a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cynghorwyr yn cael eu hethol i 1,254 sedd mewn 22 awdurdod lleol
  2. Llafur yn cadw rheolaeth o Gaerdydd, Casnewydd ag Abertawe ond yn colli rheolaeth ym Mlaenau Gwent a Phen-y-bont
  3. Y Ceidwadwyr yn cymryd rheolaeth yn Sir Fynwy
  4. Y Blaid Werdd a Phlaid Cymru'n cipio seddi ym Mhowys am y tro cyntaf

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Diolch am ddilyn llif byw arbennig Cymru Fyw ar gyfer Etholiadau Lleol 2017.

Fe fydd y llif byw dyddiol yn dychwelyd fore Llun am 08:00, ac fe fydd y llif byw arbennig yn dychwelyd ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol ar 8 Mehefin.

Crynodeb o'r canlyniadau

Etholiadau Lleol 2017

Wedi i holl ganlyniadau etholiadau lleol yng Nghymru gael eu cyhoeddi, roedd yna golledion i'r blaid Lafur ond nid oedd y colledion cynddrwg â'r darogan.

Fe gollodd y Blaid Lafur reolaeth ar gynghorau Pen-y-bont a Blaenau Gwent ac fe fyddan nhw hefyd yn gorfod aros i weld a ydyn nhw'n cadw eu gafael ar Ferthyr Tudful - oherwydd marwolaeth un ymgeisydd mae isetholiad eto i'w gynnal, ond fe lwyddodd y blaid i gadw rheolaeth ar ddinasoedd Caerdydd, Abertawe a Chasnewydd.

Fe gipiodd Plaid Cymru 202 o seddi ar draws Cymru, 33 yn fwy na'r tro diwethaf.

Mae ymgeiswyr Annibynnol wedi cipio 322 sedd, 13 yn fwy na'r tro diwethaf, tra bod y Ceidwadwyr wedi cipio 184 sedd, 80 yn fwy nag yn 2012.

Cafodd y Democratiaid Rhyddfrydol gwymp o 73 i 62 yn nifer eu seddi, tra bod UKIP wedi colli'r ddwy oedd ganddynt hwy a'r Gwyrddion wedi ennill un.

Pryd fydd yr etholiadau lleol nesaf?

Bethan Lewis

Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Sut benwythnos?

Tywydd, BBC Cymru

"Heno, fe wneith hi gymylu ac fe fydd ychydig yn damp dros nos. 

"Bydd yn fwy cymylog 'fory, ond yn ddiwrnod sych arall gydag ysbeidiau braf yn ystod y dydd, yn enwedig ar hyd Bae Ceredigion a Sir Benfro. Y gwynt yn ysgafnach fory, ond y tymheredd radd neu ddwy yn is na heddiw, wrth i'r gwynt chwythu o'r gogledd ddwyrain. 

"Bydd yn brafiach eto ddydd Sul ac yn gynnes yn y de - yn codi i 20C yn Abertawe a Chaerdydd, ond yn oerach ar hyd glannau'r gogledd. 

"Fe fydd y tywydd sych yn para tan o leia' ddydd Mercher."

Mwy ar y wefan dywydd.

Pontypridd yn cael caniatâd i chwarae gartref

Wales Online

Mae'r Wales Online yn adrodd bod Clwb Rygbi Pontypridd wedi cael caniatâd i lwyfanu'r gêm dyngedfenol ar Heol Sardis yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru yn Uwch gynghrair y Principality ddydd Sadwrn.

Mae'r penderfyniad wedi'i wneud yn dilyn cwynion am gae artiffisial 3G Pontypridd ar ôl i nifer o chwaraewyr Merthyr ddioddef llosgfeydd i'w croen wedi iddyn nhw chwarae ar y cae ddiwedd mis Mawrth. 

Caerdydd yn cadarnhau eu gemau cyn-dymor

BBC Sport Wales

Bandiau Eisteddfod yr Urdd

Mae Eisteddfod yr Urdd wedi cyhoeddi pa fandiau fydd yn chwarae ar y maes yn ystod yr ŵyl ym Mhen-y-bont ar Ogwr eleni.

Ymysg y bandiau ar y Llwyfan Perfformio mae Brigyn, Uumar, Ani Glass, Adwaith a Sŵnami.

View more on twitter

Dau o Gymru yn 'nhîm y tymor' y Pro12

Rygbi, BBC Cymru

Mae dau chwaraewr o Gymru, Ken Owens a James Davies - y ddau yn chwarae i'r Scarlets - wedi eu cynnwys yn nhîm delfrydol y tymor yn y Guinness Pro 12. 

Nhw yw'r unig chwaraewyr o Gymru i'w dewis gan banel cyn Gwobrau'r Guinness PRO12 ddydd Sul, 7fed o Fai yn Nulun.

View more on twitter

Y ward heb yr un ymgeisydd

BBC Cymru Fyw

Mae cystadlu brwd am seddi mewn sawl lle yn yr etholiadau, ac mae 92 cynghorydd wedi cael eu hethol heb bleidlais am nad oes unrhyw un yn sefyll yn eu herbyn.

Ond mae un ward ym Mhowys, Yscir ger Aberhonddu, lle does neb yn sefyll. Ellis Roberts aeth yno i holi sut y digwyddodd hynny.

Dim ymgeiswyr i ward Yscir

Y Tŵr yn torri tir newydd

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Caryl Hughes a Gwion Thomas yw cantorion sy'n camu i sgidiau John Ogwen a Maureen Rhys wrth i fersiwn opera o ddrama enwog Gwenlyn Parry, Y Tŵr, gael ei pherfformio am y tro cyntaf.

Fe gafodd Cymru Fyw sgwrs efo'r ddau am yr her o berfformio'r opera arloesol.

Gwion Thimas a Caryl Hughes yn Y Twr
Music Theatre Wales

Llwyddiant i raglen Aled Hughes ar Ynys Manaw

BBC Radio Cymru

CANLYNIAD LLAWN: Conwy

Etholiadau Lleol 2017

Graffeg
BBC

Dyn o Grymych ar goll

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys yn apelio am wybodaeth am Islwyn Selby o Grymych, sydd wedi diflannu o'r Ysbyty yn Hwlffordd.

Mae'n cael ei ddisgrifio fel dyn 5'8 modfedd ac yn gwisgo sbectol. 

Llun
BBC

Dim plaid yn cael mwyafrif yng Nghonwy

Etholiadau Lleol 2017

Y canlyniadau terfynol 

 Annibynwyr: 21 

Ceidwadwyr: 16 

Plaid Cymru: 10

 Llafur: 8 

Dem Rhydd: 4 

Caerffili: Dadansoddi wedi'r canlyniad

Etholiadau Lleol 2017

Gohebydd y BBC, Paul Heaney sydd yn crynhoi yr hyn ddigwyddodd yng Nghaerffili:

Roedd hi'n agos mewn sawl ward yng Nghaerffili rhwng y blaid Lafur a Phlaid Cymru. 

Dywedodd cyn ddirprwy arweinydd y Cyngor, David Poole, y bydd ei blaid yn cyfarfod ddydd Llun i ethol arweinydd newydd i'r cyngor. 

Mae'n bwriadu ymgeisio ei hun am y rôl. 

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru yn y cyngor, Colin Mann wedi dweud ei fod yn "siomedig" na wnaeth y blaid gipio mwy o seddi ond bod yna hefyd arwyddion positif. 

Llwyddiant i Radio Cymru am raglen ddogfen ar Aberfan

BBC Radio Cymru

View more on twitter
Alun Thomas
BBC
Alun Thomas, cyflwynydd y rhaglen, yn derbyn y wobr

Andy Burnham yw maer Manceinion

Etholiadau Lleol 2017

Andy Burnham, y cyn AS Llafur, fydd Maer newydd Manceinion.

Burnham
BBC

Jeremy Corbyn yn llongyfarch Llafur Cymru

Twitter

Newydd dorriCANLYNIAD LLAWN: Caerffili

Etholiadau Lleol 2017

graffeg
bbc

Darlunio'r awyrgylch mewn cyfrif

BBC Cymru Fyw

Mae darlithydd prifysgol wedi arlunio'r hyn sydd wedi digwydd yn y cyfrif yng Nghaerdydd.

Fe aeth y darlunydd, Dan Peterson ati i arlunio yn y cyfrif yng ngogledd Caerdydd nos Iau. 

Dywedodd ei fod wedi creu'r brasluniau er mwyn esbonio beth sydd yn digwydd yn ystod etholiadau lleol. 

Mae'n bwriadu creu brasluniau newydd ar gyfer yr etholiad cyffredinol ym mis Mehefin.  

Cyfrif
Dan Peterson

Newydd dorriCANLYNIAD LLAWN: Rhondda Cynon Taf

Etholiadau Lleol 2017

Graffeg
bbc

Y darlun diweddaraf o Gonwy

Etholiadau Lleol 2017

Dim plaid yn cael mwyafrif yng Nghonwy. 

Dwy sedd i'w datgan eto - y canlyniadau hyd yn hyn 

Annibynwyr 18 

Ceidwadwyr 16 

Plaid Cymru 10 

Llafur 8 

Dem Rhydd 4

Eraill 1

Llafur yw'r blaid fwyaf yn y Rhondda

Etholiadau Lleol 2017

 Llafur: 47 

 Plaid Cymru: 18 

 Annibynwyr: 4 

 Ceidwadwyr: 4 

 Dem Rhydd: 1 

 Cynon Valley: 1 

Newydd dorriCANLYNIAD LLAWN: Ynys Môn

Etholiadau Lleol 2017

Graffeg
BBC

Newydd dorriCANLYNIAD LLAWN: Sir Benfro

Etholiadau Lleol 2017

penfro
bbc

Dim un plaid yn cael mwyafrif ym Môn

Etholiadau Lleol 2017

Sir Fôn yn parhau heb fwyafrif ar y cyngor.

Plaid Cymru yw'r blaid fwyaf erbyn hyn. 

Maen nhw wedi goddiweddyd yr annibynwyr.

Y canlyniad:

Plaid Cymru: 14 

Annibynwyr: 13

 Llafur: 2 

Democratiaid Rhyddfrydol: 1 

Llafur yn cadw rheolaeth yng Nghaerffili

Etholiadau Lleol 2017

Mae 60 o'r 73 o seddi wedi eu datgan ac maen nhw wedi croesi'r trothwy.

Y canlyniadau hyd yma: Llafur 43

Plaid 12 

Annibynnol 5

Cyfartal mewn ward yng Nghaerffili

'Noson wael' i'r Rhyddfrydwyr

Twitter

Newydd dorriCANLYNIAD LLAWN: Gwynedd

Etholiadau Lleol 2017

GWYNEDD
BBC

Newydd dorriCANLYNIAD LLAWN: Sir Ddinbych

Etholiadau Lleol 2017

dinbych
bbc

Colli 'cynghorwyr da'

Etholiadau Lleol 2017

Arweinydd Llafur yn Ninbych, Joan Butterfield, yn dweud ei bod yn "siomedig" gyda'r canlyniad ond mae'n mynnu bod y blaid wedi "dal ei thir". 

"Mae'n drist achos mi ydyn ni wedi colli rhai cynghorwyr da, sydd yn gweithio'n galed ond dyw'r Ceidwadwyr ddim wedi torri trwodd fel oedden nhw wedi disgwyl."

James Lusted wedi ei ethol yng Nghonwy

Cyngor Sir Conwy

Mae'r actor a'r cyflwynydd James Lusted wedi ei ethol ar ran y Ceidwadwyr yn ward Llandrillo yn Rhos yng Nghonwy. 

Mae wedi cyflwyno nifer o raglenni yn edrych ar bobl sy'n byw gydag anableddau yn y gorffennol.

Fo oedd seren y gyfres deledu 'Byd Mawr y Dyn Bach'.  

Conwy
BBC

Newydd dorriCANLYNIAD LLAWN: Cyngor Sir Gaerfyrddin

Etholiadau Lleol 2017

Mae'r canlyniadau terfynol wedi cyrraedd o Sir Gaerfyrddin.

Y darlun cyflawn yw:

Plaid Cymru 36 (+8)

Llafur 22 (-1)

Annibynnol 16 (-7)

Caerfyrddin
BBC

Gwobr i gyhoeddwr llyfrau

Y Lolfa

Ail-ethol Emlyn Dole yn Sir Gaerfyrddin

Twitter

Emlyn Dole o Blaid Cymru oedd arweinydd y cyngor diwethaf cyn yr etholiad.

View more on twitter

18 cyngor wedi cyhoeddi - pedwar i fynd

Etholiadau Lleol 2017

Y pedwar cyngor sydd yn dal i gyfri' ydy Conwy, Caerffili, Sir Gaerfyrddin ac Ynys Môn.

Y darlun ym Mhrydain

Roedd hi'n agos yn Llanrhath!

Twitter