Crynodeb

  1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
  3. Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 12 mewn perthynas â Chwestiynau Amserol
  4. Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod: lleihau gwastraff
  5. Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar Benodiadau Gweinidogion: Gwrandawiadau cyn penodi gan Bwyllgorau'r Cynulliad
  6. Dadl gan Aelodau Unigol: pedwerydd chwyldro diwydiannol
  7. Dadl Plaid Cymru: y diwydiant adeiladu
  8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: llywodraeth leol
  9. Dadl Fer: Dinas-Ranbarth Bae Abertawe