a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Carchar am chwe blynedd am achosi marwolaeth llysfab
  2. Dal twyllwr budd-dal £22,000 wedi lluniau Facebook
  3. Pwyllgor cynllunio yn gwrthod cynllun tai Sir Ddinbych

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl fawr

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am y tro.

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd bore fory am 08:00. 

Dedfrydu dyn am osod weiren bigog

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wnaeth osod weiren bigog ar draws llwybr seiclo mewn coedwig yn Sir Ddinbych wedi derbyn gorchymyn llys 12 mis a'i osod dan amodau cyrffyw.

Fe wnaeth David Roberts, 50 oed, o Drefnant ger Dinbych bleidio’n euog i geisio ymosod gan achosi niwed corfforol. 

Clywodd ynadon yn Llandudno ei fod wedi gosod weiren bigog deg troedfedd o hyd rhwng dwy goeden a thua pum troedfedd o uchder yng nghoedwig Clocaenog.

Clywodd y llys iddo osod y weiren ar ôl ffrae gyda gyrrwr beic modur oedd yn defnyddio'r llwybr. 

Ynadon
Google
Cafodd Roberts ei ddedfrydu gan ynadon yn Llandudno

Plac glas i Gymro yn China

Twitter

China yn cofio cyfraniad Cymro wrth sefydlu ysbyty y Wuhan.

View more on twitter

Andy yn methu aros

Twitter

Chwaraewr rhyngwladol Cymru Andy King yn edrych ymlaen wrth i Gaerlŷr wynebu Athletico Madrid yn Sbaen yng nghystadleuaeth Cynghrair y Pencampwyr heno. 

View more on twitter

Disgwyl noson gymylog

Tywydd, BBC Cymru

Bydd heno'n noson gymylog i'r mwyafrif, gyda pheth glaw ysgafn. Bydd ambell gyfnod clir, gyda'r tymheredd yn disgyn i 5C mewn ambell fan gwledig, felly llwydrew'n bosib.

Am y rhagolygon yn llawn i'ch ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.   

Urdd yn gwahardd ysmygu

Eisteddfod yr Urdd

Fe fydd ysmygu'n cael ei wahardd ar faes Eisteddfod yr Urdd eleni.

Dywed trefnwyr yr ŵyl ym Mhencoed ger Pen-y-bont ar Ogwr y bydd hynny'n golygu'r maes cyfan am chwe diwrnod. 

Urdd
IRFON BENNETT

Heddlu Dyfed-Powys: Galw am welliannau

BBC Cymru Fyw

Mae angen i un o luoedd heddlu Cymru wneud mwy o welliannau o ran cadw pobl yn ddiogel a gostwng lefelau torcyfraith yn ôl y corff sy'n eu hadolygu.

Mae Arolygiaeth Cwnstabliaid Ei Mawrhydi yn dweud yn ei asesiad blynyddol bod angen gwella ar Heddlu Dyfed-Powys, sy'n un o ddau lu heddlu yng Nghymru a Lloegr sydd yn y categori gwaethaf ar bob mesur.  

Heddlu
BBC

Symud preswylwyr cartref gofal

Cyngor Sir y Fflint

Mae preswylwyr cartref gofal yn Sir y Fflint wedi eu symud i "leoliad saff a diogel" gan swyddogion y cyngor. 

Fe ddaw ar ôl adroddiad beirniadol am Gartref Gofal Allerton Lodge ym Mrynffordd, ger Treffynnon gan yr Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Dywedodd Cyngor Sir y Fflint bod eu cytundeb wedi dod i ben ac mae'r 15 o bobl wedi eu symud am nad oedd 'na ddigon o welliant wedi ei wneud ers yr adroddiad. 

Alerton
Google

Carcharu 'lleidr penigamp'

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Fro Morgannwg wnaeth ymffrostio ar wefan Facebook ei fod yn lleidr banc penigamp wedi ei garcharu am wyth mlynedd am ddwyn. 

Clywodd y llys fod Daniel Jones, 34 oed, o Benarth wedi ei ddal ar ôl dwyn £10,000 o bum gwahanol lleoliad dros gyfnod o bum diwrnod. 

Daniel Jones
Wales News Service

Gwahardd pensiynwraig rhag gyrru

BBC Cymru Fyw

Mae pensiynwraig 70 oed o Fôn wedi ei gwahardd rhag gyrru oherwydd pryder am ei diogelwch. 

Yn wreiddiol roedd ynadon wedi anfon Elizabeth Jones o Rosneigr ar gwrs i wella ei gyrru ar ôl iddi fod mewn gwrthdrawiad. 

Clywodd y llys fod hyfforddwr y cwrs yn poeni am ei diogelwch a'i fod wedi rhoi'r gorau i'r wers. 

Penderfynodd ynadon i'w gwahardd rhag gyrru tan iddi basio prawf gyrru. Yn ychwanegol cafodd ddirwy a chostau o £195 a chwe phwynt ar ei thrwydded. 

Ymestyn dedfryd troseddwr rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae Llys Apêl wedi ymestyn dedfryd carchar dyn 41 oed o Gwmbrân wnaeth feithrin plant ar gyfer dibenion rhyw.

Ym mis Ionawr cafodd Michael David McCauley ei garcharu am 15 mlynedd am gyfres o droseddau yn erbyn plant mor ifanc â chwech oed. 

Penderfynodd barnwyr i gynyddu ei gyfnod yn y carchar o 15 i 20 mlynedd am droseddau yn cynnwys chwe achos o dreisio. 

"Môr, mynydd a thawelwch!"

BBC Radio Cymru

Ddydd Mawrth, cyhoeddwyd mai'r olygfa o gopa'r Wyddfa ddaeth i'r brig mewn arolwg i ddod o hyd i'r olygfa orau yn y DU.

Cafodd mynydd uchaf Cymru ei ddewis o flaen atyniadau adnabyddus eraill gan gynnwys Loch Ness yn yr Alban, Côr y Cewri yn Wiltshire a Phalas Westminster yn Llundain.

Mae Huw Brassington wedi ymweld â phob un o'r deg uchaf o lefydd ar y rhestr, a bu'n siarad â Gaynor Davies ar BBC Radio Cymru y bore yma. 

Yn ol Huw Brassington mae angen tri peth ar gyfer golygfa dda; "Mor, mynydd a tawelwch!"

Chwe mlynedd o garchar am achosi marwolaeth bachgen

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ei garcharu am chwe blynedd am achosi marwolaeth bachgen pump oed drwy yrru'n beryglus yng Nghaerdydd. 

Bu farw Joseph Smith yn y gwrthdrawiad ar Rodfa'r Gorllewin yn y ddinas ym mis Medi 2015. Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod gan lystad y bachgen, Dean Collins, 24, gocên yn ei waed pan darodd gerbydau eraill. 

Roedd Collins wedi ei gael yn euog ddydd Mawrth o achosi marwolaeth Joseph a phedwar cyhuddiad arall o achosi anafiadau difrifol drwy yrru'n beryglus.

Cafodd Collins ei ddedfrydu i dair blynedd am achosi anafiadau difrifol hefyd, ac fe fydd y ddedfryd honno'n cyd-redeg gyda'r ddedfryd o chwe blynedd.

Mae wedi ei wahardd rhag gyrru am wyth mlynedd a nes y bydd wedi cymryd prawf gyrru estynedig.

Carchar
Wales News Service

Prynhawn cymylog ond sych

Tywydd, BBC Cymru

Mi fydd hi’n brynhawn cymylog ond sych ar y cyfan i rannau helaeth o’r wlad, ond mi fydd ‘na law mân mewn mannau, er y bydd yn troi’n gawodydd mwy ynysig yn ystod y dydd. 

Bydd y cymylau'n teneuo yn y gogledd yn hwyrach yn y prynhawn, gyda rhai ysbeidiau heulog yn debygol. Y tymheredd yn 13C ar ei uchaf.

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.

Gwrthod cais am 133 o dai yng Ngallt Melyd

BBC Cymru Fyw

Mae cynllun dadleuol i adeiladu 133 o dai yng Ngallt Melyd, Sir Ddinbych wedi cael ei wrthod gan bwyllgor cynllunio'r cyngor sir.

Roedd y cynllun gan Penrhyn Homes Ltd wedi wynebu gwrthwynebiad gan Gyngor Tref Prestatyn o achos eu pryder am faint y datblygiad a'r effaith ar ddiogelwch ffyrdd a llifogydd yn yr ardal. 

Oedi mawr ar yr M4 wedi gwrthdrawiad

Teithio BBC Cymru

Mae oedi mawr ar yr M4 yn dilyn gwrthdrawiad rhwng pedwar car yn gynharach. Mae cerbydau'n teithio'n araf iawn rhwng cyffordd 27 B4591 (Highcross) a chyffordd 28 A48 / A467, (Parc Tredegar).

Mae na oedi hyd at gyffordd 24 ar hyn o bryd.

Apêl wedi lladrad

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi rhyddhau llun o fan wen maen nhw'n yn awyddus i ddod o hyd iddi yn sgil lladrad offer gwerth £24,000 o swyddfeydd Cyngor Torfaen.

Cafodd peiriannau garddio eu cymryd o du allan i'r swyddfeydd yn New Inn ger Pont-y-pŵl rhywbryd rhwng 23:00 11 Ebrill a 02:00 ar 12 Ebrill.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555 111.

Fan
Heddlu Gwent

Lle da i syllu ar y sêr

BBC Cymru Fyw

Mae prosiect newydd yn tynnu sylw at dri Pharc Cenedlaethol Cymru fel lleoliadau awyr dywyll arbennig iawn, gyda chyfleoedd i fwynhau gweithgareddau fel syllu ar y sêr a seryddiaeth.

Mae gwefan Profi'r Tywyllwch Cymru wedi cael ei llunio gan Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Arfordir Penfro ac Eryri.

Bannau
Michael Sinclair

Beicio trac: Medal i Elinor Barker

Olrhain hanes gwraig 007

BBC Cymru Fyw

Heddiw, am 12:30 ar BBC Radio Cymru, mae rhaglen arbennig o Stiwdio gyda Nia Roberts yn edrych ar fywyd y gantores Dorothy Squires. 

Mewn erthygl ar wefan Cylchgrawn BBC Cymru, mae Johnny Tudor a oedd yn ffrind agos i Dorothy Squires, yn sôn am fywyd tymhestlog y gantores a oedd yn gyn-wraig i'r actor Roger Moore

Dorothy Squires
BBC

'Tân bwriadol' mewn hen blasty

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd fod y tân mewn hen blasty gwag ar gyrion Caernarfon wedi ei gynnau'n fwriadol.

Bu cryn oedi i drafnidiaeth yn yr ardal fore dydd Mercher wrth i gerbydau gael eu dargyfeirio gan fod ffordd yr A487 ar gau am gyfnod. Mae'r ffordd wedi ail-agor bellach.

Arolygu trefniadau yn sgil ffrwydradau Dortmund

BBC Cymru Fyw

Mae un o brif swyddogion UEFA wedi dweud y bydd trefniadau diogelwch ar gyfer gemau yng nghystadleuaeth Cynghrair y Pencampwyr yn cael eu harolygu yn sgil digwyddiadau yn Dortmund neithiwr. 

Mae awdurdodau yn yr Almaen yn ystyried bod cyfres o ffrwydradau cyn y gêm bêl-droed rhwng Dortumund a Monaco yn gysylltiedig â therfysgaeth Islamaidd.

Bydd rownd derfynol y bencampwriaeth yn cael ei chynnal yn yng Nghaerdydd ddechrau Mehefin.

Dortmund
Getty Images

Dynes wedi boddi wrth achub ei chi

Daily Post

Clywodd cwest ei bod yn debygol fod dynes 65 oed wedi boddi yn y môr oddi ar Sir Fôn wrth geisio achub ei chi, meddai'r Daily Post.

Bu farw Toni Ann Robinson o Northampton ar ôl mynd â'i chi am dro tra ar ei gwyliau yn yr ardal. 

Bywyd newydd i hen sinema

ITV Cymru

Mae gwefan ITV Cymru yn adrodd fod sinema hynaf Cymru ar fin ailagor ar ôl bod yn segur am bedwar mis. 

Bu'n rhaid i Sinema Neuadd y Farchnad ym Mrynmawr, Blaenau Gwent, gau oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch sydd nawr wedi eu datrys.

Sinema
JAGGERY/GEOGRAPH

Clapiwch - mae'r Pasg yma!

Twitter

Nani Gymraeg OJ Simpson

BBC Cymru Fyw

Mae'n un o'r achosion llys enwocaf ar gof a chadw - ond beth sy'n cysylltu Cymru ag un o ffigyrau mwyaf dadleuol yr Unol Daleithiau, OJ Simpson?  

Mae Anna Tudor o Bwllheli, Pen Llŷn yn adrodd ei hanes yn gweithio i'r teulu fel nani yn Los Angeles ar wefan Cylchgrawn.

Anna Tudor
Anna Tudor

Ail-agor ffordd yng Nghaernarfon wedi tân

Twitter

Cynnydd yn nifer y di-waith

Wales Online

Bu cynnydd yn nifer y di-waith yng Nghymru yn ystod y chwarter diwethaf yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Roedd 74,000 o bobl yn ddi-waith yn y tri mis hyd at fis Chwefror - sydd yn 8,000 yn fwy na'r chwarter blaenorol.

Er hynny, mae nifer y di-waith yn is nag oedd dros yr un cyfnod yn 2015, pan roedd 93,000 heb waith.

Canmoliaeth i Katherine

Wales Online

Yn ôl WalesOnline mae yna ganmoliaeth fawr ymhlith beirniaid papurau newydd i ymddangosiad y gantores glasurol Katherine Jenkins yn ei sioe gyntaf yn y West End. 

Fe lwyddodd y canwr mezzo-soprano o Gastell-nedd i greu argraff wrth chwarae rhan Julie yn Carousel ym mherfformiad Opera Cenedlaethol Lloegr yn y Coliseum. 

Katherine
BBC

Gormod o gynghorau'n 'haerllug a diog'

BBC Cymru Fyw

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn lansio'u hymgyrch ar gyfer yr etholiadau lleol, gan honni fod gormod o gynghorau Cymru yn 'ddi-hid, haerllug a diog'.

Eu gobaith yw taro 'nôl wedi i'r blaid golli tir mewn cyfres o etholiadau diweddar.

Mae nifer o fewn y blaid yn ffyddiog y bydd eu safiad o blaid yn Undeb Ewropeaidd yn denu pleidleiswyr sy'n siomedig â chanlyniad y refferendwm y llynedd.

Cwta 8% o'r bleidlais gafodd y blaid yn etholiadau lleol 2012, gan ennill 72 sedd cyngor.

AS
BBC
Mark Williams yw arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru

Mab Gatland i chware'n erbyn y Llewod

Twitter

Mae Bryn, mab Warren Gatland, prif hyfforddwr y Llewod wedi ei ddewis yng ngharfan Barbariaid Seland Newydd, a bydd yn chwarae'n gêm agoriadol y daith yn erbyn y Llewod ar Fehefin 3ydd.

View more on twitter

Ar Taro'r Post heddiw

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Ble nesaf i Tomas Francis?

Twitter

M4: Dwy lôn ar gau wedi gwrthdrawiad

Teithio BBC Cymru

Ar yr M4, mae ‘na ddwy lônar gau tua’r gorllewin a’r traffig yn symud yn araf iawn rhwng cyffordd 26, Ffordd Malpas a chyffordd 28, Parc Tredegar wedi i bedwar car fod mewn gwrthdrawiad.

Tân mewn hen blasty: Llun o'r safle

BBC Cymru Fyw

Dyma lun o ymdrechion diweddaraf y gwasanaethau brys i fynd i'r afael a thân yn hen blasty gwag Plas Tŷ Coch ar gyrion Caernarfon y bore ma.

Mae ffordd yr A487 yn parhau ar gau rhwng archfarchnad Morrisons yn y dref a chylchfan Y Felinheli, ac mae cerbydau'n cael eu dargyfeirio ar hyd Ffordd Bethel.

Tan
BBC

Lansio gwefan deithio rhyngweithiol

Golwg 360

Mae gwefan Golwg360 yn adrodd bod gwefan newydd wedi ei lansio gan asiantaeth Llenyddiaeth Cymru sy’n tywys ymwelwyr ar daith ryngweithiol drwy atyniadau Cymreig, gan gynnwys llwybr Alice in Wonderland yn Llandudno a nifer o chwedlau mawr Cymraeg. 

“Bydd yr adnodd newydd hwn yn caniatáu i unrhyw un sy’n ymweld â Chymru ddilyn eu llwybr llenyddol eu hunain a darganfod rhywbeth newydd am ein gwlad,” meddai Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru, Lleucu Siencyn.  

Llyfrau
BBC

Gŵyl Delynau Cymru yn cychwyn heddiw

BBC Radio Cymru

Heddiw mae Gŵyl Delynau Cymru yn cychwyn yn y Galeri, Caernarfon. Yn ystod yr ŵyl, sy'n para deuddydd, bydd cyfle i dderbyn hyfforddiant gan diwtoriaid profiadol o Gymru ac Iwerddon a bydd perfformiadau gan gerddorion blaenllaw. 

Mae Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Elinor Bennett, wedi siarad ar raglen Post Cyntaf BBC Radio Cymru y bore 'ma am draddodiad y delyn yn Iwerddon.   

View more on twitter

Tân Caernarfon: Ffordd yn parhau ar gau

BBC Cymru Fyw

Mae ffordd yr A487 yn parhau ar gau rhwng cylchfan Morrisons a chylchfan Y Felinheli yng Nghaernarfon yn dilyn tân mewn adeilad gwag.

Mae'n debyg mae adeilad Plas Tŷ Coch ar gyrion y dref, ger adeilad Plas Brereton sydd ar dân, ond mae'r tân wedi ei gyfyngu i un ystafell yn unig yn ôl adroddiadau.

Mae traffig yn cael ei gyfeirio ar hyd Ffordd Bethel, gan greu cryn oedi i deithwyr.

Traffig
BBC
Oedi ger cylchfan Bethel o achos traffig sydd wedi ei ddargyfeirio

Diwrnod sych ar y cyfan

Tywydd, BBC Cymru

Mi fydd hi’n ddiwrnod sych ar y cyfan i rannau helaeth o’r wlad efo ambell ysbaid heulog. 

Mi fydd ‘na beth glaw mân mewn mannau ar hyd arfordir y gogledd bore ‘ma neith symud i rannau o’r de a’r dwyrain, cyn troi’n gawodydd mwy ynysig yn ystod y pnawn.  Y tymheredd yn 13C ar ei uchaf.

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.