a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heno. 

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory.

 2. Ymgyrch Tyddewi yn lansio logo

  Mae ymgyrch Tyddewi a Chantref Pebidiog i fod yn Ddinas Diwylliant y DU yn 2021 wedi lansio ei logo swyddogol wrth i gam cyntaf y broses gais ddod i derfyn.

  Mae'r logo #Tyddewi2021 yn seiliedig ar batrwm Croes Dewi Sant.

  logo
 3. Mwy yn defnyddio banciau bwyd

  Mae mwy o bobl yng Nghymru yn ddibynnol ar fanciau bwyd ers i'r drefn newydd o hawlio budd-dal ddod i rym, yn ôl ffigyrau newydd gan Ymddiriedolaeth Trussell.

  Y llynedd fe gafodd 95,000 o bobl yng Nghymru becynnau brys gan y banc bwyd, bron i 10,000 yn fwy na'r flwyddyn flaenorol.

  Banciau bwyd
 4. Noson sych ac oer

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd heno'n weddol sych, ond dan awyr clir fe fydd hi'n rhewi dros rhan helaeth y wlad.

  Fe fydd hi'n sych i raddau fory efo digon o ysbeidiau braf, a dim ond ambell gawod, a'r gwynt yn gostegu.

  Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

 5. Ew maen nhw'n debyg!

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Ble rwy' i wedi ei weld e/hi o'r blaen? Dyna i chi gwestiwn ry'n ni'n aml yn ei ofyn wrth weld ambell i wyneb ar y teledu neu weld eu lluniau.

  Aeth Cymru Fyw ati i chwilio am 'efaill' ambell i wyneb cyfarwydd!

  Rhydian ac Alwyn Humphreys
 6. Carchar am werthu ceir diffygiol

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o ardal Treforys Abertawe wedi ei garcharu am naw mis am werthu ceir diffygiol i bobl ar Facebook.

  Fe werthodd Liam Arrigan, 29 oed, geir heb frecs, neu rai a gormod o ddifrod i'w hyswirio.

  Clywodd Llys y Goron Abertawe fod cwsmeriaid wedi gorfod talu cannoedd o bunnau yn ychwanegol i drwsio'r ceir ar ôl eu prynu.

  Arrigan
 7. Gorsafoedd pleidleisio wedi cau

  Cyngor Powys

  Dywed Cyngor Sir Powys na fydd dros 30 o ganolfannau pleidleisio lleol yn y sir yn agor eu drysau'r wythnos nesa ar gyfer etholiadau lleol.

  Mae hynny oherwydd 36 o wardiau lle dim ond un ymgeisydd sy'n sefyll.

  Bydd 28 o orsafoedd yn sir Frycheiniog, 5 yn Sir Drefaldwyn a 4 yn Sir Faesyfed wedi cau, gan fod cynghorwyr sir a chymuned wedi eu hethol yn ddiwrthwynebiad.

  Gorsaf bleidleisio
 8. Cyfres newydd 'Wales on TV' yn cychwyn heno

  Golwg 360

  Mae gwefan Golwg360 yn sôn am gyfres newydd sy'n cychwyn ar ITV Cymru Wales heno, Wales on TV

  Mae rhaglen gyntaf y gyfres o 25 pennod, sydd i'w gweld am 22:40, yn cyflwyno hanes streic y glowyr, taith hwylio dyn o Geredigion o gwmpas y byd a llwyddiant y gantores Mary Hopkin wrth iddi ddod yn seren recordio ryngwladol.

 9. Cyn brifathro yn euog o droseddau rhyw

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn brifathro ysgol gynradd ym Mhowys wedi pledio'n euog i nifer o droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn merched ifanc.

  Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Gordon Fleming o Groesoswallt wedi cam-drin yn rhywiol dros ugain o blant dros gyfnod o chwe blynedd.

  Fe wnaeth y dyn 66 oed bleidio'n euog i 24 o gyhuddiadau o ymosod yn rhywiol ar ferched dan 13 eod.

  Dywedodd y barnwr Geraint Walters y gallai Fleming ddisgwyl cyfnod sylweddol yn y carchar.

  Yn 1992 fe gafwyd Fleming yn euog o drosedd cyffelyb yn Llys y Goron Caer. Fe fydd yn cael ei ddedfrydu ar 5 Mai.

  Fleming
  Image caption: Bydd Gordon Fleming yn cael ei ddedfrydu ar 5 Mai
 10. Gweithwyr Ford i bleidleisio

  BBC Cymru Fyw

  Bydd gweithwyr Ford ym Mhen-y-bont yn pleidleisio ar weithredu diwydiannol oherwydd pryder ynglŷn â dyfodol cannoedd o swyddi yn y ffatri.

  Mae Undeb Unite wedi cadarnhau y bydd y bleidlais yn cael ei chynnal ym mis Mai.

  Mae Ford yn dweud eu bod yn parhau i drafod gyda'r undeb.

  Gweithwry
 11. Arestio ar amheaueth o gynnau tân

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i dân mewn tŷ yn Llanelli wedi arestio dyn 27 oed ar amheuaeth o gynnau tân yn fwriadol.

  Cafodd y gwasanaethau brys eu galw tua 01:20 ddydd Llun.

  Ni chafodd y rhai oedd yn cysgu yn y tŷ ar y pryd eu hanafu.

 12. Theresa May: 'Etholiad pwysica 'mywyd'

  Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Daniel Davies

  Twitter

  View more on twitter
 13. Mwy am anaf Bale

  Marca

  Yn ôl papur newydd Marca yn Sbaen, fe wnaeth Gareth Bale berswadio'i reolwr Zinedine Zidane i adael iddo chwarae yn erbyn Barcelona dros y penwythnos - a hynny'n groes i gyngor arbenigwyr meddygol y clwb - er mwyn ceisio cyfiawnhau ei gyflog.

  Bu'n rhaid iddo adael y cae yn yr hanner cyntaf.

  View more on twitter
 14. Papurau pleidleisio anghywir

  Cyngor Gwynedd

  Mae Cyngor Gwynedd wedi ymddiheruo ar ôl I 177 o bapurau pleidleisio anghywir gael eu hanfon i etholwyr yn ward De Dolgellau ar gyfer etholiadau'r cyngor sir ar 4 Mai. 

   Mae papurau pleidleisio cywir nawr wedi eu hanfon i'r rhai wnaeth gais am bleidlais bost. 

 15. Band ar y dôl

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Gyda'r dirwasgiad ar ei anterth ar ddechrau'r 80au a'r dyfodol yn edrych yn bur anobeithiol i nifer o ddisgyblion oedd yn gadael Ysgol Dyffryn Ogwen yn un ar bymtheg oed, doedd 'na fawr i godi ysbryd pobl ifanc ar strydoedd Bethesda.

  Ond daeth un criw o hogiau lleol at ei gilydd i wneud yn fawr o'r amser oedd ar eu dwylo a sianelu eu doniau cerddorol i ffurfio un o fandiau mwyaf eiconig yr iaith Gymraeg - Maffia Mr Huws.

  Darllenwch yr hanes ar wefan Cylchgrawn BBC Cymru Fyw

  Maffia Mr Huws
  Image caption: Maffia Mr Huws
 16. Carchar am dagu dynes gyda rhaff

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Gasnewydd wedi ei garcharu am 13 o flynyddoedd ar ôl tagu dynes gyda rhaff.

  Fe ymosododd Mathew Russell o Fasaleg ar y ddynes, oedd yn gweithio yn y diwydiant rhyw, ar ôl gofyn iddi ddod i'w gartref.

  Fe bleidiodd yn euog i nifer o gyhuddiadau yn ymwneud â'r ymosodiad.

 17. Atal nyrs rhag gweithio am flwyddyn

  Mae nyrs oedd yn rhan o gynllun ehangach i hawlio £750,000 am ddamweiniau ceir ffug wedi ei hatal rhag gweithio am flwyddyn arall.

  Roedd Nicola Bartlett, 50, o Fargoed eisoes wedi cael carchar gohiriedig o naw mis a gorchymyn i wneud 250 awr o waith di-dal yn y gymuned a'i diswyddo o'i swydd yn Ysbyty Ystrad Fawr yn Hengoed.

  Heddiw penderfynodd gwrandawiad o'r Cyngor Nyrsio a Bydwragedd y bydd ei henw yn cael ei chymryd oddi ar y gofrestr nyrsio tan Mai 2018.

  Google
  Image caption: Roedd Nicola Bartlett yn gweithio fel nyrs yn Ysbyty Ystrad Fawr