a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyna ni am heddiw ar y llif byw - diolch am ymuno â ni, a byddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 bore fory.

  Tan hynny, noswaith dda!

 2. Diwrnod mawr i dîm pêl-droed y merched

  Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  Bydd fory'n ddiwrnod mawr i dîm pêl-droed merched Cymru, wrth iddyn nhw ddarganfod pwy fydd eu gwrthwynebwyr yng ngrwpiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2019.

  Fe fyddan nhw ymysg y trydydd detholion, ond mae'r ymosodwr Natasha Harding yn credu fod ganddyn nhw "well siawns o gyrraedd, neu o leiaf cyrraedd y gemau ail gyfle" nag yn yr ymgyrch ddiwethaf.

  View more on twitter
 3. Ceidwadwyr ar y blaen yn y polau yng Nghymru

  BBC Wales Politics

  Fe allai'r Ceidwadwyr fod ar drothwy buddugoliaeth hanesyddol yng Nghymru, yn ôl y pôl piniwn cyntaf i gael ei gynnal yng Nghymru ers cyhoeddi'r etholiad cyffredinol.

  Mae'r Torïaid ar 40% yn yr arolwg gan YouGov ar gyfer ITV a Phrifysgol Caerdydd, gyda Llafur ymhell y tu ôl ar 30%.

  Petai patrwm y pôl yn cael ei adlewyrchu'n gyson ar draws Cymru fe allai Llafur golli 10 sedd i'r Ceidwadwyr - gan gynnwys pob un o'u seddi yn y gogledd.

  Byddai Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn aros fel y maen nhw, gydag UKIP yn methu ag ennill sedd.

  blwch pleidleisio
 4. Yr Arglwydd Williams o Faglan wedi marw

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r diplomydd Michael Williams wedi marw yn 67 oed yn dilyn brwydr â chanser.

  Yn ystod ei yrfa bu'r Arglwydd Williams, gafodd ei fagu yn ne Cymru, yn gweithio mewn sawl rôl i'r Cenhedloedd Unedig yn Asia a'r Dwyrain Canol, ac fel ymgynghorydd arbennig i lywodraeth y DU.

  Cyn hynny bu'n olygydd ar wasanaeth BBC World Service, ac fe ddaeth yn aelod o Ymddiriedolaeth y BBC yn 2011.

  Yn 2010 cafodd ei wneud yn aelod o Dŷ'r Arglwyddi, yn gyntaf fel aelod Llafur ac yna fel aelod annibynnol.

  michael williams
 5. 'Cawodydd gaeafol'

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd efo'r rhagylygon ar gyfer heno.:

  "Bydd y gwynt yn chwythu o'r gogledd-orllewin heno, a bydd 'na gawodydd gaeafol dros nos o eirlaw ac eira. Bydd hi'n rhewi y tu hwnt i'r glannau."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 6. 'Aros awr am dacsi i'r ysbyty' ar ôl torri rhan o fys i ffwrdd

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r gwasanaeth ambiwlans wedi ymddiheuro ar ôl i ddyn a dorrodd ran o'i fys orfod aros dros awr er mwyn i dacsi fynd ag o i'r ysbyty.

  Dywedodd un llygad dyst i'r digwyddiad yn Llangollen ddydd Sadwrn fod dyn wedi bod yn teithio gyda grŵp o feicwyr, a phan geisiodd lwytho'i feic i mewn i fan fe ddisgynnodd, gan dorri rhan o'i fys.

  Ar ôl galw am ambiwlans cafodd wybod y byddai'n rhaid iddo aros am dacsi i fynd ag o i Ysbyty Maelor yn Wrecsam.

  Yna, ar ôl cael rhwymyn i'w fys, cafodd wybod y byddai'n rhaid iddo deithio i'r ysbyty yng Nghaer am lawdriniaeth.

 7. Dathlu sefydlu Merched y Wawr

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Ar dudalen cylchgrawn gwefan BBC Cymru Fyw mae erthygl am Zonia Bowen, y ddynes o Sir Efrog a oedd yn bennaf gyfrifol am sefydlu Merched y Wawr.

  Mae hi'n 50 mlynedd ers sefydlu'r mudiad ym mhentre'r Parc ger y Bala. Roedd Zonia wedi dysgu Cymraeg ar ôl dod i'r brifysgol ym Mangor.

  Bowen
  Image caption: Zonia Bowen, a sefydlodd Merched y Wawr yn 1967
 8. Dyn yn yr ysbyty wedi ymosodiad yn Y Rhyl

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd wedi apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad ar ddyn yn ei 20au yn y Rhyl yn gynharach heddiw.

  Cafodd swyddogion eu galw am 07:00 yn dilyn adroddiadau bod rhywun wedi eu hanafu mewn ffrae rhwng grŵp o ddynion mewn fflat ar y stryd fawr.

  Cafodd un dyn ei gludo i'r ysbyty ag anafiadau difrifol yn dilyn y digwyddiad. 

 9. Saith AS Llafur yng Nghymru mewn perygl o golli seddi?

  New Statesman

  Mae'r New Statesman wedi llunio rhestr o'r 50 Aelod Seneddol Llafur sydd fwyaf mewn perygl o golli eu seddi yn yr etholiad cyffredinol yn eu tyb nhw.

  Ymysg y rhai yng Nghymru sydd dan fygythiad mae Albert Owen (Ynys Môn), Madeline Moon (Pen-y-bont) ac Ian Lucas (Wrecsam).

  Mae Susan Elan Jones (De Clwyd), David Hanson (Delyn), Mark Tami (Alun a Glannau Dyfrdwy) a Paul Flynn (Gorllewin Casnewydd) hefyd yn amddiffyn mwyafrifoedd o lai na 10%.

 10. Sheffield United 'yn agos at arwyddo Ched Evans'

  BBC Radio Sheffield

  Mae BBC Radio Sheffield yn adrodd bod Sheffield United yn agos at ailarwyddo Ched Evans.

  Roedd Evans yn arfer chwarae i'r clwb cyn iddo dreulio dwy flynedd a hanner yn y carchar am dreisio - cyhuddiad gafodd ei wyrdroi yn ddiweddarach mewn ail achos llys.

  Ers hynny mae cyn-chwaraewr Cymru wedi bod yn chwarae dros Chesterfield, sydd newydd ddisgyn o Adran Un.

  Mae Sheffield United newydd sicrhau dyrchafiad i'r Bencampwriaeth, ac mae'n debyg y bydd Evans yn cael prawf meddygol yno'r wythnos hon cyn arwyddo am tua £500,000.

  ched evans
  Image caption: Mae Evans wedi sgorio saith gôl mewn 29 gêm dros Chesterfield y tymor hwn
 11. Swyddogion wedi eu cyhuddo o 'ymosod ar garcharorion'

  BBC Cymru Fyw

  Mae llys wedi clywed fod dau swyddog yng ngharchar HMP Parc ym Mhen-y-bont wedi ymosod ar garcharorion tra'u bod ar lawr iard ymarfer.

  Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod un carcharor, Michael Hastie-Davies, wedi dioddef anaf i'w benglog a gwaedu ar yr ymennydd yn y digwyddiad ar 7 Awst llynedd.

  Dywedodd yr erlyniad fod ail ddyn, Ryan Madden, hefyd wedi ei anafu pan gafodd ei daro gan darian un o'r swyddogion.

  Mae David Potts a Nathan White yn gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn o achosi niwed corfforol ac mae'r achos yn parhau.

 12. Leanne Wood 'heb deimlo ysbryd Buddug'

  Golwg 360

  Ar Golwg360 mae Aled Job wedi ysgrifennu blog yn gwerthuso penderfyniad Leanne Wood i beidio sefyll yn Rhondda yn yr etholiad cyffredinol.

  Gyda'r blaid Lafur yn "gwbl ranedig" a'r Ceidwadwyr yn debygol o "sicrhau buddugoliaeth ysgubol", mae'n dweud mai dyma oedd yr adeg berffaith i arweinydd Plaid Cymru fentro i San Steffan.

  "Mae’n biti na theimlodd Leanne ychydig o ysbryd Buddug wrth iddi bwyso a mesur y sefyllfa," meddai, gan gyfeirio at yr arweinydd Celtaidd a wrthryfelodd yn erbyn y Rhufeiniaid.  

 13. Morgannwg yn colli dau wiced

  BBC Sport Wales

  Amser te yn y criced, a dyw Morgannwg heb gael dechrau gwych i'w batiad nhw.

  View more on twitter
 14. Tân safle ailgylchu wedi dechrau mewn trelar

  Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

  Mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi dweud bod tân ar safle ailgylchu yng Nghaerdydd wedi dechrau mewn trelar.

  View more on twitter
 15. Dyn yn cyfaddef ceisio lladd gweithiwr siop

  BBC Wales News

  Mae dyn wedi cyfaddef cyhuddiad o geisio llofruddio, wedi i wddf gweithiwr siop gael ei dorri yn ystod lladrad.

  Roedd Matthew Whelan, 29, o Mancot, Sir y Fflint, eisoes wedi cyfaddef niweidio bwriadol, ond wedi gwadu ceisio lladd Imtiaz Ul Haq.

  Newidiodd ei ble yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Llun. 

  Cafodd ei ddedfryd ei ohirio nes achos llys yn erbyn cyd-ddiffynnydd.

  siop
 16. Marathon Llundain yn gadael ei farc ar draed Shane

  Wales Online

  Ymysg y miloedd o bobl wnaeth gwblhau marathon Llundain ddoe, mae'n siŵr fod ambell un yn dioddef y straen corfforol heddiw.

  Un o'r rheiny yw cyn-asgellwr Cymru, Shane Williams, sydd wedi postio llun ar Instagram yn dangos y niwed i'w draed yn dilyn yr holl redeg.

  Yn ôl WalesOnline mae'n bosib y bydd hanner dwsin o'i ewinedd - sydd eisoes wedi troi'n ddu - yn disgyn allan dros y dyddiau nesaf.

  Swnio'n boenus iawn!

 17. Parhau â chyllid i fyfyrwyr o'r UE

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams wedi cyhoeddi y bydd myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i dderbyn cymorth ariannol yn 2018/19.

  Dywedodd Ms Williams y byddai'n "rhoi sicrwydd i ddarpar-fyfyrwyr yr UE na fydd telerau eu cyllid yn newid os bydd y DU yn gadael yr UE yn ystod eu hastudiaethau".

  kirsty williams
 18. Morgannwg yn cael targed o 355

  BBC Sport Wales

  Mae Sir Gaerlŷr wedi dod â'u batiad i ben ar ddiwrnod olaf eu gornest yn erbyn Morgannwg.

  Bydd Morgannwg felly'n gorfod sgorio 355 rhediad i ennill, a hynny cyn diwedd y prynhawn.

  Edrych fel gêm gyfartal felly?

  View more on twitter
 19. Bwrw golwg ar Dwrnament Toulon

  Wales Online

  Mae WalesOnline wedi bod yn bwrw golwg ar Dwrnament Toulon fydd yn cael ei chynnal yn yr haf - gyda Chymru'n cystadlu am y tro cyntaf.

  Cafodd y tîm ieuenctid eu gwahodd eleni yn dilyn yr argraff wych a wnaeth y tîm hŷn a'r cefnogwyr yn ystod Euro 2016 llynedd.

  Bydd y crysau cochion yn wynebu Ffrainc, Cote d'Ivoire a Bahrain yn eu grŵp, a gallai sêr ifanc fel Ben Woodburn a Harry Wilson fod yn rhan o'r garfan.

  harry wilson
  Image caption: Mae Harry Wilson yn debygol o fod yn y garfan - os nad yw wedi ei gynnwys yn nhîm cyntaf Cymru
 20. Dau yn tynnu 'nôl o ras Plaid ym Môn

  BBC Cymru Fyw

  Yn dilyn cyhoeddiad Ieuan Wyn Jones y bydd yn ceisio cael ei ddewis fel ymgeisydd Plaid Cymru ar Ynys Môn yn yr etholiad cyffredinol, mae dau o'r ymgeiswyr eraill nawr wedi tynnu 'nôl.

  Dywedodd John Rowlands ac Iwan Huws na fyddan nhw'n herio cyn-Aelod Seneddol yr ynys.

  Ann Griffith, Dyfrig Jones, Elliott Riley-Walsh, a Vaughan Williams yw'r pedwar ymgeisydd arall sydd yn parhau yn y ras.