: Cododd Gareth Bale dlws Cynghrair y Pencampwyr am yr eildro gyda Real Madrid yn 2016
 8. Cynghrair y Pencampwyr

  Nesa ceir datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates: Gêm Derfynol Cynghrair y Pencampwyr. 

  Mae disgwyl hyd at 170,000 o gefnogwyr yn y ddinas ar gyfer y digwyddiad ar 3 Mehefin, a'r gred yw y bydd 1,500 o heddweision yn plismona'r digwyddiad.  

  Ian Rush a Jayne Ludlow gyda'r cwpanau ger Castell Caerdydd fis diwethaf
  Image caption: Ian Rush a Jayne Ludlow gyda'r cwpanau ger Castell Caerdydd fis diwethaf
 9. Y Siambr ddim o dan ei sang

  Siambr
 10. Adroddiad Tueddiadau Tebygol y Dyfodol

  Nawr datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford: Adroddiad Tueddiadau Tebygol y Dyfodol gan Lywodraeth Cymru.

  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi:

  "Rhaid i Weinidogion Cymru, yn ystod y cyfnod o 12 mis gan ddechrau gyda dyddiad etholiad cyffredinol, gyhoeddi adroddiad (“adroddiad tueddiadau tebygol y dyfodol”) sy’n cynnwys —

  (a) rhagfynegiadau ynghylch y tueddiadau tebygol yn llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru yn y dyfodol, a

  (b) unrhyw ddata dadansoddol a gwybodaeth gysylltiedig y mae Gweinidogion Cymru yn eu hystyried yn briodol."

 11. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

  Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes, gydag Arweinydd y Tŷ Jane Hutt yn amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y dyfodol agos. 

  Jane Hutt
 12. AC annibynnol sy'n rhan o grŵp y Ceidwadwyr

  Mae Mark Reckless wedi siarad am y tro cyntaf yn y Siambr ers iddo ddod yn AC annibynnol sy'n rhan o grŵp y Ceidwadwyr. 

  Beirniadodd y blaid Lafur ynghlych eu meddylfryd am lefelau dyled derbyniol.

 13. Lleoedd hyfforddi ar gyfer meddygon teulu

  Dywed arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood bod gan Gymru un o'r cymarebau claf-meddyg gwaethaf yn yr UE. 

   Atebodd y prif weinidog bod 16% yn fwy o leoedd hyfforddi ar gyfer  meddygon teulu ar gael nawr na'r llynedd.

  Leanne Wood
 14. Cynyddu'r ddyled

  Mae'r Ceidwadwr Nick Ramsay yn dweud mai'r peth olaf sydd ei angen yn y DU yw "plaid Lafur Jeremy Corbyn yn cynyddu'r ddyled yn aruthrol". 

  Ymatebodd y prif weinidog bod blynyddoedd gorau Prydain wastad o dan lywodraeth Lafur.

  arian
 15. Cylchdaith Cymru

  Mae Andrew RT Davies yn cyfeirio at yr adroddiad ar Gylchdaith Cymru gan Swyddfa Archwilio Cymru ac yn awgrymu bod  "arian cyhoeddus wedi cael ei roi mewn perygl".

  Cylchdaith Cymru
 16. Arweinydd yr wrthblaid

  Mae'r Llywydd Elin Jones yn galw arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies "arweinydd yr wrthblaid". 

  Mae Mark Reckless wedi rhoi'r gorau i UKIP gan ymuno â'r Torïaid yn y Cynulliad.

 17. Yr etholiad cyffredinol

  Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn i'r prif weinidog pam ei fod yn "neidio oddi ar y llong", gan honni ei fod ef wedi dweud nad oedd unrhyw siawns y byddai Llafur yn ennill etholiad cyffredinol.

  Ymatebodd Mr Jones bod gan Lafur wedi well siawns o ennill etholiad na Phlaid Cymru.

  Siambr
 18. Mwy o heddlu

  Mae Neil Hamilton UKIP yn gofyn ynghylch "hygrededd" cynigion Llafur am fwy o heddlu ar ôl cyfweliadau Diane Abbott y bore yma. 

  Mae Mr Jones yn amddiffyn cynigion Llafur i dalu am fwy o heddlu drwy'r dreth enillion cyfalaf ac mae'n cyhuddo Neil Hamilton o fod yn "feddal ar droseddau".

  Neil Hamilton
 19. Ysgol feddygol newydd arfaethedig ym Mangor?

  Dywed y prif weinidog y bydd "datganiad o fewn wythnosau" ynghylch ysgol feddygol newydd arfaethedig ym Mangor. 

  Mae'n ychwanegu ei bod yn bwysig bod unrhyw ysgol feddygol yn gynaliadwy.