a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Gadael plentyn awtistig a byddar ar fws
  2. Cwest Argoed: Rheithgor yn ystyried
  3. BBC ac S4C: Galw am berthynas 'symlach'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl fawr

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am y tro.

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd bore fory am 08:00.

Tocynnau wedi'u gwerthu

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ddeuddydd ar ôl i docynnau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn fynd ar werth, mae pob tocyn wedi'u gwerthu ar gyfer dau o'r cyngherddau nos.

Roedd tocynnau Gig y Pafiliwn ar y nos Iau 10 Awst, wedi'u gwerthu o fewn ychydig oriau, gan greu record newydd i'r Eisteddfod.

Ddiwrnod yn ddiweddarach, mae'r tocyn olaf ar gyfer Hynna Be' Di O, Y Sioe Lwyfan, gyda Tudur Owen ar  nos Fawrth wedi ei werthu.

Tocynnau
Eisteddfod Genedlaethol

Jones yn galw am ddiarddel Livingstone

BBC Cymru Fyw

Mae Prif weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi ymuno â'r garfan sylweddol o aelodau Llafur sydd wedi bod yn galw am ddiarddel cyn-faer Llundain Ken Livingstone yn llwyr o'r blaid.

Daw hyn yn dilyn ei sylwadau dadleuol y llynedd fod Hitler yn cefnogi Seioniaeth, y mudiad o blaid creu gwladwriaeth Iddewig.

Mae Livingstone wedi ei atal o'r blaid am ddwy flynedd, ac mae o'n honni bod ei sylwadau wedi eu camddehongli.

Carwyn Jones
BBC

Adolygu siarter ieithoedd lleafrifol

Mae academydd blaenllaw o Brifysgol Aberystwyth wedi ei phenodi gan Gyngor Ewrop yn aelod o weithgor a fydd yn adolygu Siarter Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol neu Leiafrifol.

Mae'r Athro Elin H G Jones, Cyfarwyddwr Sefydliad Mercator yn Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu, yn ymuno â Gweithgor y Cyfryngau sy'n cyfarfod am y tro cyntaf ym Mrwsel fory.

Nod y Siarter yw amddiffyn a hyrwyddo ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol, a sicrhau fod modd i'w siaradwyr eu defnyddio yn gyhoeddus ac yn breifat.

Tywydd heno

Tywydd, BBC Cymru

Fe fydd hi'n noson gymylog i’r rhan fwyaf, ond lle fydd ‘na gyfnodau clir mi fydd hi’n ddigon rhynllyd, efo peth barug yn debygol. Y tymehredd yn syrthio i 2C ar ei isaf.

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

Mereched Cymru 3-1 Merched Gogledd Iwerddon

Twitter

Y Red Arrows yn dychwelyd

Cyngor Sir Ddinbych

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cadarnhau y bydd tîm arddangos y Red Arrows yn dychwelyd i Sioe Awyr Y Rhyl eleni.

Fe fydd y sioe ddeuddydd yn digwydd ar 26 a 27 Awst, gyda'r Red Arrows yn perfformio ar y dydd Sul.

red arrows
Cyngor Sir Ddinbych

Merched Cymru ar y blaen

Twitter

Cwest Argoed: Teulu yn galw am newidiadau

Mae  teulu Cerys Yemm, 22 oed, wedi rhyddhau y datgnaid yma ar ôl i gwest benderfynu iddi gael ei lladd yn anghyfreithlon .

"Rydym yn credu y dylai'r drefn o fonitro a rhannu gwybodaeth ymysg asiantaethau pan fod troseddwyr yn cael eu rhyddhau o'r carchar gael ei hadolygu."

".... er bod Williams wedi dweud ei fod am gael dechrau newydd tu allan i'r ardal, roedd wedi ei gartrefu mewn hostel gwely a brecwast anaddas yn Argoed, lle ail-gydiodd yn ei gamddefnydd o gyffuriau.

"Rydym yn credu bod risg yn bodoli heddiw y gall troseddwyr gael eu cartrefu gyda phobl ifanc bregus yn yr un sefydliadau heb i'r gymuned leol sydd o'u cwmpas fod gydag unrhyw syniad am y perygl y gall hyn ei olygu."

Cerys
Llun teulu

Cynnydd yn y galw

Twitter

Yn ôl cyfrif Twitter EuroMinorityLang mae'r galw am addysg trwy gyfrwng y Gymraeg wedi bod yn cynyddu'n raddol.

View more on twitter

Tesco'n cwtogi oriau agor siopau

Daily Mirror

Yn ôl y Daily Mirror, mae cwmni Tesco wedi cyhoeddi y bydd oriau agor wyth o'u siopau sydd ar hyn o bryd yn agor 24 awr yn cael eu cwtogi .

Bydd yr wyth - sy'n cynnwys Tesco Extra Caergybi ar Ynys Môn - ond yn agor rhwng 06:00 a hanner nos.

tesco caergybi
Google

Enillwyr Côr Cymru yn cael cynnig mynd i Eurovision

S4C

Mae S4C wedi cyhoeddi y bydd enillwyr Côr Cymru yn cael cynnig mynd i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Côr y Flwyddyn Eurovision 2017

Yn ôl gwefan S4C, dyma'r flwyddyn gyntaf i Eurovision gynnig y math yma o gystadleuaeth a bydd yn cael ei chynnal am y tro cyntaf erioed yn Latfia.  Fe fydd y gystadleuaeth i'w gweld yn fyw ar S4C ar 22 Gorffennaf eleni.

Meddai Hefin Owen, Uwch gynhyrchydd Côr Cymru, "Dyma ddatblygiad pwysig iawn o ran cystadleuaeth Côr Cymru ac yn gyfle gwych i'r côr buddugol a Chymru fedru serennu ar lwyfan Ewropeaidd."

Mae ffeinal Côr Cymru'n fyw ar S4C nos Sul, 9 Ebrill.   

Tlws Côr Cymru
BBC

Arestio dynes wedi marwolaeth babi

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu-Dyfed Powys wedi cadarnhau fod menyw 24 oed wedi ei harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth babi yng Ngheredigion.

Dywed yr heddlu iddynt gael eu galw i dŷ yng Nghei Newydd ddydd Iau 30 Mawrth ar ôl adroddiadau fod babi gwrywaidd yn sâl.

Aed â'r babi i Ysbyty Bronglais Aberystwyth mewn ambiwlans ond bu farw'n ddiweddarach.

Cafodd dau o bobl eu harestio ar amheuaeth o esgeulustod a'u ryddhau tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu: "Yn ddiweddarach, cafodd y ddynes ei harestio eto ar amheuaeth o ddynladdiad."

Heddlu
BBC

Etholaid... Pa etholiad?

ITV Cymru

Bydd y rhan fwyaf o Gymru yn dewis cynghorwyr sir newydd ar 4 Mai, ond nid dyna fydd yn digwydd yn Yscir ym Mhowys , medd gwefan ITV Cymru.

Does yr un ymgeisydd wedi cael ei enwebu ar gyfer y ward sy'n cynnwys pentref Cradoc gyda 1,000 o drigolion i'r gogledd o Aberhonddu.

Caradoc
Google

Diogelu cofnodion y Cynulliad

lleol.cymru

Fe ddywed Lleol.Cymru y bydd Comisiwn y Cynulliad a'r Llyfrgell Genedlaethol yn dod at ei gilydd i lunio strategaeth archifau ar gyfer y Cynulliad ac yn ystod y chwe mis nesaf bydd archif a chofnodion hanesyddol hynod bwysig ac arwyddocaol y Cynulliad yn dechrau cael ei symud i’r Llyfrgell Genedlaethol. 

View more on twitter

Cadarnhad o ganfed cap Jess Fishlock

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae tîm Merched Cymru fydd yn herio Gogledd Iwerddon y prynhawn yma wedi cael ei gyhoeddi, gyda chadarnhad felly y bydd Jess Fishlock yn ennill ei chanfed cap - y chwaraewr pêl-droed cyntaf o Gymru i gyrraedd y garreg filltir yna.

View more on twitter

Cwest Argoed: Cyhoeddi casgliad y rheithgor

BBC Cymru Fyw

Yn y cwest i farwolaethau Argoed, mae'r rheithgor wedi dod i'r casgliad bod Cerys Yemm wedi cael ei lladd yn anghyfreithlon, a bod Matthew Williams wedi marw'n sydyn oherwydd cyfuniad o ddefnyddio cyffuriau anghyfreithlon a brwydro yn erbyn cael ei rwystro .

Cafodd Cerys Yemm, 22, ei lladd gan Matthew Williams, 34, yn y Sirhowy Arms yn Argoed ym mis Tachwedd 2014.

Bu farw Williams hefyd ar ôl i'r heddlu ddefnyddio gwn Taser arno wrth iddyn nhw ei arestio yn dilyn yr ymosodiad.

Matthew Williams a Cerys Yemm
BBC

Tywydd y prynhawn

Tywydd, BBC Cymru

Er y bydd ‘na dipyn o heulwen ac awyr las mewn rhannau ar hyd arfordir y de weddill y prynhawn, yn enwedig yn y de ddwyrain, mi fydd hi’n gymylog i rannau helaeth o’r wlad er y bydd ‘na ambell ysbaid heulog. Y tymheredd rhwng 11C a 15C ar ei uchaf. 

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

Argoed: Newydd dorri

BBC Cymru Fyw

Yn y cwest i farwolaethau Argoed, mae'r rheithgor wedi dod i'r casgliad bod Cerys Yemm wedi cael ei lladd yn anghfyreithlon a bod Matthew Williams wedi marw'n sydyn oherwydd cyfuniad o ddefnyddio cyffuriau anghyfreithlon a brwydro yn erbyn cael ei rwystro.

Tipyn o ddringo!

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Dydy Cymru ddim yn brin ohonyn nhw a hithau'n wlad mor fynyddig. Ond wyddoch chi ble mae'r strydoedd mwyaf serth ?


          Mae Constitution Hill yn Abertawe yn serth iawn gyda graddfa o 20%
BBC

Tân Bae Cinmel: Ymchwilio i lygredd posib

Cyfoeth Naturiol Cymru

Diwedd ar achos dynes Saudi Arabia

BBC Cymru Fyw

Mae achos dynes o Gymru sy'n honni bod ei thad wedi ei chadw'n gaeth yn Saudi Arabia wedi dirwyn i ben.

Roedd Amina Al-Jeffery, sy'n 21 ac o Abertawe, yn dweud fod ei thad yn ei chadw yn gaeth mewn fflat yn Jeddah oherwydd iddi gusanu dyn. Roedd ei thad Mohammed Al-Jeffery yn gwadu'r honiad. 

Y llynedd penderfynodd yr Uchel Lys y dylai hi gael dychwelyd i Gymru neu Loegr - ond ni ddigwyddodd hynny. 

Heddiw clywodd yr Uchel Lys fod Mis Al-Jeffery nawr am roi'r gorau i'r broses gyfreithiol er lles y teulu a bod ei thad wedi ei sicrhau y byddai hi'n cael parhau â'i haddysg a phriodi "os mai dyna ei dymuniad".

Amina Al-Jeffery,
PA

Cymraes yn nhîm jiwdo Prydain

BBC Cymru Fyw

Mae'r Gymraes Natalie Powell wedi eu dewis i gynrychioli tîm jiwdo Prydain ym mhencampwriaethau Ewrop yn Warsaw, Gwlad Pwyl, ymhen pythefnos.

Judo
BBC

Clirio rhododendron

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi lansio cynllun i glirio rhododendron yn ardal Trecŵn, ger Abergwaun, sy'n rhan o Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau.

Dywedodd llefarydd: "Mae'r Rhododendron ponticum yn rhywogaeth estron oresgynnol sy'n hawdd ei adnabod ac sy'n cystadlu â phlanhigion brodorol am le a goleuni.

"Mae hefyd yn lletya afiechydon sy'n effeithio ar goed fel y rhywogaeth phytophthora, sy'n gallu lladd coed fel derw a llarwydd."

Clirio coed
PCAP

Senedd Fyw ar fin dechrau...

Twitter

Wrth i Jess gyrraedd y 100...

Sgorio, S4C

Ymchwiliad wedi i blentyn gael ei adael ar fws

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Powys wedi dechrau ymchwiliad ar ôl i ddisgybl 10 oed o Lanidloes, sy'n awtistig ac yn fyddar, gael ei adael ar ben ei hun ar fws ysgol heb i unrhyw un sylweddoli.

Fe gafodd Reuben Lewis, disgybl yn Ysgol Cedewain yn y Drenewydd, gael ei gludo yn ôl i'r depo fysiau yn Rhaeadr, pellter o 45 munud o'r ysgol, heb i athrawon na staff y cwmni bysiau sylwi ei fod dal ar y bws.

Dywed ei rieni mai dyma'r ail ddigwyddiad o'i fath. Dywed y sir eu bod wedi ymddiheuro i'r heddlu am y digwyddiad.

Powys
Geograph/ Oliver Dixon

Galw am bethynas 'symlach' gyda S4C

BBC Cymru Fyw

Mae pennaeth BBC Cymru wedi galw am berthynas 'symlach' gyda S4C yn y dyfodol.

Roedd Rhodri Talfan Davies o flaen Pwyllgor Diwylliant y Cynulliad, sy'n cynnal ymchwiliad i ddyfodol y sianel Gymraeg.

Ers 2013 mae'r mwyafrif o gyllideb S4C wedi dod o ffi'r drwydded y BBC, sydd yn cyfateb i £74.5m y flwyddyn.

Rhodri Talfan Davies a Sian Gwynedd
BBC

Apêl wedi ymosodiad

Mae'r heddlu yn apelio am dystion ar ôl ymosodiad ar ddyn yn Llanrwst, Dyffryn Conwy, nos Fawrth.

Fe wnaeth dyn 29 oed ddioddef anafiadau i'w wyneb ar ôl ffrwgwd ar Ffordd yr Orsaf tua 22:30.

Mae dau ddyn lleol wedi eu harestio ar amheuaeth o ymosod ac maent yn parhau i gael eu holi gan yr heddlu. 

Heddlu
BBC

Cwest: Rheithgor yn ystyried eu casgliadau

BBC Cymru Fyw

Mae'r rheithgor mewn cwest yn ystyried eu casgliadau ar ôl marwolaeth Cerys Yemm gafodd ei lladd gan Matthew Williams mewn gwesty yn Argoed, ger y Coed Duon.

Bu farw Williams ar ôl iddo gael ei saethu gan wn Taser wrth i'r heddlu ei arestio yn dilyn ymosodiad yn Nhachwedd 2014.

Cerys Yemm
Wales News Service

BBC yn gobeithio symud i'r Egin

BBC Cymru Fyw

Mae'r BBC wedi cadarnhau eu bod yn gobeithio symud eu swyddfeydd yng Nghaerfyrddin i'r Egin, yr adeilad fydd yn bencadlys newydd i S4C.

Dywedodd Sian Gwynedd wrth bwyllgor o'r Cynulliad Cenedlaethol sy'n casglu tystiolaeth ar ddyfodol S4C: "Mae tua 15 o staff gan y BBC yn ein swyddfa yng Nghaerfyrddin, felly rydym yn edrych ar ddichonoldeb symud rhain i'r Egin.

"Mae'r trafodaethau hynny yn parhau ac rydym yn disgwyl dod i benderfyniad yn y misoedd nesaf."

Egin
S4C

Cyhuddo o achosi marwolaethau drwy yrru'n beryglus

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 21 oed wedi bod o flaen llys ar ddau gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ar yr A543 ger Pentrefoelas fis Chwefror y llynedd.

Bydd Shaun Goldstraw o Leek, ger Warrington, yn ymddangos gerbron Llys y Goron yr Wyddgrug eto ar 5 Mai. Mae wedi ei gyhuddo o achosi marwolaethau Tracy Haley, 49, o Fagillt a Darren Lowe, 43, hefyd o Fagillt.

Pentrefoelas
Google

Llofruddiaeth Bangor: Dyn yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 26 oed wedi ymddangos yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio Henry Ayabowei ym Mangor dros y penwythnos.

Cafodd Keiron Roberts o Fangor ei gadw yn y ddalfa gan ynadon Llandudno, a bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Caernarfon bore fory.

S4C: Cydweithio ar gyfres 'arloesol'

S4C

Mae S4C a'r darlledwr cyhoeddus Siapaneaidd NHK wedi cyhoeddi y byddan nhw'n cydweithio ar gyfres wyddoniaeth newydd bwysig. Fe fydd 'Y Corff' yn rhoi cipolwg ffres a phellgyrhaeddol ar sut mae'r corff dynol yn gweithio. 

Mae'r gyfres arloesol, a fydd yn cael ei chwblhau yn ystod gwanwyn 2018, yn cyfuno gwyddoniaeth arloesol a'r dechnoleg ddelweddu ddiweddaraf UHD i ddangos sut mae ein horganau a'n celloedd yn rhyngweithio â'i gilydd mewn modd deinamig.

Mae'r gyfres - sydd yn cael ei chynhyrchu yn Siapan - yn rhoi darlun clir o sut mae rhannau gwahanol o'n cyrff yn rhyngweithio mewn ffordd y gellir ei chymharu â rhwydwaith cymdeithasol.

S4C NHK
S4C
Llion Iwan ac Amanda Rees o S4C yn selio'r fargan gyda chynrychiolwyr o NHK

Carcharu dyn 19 am droseddau cyffuriau

The Leader

Mae dyn 19 oed o Wrecsam sydd wedi ei ddisgrifio fel 'cyswllt pwysig' ym masnach cyffuriau yn y dref wedi ei garcharu am 32 mis , meddai'r Wrexham Leader.

Clywodd y llys fod heroin a chocên gwerth £600 ynghyd â chyllell ym meddiant Marcus Read pan gafodd ei stopio gan yr heddlu.

Crwner yn dechrau crynhoi

BBC Cymru Fyw

Mae'r crwner yn achos marwolaeth Cerys Yemm a Matthew Williams yng ngwesty'r Sirhowy Arms yn Argoed wedi dechrau crynhoi'r dystiolaeth ar gyfer y rheithgor.

Fe wnaeth o atgoffa'r rheithgor nag achos llys yw cwest ond ymchwiliad i ddarganfod y ffeithiau.

Cerys Yemm a Matthew Williams
Wales News Service

"Nesh i ddim ei gweld hi eto"

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Yr wythnos hon bydd cyfres newydd yn dechrau ar BBC Radio Cymru sy'n olrhain hanes chwech o bobl a'u profiadau nhw o geisio dygymod â cholli rhywun oedden nhw'n eu caru.

Valmai Lloyd o Gaernarfon ydy un o leisiau cyntaf cyfres Y Golled. Mewn cyfweliad emosiynol gydag adran Gylchgrawn Cymru Fyw, bu'n sôn am y profiad o golli ei merch, Emma Bernard, fu farw mewn damwain car yn 18 oed

Llun Llyfrgell
LLUN LLYFRGELL

Ar Taro'r Post heddiw....

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Tân Bae Cinmel: Dwy injan dân yn dal yno

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Yn ôl Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, mae dwy injan dân yn dal ar safle tân difrifol ddechreuodd ym Mae Cinmel, Conwy neithiwr. 

Mae'r tân wedi'i ddiffodd, ond maen nhw'n diogelu'r safle, sef garej ar stad ddiwydiannol yno.

bae cinmel
Twitter