a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Teithiau awyr o Gaerdydd i Qatar
  2. Ieuan Wyn Jones eisiau sefyll ym Môn
  3. Miloedd heb ddŵr wedi llifogydd Patagonia

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

Dyna ni am heddiw ar y llif byw - diolch am ymuno â ni, a byddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 bore fory.

Tan hynny, noswaith dda!

Diwrnod mawr i dîm pêl-droed y merched

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Bydd fory'n ddiwrnod mawr i dîm pêl-droed merched Cymru, wrth iddyn nhw ddarganfod pwy fydd eu gwrthwynebwyr yng ngrwpiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2019.

Fe fyddan nhw ymysg y trydydd detholion, ond mae'r ymosodwr Natasha Harding yn credu fod ganddyn nhw "well siawns o gyrraedd, neu o leiaf cyrraedd y gemau ail gyfle" nag yn yr ymgyrch ddiwethaf.

View more on twitter

Ceidwadwyr ar y blaen yn y polau yng Nghymru

BBC Wales Politics

Fe allai'r Ceidwadwyr fod ar drothwy buddugoliaeth hanesyddol yng Nghymru, yn ôl y pôl piniwn cyntaf i gael ei gynnal yng Nghymru ers cyhoeddi'r etholiad cyffredinol.

Mae'r Torïaid ar 40% yn yr arolwg gan YouGov ar gyfer ITV a Phrifysgol Caerdydd, gyda Llafur ymhell y tu ôl ar 30%.

Petai patrwm y pôl yn cael ei adlewyrchu'n gyson ar draws Cymru fe allai Llafur golli 10 sedd i'r Ceidwadwyr - gan gynnwys pob un o'u seddi yn y gogledd.

Byddai Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn aros fel y maen nhw, gydag UKIP yn methu ag ennill sedd.

blwch pleidleisio
BBC

Yr Arglwydd Williams o Faglan wedi marw

BBC Cymru Fyw

Mae'r diplomydd Michael Williams wedi marw yn 67 oed yn dilyn brwydr â chanser.

Yn ystod ei yrfa bu'r Arglwydd Williams, gafodd ei fagu yn ne Cymru, yn gweithio mewn sawl rôl i'r Cenhedloedd Unedig yn Asia a'r Dwyrain Canol, ac fel ymgynghorydd arbennig i lywodraeth y DU.

Cyn hynny bu'n olygydd ar wasanaeth BBC World Service, ac fe ddaeth yn aelod o Ymddiriedolaeth y BBC yn 2011.

Yn 2010 cafodd ei wneud yn aelod o Dŷ'r Arglwyddi, yn gyntaf fel aelod Llafur ac yna fel aelod annibynnol.

michael williams
BBC

'Cawodydd gaeafol'

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd efo'r rhagylygon ar gyfer heno.:

"Bydd y gwynt yn chwythu o'r gogledd-orllewin heno, a bydd 'na gawodydd gaeafol dros nos o eirlaw ac eira. Bydd hi'n rhewi y tu hwnt i'r glannau."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

'Aros awr am dacsi i'r ysbyty' ar ôl torri rhan o fys i ffwrdd

BBC Cymru Fyw

Mae'r gwasanaeth ambiwlans wedi ymddiheuro ar ôl i ddyn a dorrodd ran o'i fys orfod aros dros awr er mwyn i dacsi fynd ag o i'r ysbyty.

Dywedodd un llygad dyst i'r digwyddiad yn Llangollen ddydd Sadwrn fod dyn wedi bod yn teithio gyda grŵp o feicwyr, a phan geisiodd lwytho'i feic i mewn i fan fe ddisgynnodd, gan dorri rhan o'i fys.

Ar ôl galw am ambiwlans cafodd wybod y byddai'n rhaid iddo aros am dacsi i fynd ag o i Ysbyty Maelor yn Wrecsam.

Yna, ar ôl cael rhwymyn i'w fys, cafodd wybod y byddai'n rhaid iddo deithio i'r ysbyty yng Nghaer am lawdriniaeth.

Dathlu sefydlu Merched y Wawr

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ar dudalen cylchgrawn gwefan BBC Cymru Fyw mae erthygl am Zonia Bowen, y ddynes o Sir Efrog a oedd yn bennaf gyfrifol am sefydlu Merched y Wawr.

Mae hi'n 50 mlynedd ers sefydlu'r mudiad ym mhentre'r Parc ger y Bala. Roedd Zonia wedi dysgu Cymraeg ar ôl dod i'r brifysgol ym Mangor.

Bowen
BBC
Zonia Bowen, a sefydlodd Merched y Wawr yn 1967

Dyn yn yr ysbyty wedi ymosodiad yn Y Rhyl

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad ar ddyn yn ei 20au yn y Rhyl yn gynharach heddiw.

Cafodd swyddogion eu galw am 07:00 yn dilyn adroddiadau bod rhywun wedi eu hanafu mewn ffrae rhwng grŵp o ddynion mewn fflat ar y stryd fawr.

Cafodd un dyn ei gludo i'r ysbyty ag anafiadau difrifol yn dilyn y digwyddiad. 

Saith AS Llafur yng Nghymru mewn perygl o golli seddi?

New Statesman

Mae'r New Statesman wedi llunio rhestr o'r 50 Aelod Seneddol Llafur sydd fwyaf mewn perygl o golli eu seddi yn yr etholiad cyffredinol yn eu tyb nhw.

Ymysg y rhai yng Nghymru sydd dan fygythiad mae Albert Owen (Ynys Môn), Madeline Moon (Pen-y-bont) ac Ian Lucas (Wrecsam).

Mae Susan Elan Jones (De Clwyd), David Hanson (Delyn), Mark Tami (Alun a Glannau Dyfrdwy) a Paul Flynn (Gorllewin Casnewydd) hefyd yn amddiffyn mwyafrifoedd o lai na 10%.

Sheffield United 'yn agos at arwyddo Ched Evans'

BBC Radio Sheffield

Mae BBC Radio Sheffield yn adrodd bod Sheffield United yn agos at ailarwyddo Ched Evans.

Roedd Evans yn arfer chwarae i'r clwb cyn iddo dreulio dwy flynedd a hanner yn y carchar am dreisio - cyhuddiad gafodd ei wyrdroi yn ddiweddarach mewn ail achos llys.

Ers hynny mae cyn-chwaraewr Cymru wedi bod yn chwarae dros Chesterfield, sydd newydd ddisgyn o Adran Un.

Mae Sheffield United newydd sicrhau dyrchafiad i'r Bencampwriaeth, ac mae'n debyg y bydd Evans yn cael prawf meddygol yno'r wythnos hon cyn arwyddo am tua £500,000.

ched evans
Getty Images
Mae Evans wedi sgorio saith gôl mewn 29 gêm dros Chesterfield y tymor hwn

Swyddogion wedi eu cyhuddo o 'ymosod ar garcharorion'

BBC Cymru Fyw

Mae llys wedi clywed fod dau swyddog yng ngharchar HMP Parc ym Mhen-y-bont wedi ymosod ar garcharorion tra'u bod ar lawr iard ymarfer.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod un carcharor, Michael Hastie-Davies, wedi dioddef anaf i'w benglog a gwaedu ar yr ymennydd yn y digwyddiad ar 7 Awst llynedd.

Dywedodd yr erlyniad fod ail ddyn, Ryan Madden, hefyd wedi ei anafu pan gafodd ei daro gan darian un o'r swyddogion.

Mae David Potts a Nathan White yn gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn o achosi niwed corfforol ac mae'r achos yn parhau.

Leanne Wood 'heb deimlo ysbryd Buddug'

Golwg 360

Ar Golwg360 mae Aled Job wedi ysgrifennu blog yn gwerthuso penderfyniad Leanne Wood i beidio sefyll yn Rhondda yn yr etholiad cyffredinol.

Gyda'r blaid Lafur yn "gwbl ranedig" a'r Ceidwadwyr yn debygol o "sicrhau buddugoliaeth ysgubol", mae'n dweud mai dyma oedd yr adeg berffaith i arweinydd Plaid Cymru fentro i San Steffan.

"Mae’n biti na theimlodd Leanne ychydig o ysbryd Buddug wrth iddi bwyso a mesur y sefyllfa," meddai, gan gyfeirio at yr arweinydd Celtaidd a wrthryfelodd yn erbyn y Rhufeiniaid.  

Morgannwg yn colli dau wiced

BBC Sport Wales

Amser te yn y criced, a dyw Morgannwg heb gael dechrau gwych i'w batiad nhw.

View more on twitter

Tân safle ailgylchu wedi dechrau mewn trelar

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi dweud bod tân ar safle ailgylchu yng Nghaerdydd wedi dechrau mewn trelar.

View more on twitter

Dyn yn cyfaddef ceisio lladd gweithiwr siop

BBC Wales News

Mae dyn wedi cyfaddef cyhuddiad o geisio llofruddio, wedi i wddf gweithiwr siop gael ei dorri yn ystod lladrad.

Roedd Matthew Whelan, 29, o Mancot, Sir y Fflint, eisoes wedi cyfaddef niweidio bwriadol, ond wedi gwadu ceisio lladd Imtiaz Ul Haq.

Newidiodd ei ble yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Llun. 

Cafodd ei ddedfryd ei ohirio nes achos llys yn erbyn cyd-ddiffynnydd.

siop
@deeside.com

Marathon Llundain yn gadael ei farc ar draed Shane

Wales Online

Ymysg y miloedd o bobl wnaeth gwblhau marathon Llundain ddoe, mae'n siŵr fod ambell un yn dioddef y straen corfforol heddiw.

Un o'r rheiny yw cyn-asgellwr Cymru, Shane Williams, sydd wedi postio llun ar Instagram yn dangos y niwed i'w draed yn dilyn yr holl redeg.

Yn ôl WalesOnline mae'n bosib y bydd hanner dwsin o'i ewinedd - sydd eisoes wedi troi'n ddu - yn disgyn allan dros y dyddiau nesaf.

Swnio'n boenus iawn!

Parhau â chyllid i fyfyrwyr o'r UE

BBC Cymru Fyw

Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams wedi cyhoeddi y bydd myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i dderbyn cymorth ariannol yn 2018/19.

Dywedodd Ms Williams y byddai'n "rhoi sicrwydd i ddarpar-fyfyrwyr yr UE na fydd telerau eu cyllid yn newid os bydd y DU yn gadael yr UE yn ystod eu hastudiaethau".

kirsty williams
BBC

Morgannwg yn cael targed o 355

BBC Sport Wales

Mae Sir Gaerlŷr wedi dod â'u batiad i ben ar ddiwrnod olaf eu gornest yn erbyn Morgannwg.

Bydd Morgannwg felly'n gorfod sgorio 355 rhediad i ennill, a hynny cyn diwedd y prynhawn.

Edrych fel gêm gyfartal felly?

View more on twitter

Bwrw golwg ar Dwrnament Toulon

Wales Online

Mae WalesOnline wedi bod yn bwrw golwg ar Dwrnament Toulon fydd yn cael ei chynnal yn yr haf - gyda Chymru'n cystadlu am y tro cyntaf.

Cafodd y tîm ieuenctid eu gwahodd eleni yn dilyn yr argraff wych a wnaeth y tîm hŷn a'r cefnogwyr yn ystod Euro 2016 llynedd.

Bydd y crysau cochion yn wynebu Ffrainc, Cote d'Ivoire a Bahrain yn eu grŵp, a gallai sêr ifanc fel Ben Woodburn a Harry Wilson fod yn rhan o'r garfan.

harry wilson
Rex Features
Mae Harry Wilson yn debygol o fod yn y garfan - os nad yw wedi ei gynnwys yn nhîm cyntaf Cymru

Dau yn tynnu 'nôl o ras Plaid ym Môn

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn cyhoeddiad Ieuan Wyn Jones y bydd yn ceisio cael ei ddewis fel ymgeisydd Plaid Cymru ar Ynys Môn yn yr etholiad cyffredinol, mae dau o'r ymgeiswyr eraill nawr wedi tynnu 'nôl.

Dywedodd John Rowlands ac Iwan Huws na fyddan nhw'n herio cyn-Aelod Seneddol yr ynys.

Ann Griffith, Dyfrig Jones, Elliott Riley-Walsh, a Vaughan Williams yw'r pedwar ymgeisydd arall sydd yn parhau yn y ras.

Achub hwyaid bach oedd yn sownd mewn draen

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae swyddogion tân wedi arfer achub cathod sy'n sownd mewn coed - ond beth am gywion yn styc mewn draen?

Cafodd swyddogion ym Mhontypridd alwad y bore 'ma wedi i 10 o hwyaid bach fynd i drafferthion yng Nghilfynydd.

Maen nhw nawr yng ngofal dynes leol - ac yn ymddangos 'chydig mwy cyfforddus yn eu cartref dros dro newydd!

hwyaid bach
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Eira Ebrill ar Eryri?

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd y gallai tywydd rhewllyd dros nos ddod ag eira i rannau o Eryri.

Bydd y tymheredd yn disgyn yn is na'r rhewbwynt mewn rhai mannau, oherwydd tywydd oer o'r Arctig allai bara nes y penwythnos.

eira eryri
Simon Astle
Allai'r eira fod yn dychwelyd i gopaon Eryri?

Miloedd heb ddŵr yn y Wladfa wedi llifogydd

BBC Cymru Fyw

Mae bron i 250,000 o bobl yn nhalaith Chubut yn y Wladfa, Patagonia heb ddŵr ers bron i bythefnos yn dilyn glaw trwm a llifogydd.

Ymysg y trefi sydd wedi eu heffeithio mae Trelew, Puerto Madryn a'r Gaiman, ac mae'r ysgolion yno ar gau a busnesau yn wynebu trafferthion wrth i'w perchnogion geisio dod o hyd i gyflenwad o ddŵr glan.

Wedi cyfnod o law anarferol o drwm, fe orlifodd nifer o afonydd y dalaith gan lenwi gyda llaid a baw, ac o ganlyniad nid oes modd i'r trigolion yfed y dŵr yno.

Llifogydd
BBC

Gwrthod datgelu cost bandstand Aberystwyth

Cambrian News

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi gwrthod datgelu cost terfynol y bandstand newydd sydd wedi ei chodi ar brom Aberystwyth, yn ôl y Cambrian News.

Dywedodd y papur eu bod ar ddeall fod y gost bellach wedi cynyddu i £1.5m - tua £300,000 yn uwch na'r disgwyl - oherwydd ffrae gyda'r contractwyr.

Mae'r cyngor yn dweud nad ydyn nhw wedi datgelu'r swm terfynol am ei fod yn "fasnachol sensitif".

bandstand aberystwyth
Cliff Bates
Cafodd y bandstand newydd ei agor llynedd wedi i'r hen adeilad gael ei ddifrodi mewn storm

Cyrraedd targed £100,000 i driniaeth canser

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae apêl ariannol i helpu mam ifanc o Lanelli i gael triniaeth ar gyfer ffurf prin o ganser wedi cyrraedd y targed o £100,000 mewn tri mis.

Fel arfer dyw triniaeth proton beam ar gyfer canser osteosarcoma'r ysgyfaint ddim ar gael ar y GIG, ac roedd Nicola White, 32, wedi cael clywed mai dim ond rhyw ddwy flynedd oedd ganddi i fyw.

Ond mae disgwyl iddi nawr allu teithio i'r Swistir ar gyfer y driniaeth.

Dywedodd ei chyfnither Emily Carr wrth raglen Taro'r Post fod y "gymuned gyfan wedi dangos cefnogaeth i Nicola".

Nicola White
Nicola White

'Ambell gyfnod braf'

Tywydd, BBC Cymru

Rhagolygyn y pnawn gan Llŷr Griffiths-Davies: "Bydd ambell gyfnod brafiach yn bosib tua'r gogledd ac mewn mannau yn y de erbyn diwedd y dydd.

"Y tymheredd ar y cyfan rhwng 10-14C, ond yn troi'n oerach heno."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Caerlŷr yn parhau i adeiladu mantais

BBC Sport Wales

Sir Gaerlŷr yn parhau i adeiladu eu mantais ar ddiwrnod olaf eu gornest yn erbyn Morgannwg ym Mhencampwriaeth y Siroedd.

View more on twitter

Torri'r dywarchen ar faes Eisteddfod yr Urdd

Eisteddfod yr Urdd

Mae'r gwaith wedi dechrau wrth i Ben-y-bont baratoi i groesawu Eisteddfod yr Urdd mewn ychydig dros fis!

View more on twitter

Pwy ddylai dalu i gynnal addoldai Cymru?

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Dedfrydu dyn wedi ymosodiad ci

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod dyn wedi ei ddedfrydu ar ôl i'w gi ymosod ar aelod o staff ar drên ym Mangor.

Yn ogystal â dedfryd ohiriedig, cafodd Samuel Danson, 39 o Gyffordd Llandudno, ei wahardd rhag cadw ci am bum mlynedd.

Record byd newydd i Aled Sion Davies

Twitter

Mae'r Cymro Aled Sion Davies wedi gosod record byd newydd wrth daflu'r ddisgen mewn cystadleuaeth yng Nghaliffornia. Llongyfarchiadau Aled!

View more on twitter

Hedfan o Gaerdydd i Qatar

Maes Awyr Caerdydd

Mae Qatar Airways wedi cyhoeddi y byddan nhw'n dechrau hedfan i Gaerdydd yn 2018.

Dywedodd prif weithredwr Maes Awyr Caerdydd, Deb Barber ei bod yn "hynod falch" fod y cwmni wedi dewis Caerdydd fel lleoliad, ac y byddai manylion pellach yn cael eu cyhoeddi dros y misoedd nesaf.

Qatar Airways
Qatar Airways

Llwyddiant i dîm cadair olwyn dan-15 y gogledd

BBC Cymru Fyw

Mae tîm rygbi cadair olwyn gogledd Cymru dan-15, y North Wales Knights, wedi ennill cystadleuaeth yng Nghaerwrangon.

Daeth timau fel y Rhyl Raptors, Anglesey Hawks, Caernarfon Celts a Conwy Thunder at ei gilydd i greu carfan y Knights, ac roedd y tîm yn cystadlu yn erbyn timau o ddinasoedd fel Llundain a Coventry.

knights
BBC

Tymor cyntaf Emlyn Lewis yn yr Uwch Gynghrair

Golwg 360

Ar ddiwedd tymor cyntaf Met Caerdydd yn Uwch Gynghrair Cymru mae Golwg360 wedi bod yn siarad gydag un o sêr y tîm.

Mae Emlyn Lewis, sy'n wreiddiol o Aberaeron, yn dweud ei fod yn edrych ymlaen at y gemau ail gyfle a'r posibilrwydd o gael chwarae yn Ewrop y tymor nesaf.

Gwrthdrawiad ar yr A469 yn Ystrad Mynach

Teithio BBC Cymru

Mae ffordd yr A469 ynghau i'r ddau gyfeiriad yn Ystrad Mynach yn dilyn gwrthdrawiad rhwng Heol Pengam a'r A472. Roedd dau gerbyd yn rhan o'r gwrthdrawiad.

Keates yn cynllunio i Wrecsam yn barod

BBC Sport Wales

Mae rheolwr Clwb Pêl-droed Wrecsam wedi dweud bod y cynllunio ar gyfer y tymor nesaf wedi dechrau'n barod, a'i fod wedi eisoes cynnal trafodaethau gyda chwaraewyr all symud i'r clwb.

Bydd tîm Dean Keates yn chwarae gêm olaf y tymor yn erbyn Eastleigh ddydd Sadwrn.

Yn y cyfamser mae'r clwb wedi cadarnhau colled o £146,000 yn y flwyddyn hyd at 30 Mehefin 2016.

Keates
Rex Features

Ieuan Wyn Jones i geisio sefyll ym Môn

BBC Cymru Fyw

Mae Plaid Cymru wedi cadarnhau fod cyn arweinydd y blaid, Ieuan Wyn Jones wedi cynnig ei enw ar gyfer sedd Ynys Môn yn yr etholiad cyffredinol.

Bu Mr Jones yn Aelod Seneddol dros yr ynys rhwng 1987 a 2001, ac roedd hefyd yn Aelod Cynulliad dros yr un etholaeth rhwng 1999 a 2013.

Dywedodd y blaid fod saith person wedi eu henwebu, a bydd hystings yn cael eu cynnal ddydd Mercher i ddewis yr ymgeisydd.

AS Ynys Môn ar hyn o bryd yw Albert Owen o'r blaid Lafur.

ieuan wyn jones
BBC
Roedd Ieuan Wyn Jones yn arweinydd ar y blaid am 12 mlynedd

Etholiad 2017: Arweinwyr y pleidiau

Twitter

Rhag ofn i chi ei fethu dros y penwythnos, roedd arweinwyr y pleidiau yng Nghymru yn amlinellu eu polisïau ar gyfer yr etholiad cyffredinol ar raglen Sunday Politics Wales ddoe.

View more on twitter

Sut fyddwn yn prynu ynni yn y dyfodol?

Click on Wales

Ar wefan y Sefydliad Materion Cymreig, Click on Wales, mae Dr Jeff Hardy yn trafod y posibiliadau ar gyfer y ffyrdd yr byddwn yn prynu ynni yn y dyfodol, a sut y gall hyn effeithio ar gwmnïau ynni.

Yn ôl Dr Hardy mae cynhyrchu ynni yn mynd yn fwy glan ac effeithlon, sy'n cynnig cyfleoedd newydd i gwmnïau arloesol.

solar
BBC

Claf yn yr ysbyty am dair blynedd a hanner

BBC Cymru Fyw

Mae claf gyda phroblemau iechyd "cymhleth" wedi bod yn aros i adael yr ysbyty am dair blynedd a hanner er yn ddigon iach i allu gadael.

Mae disgwyl i'r claf adael yr ysbyty yn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda "ymhen chwe mis" unwaith i drefniadau gofal gael eu gwneud.

Dywedodd AC Gorllewin Clwyd, y Ceidwadwr Darren Millar fod y sefyllfa yn warthus.

Mae llefarydd y bwrdd iechyd wedi dweud bod yr oedi hiraf wedi bod wrth ddisgwyl i newidiadau gael eu gwneud i gartref y claf.

Gwely ysbyty
BBC