a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Damwain hofrennydd: Ymdrechion i symud cyrff
  2. Alun Cairns: Y Cynulliad nawr yn 'Senedd go iawn'
  3. Rhybudd cwrwglwyr am nifer yr eogiaid mewn afonydd
  4. Cyhoeddi Loteri newydd i Gymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heno.

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 ddydd Llun.

Cwlbhau'r gwaith o symud cyrff

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi eu bod wedi cwblhau’r gwaith o symud cyrff pum aelod o'r un teulu a gafodd eu lladd mewn damwain hofrennydd yn Eryri.

Fe wnaeth timau achub ailddechrau eu gwaith heddiw ar ôl i'r hofrennydd ddisgyn ym Mynyddoedd Rhinogydd ddydd Mercher.

Y Rhinogydd
PA

Ymchwilaid llofruddiaeth: Rhyddhau ar fechnïaeth

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 38 oed o Gasnewydd gafodd ei arestio ar amheuaeth o lofruddio dyn 66 oed yng Nghaerllion wedi ei ryddhau ar fechnïaeth.

Cafwyd hyd i'r dyn oedd wedi marw mewn tŷ yng Nghlos Cambria tua 04:25 ddydd Iau.

Caerllion
Google

Halfpenny i aros gyda Toulon?

BBC Sport Wales

Mae cefnwr Cymru a'r Llewod Leigh Halfpenny yn agos at ymestyn ei gytundeb gyda Toulon am o leiaf dymor arall a gwrthod cynnig i ail-ymuno a'r Gleision.

Mae yna le i gredu fod y clwb o Ffrainc wedi cynnig £750,000   iddo   aros am flwyddyn arall.

Leigh Halfpenny
Huw Evans Picture Agency

Dan fy nghroen

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae un o gantorion cystadleuaeth Cân i Gymru eleni wedi bod yn dweud wrth BBC Cymru Fyw am yr anhwylder croen sydd wedi dryllio ei hyder fel cantores a ffotograffydd.

Mae Betsan Haf Evans o Bontarddulais wedi brwydro'n llwyddiannus i wella'r cyflwr  rosacea oedd ar ei chroen.

Betsan Haf Evans
BBC

Gwerthu clwb golff

BBC Cymru Fyw

Mae clwb golff yng Nghaerwent Sir Fynwy yn cau ei ddrysau am y tro olaf ar ôl bron 30 mlynedd o fasnachu.

Dywed rheolwyr clwb Dewstow fod sefydlu clwb golff y Celtic Manor, rhyw ddeg milltir i ffwrdd, wedi cael effaith mawr ar y busnes.

Mae un o'r ddau gwrs 18 twll yn Dewstow eisoes wedi dychwelyd i fod yn dir amaethyddol ac mae'r llall wedi ei werthu.

Golff
BBC

Glaw yn drwm ar brydiau

Tywydd, BBC Cymru

Y tywydd gyda Rhian Haf: "Bydd y cawodydd yn lledu i sawl man dros nos.

"Er bod disgwyl cyfnodau heulog fory ar ddwrnod cynta mis Ebrill, fydd na gawodydd trymion hefyd, o genllysg a tharannau, cyn troi'n noson sych a chlir - yna'n rhewi dros nos, ond gawn ni ddwrnod sych ac eitha braf dydd Sul."

I weld tywydd y penwythnos, ewch i'r wefan dywydd .

Angen i fenywod 'adennill y nos'

Click on Wales

Mae angen i fenywod adennill y nos meddai Ellen Jones ar wefan Click on Wales wrth i orymdaith gael ei chynnal yng Nghaerdydd heddiw.

Mae hi'n dweud y bydd 1 o bob 5 o'r miloedd o fenywod sy'n cychwyn cwrs coleg bob blwyddyn yn dioddef ryw ffurf o harasio neu ymosodiad rhywiol erbyn diwedd wythnos gynta'r tymor.

Euog o droseddau terfysgaeth

BBC Cymru Fyw

Mae gweithiwr biniau o Wrecsam wedi pledio’n euog i gyfres o droseddau yn ymwneud â therfysgaeth.

Cafwyd hyd i ddau lawlyfr ar defnysgiaeth ym meddiant Aabid Ali, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Darren Glennon.

Roedd Ali, 49 oed, hefyd wedi annog pobl eraill i droi at derfysgaeth drwy wefan YouTube.

Plediodd yn euog i dri chyhuddiad yn ymwneud â therfysgaeth yn Llys y Goron Manceinion. Bydd yn cael ei ddedfryd ar 24 Ebrill.

Bydd Ali yn cael ei ddedfrydu ddiwedd Ebrill
Daily Post

Prifysgol yn chwilo am ddiswyddiadau

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Mae prifysgol Y Drindod Dewi Sant wedi ysgrifennu at staff yn gofyn iddynt ystyried diswyddiadau gwirfoddol.

Dyw'r brifysgol heb son faint o ddiswyddiadau maen nhw am ei sicrhau.

Cred un undeb y gallai fod y canran gymaint â 10%. Mae'r sefydliad cyncyflogi tua 1,500.

Dywed undeb UNSAIN pe na bai'r brifysgol yn sicrhau arbedion o 10% yna mae diswyddiadau gorfodol yn anorfod pe na bai nhw'n cael digon o geisiadau am ddiswyddiadau gwirfoddol.

Prifysgol
BBC

Gwahardd rhag cadw anifeiliaid

ITV Cymru

Mae dyn o Fae Cinmel yn Sir Conwy wedi ei wahardd rhag cadw anifeiliaid am 10 mlynedd wedi i swyddogion yr heddlu ddod o hyd i un ci wedi marw ac yn arall yn "esgyrn i gyd," medd ITV Cymru.

Yn llys Ynadon Llandudno fe wnaeth Nathan Lee Fisher bledio'n euog i achosi dioddef diangen i ddau gi akita.

Pwy a ble?

Mae Wicipedia Cymraeg wedi cychwyn ar gyfres o luniau o bobl neu lefydd o'r archif nad oes neb yn gwybod pwy neu beth ydyn nhw.

Pwy yw'r ddynes hon?

View more on twitter
View more on twitter

Carcharu peiriannydd nwy

BBC Cymru Fyw

Mae peiriannydd nwy wnaeth gyflwyno tystysgrifau ffug ar gyfer eiddo yn Abertawe wedi ei garcharu am 14 mis.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Alexander Davies wedi cytuno i archwilio systemau nwy bob 12 mis ar gyfer cwmni oedd â 200 o fflatiau yn y ddinas.

Ond ni wnaeth hynny mewn 80 o achosion, gan roi tystysgrifau gyda llofnodion ffug y tenantiaid.

Mewn un achos doedd heb ymweld â'r eiddo mewn pum mlynedd ond wedi parhau i gyhoeddi tystysgrif diogelwch.

Prosiect creadigol yn cyrraedd yr uchelfannau

BBC Cymru Wales

Bydd mynydd Pen y Fan yn cael ei drawsnewid "yn un o osodiadau celfyddydol byw mwyaf Cymru" ar gyfer prosiect BBC Cymru a Chyngor y Celfyddydau, Cer i Greu.

Bydd yn un o'r digwyddiadau sy'n rhan o benwythnos 7-9 Ebrill sy'n rhoi cyfle i bobl ar draws Cymru wneud rhywbeth creadigol.

Pen y Fan
BBC

Lori methu rowlio lawr yr allt

BBC Cymru Fyw

Pedair awr i lori fawr ddatrys y broblem o ddianc o ganol Caerdydd....

Caerdydd
Chris Sutton

Wedi bod ar y pop ...

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Twndish, Piparbop, Sŵn y Sêr. Faint o'r rhaglen Ctymraeg yma o'r cyfnod cyn S4C ydych chi'n ei gofio?

Mae BBC Cymru Fyw wedi bod yn tyrchu yn archif BBC Cymru .

Myfyr Isaac
BBC

Gêm fawr rhwng Caernarfon a'r Bala

Mae hi'n gêm fawr i Gaernarfon a’r Bala b'nawn Sadwrn wrth i'r ddau dîm geisio cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru am y tro cyntaf.

View more on twitter

Pecyn i gefnogi cais Tyddewi

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae Aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cytuno ar becyn i gefnogi'r cais i Dyddewi a Chantref Pebidiog gael eu henwi'n Ddinas Diwylliant y Deyrnas Unedig yn 2021.

Mae'r cais yn cael ei arwain gan Gyngor Sir Penfro a Chyngor Dinas Tyddewi ynghyd â phartneriaeth o sefydliadau a busnesau.

Mae'r Awdurdod wedi cymeradwyo pecyn o gymorth gwerth £15,000, ar gyfer cam cyntaf, gyda chyfraniad o dros £500,000 os bydd y cais yn llwyddiannus.

Tyddewi
APAP

Tân mewn eiddo yn Ystradgynlais

Twitter

Pwerau newydd yn dod i rym

Mae Mesur Cymru, sy'n rhoi pwerau newydd i'r Cynulliad, wedi dod i rym.

Mae'n rhoi rheolaeth i'r Cynulliad dros benderfyniadau sy'n ymwneud a dŵr, prosiectau ynni, tâl athrawon ac oedran pleidleisio.

Mae'n bosib i Lywodraeth Cymru hefyd erbyn hyn fenthyca hyd at £1bn ar gyfer prosiectau isadeiledd.

senedd
BBC

Cawodydd yn lledu

Tywydd, BBC Cymru

"Erbyn diwedd y p'nawn bydd 'na fandyn arall o gawodydd yn cyrraedd y de orllewin cyn lledu ar draws y wlad heno," meddai Rhys Griffiths.

"Gall rhain fod yn drwm ar brydiau gydag elfen o law tarannau. Y tymheredd yn weddol fwyn heddiw - 15C ar ei ucha'."

Mwy ar y wefan dywydd.

Marwoaleth angheuol

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi rhyddhau enw’r ddynes a fu farw yn dilyn gwrthdrawiad yn Llanelwedd ar 29 Mawrth.

Roedd Kelly Jane Price yn 27 oed ac o ardal Llanfair ym Muallt.

Dywed yr heddlu fod gwrthdrawiad wedi digwydd rhwng Lupo glas a lori ar yr A481 tua 19:50 ac mae'r heddlu yn apelio ar dystion i gysylltu â nhw ar 101.

Car heddu
BBC

Triawd rhyngwladol y Gweilch i wynebu Stade

Twitter

Carcharu pedoffeil

BBC Cymru Fyw

Mae pedoffeil o Abertyleri, Blaenau Gwent, wedi ei garcharu am ddwy flynedd a hanner ar ôl cael ei ddal gan bobl oedd yn smalio bod yn ferched 11,12 a 14 oed ar safleoedd y we.

Fe wnaeth Jason Benger, 48, anfon lluniau anweddus o'i hun iddynt gan ofyn i'r 'merched' anfon lluniau ato.

Cafodd Benger ei arestio ar ôl ceisio meithrin perthynas gyda'r merched dros gyfnod o wythnosau.

Dywedodd y barnwr Daniel Williams wrth Lys y Goron Casnewydd fod y dystiolaeth yn dangos heb amheuaeth fod Benger yn "peri bygythiad pendant i ferched ifanc."

Llys
BBC

Cwmni i ddiswyddo gweithwyr

Western Telegraph

Dywed y Western Telegraph fod cwmni yn y gorllewin yn gorfod diswyddo gweithwyr fisoedd ar ôl cwblhau estyniad newydd gwerth £2.7m gyda chymorth arian Llywodraeth Cymru.

Dywed Magstim o Hendy-gwyn ar Daf, sy'n cynhyrchu offer ar gyfer y maes meddygol, y byddant yn gorfod diswyddo llai na 20 o swyddi llawn amser.

Mae bywyd yn gabaret!

Twitter

Mae Ysgol Glan Clwyd yn gwneud paratoadau munud olaf ar gyfer eu cabaret heno i ddathlu 60 mlynedd o fodolaeth yr ysgol. Rhian Price gafodd y cyfle i glustfeinio ar y paratoadau hynny ddoe.

View more on twitter

Seiclwr wedi mawr

BBC Cymru Fyw

Mae seiclwr o Brydain oedd yn enw amlwg ymhlith cystadleuwyr seiclo wedi marw yn ystod ras yn Awstralia.

Fe gafodd Mike Hall, 35, ei daro gan gar ger dinas Canberra yn ystod ras o Perth i Sydney.

Yn wreiddiol o swydd De Sir Efrog roedd o wedi ymgartrefu yn Sir Fynwy.

Mike Hall
Image copyright
Mike Hall

Diwrnod mawr i bedwar clwb yng Nghwpan Cymru yfory

Sgorio, S4C

Arestio dyn ar amheuaeth o lofruddiaeth

ITV Cymru

Dywed gwefan ITV Cymru fod yr heddlu wedi arestio dyn 38 oed o Gasnewydd ar amheuaeth o lofruddiaeth .

Daeth yr heddlu o hyd i gorff dyn 66 oed yn Cambria Close yn y ddinas tua 16:25 ddydd iau.

Heddlu
BBC

Gwobrau Cerddoriaeth Caerdydd

Ymysg enillwyr Gwobrau Cerddoriaeth Caerdydd roedd gŵyl ryngwladol Y Llais.

View more on twitter

Snwcer: Mark Williams yn y pedwar olaf

Meibion Glyndŵr: 'Cwestiynau'n dal heb eu hateb'

Twitter

Wedi i raglen Manylu Radio Cymru lwyddo i gael gafael ar ddogfennau gan y Swyddfa Gartref am ymgyrch losgi tai haf Meibion Glyndŵr, dywed cylchgrawn Barn y mis yma bod cwestiynau yn dal heb eu hateb.

View more on twitter

Angen 'mwy o gyfresi o lyfrau plant'

Golwg 360

Mae angen mwy o gyfresi o lyfrau i blant yn Gymraeg yn ôl awdures sydd wedi cyhoeddi dros 250 o lyfrau i blant.

Mewn erthygl ar Golwg 360 dywed Siân Lewis bod angen "mwy o gyfresi a fyddai'n rhoi cyfle i blant ddod i adnabod y cymeriadau" a galwodd am fwy o gydweithio rhwng byd teledu a ffilm a llyfrau plant er mwyn bachu plant i ddilyn y cymeriadau.

Llyfrau i blant a phobl ifanc
BBC

Damwain hofrennydd: 'Amgylchiadau anodd' i'r gwasanaethau brys

Heddlu Gogledd Cymru

Mae arbenigwyr wedi ail-ddechrau eu hymdrechion i symud cyrff pum aelod o'r un teulu gafodd eu lladd mewn damwain hofrennydd yn Eryri.

Bu'n rhaid i dimau achub roi'r gorau i'w hymdrechion ar fynyddoedd Y Rhinogydd ger Trawsfynydd nos Iau oherwydd tywydd gwael.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd fore dydd Gwener fod y tywydd yn parhau'n wael iawn yn yr ardal gyda thirwedd garw a lleoliad anghysbell yn golygu y bydd y gwaith yn cymryd peth amser i'w gwblhau.

Taro'r Post yn trafod Loteri Cymru

Twitter

Ymunwch gyda Garry Owen yn y drafodaeth o 13:00 ymlaen ar Radio Cymru.

View more on twitter

Liam Williams yn trafod 'gornest fwyaf ei yrfa'

BBC Sport Wales

Mae BBC Sport wedi bod yn siarad gyda'r pencampwr bocsio Prydeinig, Liam Williams cyn ei ornest WBO fawr y penwythnos nesaf.

Dywed y Cymro fod yn rhain iddo guro Liam Smith ar Ebrill 8 er mwyn cadw ei enw ar lwyfan y byd.

Liam Wiliams
BBC

Oedi ar yr A55 ger Llanddulas

Twitter

Statws arbennig i frithyll pysgotwyr cwrwgl

BBC Cymru Fyw

Mae brithyll sydd yn cael ei ddal gan bysgotwyr mewn coryglau wedi derbyn statws enw bwyd gwarchodol arbennig gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Dim ond llond dwrn o bysgotwyr cwrwgl sydd gyda'r hawl i ddal y brithyll - new sewin - yn y modd traddodiadol yma, ac o hyn allan mae'r brithyll wedi cael ei warchod rhag bygythiad a chamddefnydd o dan reolau'r Comisiwn.

Mae 10 math o fwyd arall o Gymru wedi derbyn yr un statws yn y gorffennol.

Cwrwgl
BBC

Loteri newydd i Gymru ar S4C

BBC Cymru Fyw

Mae Cymru i gael ei loteri wythnosol ei hun gyda jacpot wythnosol o £25,000 gyda'r enillion yn mynd i achosion cymunedol.

Fe fydd tocynnau yn mynd ar werth am £1 yr un o ddydd Llun 10 Ebrill. Bydd yn cael i ddarlledu ar S4C ar nos Wener gyda'r rhifau cyntaf yn cael eu tynnu nos Wener 28 Ebrill. 

Pêl loteri
Loteri Cymru