a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser. 

Tân mewn adeilad ym Mae Caerdydd

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn dweud eu bod wedi gyrru criwiau i ddelio gyda thân mewn adeilad ym Mae Caerdydd.

Dywedodd llefarydd eu bod wedi cael eu galw i'r digwyddiad ar Heol Doc Biwt am 17:27.

Mae mwg du i'w weld yn codi o'r adeilad o bellter, yn ôl tystion.

Wood yn gwrthod datgelu os bydd hi'n ymgeisydd

BBC Cymru Fyw

Yn siarad ar BBC Radio Wales y pnawn 'ma, fe wnaeth Leanne Wood wrthod datgelu os bydd hi'n sefyll fel ymgeisydd Plaid Cymru yn Rhondda yn yr etholiad buan.

"Rydyn ni'n ystyried pethau," meddai. "Rydyn ni'n cymryd safbwynt cyfrifol ac yn edrych ar yr holl opsiynau sydd gennym ni."

Ychwanegodd y byddai'r blaid yn trafod y sefyllfa dros y penwythnos.

Mae ffynonellau ym Mhlaid Cymru wedi dweud wrth BBC Cymru bod arweinydd Plaid Cymru yn ystyried o ddifri' herio'r Aelod Seneddol Llafur presennol, Chris Bryant.

Wood
BBC

Glaw mân ar y ffordd

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â'r tywydd ar gyfer heno: "Peth glaw mân yn cyrraedd y gogledd-orllewin cyn iddi nosi, gan ledu tua’r de-ddwyrain erbyn yr oriau man.

"Yn noson gymylog, a’r tymheredd rhwng 5 ac 8C ar ei isaf."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Marwolaeth 'anesboniadwy' yn Wrecsam

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i farwolaeth dyn yn Wrecsam yn dweud eu bod yn disgwyl am brofion tocsicoleg cyn eu bod yn gallu cyhoeddi'r achos.

Cafodd y dyn, yn ei 50au, ei ganfod mewn adeilad ar Ffordd Newydd fore ddoe.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn trin y farwolaeth fel un "anesboniadwy".

Taith trwy'r Senedd ar gael yn Gymraeg

Twitter

Post Prynhawn yn fyw o Lundain

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Llewod Cymraeg

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae Warren Gatland wedi enwi'r garfan ar gyfer taith y Llewod i Seland Newydd yn yr haf, gyda 12 o Gymry yn eu plith - a thri o'r rheiny yn siaradwyr Cymraeg.

Ond pwy yw'r 15 o Gymry Cymraeg gorau erioed i gynrychioli'r Llewod? Adran gylchgrawn Cymru Fyw sy'n dadansoddi.

Ieuan Evans
Getty Images

Awydd dysgu Cymraeg yn Efrog Newydd?

Twitter

Mae tafarn Gymreig newydd yn ardal Brooklyn yn Efrog Newydd yn cynnig gwersi Cymraeg o ddydd Sadwrn ymlaen.

Y rhan gorau - mae'n rhad ac am ddim! Gadewch i ni wybod os fyddwch chi'n mynychu!

View more on twitter

Digwyddiad Llanelli: Ymchwiliad i lofruddiaeth

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau eu bod yn trin marwolaeth dynes 19 oed o Lanelli fel llofruddiaeth.

Bu farw Katrina Evemy yn yr ysbyty fore heddiw yn dilyn digwyddiad yn ei chartref ar Coedlan y Graig ddydd Iau, 13 Ebrill.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Ifan Charles: "Mae marwolaeth Katrina yn golygu ein bod nawr yn ymchwilio i lofruddiaeth."

Mae'r heddlu'n apelio i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu â'r llu.

Arwyddion dychanol ar lonydd cefn gwlad

BBC Wales News

Mae negeseuon dychanol wedi ymddangos ar lonydd cefn gwlad fel rhan o brosiect celf i amlygu nifer y polion ffyrdd gwag ar draws Cymru.

Mae'r dylunydd dienw o Sir Gâr wedi gosod 170 o arwyddion ffug ar draws y DU dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Nod y cynllun yw codi ymwybyddiaeth am bolion ffyrdd sy'n cael eu gadael yn wag am eu bod yn rhy gostus i'w tynnu oddi yno.

Arwyddion
Wales News Service

'Y chwaraewyr anlwcus'

Wales Online

Ar wefan WalesOnline mae erthygl gan Rob Lloyd yn trafod y chwaraewyr a all ystyried eu hunain yn anlwcus i beidio cael eu cynnwys yng ngharfan y Llewod ar gyfer y daith i Seland Newydd.

Yn eu plith mae y Saeson Joe Launchbury a Dylan Hartley, ail-reng Yr Alban Jonny Gray, a phrop Cymru Rob Evans.

EVANS
Getty Images
Prop y Scarlets a Chymru, Rob Evans

Ryan Day ar ei hôl hi

Snwcer, BBC Cymru

Etholiad: AS o Gymru yn erbyn

Twitter

Mae gwefan Guido Fawkes wedi cyhoeddi rhestr o'r aelodau seneddol a bleidleisiodd yn erbyn cynnal Etholiad Cyffredinol brys ar 8 Mehefin, ac yn eu plith mae AS Cwm Cynon, Ann Clwyd.

View more on twitter

Heddwas wedi 'torri pont ysgwydd' dyn

BBC Cymru Fyw

Mae gwrandawiad camymddygiad heddlu wedi clywed sut y cafodd dyn oedd wedi ei arestio ei godi o'r llawr gyda chymaint o rym nes iddo dorri pont ei ysgwydd.

Roedd Jason Pritchard wedi treulio noson dan glo yng ngorsaf heddlu Caernarfon ym mis Rhagfyr 2015 ar y pryd.

Mae disgwyl i'r gwrandawiad ym mhencadlys Heddlu Gogledd Cymru ym Mae Colwyn barhau am ddiwrnod arall.

Leanne Wood yn ystyried ymgais seneddol

BBC Cymru Fyw

Mae Leanne Wood yn ystyried o ddifri' bod yn ymgeisydd yn y Rhondda ar gyfer yr etholiad cyffredinol, yn ôl ffynonellau ym Mhlaid Cymru.

Mae'r damcaniaethu wedi dechrau y bydd yr arweinydd yn herio'r Aelod Seneddol Llafur presennol, Chris Bryant.

Fe wnaeth Theresa May gyhoeddi ei bod yn galw am etholiad cyffredinol ar 8 Mehefin ddoe, ac mae ASau wedi  pleidleisio o blaid cynnal yr etholiad o fewn y munudau diwethaf..

Leanne Wood
BBC

Fe FYDD etholiad ar 8 Mehefin

Twitter

Mae'r bleidlais newydd ddod i ben yn San Steffan gyda mwyafrif llethol yn cefnogi'r cynnig i gynnal Etholiad Cyffredinol.

View more on twitter

YesCymru'n croesawu etholiad buan

YesCymru

Mae mudiad YesCymru wedi croesawu'r posibilrwydd o etholiad cyffredinol buan, gan ddweud ei fod yn "gyfle newydd i roi Annibyniaeth Cymru ar yr agenda wleidyddol".

Dywedodd y cadeirydd, Iestyn ap Rhobert: "Mae Brexit wedi newid popeth. Mae'n debygol mai Llywodraeth Geidwadol fydd gyda ni eto am gyfnod hir - llywodraeth heb ei hethol gan Gymru, yn gwanhau datganoli yn lle'i gryfhau, ac yn cyflwyno polisïau sy'n groes i werthoedd Cymru.

"Er mwyn sicrhau nad yw Cymru'n cael ei hanghofio, bydd YesCymru yn gweithio yn ystod yr ymgyrch etholiadol gydag aelodau o bob plaid - a rhai di-blaid - sy'n cefnogi annibyniaeth i Gymru." 

Y Cymry fydd ar yr awyren

Twitter

Pwy a saif gyda ni?

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Yn ei flog diweddaraf ar BBC Cymru Fyw mae'n Golygydd Materion Cymreig, Vaughan Roderick, yn trin a thrafod yr Etholiad Cyffredinol gafodd ei gyhoeddi ddoe gan Theresa May.

"Etholiad Ready Steady Cook neu Scrapyard Challenge yw'r un sydd o'n blaenau ar Fehefin yr wythfed. Yr her yw gwneud y gorau o'r cynhwysion sydd ar gael yn hytrach na threulio blynyddoedd i geisio creu Rolls Royce etholiadol." 

Etholiad 2017: Y diweddara'

Gohebydd Seneddol BBC Cymru, Elliw Gwawr

Twitter

Buddugoliaeth i Thomas

Twitter

Mae'r Cymro Geraint Thomas wedi ennill cymal y trydydd diwrnod o'r Tour of the Alps. Mae hynny'n golygu ei fod hefyd yn arwain y ras gyda dau gymal yn weddill.

View more on twitter

Caniatâd i dreialu cynllun ynni llanw ym Môn

BBC Wales News

Mae cynllun ynni llanw £25m sy'n defnyddio "barcudiaid" tanddwr i greu pŵer wedi derbyn trwydded i dreialu'r dechnoleg oddi ar arfordir Ynys Môn, medd BBC Wales News.

Mae cwmni Minesto o Sweden wedi derbyn caniatâd gan Gyfoeth Naturiol Cymru i angori un o'r barcudiaid yn y môr ger Caergybi.

Pe bai'n llwyddiannus, dywedodd y cwmni y byddai'n ychwanegu mwy gyda'r gobaith o gyflenwi tua 8,000 o gartrefi.

Barcud
Minesto

'Prynhawn sych'

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â rhagolygon y tywydd ar gyfer y pnawn:

"Bydd hi’n bnawn sych rannau helaeth o’r wlad, ag eithrio ambell gawod ynysig o law man yn y gogledd-orllewin o bosib.

"Yn gymylog i’r rhan fwyaf, er y bydd ‘na rywfaint o heulwen yn y de-ddwyrain am gyfnod. Y tymheredd yn 12-13C ar ei uchaf."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Carchar wedi'i ohirio am ladd elyrch

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 33 oed wedi cael ei ddedfrydu i bum mis o garchar wedi'i ohirio am flwyddyn am ladd tri alarch yn Hwlffordd.

Roedd achos Gareth Mattson i fod i ddechrau yn llys ynadon y dref heddiw, cyn iddo newid ei ble i euog am ladd yr elyrch gyda gwn ym mis Hydref y llynedd. Bydd yn rhaid iddo hefyd dalu £525 mewn costau.

Roedd tri pherson - Benjamin Phillips, 24, Joseph Lawson, 19, a bachgen 13 oed - eisoes wedi cael eu dedfrydu am eu rôl yn y digwyddiad, ond fe wnaethon nhw oll osgoi dedfryd o garchar.

Y Llewod: Dim lle i Roberts wedi'r cwbl

Twitter

Angen i Forgannwg wella

Twitter

Mae capten Morgannwg, Jaques Rudolph, wedi dweud bod angen i'r chwaraewyr hŷn wella wedi dechrau gwael y sir i'r tymor criced.

Mae Rudolph ei hun wedi sgorio cyfanswm o 61 rhediad mewn pedwar batiad!

View more on twitter

Cwest i farwolaethau tân Llanrwst

BBC Wales News

Mae cwest yn Abergele wedi clywed bod dyn wedi ceisio achub ei gariad ar ôl i sychwr dillad fynd ar dân yn ei gartref yn Llanrwst.

Bu farw Bernard Hender, 19, a Doug McTavish, 39, yn y tân mewn fflat yn y dref ym mis Hydref 2014.

Dywedodd Garry Lloyd Jones wrth y cwest ei fod wedi ceisio gafael yn arddwrn Mr Hender wrth i'w fflat lenwi gyda mwg, ond ei fod wedi methu.

Tân
BBC
Bu farw Doug McTavish a Bernard Hender yn y tân

Llewod: Y garfan gyfan

Twitter

Dyma lun o wefan BBC Sport sy'n dangos carfan gyfan y Llewod fydd yn teithio i Seland Newydd yn yr haf.

Tybed fydd Albanwyr yn flin mai dim ond dau ohonyn nhw sydd yn y garfan er gwaetha' tymor da yn y Chwe Gwlad?

View more on twitter

Holi'r Prif Weinidog

Twitter

12 Cymro yng ngharfan y Llewod!

BBC Cymru Fyw

Mae carfan y Llewod fydd yn teithio i Seland Newydd wrthi'n cael ei gyhoeddi, a dyma'r 12 o Gymru fydd ar yr awyren:

Olwyr: Dan Biggar, Jonathan Davies, Leigh Halfpenny, George North, Rhys Webb, Liam Williams.

Blaenwyr: Taulupe Faletau, Alun Wyn Jones, Ross Moriarty, Ken Owens, Justin Tipuric, Sam Warburton (capten).

Carchar am werthu canabis

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Drelogan ger Treffynnon wedi cael ei garcharu am ddwy flynedd am droseddau cyffuriau.

Aeth heddlu i gartref Paul Darren Oram, 50 oed, a dod o hyd i fwy nag 1.3 cilogram o ganabis, ac fe blediodd yn euog i fod â'r cyffur yn ei feddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi i eraill.

Phillips yn barod am alwad gan Gatland

Twitter

Mae Mike Phillips yn dweud ei fod o a'r Gwyddel Peter Stinger yn barod i gael eu galw i garfan y Llewod ar gyfer y daith i Seland Newydd.

Gobeithio fod o ddim yn dal ei wynt!

View more on twitter

Seiciatrydd yn ddieuog o ddau gyhuddiad

BBC Cymru Fyw

Mae seiciatrydd sydd wedi'i gyhuddo o 13 achos o ymosodiadau rhyw yn erbyn pump o'i gleifion wedi ei gael yn ddieuog o ddau gyhuddiad.

Ar ôl mwy nag 17 awr o drafod daeth y rheithgor yn Llys y Goron Merthyr Tudful i'r canlyniad bod Dr Brian Harris yn ddieuog o ymosodiad anweddus yn 1991 a chyhuddiad o dreisio yn 2009.

Mae'r rheithgor yn parhau i drafod am yr 11 cyhuddiad arall o ymosodiadau anweddus, ymosodiadau rhyw a threisio, a dywedodd y barnwr y byddai'n derbyn rheithfarn fwyafrifol os yw o leiaf 10 o'r 12 ar y rheithgor yn cytuno.

Dr Brian Harris
BBC

Dyn yn cyfaddef lladd tri alarch

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 33 oed wedi cyfaddef lladd tri alarch yn Hwlffordd ar ôl newid ei ble yn llys ynadon y dref heddiw.

Roedd achos Gareth Mattson i fod i ddechrau heddiw, cyn iddo bledio'n euog i ladd yr elyrch ym mis Hydref y llynedd.

Mae tri pherson - Benjamin Phillips, 24, Joseph Lawson, 19, a bachgen 13 oed - eisoes wedi cael eu dedfrydu am eu rôl yn y digwyddiad, ond fe wnaethon nhw oll osgoi dedfryd o garchar.

Fideo dramatig o Lyn Padarn

Daily Post

Mewn erthygl ar wefan y Daily Post mae fideo drôn trawiadol o Eryri gan Dewi Fôn Evans.

Mae'r lluniau wedi'u cymryd dros Lyn Padarn ger Llanberis, a dywedodd Dewi ei fod yn bwriadu ffilmio yn Ynys Môn nesaf.

padarn
Ian Hughes

Heddlu'n apelio wedi ymosodiad

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad ar berchennog clwb nos yn Y Rhyl y tu allan i'w gartref am 04:30 fore Sadwrn, 15 Ebrill.

Aeth dau ddyn at berchennog clwb The Fusion yn Violet Grove gan fynnu arian ganddo, ac roedd angen triniaeth ysbyty ar y dyn wedi'r digwyddiad.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod RC17052948, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Galw am fwy o ymchwil strôc 'ar frys'

BBC Cymru Fyw

Mae angen "mwy o ymchwil ar frys" yng Nghymru i atal strociau, er bod cyfraddau wedi gostwng, medd elusen.

Dywedodd British Heart Foundation Cymru bod 66,000 o bobl yng Nghymru yn byw gydag effeithiau strôc, ond bod gostyngiad o 22% wedi bod yn nifer y marwolaethau rhwng 2010 a 2015.

Daw hyn wrth i rwydwaith newydd yng Nghymru i ymchwilio i strôc gael ei gyhoeddi.

Strôc
SPL

Seddi Llafur yng Nghymru'n 'fregus iawn'

BBC Wales News

Bydd rhai o seddi Llafur yng Nghymru yn "fregus iawn" mewn etholiad buan, yn ôl Aelod Seneddol Plaid Cymru.

Roedd Liz Saville Roberts yn siarad cyn i ASau bleidleisio heddiw ar ddymuniad Theresa May i gynnal etholiad ar 8 Mehefin.

Ond yn ymateb i sylwadau Ms Saville Roberts, dywedodd AS Llafur, Nia Griffith bod ei phlaid yn barod am y frwydr.

Liz Saville Roberts
BBC