a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan gan y Llif Byw am ddiwrnod arall.

  Fe fyddwn ni'n nôl am 08:00 bore fory gyda'r diweddaraf. 

  Tan hynny, hwyl i chi.

 2. Ydy'r awyr yn fasallarn efo chi?

  Geiriadur Prifysgol Cymru

  Ydy gair y dydd yn adlewyrchu'r awyr yn eich ardal chi heddiw?

  View more on twitter
 3. Noson sych ond oer

  Tywydd, BBC Cymru

  "Mi fydd hi’n noson sych efo awyr glir i lawer, gan droi yn rhynllyd eto wedi iddi nosi wrth i’r tymheredd syrthio i -2C ar ei isaf," meddai Robin Owain Jones

  "Er y bydd hi’n dal yn glir gydol y nos i lawer yn y de mi wneith hi gymylu yn y gogledd yn ystod yr oriau mân."

  I weld rhagolygon fory a'r dyddiau nesaf ewch i'r wefan dywydd.

 4. Cadw llygad ar gyfarfod ymgeisydd Plaid Cymru Ynys Môn

  Twitter

  Bydd Gohebydd BBC Cymru, Aled ap Dafydd mewn cyfarfod ar Ynys Môn yn ddiweddarach lle bydd ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer yr etholaeth ymylol hon yn cael ei ddewis ar gyfer yr etholiad cyffredinol.

  Mae'r cyn aelod, Ieuan Wyn Jones yn ymgeisio, yn ogystal â Dyfrig Jones, Elliott Riley-Walsh a Vaughan Williams.

  Bydd rhestr lawn o ymgeiswyr pob plaid yn cael eu cyhoeddi ar wefan Cymru Fyw maes o law.

  View more on twitter
 5. Davies: 'Dylai darlledwyr fod fwy atebol i'r Cynulliad'

  BBC Cymru Fyw

  Dylai darlledwyr Cymreig fod yn fwy atebol i'r Cynulliad, yn ôl gweinidog Llywodraeth Cymru sydd yn gyfrifol dros ddarlledu.

  Rhybuddiodd Alun Davies fod y cyfryngau yng Nghymru yn "gwanhau", a bod diffyg atebolrwydd yn rhan o'r rheswm pam.

  Ond wnaeth o ddim datgan yn benodol ei fod am weld darlledu'n cael ei ddatganoli, mewn araith i gynhadledd ar y cyfryngau yng Nghaerdydd.

  Alun Davies
 6. Ysgrifennydd Cymru'n canmol rhedwyr Abertawe

  Golwg 360

  Mae Ysgrifennydd Cymru wedi rhoi teyrnged i ddau redwr o Abertawe ar ôl Marathon Llundain dros y penwythnos, medd Golwg 360.

  Roedd Alun Cairns ymhlith y miloedd o redwyr a gymerodd ran yn y ras.

  Roedd Josh Griffiths a Matthew Rees yn y penawdau am resymau cwbl wahanol i’w gilydd, a’r ddau ohonyn nhw’n aelodau o glwb rhedeg Harriers Abertawe.

  Marathon
 7. Dadansoddi Cwestiynau'r Prif Weinidog ar y Post Prynhawn

  Post Prynhawn

  BBC Radio Cymru

  Y Cwestiynau Prif Weinidog olaf cyn yr etholiad cyffredinol, cyrchoedd ar glybiau pel-droed West Ham United a Newcastle United, a'r ymdrechion i ddiogelu capel unigryw ym Mhen Llŷn - dyna i chi rai o'r straeon fydd yn cael sylw ar y Post Prynhawn rhwng 17:00 ac 18:00, gyda Dewi Llwyd yn y gadair.

  Cwestiynau'r Prif Weinidog
 8. Dŵr Cymru'n 'gweithio mor gyflym â phosib' i drwsio piben

  Dŵr Cymru

  Mae Dwr Cymru'n dweud eu bod yn delio â digwyddiad yng Nghyffordd Llandudno lle mae piben ddwr wedi byrstio

  "Mae gennym dîm ar y safle sy'n gweithio mor gyflym ag y gallan nhw er mwyn delio â'r sefyllfa. 

  "O ganlyniad, mae rhai trigolion yn yr ardal wedi eu symud o'u cartrefi dros dro. 

  "Mae'n ddrwg iawn gennym fod hyn wedi digwydd ac rydym yn gweithio'n agos gyda'r trigolion er mwyn sicrhau y can nhw ddychwelyd i'w cartrefi cyn cynted a phosibl."

  Piben ddwr
 9. Y Goruchaf Lys yn clywed achos costau gofal yng Nghymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae barnwyr yn y Goruchaf Lys wedi bod yn gwrando ar frwydr gyfreithiol gwerth £250m yn ymwneud â chostau cartrefi gofal i'r henoed yng Nghymru.

  Asgwrn y gynnen yw pwy ddylai dalu'r gost o £20 y dydd am ofal nyrsio sy'n cael ei ddarparu yn y cartrefi.

  Mae disgwyl i'r barnwyr ohirio eu penderfyniad, a chyhoeddi'r canlyniad yn ysgrifenedig yn ddiweddarach.

  Goruchaf lys
 10. Llŷn yn ganolbwynt daeargrynfeydd yn y DU

  BBC Cymru Fyw

  Mae Pen Llŷn yn un o'r llefydd sydd wedi cael y nifer uchaf o ddaeargrynfeydd yn y DU, yn ôl gwybodaeth newydd.

  Mae map sydd wedi ei gyhoeddi gan Esri UK yn dangos dros 10,000 o ddaeargrynfeydd sydd wedi digwydd ers 1970.

  Pen Llŷn yw un o'r 10 ardal fwyaf actif, a'r unig le yng Nghymru.

  Daeargrynfeydd
 11. Dyn yn y llys am ladrad yn y Rhyl

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae dyn wedi cael ei gyhuddo o ladrata yn dilyn digwyddiad ar stryd fawr y Rhyl ddydd Llun.

  Aeth Damian Wilding, 31 o Allt Melyd yn Sir Ddinbych, o flaen ynadon yn Wrecsam y bore 'ma.

 12. Pennaeth yn gwadu twyllo dwy ysgol yn Wrecsam

  BBC Cymru Fyw

  Mae prifathro o'r gogledd wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o dwyllo dwy ysgol gynradd yn ardal Wrecsam.

  Fe blediodd Nicholas Robert Hankin, 54 oed o Fae Colwyn, yn ddieuog i dri chyhuddiad.

  Mae Mr Hankin yn wynebu un cyhuddiad o dwyll yn ymwneud ag Ysgol Tanyfron rhwng 2014 a 2015, a dau yn ymwneud ag Ysgol Gwenfro yn 2015.

  Ef oedd pennaeth yr ysgolion dan sylw ar amser y troseddau honedig.

  Nicholas Robert Hankin
 13. Cadw'r iaith ar gof a chadw

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae enwau lleoedd yn bwnc sydd wedi cynhyrfu'r dyfroedd yn ddiweddar ar ôl i'r Cynulliad Cenedlaethol wrthod galwad i gael deddf newydd i ddiogelu enwau lleoedd hanesyddol yng Nghymru.

  Ond mae Elfed Gruffydd o Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru yn trafod yr ymdrechion sy'n cael eu gwneud i ddiogelu enwau lleol wrth i'r gymdeithas gynnal gweithdy ar Ynys Môn yn ein hadran Gylchgrawn.

  Traeth
 14. 2,200 o docynnau i gefnogwyr Cymru v Serbia

  Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi manylion am y tocynnau fydd ar gael yn y gêm yn erbyn Serbia ym mis Mehefin.

  2,200 o docynnau fydd ar gael am £3.50 yr un, felly bydd y cefnogwyr mwyaf selog yn cael y cynnig cyntaf.

  Bydd y gêm yn cael ei chwarae am 20:45 ar 11 Mehefin yn stadiwm Rajko Mitic ym Melgrad.

 15. Gwahardd cwmni am redeg cerbydau diffygiol

  Caerphilly Observer

  Mae cwmni cludiant o Sir Caerffili wedi cael ei wahardd rhag defnyddio cerbydau am flwyddyn, yn ôl erthygl yn y Caerphilly Observer.

  Roedd cwmni Syllamas wedi rhedeg cerbydau oedd yn ddiffygiol, heb dreth a heb y tysysgrifau perthnasol.

  Dywedodd Comisiynydd Traffig Cymru bod Syllamas wedi blaenoriaethu masnach yn hytrach na diogelwch.

 16. Brexit: 'Cynnydd sylweddol' ym mhwerau'r Cynulliad

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd "cynnydd sylweddol" yng ngrymoedd y Cynulliad pan fydd pwerau'r UE yn dychwelyd wedi Brexit, yn ôl Ysgrifennydd Cymru.

  Yn ystod sesiwn y cwestiynau Cymreig yn Nhŷ’r Cyffredin, dywedodd Alun Cairns eto y byddai Llywodraeth y DU yn dal y pwerau mewn meysydd fel amaeth dros dro tra bod trafodaethau rhyngddyn nhw a'r llywodraethau datganoledig.

  Dywedodd aelodau o'r gwrthbleidiau - Llafur, Plaid Cymru a'r SNP - y gallai hynny danseilio datganoli.

  Cymru a San Steffan
  Image caption: Sut berthynas fydd gan Gymru a Llundain wedi Brexit?
 17. Prestatyn am wneud mwy nag aros fyny

  Uwch Gynghrair Cymru

  Ar wefan Uwch Gynghrair Cymru, mae rheolwr CPD Prestatyn yn sôn am ei hyder wrth i'w dîm baratoi i ddychwelyd i'r adran.

  Fe enillodd Prestatyn adran y Cymru Alliance ym mis Mawrth a byddan nhw'n herio'r dimau mawr o fis Awst ymlaen.

  Ond mae'r clwb yn gobeithio gwneud mwy nag ond aros yn yr adran, yn ôl eu rheolwr Neil Gibson.