a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Beirniadu proses benodi ysgol newydd Bro Idris yn Nolgellau
  2. Llofruddiaeth Bangor: Cadw dyn lleol yn y ddalfa
  3. Mark Reckless yn ymuno â grŵp y Ceidwadwyr

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Gwener am 08:00.

Noson glir mewn mannau

Tywydd, BBC Cymru

Fydd tywydd heno'n ddigon tebyg i heddiw gydag awyr glir yn creu noson oer gyda barrug i rai, er bydd y cymylau mewn mannau eraill yn cadw'r tymheredd uwch y rhewbwynt.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Pythefnos pwysig i Jamie Roberts

BBC Camp Lawn

Woosnam yn y Meistri

Golff, BBC Cymru

Mae'r unig Gymro yng nghystadleuaeth Golff y Meistri, Ian Woosnam wedi dechrau ei rownd gyntaf yn Augusta ac ar ôl dau dwll mae'n gyfartal a'r safon.

Ymddygiad rhai myfyrwyr yn 'siomedig'

Wales Online

Mae'r Wales Online yn adrodd bod Heddlu'r De yn 'siomedig' gyda ymddygiad rhai myfyrwyr fynychodd wyl flynyddol rhwng Prifysgol Caerdydd ac Abertawe.

Mae gwyl Welsh Varsity  oedd ymlaen yng Ngherdydd yn ystod yr wythnos, yn cynnwys nifer o gampau rhwng y ddwy Brifysgol.

Roedd miloedd wedi ymuno yn y dathliadau ac yn ôl y Wales Online, dywedodd yr Heddlu bod wyth person wedi'i arestio am fân droseddau. 

Clybiau Cymru yn cael gwybod eu tynged

BBC Cymru Fyw

Sea Empress: Cynnydd mewn nifer adar ers 1996

Western Telegraph

Mae'r Western Telegraph yn dweud bod adferiad yn niferoedd hwyaid môr yn Aberdaugleddau, mwy na 20 mlynedd wedi i ddamwain llong y Sea Empress.

Bu farw nifer o hwyaid yn dilyn y digwyddiad yn Chwefror 1996 pan lifodd tunelli o olew'r llong i'r môr. 

Mae'r Western Telegraph yn dweud bod swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn falch bod niferoedd yr hwyaden fôr ddu wedi dyblu i 36,000 yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Sea Empress
BBC

Rhywbryd eto?

Bore Cothi

Marged Tudur yw bardd y mis ar gyfer mis Ebrill, BBC Radio Cymru, a dyma hi ar raglen Bore Cothi, yn ymateb i eiriau Theresa May " now is not the time " - sef ei hymateb i gyhoeddiad Nicola Sturgeon am ei bwriad i ofyn am annibyniaeth i'r Alban.  

Cerdd gan fardd preswyl Radio Cymru ar gyfer mis Ebrill

Cadarnhau lle Prestatyn yn Uwch Gynghrair Cymru

Sgorio, S4C

Llofruddiaeth Wrecsam: 'Anaf' i swyddog carchar

Liverpool Echo

Mae'r Liverpool Echo yn adrodd bod dyn o Wrecsam sydd wedi'i gadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o lofruddio dyn 67 oed yn y dref wedi achosi anaf honedig i wddf swyddog carchar yn Altcourse.

Mae Jordan Davidson, 27 oed wedi ei gyhuddo o lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth Nicholas Churton yn ei gartref yn Wrecsam. 

Fe ymddangosiodd Davidson o flaen llys ddydd Mawrth lle gafodd ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos eto ym mis Mehefin.

Mae disgwyl i'r achos llawn yn ei erbyn gael ei gynnal ym mis Medi.

Arestio dyn yn dilyn gwrthdrawiad angheuol

South Wales Guardian

Mae'r South Wales Guardian yn adrodd bod dyn 28 oed wedi cael ei arestio yn dilyn gwrthdrawiad angheuol ar ffordd yr A40 rhwng Manordeilo a Llandeilo ddydd Iau.

Bu farw dynes ar ôl i'r car oedd hi'n gyrru fod mewn gwrthdrawiad gyda lori ailgylchu.

Mae'r ffordd wedi bod ar gau ers 10:30 ddydd Iau pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad. 

Triniaeth robotig i drin Epilepsi

BBC Cymru Fyw

Mae dynes o ardal Castell-nedd yn dweud fod llawdriniaeth robotig sy'n cael ei hystyried yn un arloesol wedi gweddnewid ei bywyd.

Fe gafodd Denise Casey o Sgiwen wybod bod epilepsi arni pan oedd yn 31 oed, ac mae'n cael hyd at chwe ffit bob dydd ers 20 mlynedd.

Hi yw'r person cyntaf yng Nghymru i gael triniaeth gan robot, gafodd ei adeiladu gan gwmni Renishaw yn Rhondda Cynon Taf.

Fel rhan o'r llawdriniaeth, fe gafodd probiau eu gosod yn ymennydd Mrs Casey gan ddefnyddio braich robotig.

Dywedodd fod llwyddiant cynnar y llawdriniaeth yn "cynnig gobaith" i eraill.

Pryder am ddyfodol carnifal Llanbed

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn dweud bod pryder yn lleol ynglŷn â dyfodol carnifal blynyddol Llanbedr Pont Steffan. 

Mae'r pwyllgor o 3 person yn annog mwy o bobl i ymuno gyda'r gwaith trefnu. 

Mae'r carnifal, sy'n cael ei gynnal ar ŵyl y banc mis Awst yn un o ddigwyddiadau blynyddol mwyaf y dref.

LLanbedr Pont Steffan
BBC

Ymgyrch cadw traethau'n daclus

Wales Online

Mae Wales Online yn adrodd am ymdrechion dyfalbarhaus dyn i gadw traethau Abertawe a'r Gwŷr yn daclus.

Mae Tim Davies yn pryderu am lefel y llygredd ar draethau'r ardal a'r effaith ar yr amgylchedd. 

Mae Cyngor Abertawe wedi canmol ymdrechion Mr Davies.

Pro12: Newidiadau'r Gleision

Twitter

Chwilio am ddynwaredwr plismon

ITV News

Mae gwefan ITV yn dweud bod yr Heddlu yn ardal Abertawe yn chwilio am ddyn oedd yn dynwared swyddog traffic drwy yrru car gyda golau glas.

Fe ffoniodd un person yr heddlu ar ôl iddo gael ei dynnu i ochr y ffordd gan gar gyda golau glas ffug yn ardal Pontardawe cyn siarad gyda dyn oedd yn honni ei fod yn blismon.

Mae dynwared plismon yn drosedd dan y Ddeddf Heddlu 1996.

Mae'r heddlu go iawn yn apelio am unrhyw un gyda gwybodaeth i gysylltu gyda nhw.

Hamilton: 'Dim mandad' gan Reckless

BBC Cymru Fyw

Mae Neil Hamilton, arweinydd grŵp UKIP yn y Cynulliad wedi dweud wrth BBC Cymru nad oes gan Mark Reckless AC "fandad" i eistedd fel aelod Ceidwadol o'r Cynulliad, a'i fod wedi "bradychu ymddiriedolaeth cefnogwyr" UKIP.

Cyhoeddodd Mr Reckless ei fod yn gadael UKIP er mwyn cynrychioli'r Ceidwadwyr yn y Cynulliad yn gynharach heddiw.

Ffordd ar gau

Teithio BBC Cymru

 Mae'r A40 ar gau rhwng Llandeilo a Manordeilo wedi gwrthdrawiad.  

Dyn yn cyfaddef iddo losgi car

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Groesoswallt wedi cyfaddef i roi car ei gyn bartner ar dân yn fwriadol yn ardal Meifod.

Cyfaddefodd Daniel Mark Williamson, 25 i'r cyhuddiadau yn ei erbyn yn Llys y Goron y Wyddgrug ddydd Iau.

Dywedodd y barnwr bod Williams wedi dial ar ei gyn bartner a rhybuddiodd ei fod yn wynebu cyfnod yn y carchar.

Mae wedi'i gadw yn y ddalfa cyn iddo gael ei ddedfrydu ddiwedd y mis.

Prynhawn braf

Tywydd, BBC Cymru

Diwrnod sych, er yn gymylog i lawer. Ysbeidiau heulog, a rhywfaint o awyr las yn ystod y prynawn gyda'r tymheredd yn cyrraedd tua 15C.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Newydd dorri: AC yn gadael UKIP am y Ceidwadwyr

BBC Cymru Fyw

Mae Mark Reckless AC wedi cyhoeddi y bydd yn cefnu ar blaid UKIP ac yn ymuno gyda grŵp y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad. 

Cafodd Mr Reckless ei ethol ar restr ranbarthol Dwyrain De Cymru yn yr etholiad fis Mai llynedd. 

Dywedodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr: Rydym yn croesawu Mr Reckless ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda fo." 

Dywedodd Mr Reckless:"Rwyf eisiau bod yn rhan o dîm cryf, unedig o aelodau cynulliad ym Mae Caerdydd - un sydd yn parhau i bwysleisio methiannau'r blaid Lafur dan Carwyn Jones a'i ffrindiau ym Mhlaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol."

Mark Reckless
Getty Images

Diwrnod pwysig i glybiau Cymru

Twitter

Goruchaf Lys: Dyfarnu achos gwyliau yn ystod tymor ysgol

Twitter

Mae'r Goruchaf Lys wedi dyfarnu y gallai rhieni gael eu herlyn am dynnu plant allan o'r ysgol i fynd ar wyliau yn ystod y tymor ysgol. 

Mae rhiant o Ynys Wyth wedi methu yn ei achos yn dilyn penderfyniad y cyngor sir lleol i roi dirwy iddo am dynnu ei ferch o'r ysgol i fynd ar wyliau. 

Penderfynodd Jon Platt wrthod talu'r ddirwy o £60 gan ddewis mynd a'i achos i'r Goruchaf Lys. 

Bydd y dyfarniad heddiw yn effeithio ar rieni yng Nghymru.

View more on twitter

Dirwy i gwmni gwerthu ceir

Cyngor Caerffili

Dyfalu am ddyfodol UKIP yng Nghymru

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Heddiw yn ei flog mae Vaughan Roderick yn edrych ar sefyllfa grŵp UKIP yn y Cynulliad, gan gofio fod "dau o'r saith aelod a etholwyd dan y faner borffor y llynedd eisoes wedi gadael y grŵp." 

Gwrthdrawiad: Heddlu'n apelio am wybodaeth

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad y tu allan i Ysbyty Llandudno. 

Fe gafodd dynes oedrannus ei tharo gan gerbyd oedd yn cael ei yrru gan ddynes 60 - 70 oed gyda gwallt byr am oddeutu 13:30 dydd Gwener 24 Mawrth. 

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i ffonio swyddogion plismona ffyrdd ar 101.

.

Ysbyty Llandudno
BBC

Achos meithrinfa: Rheithgor yn ystyried

BBC Cymru Fyw

Mae'r rheithgor yn achos tair dynes sydd wedi eu cyhuddo o greulondeb at blant yn ystyried eu dyfarniad.

Mae Katie Davies, Shelbie Forgan a Christina Pinchess yn gwadu honiadau o greulondeb at blant ym meithrinfa Bright Sparks yn Nhaibach, Port Talbot rhwng diwedd 2015 a dechrau 2016. 

Meithrinfa
BBC

Llofruddiaeth Bangor: Dyn yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 26 oed o Fangor sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio dyn arall wedi ei gadw yn y ddalfa yn dilyn gwrandawiad yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Iau. 

Mae Kieren Ellis wedi'i gyhuddo o lofruddio Esinkumo Ayabowei y tu allan i glwb nos Peep yn y ddinas ar 2 Ebrill. 

Cafodd Mr Ayabowei ei ddarganfod yn anymwybodol a bu farw'n ddiweddarach yn yr ysbyty. 

Mae disgwyl y bydd achos llys yn cael ei gynnal ym mis Hydref.

Adolygiad i farwolaeth dynes

Wales Online

Mae'r heddlu'n bwriadu cynnal adolygiad i farwolaeth dynes o Sir Benfro fu farw deuddydd cyn diwrnod Nadolig y llynedd.

Cafwyd hyd i gorff Michaela Haines, 25, o Ddinbych y Pysgod ar 23 Rhagfyr, ac fe glywodd ei theulu mewn gwrandawiad cyn ei chwest ddydd Iau fod yr heddlu'n bwriadu ymchwilio eto.

Cymeradwyo cynllun i uno ysgolion

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Sir Benfro wedi cymeradwyo cynllun i uno dwy ysgol yn y sir.

Y bwriad ydi uno ysgolion Syr Thomas Picton a Tasker Milward yn Hwlffordd gan greu ysgol newydd i ddisgyblion 11-19 oed o fis Medi 2018.

Bydd yr ysgol newydd yn defnyddio safleoedd presenol y ddwy ysgol am gyfnod.

Difrodi ceir mewn pentref yng Ngwynedd

Heddlu Gogledd Cymru

Cafodd nifer o geir eu difrodi ym mhentref Bontnewydd ger Caernarfon dros nos.

Fe gafodd teiars ceir eu difrodi a phaent ei dywallt ar gerbydau ac mae'r heddlu'n credu fod rhai ceir wedi eu targedu.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 neu 0800 555 111gan ddefnyddio'r cyfeirnod V047960.

Penblwydd Hapus Rob Earnshaw!

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae cyn ymosodwr Cymru Rob Earnshaw yn dathlu ei benblwydd heddiw yn 36.

Chwaraeodd Earnshaw 59 o weithiau i Gymru gan sgorio 16 gôl rhwng 2002 - 2012.

View more on twitter

Cyfle i berfformio gyda Bryn Terfel

news north wales

News North Wales

Mae News North Wales yn dweud bod amser yn prysur redeg allan i fechgyn wneud cais i berfformio ar lwyfan gyda Bryn Terfel.

Bydd y soprano neu'r trebl llwyddianus yn chwarae rhan y bugail yn yr opera 'Tosca' fydd yn cael ei pherfformio ar lwyfan Eisteddfod Ryngwladol Llangollen ym mis Mehefin. 

Bryn Terfel
BBC

Heddlu'n chwilio am ddyn o Gaernarfon

Heddlu Gogledd Cymru

Penodi Athro i weithgor ieithoedd lleiafrifoedd Ewrop

Prifysgol Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi fod Cyngor Ewrop wedi penodi'r Athro Elin Haf Gruffydd Jones i weithgor fydd yn adolygu Siarter Ewrop ar ieithoedd lleiafrifol.

View more on twitter

Y 'rheolwr gorau' yng Nghymru?

Daily Mirror

Mae'r Daily Mirror yn adrodd bore ma eu bod efallai wedi dod o hyd i' rheolwr gorau yn y wlad. 

Mae Gavin Price sydd yn rheolwr ar gwmni gosod tai ym Mae Colwyn wedi addo creu'r awyrgylch waith orau yng Nghymru. 

Bydd y staff yn cael chwarae gemau cyfrifiadurol, chwarae snwcer a chael tripiau i'r traeth er mwyn eu hannog i feddwl yn greadigol.

Garry'n gwibio heibio'r gwanwyn

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Ffordd Blaenau'r Cymoedd wedi ail agor

Traffig Cymru