a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 'Argyfwng' diffyg tiwtoriaid Cymraeg yn ne-ddwyrain Cymru
  2. Theresa May eisiau'r 'cytundeb gorau posib' i Gymru
  3. Cyfyngiadau ffliw adar Cymru i ddod i ben ddydd Llun
  4. Cynhadledd i geisio datrys prinder gwerslyfrau Cymraeg

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan gan y Llif Byw am ddiwrnod arall.

Fe fyddwn ni'n nôl am 08:00 bore fory gyda'r diweddaraf. 

Tan hynny, hwyl i chi.

Ydy'r awyr yn fasallarn efo chi?

Geiriadur Prifysgol Cymru

Ydy gair y dydd yn adlewyrchu'r awyr yn eich ardal chi heddiw?

View more on twitter

Noson sych ond oer

Tywydd, BBC Cymru

"Mi fydd hi’n noson sych efo awyr glir i lawer, gan droi yn rhynllyd eto wedi iddi nosi wrth i’r tymheredd syrthio i -2C ar ei isaf," meddai Robin Owain Jones

"Er y bydd hi’n dal yn glir gydol y nos i lawer yn y de mi wneith hi gymylu yn y gogledd yn ystod yr oriau mân."

I weld rhagolygon fory a'r dyddiau nesaf ewch i'r wefan dywydd.

Cadw llygad ar gyfarfod ymgeisydd Plaid Cymru Ynys Môn

Twitter

Bydd Gohebydd BBC Cymru, Aled ap Dafydd mewn cyfarfod ar Ynys Môn yn ddiweddarach lle bydd ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer yr etholaeth ymylol hon yn cael ei ddewis ar gyfer yr etholiad cyffredinol.

Mae'r cyn aelod, Ieuan Wyn Jones yn ymgeisio, yn ogystal â Dyfrig Jones, Elliott Riley-Walsh a Vaughan Williams.

Bydd rhestr lawn o ymgeiswyr pob plaid yn cael eu cyhoeddi ar wefan Cymru Fyw maes o law.

View more on twitter

Davies: 'Dylai darlledwyr fod fwy atebol i'r Cynulliad'

BBC Cymru Fyw

Dylai darlledwyr Cymreig fod yn fwy atebol i'r Cynulliad, yn ôl gweinidog Llywodraeth Cymru sydd yn gyfrifol dros ddarlledu.

Rhybuddiodd Alun Davies fod y cyfryngau yng Nghymru yn "gwanhau", a bod diffyg atebolrwydd yn rhan o'r rheswm pam.

Ond wnaeth o ddim datgan yn benodol ei fod am weld darlledu'n cael ei ddatganoli, mewn araith i gynhadledd ar y cyfryngau yng Nghaerdydd.

Alun Davies
BBC

Ysgrifennydd Cymru'n canmol rhedwyr Abertawe

Golwg 360

Mae Ysgrifennydd Cymru wedi rhoi teyrnged i ddau redwr o Abertawe ar ôl Marathon Llundain dros y penwythnos, medd Golwg 360.

Roedd Alun Cairns ymhlith y miloedd o redwyr a gymerodd ran yn y ras.

Roedd Josh Griffiths a Matthew Rees yn y penawdau am resymau cwbl wahanol i’w gilydd, a’r ddau ohonyn nhw’n aelodau o glwb rhedeg Harriers Abertawe.

Marathon
Getty Images/BBC

Dadansoddi Cwestiynau'r Prif Weinidog ar y Post Prynhawn

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Y Cwestiynau Prif Weinidog olaf cyn yr etholiad cyffredinol, cyrchoedd ar glybiau pel-droed West Ham United a Newcastle United, a'r ymdrechion i ddiogelu capel unigryw ym Mhen Llŷn - dyna i chi rai o'r straeon fydd yn cael sylw ar y Post Prynhawn rhwng 17:00 ac 18:00, gyda Dewi Llwyd yn y gadair.

Cwestiynau'r Prif Weinidog
BBC

Dŵr Cymru'n 'gweithio mor gyflym â phosib' i drwsio piben

Dŵr Cymru

Mae Dwr Cymru'n dweud eu bod yn delio â digwyddiad yng Nghyffordd Llandudno lle mae piben ddwr wedi byrstio

"Mae gennym dîm ar y safle sy'n gweithio mor gyflym ag y gallan nhw er mwyn delio â'r sefyllfa. 

"O ganlyniad, mae rhai trigolion yn yr ardal wedi eu symud o'u cartrefi dros dro. 

"Mae'n ddrwg iawn gennym fod hyn wedi digwydd ac rydym yn gweithio'n agos gyda'r trigolion er mwyn sicrhau y can nhw ddychwelyd i'w cartrefi cyn cynted a phosibl."

Piben ddwr
Image copyrightTWITTER | @BRADWIGNALL

Y Goruchaf Lys yn clywed achos costau gofal yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Mae barnwyr yn y Goruchaf Lys wedi bod yn gwrando ar frwydr gyfreithiol gwerth £250m yn ymwneud â chostau cartrefi gofal i'r henoed yng Nghymru.

Asgwrn y gynnen yw pwy ddylai dalu'r gost o £20 y dydd am ofal nyrsio sy'n cael ei ddarparu yn y cartrefi.

Mae disgwyl i'r barnwyr ohirio eu penderfyniad, a chyhoeddi'r canlyniad yn ysgrifenedig yn ddiweddarach.

Goruchaf lys
BBC

Llŷn yn ganolbwynt daeargrynfeydd yn y DU

BBC Cymru Fyw

Mae Pen Llŷn yn un o'r llefydd sydd wedi cael y nifer uchaf o ddaeargrynfeydd yn y DU, yn ôl gwybodaeth newydd.

Mae map sydd wedi ei gyhoeddi gan Esri UK yn dangos dros 10,000 o ddaeargrynfeydd sydd wedi digwydd ers 1970.

Pen Llŷn yw un o'r 10 ardal fwyaf actif, a'r unig le yng Nghymru.

Daeargrynfeydd
ESRI UK

Dyn yn y llys am ladrad yn y Rhyl

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn wedi cael ei gyhuddo o ladrata yn dilyn digwyddiad ar stryd fawr y Rhyl ddydd Llun.

Aeth Damian Wilding, 31 o Allt Melyd yn Sir Ddinbych, o flaen ynadon yn Wrecsam y bore 'ma.

Pennaeth yn gwadu twyllo dwy ysgol yn Wrecsam

BBC Cymru Fyw

Mae prifathro o'r gogledd wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o dwyllo dwy ysgol gynradd yn ardal Wrecsam.

Fe blediodd Nicholas Robert Hankin, 54 oed o Fae Colwyn, yn ddieuog i dri chyhuddiad.

Mae Mr Hankin yn wynebu un cyhuddiad o dwyll yn ymwneud ag Ysgol Tanyfron rhwng 2014 a 2015, a dau yn ymwneud ag Ysgol Gwenfro yn 2015.

Ef oedd pennaeth yr ysgolion dan sylw ar amser y troseddau honedig.

Nicholas Robert Hankin
Andrew Price

Cadw'r iaith ar gof a chadw

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae enwau lleoedd yn bwnc sydd wedi cynhyrfu'r dyfroedd yn ddiweddar ar ôl i'r Cynulliad Cenedlaethol wrthod galwad i gael deddf newydd i ddiogelu enwau lleoedd hanesyddol yng Nghymru.

Ond mae Elfed Gruffydd o Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru yn trafod yr ymdrechion sy'n cael eu gwneud i ddiogelu enwau lleol wrth i'r gymdeithas gynnal gweithdy ar Ynys Môn yn ein hadran Gylchgrawn.

Traeth
Elfed Gruffydd

2,200 o docynnau i gefnogwyr Cymru v Serbia

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi manylion am y tocynnau fydd ar gael yn y gêm yn erbyn Serbia ym mis Mehefin.

2,200 o docynnau fydd ar gael am £3.50 yr un, felly bydd y cefnogwyr mwyaf selog yn cael y cynnig cyntaf.

Bydd y gêm yn cael ei chwarae am 20:45 ar 11 Mehefin yn stadiwm Rajko Mitic ym Melgrad.

Gwahardd cwmni am redeg cerbydau diffygiol

Caerphilly Observer

Mae cwmni cludiant o Sir Caerffili wedi cael ei wahardd rhag defnyddio cerbydau am flwyddyn, yn ôl erthygl yn y Caerphilly Observer.

Roedd cwmni Syllamas wedi rhedeg cerbydau oedd yn ddiffygiol, heb dreth a heb y tysysgrifau perthnasol.

Dywedodd Comisiynydd Traffig Cymru bod Syllamas wedi blaenoriaethu masnach yn hytrach na diogelwch.

Brexit: 'Cynnydd sylweddol' ym mhwerau'r Cynulliad

BBC Cymru Fyw

Fe fydd "cynnydd sylweddol" yng ngrymoedd y Cynulliad pan fydd pwerau'r UE yn dychwelyd wedi Brexit, yn ôl Ysgrifennydd Cymru.

Yn ystod sesiwn y cwestiynau Cymreig yn Nhŷ’r Cyffredin, dywedodd Alun Cairns eto y byddai Llywodraeth y DU yn dal y pwerau mewn meysydd fel amaeth dros dro tra bod trafodaethau rhyngddyn nhw a'r llywodraethau datganoledig.

Dywedodd aelodau o'r gwrthbleidiau - Llafur, Plaid Cymru a'r SNP - y gallai hynny danseilio datganoli.

Cymru a San Steffan
BBC
Sut berthynas fydd gan Gymru a Llundain wedi Brexit?

Prestatyn am wneud mwy nag aros fyny

Uwch Gynghrair Cymru

Ar wefan Uwch Gynghrair Cymru, mae rheolwr CPD Prestatyn yn sôn am ei hyder wrth i'w dîm baratoi i ddychwelyd i'r adran.

Fe enillodd Prestatyn adran y Cymru Alliance ym mis Mawrth a byddan nhw'n herio'r dimau mawr o fis Awst ymlaen.

Ond mae'r clwb yn gobeithio gwneud mwy nag ond aros yn yr adran, yn ôl eu rheolwr Neil Gibson.

Piben ddŵr wedi byrstio yng Nghyffordd Llandudno

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd fod piben ddŵr wedi byrstio yng Nghyffordd Llandudno.

Mae ffilm wedi ei rhannu ar Twitter hefyd yn dangos tai wedi eu gorchuddio gan ddŵr.

View more on twitter

Pryder y byddai ffordd liniaru'r M4 yn 'difrodi tirwedd hanesyddol'

BBC Wales News

Byddai cynlluniau i adeiladu ffordd i leddfu'r tagfeydd traffig ar yr M4 yn achosi difrod "mawr" i dirwedd hanesyddol bwysig, medd cadwriaethwyr.

Roedd Mudiad Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig yn rhoi tystiolaeth i'r ymchwiliad cyhoeddus ar y cynlluniau gwerth £1.1bn i adeiladu ffordd newydd rhwng Magwyr a Chas-bach. 

Mae Llywodraeth Cymru'n ffafrio'r "llwybr du" sy'n mynd drwy wastadeddau Gwent a safleoedd o ddiddordeb gwyddonol penodol.

M4
BBC

Delweddau anweddus: Carcharu dyn o'r Waunfawr

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 29 oed o Wynedd wedi ei garcharu am bum mlynedd am droseddau'n ymwneud â delweddau anweddus o blant ar y we. 

Fe gafodd rheithgor yn Llys y Goron Caernarfon Pryderi Tomos o Fangor, ond gynt o'r Waunfawr ger Caernarfon, yn euog o 13 chyhuddiad o greu delweddau anweddus, ac o fod a rhai yn ei feddiant. 

Cafodd 330 o ddelweddau anweddus a 185 o ffilmiau anweddus o blant eu darganfod yn ei gartref.

pryderi
Llun heddlu

Prynhawn sych a braf

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd gyda'r rhagolygon diweddaraf: "Mi fydd hi’n bnawn sych a braf i’r rhan fwyaf efo cyfnodau heulog – er y bydd ‘na rai cawodydd ynysig mewn rhannau o’r de, ac y bydd hi’n dal i deimlo’n oer efo awel o’r gogledd-orllewin yn chwythu gwynt o’r arctig atom ni. 

"Y tymheredd yn 11C ar ei uchaf."

Cyfyngiadau ffliw adar Cymru i ddod i ben

BBC Cymru Fyw

Bydd cyfyngiadau ar gadw dofednod ac adar caeth yng Nghymru i atal gwasgariad ffliw adar yn dod i ben ddydd Llun.

Cafodd gorchymyn i beidio a gadael adar allan i'r awyr agored ei wneud ym mis Rhagfyr yn dilyn achosion o ffliw ar draws Ewrop, gan gynnwys yn Sir Gâr a Sir Lincoln.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Amgylchedd, Lesley Griffiths bod y perygl wedi gostwng, ac na fyddai'r gwaharddiad yn cael ei adnewyddu pan fydd yr un presennol yn dod i ben ar 30 Ebrill.

Gwaharddiad
Thinkstock

Cwestiynau'r Prif Weinidog ddwywaith mor hir

Twitter

Yn hytrach na'r hanner awr arferol, fe barodd Cwestiynau'r Prif Weinidog olaf cyn yr etholiad cyffredinol bron i awr gyfan.

View more on twitter

Bachgen 13 oed wedi ei arestio mewn cyrchoedd cyffuriau

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn dweud fod bechgyn 13, 15 ac 16 oed wedi eu harestio fel rhan o ymgyrch i atal cyflenwyr cyffuriau dosbarth A yng Nghasnewydd. 

Fe gymrodd 200 o swyddogion ran mewn cyrchoedd ar 35 cyfeiriad yn y ddinas y bore 'ma. 

Hyd yma, mae'r heddlu wedi arestio 23 o bobl. Yr hynaf i gael ei harestio oedd dynes 60 oed. 

cyrchoedd
Heddlu Gwent

Peiriannau arian Aberaeron yn wag dros Ŵyl y Banc

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn dweud fod trigolion Aberaeron yng Ngheredigion, yn ogystal ag ymwelwyr â'r dre, wedi eu gadael yn waglaw dros benwythnos y Pasg, oherwydd fod peiriannau twll-yn-y-wal wedi rhedeg allan o arian.

Gyda llawer o ymwelwyr yn dod i'r dre dros y gwyliau, mae pobl yn  gofyn am sicrwydd fod banciau'n darparu digon o arian yn y peiriannau.

aberaeron
Google

FIFA'n gwahardd Neil Taylor am ddwy gêm

Twitter

Teyrngedau i Aelodau Seneddol na fydd yn dychwelyd

Twitter

Cwestiynau'r Prif Weinidog olaf y Senedd hon

Twitter

Elliw Gwawr, gohebydd seneddol BBC Cymru, sy'n cadwl golwg ar bethau o sesiwn Cwestiynau'r Prif Weinidog olaf o'r Senedd yn San Steffan.

View more on twitter

Ymchwilio i ymosodiad ar reolwr croesfan

Heddlu Trafnidiaeth Prydain

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn ceisio dod o hyd i ddau ddyn wedi ymosodiad ar reolwr croesfan drenau Tal-y-Cafn yng Nghonwy am 21:15 ddydd Mercher 19 Ebrill. 

Mae'n debyg fod y rheolwr yn paratoi i adael pan gafodd ei daro ar ei ben a'i guro a'i gicio gan ddau unigolyn, a redodd i ffwrdd tuag at afon Conwy. 

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio 0800 40 50 40 a dyfynu'r cyfeirnod 246 22/04/2017, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddi-enw ar 0800 555 111.

Ymosodiad
Go

Heddiw ar Taro'r Post

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Dod o hyd i enillydd y Loteri yn Sir Ddinbych

BBC Cymru Fyw

Dywed Camelot, y cwmni sy'n rhedeg y Loteri Cenedlaethol, fod yr unigolyn sydd wedi ennill £1m ar 1 Ebrill wedi ei ddarganfod yn Sir Ddinbych.

Fe ofynnodd Camelot am gyhoeddusrwydd er mwyn ceisio dod o hyd i'r person lwcus yn gynharach yr wythnos hon, ac erbyn hyn mae rhywun yn yr ardal yn dathlu!

Dau ffrind yn ennill lle yn Harvard a Princeton

Wales Online

Mae Wales Online yn sôn am ddau ffrind o'r un ysgol yng Nghaerdydd sydd wedi ennill lle yn nwy o brifysgolion gorau'r byd  – Princeton a Harvard.

Mae Tom Burr a Ben Roberts yn ddisgyblion yn Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf yr Eglwys yng Nghymru ac ar eu ffordd i astudio yn yr Unol Daleithiau'r haf hwn.

Cynnal rali gerbydau unigryw mewn chwarel

BBC Cymru Fyw

Mae rali gerbydau unigryw ar ei ffordd i Chwarel Llechwedd ger Blaenau Ffestiniog ym mis Mai. 

Clwb Moduro Bala a'r Ardal fydd yn cynnal y rali, gyda 45 cerbyd yn cystadlu mewn tri chategori. 

Dywedodd Gareth Price, un o'r trefnwyr y bydd cynnal rali fel hyn yn gyfle prin: "Dydyn ni erioed wedi gweld rali fel hon o'r blaen... Mae'n lleoliad gwych, a gyda'r holl adnoddau sydd yn Llechwedd, bydd y rali yma'n ddiwrnod i'w gofio."

Llechwedd
Google

Cau ffyrdd ar ôl pryder am becyn 'amheus'

Heddlu De Cymru

Bu'n rhaid cau ffyrdd yn ardal y Rhath yng Nghaerdydd y bore 'ma yn dilyn pryderon am becyn "amheus" y tu allan i adeilad y GMB.

Cafodd Heddlu'r De eu galw am 08.15 a chafodd y ffyrdd eu cau wrth i swyddogion ymchwilio. 

Bellach daeth cadarnhad nad oedd y pecyn yn amheus ac mae'r ffyrdd wedi eu hailagor.

Teyrngedau i'r artist Joan Baker

The Guardian

Mae gan y Guardian deyrnged i'r artist o Gaerdydd Joan Baker sydd wedi marw yn 94 oed.

Roedd hi'n bennaeth ar un o adrannau Coleg Celf Caerdydd ac wedi dysgu cenedlaethau o artistiaid o Gymru. 

Llwybr yr arfordir, Ogwr, gan Joan Baker
Llyfrgell Genedlaethol Cymru/Joan Baker
Llwybr yr arfordir, Ogwr, gan Joan Baker

Dynes o Geredigion wedi gwerthu nwyddau ffug

Cambrian News

Mae dynes o Lanon wedi ei chael yn euog o werthu nwyddau ffug yn ardal Aberystwyth ar Facebook.

Roedd Kirsty Marie Baker wedi disgwyl gwneud elw o £1200 ar ôl hysbysebu dillad ag esgidiau.

Yn Llys Ynadon Aberystwyth cafodd ddirwy o £835 a'i rhyddhau'n amodol am 12 mis. Cafodd yr eitemau oedd ar werth eu dinistrio gan swyddogion safonau masnach. 

Gofalwr gwartheg gwynion Dinefwr

Geraint Lloyd

BBC Radio Cymru

Cafodd rhaglen Geraint Lloyd ar Radio Cymru sgwrs gyda stociwr cynorthwyol newydd Parc Dinefwr sy'n gofalu am frîd arbennig y parc o wartheg gwynion neithiwr.

Mae Rhodri Thomas yn gofalu am rhai o'r ychydig gannoedd o'r gwartheg sydd ar ôl yn y byd ac sy'n byw yn Ninefwr ers amser Hywel Dda.

Geraint Lloyd aeth draw i Barc Dinefwr i gael hanes y gwartheg gwynion enwog.

Ai gair Cymraeg yw 'penguin'?

Mae sawl theori am darddiad y gair 'pengwin' ond fe wnaeth Amgueddfa Cymru drydar ar Ddiwrnod Pengwiniaid y Byd gyda'r esboniad mai o'r Gymraeg y daw'r gair.

View more on twitter