a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Darganfod hofrennydd: Pump wedi marw
  2. Brexit: Cyhoeddi manylion Mesur Diddymu
  3. Argoed: 'Roedd modd arbed eu bywydau'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna ddiwedd y llif byw am heddiw. Diolch am eich cwmni.

Byddwn ni'n ôl gyda chi o 08:00 'fory.

Damwain hofrennydd: Tywydd drwg yn achosi oedi

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi dweud y gallai'r gwaith o symud cyrff pump o bobl fu farw mewn damwain hofrennydd gael ei atal dros nos.

Dywedodd swyddogion bod tywydd gwael yn creu amodau anodd i dimau achub ar fynydd Rhinog Fawr ger Trawsfynydd.

Y pump fu farw oedd Ruth a Kevin Burke, a thri aelod o'r un teulu.

Ruth a Kevin Burke
Facebook

Caerdydd yn 'berffaith' i gystadleuaeth criced newydd

BBC Sport Wales

Mae prif weithredwr clwb criced Morgannwg wedi dweud bod Caerdydd yn berffaith ar gyfer sefydlu un o wyth tîm i gystadlu mewn cystadleuaeth 20 pelawd newydd.

Bwriad Bwrdd Criced Cymru a Lloegr yw dechrau'r gystadleuaeth yn 2020, mewn fformat tebyg i gystadlaethau T20 yn Awstralia ac India.

Wrth lansio'r ymgyrch i fod yn rhan o'r gystadleuaeth, dywedodd Hugh Morris bod gan Gaerdydd gais cryf iawn.

Jacques Rudolph
BBC

Yn galw ffotograffwyr pêl-droed!

UEFA

I ddathlu pêl-droed ar lawr gwlad yng Nghymru mae UEFA a Chymdeithas Bêl-droed Cymru wedi lawnsio cystadleuaeth ffotograffiaeth o'r enw  "Dyma Bêl-droed Cymru" . undefined

Un o'r beirniaid ydy gôl-geidwad Cymru Owain Fôn Williams oedd yn arfer chwarae i dîm dan-9 Dyffryn Nantlle.

"Pe bawn i’n cymryd llun sy'n crynhoi fy mhrofiad i ar lawr gwlad, mae'n debyg y byddai’n eithaf syml. Byddwn i yng ngheg gôl rhywle ar fore Sadwrn gwlyb yng Ngwynedd, hyd at fy ffêr mewn mwd ..." meddai.

Gall lluniau gael eu cyflwyno i’r gystadleuaeth drwy wefan UEFA hyd at Ebrill 30 2017.

Gêm bêl-droed lawr gwlad
UEFA/Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Naughton ac Olsson yn holliach

BBC Camp Lawn

Noson fwyn ar ei ffordd

Tywydd, BBC Cymru

Bydd y glaw yn cyrraedd y gorllewin erbyn iddi nosi heno, ond ni fydd y tymheredd yn is na 8C, felly noson fwyn i bawb.

Dechrau tamp 'fory, ond bydd y cawodydd yn troi'n fwy ynysig yn ystod y dydd.

Bydd y tymheredd yn 15C ar ei ucha'.

Am y rhagolygon llawn, ewch i wefan dywydd y BBC .

Damwain hofrennydd: Pump o'r un teulu

BBC Cymru Fyw

Mae'r BBC yn deall bod pum aelod o'r un teulu wedi marw mewn damwain hofrennydd yn Nhrawsfynydd, Gwynedd.

Roedd dau yn byw ym mhentref Hulcote ger Milton Keynes, ac maen nhw wedi eu henwi'n lleol fel Kevin Burke a'i wraig Ruth.

Hefyd ar yr hofrennydd oedd tri aelod arall o'r teulu.

Dysgu iaith

Cylchgrawn, Cymru Fyw

"Beth yw'r pethau gorau am ddysgu Cymraeg? Wel, i fi, dysgu am yr iaith, ei chyfoeth, ei chymhlethdodau a'i phrydferthwch."

Wrth i fanylion gŵyl undydd newydd i ddysgwyr Cymraeg gael eu cyhoeddi mae tri dysgwr wedi bod yn rhannu eu profiadau gyda Cymru Fyw.

Ann McGuffin, Joseph Flatt a Sheila Harries
BBC

Mudiad iaith yn cofio cyfraniad Yr Arglwydd Gwilym Prys-Davies

Mae mudiad Dyfodol i'r iaith wedi rhoi teyrnged ar eu gwefan i'r Arglwydd Gwilym Prys-Davies, fu farw yr wythnos hon.

Dywedodd y mudiad: "Gwerthfawrogwn ei holl waith diflino dros y Gymraeg. Bu’n weithgar ac arloesol mewn sawl maes, gan gynnwys datblygiad y Ddeddf Iaith 1993, a bu’n gefnogwr cadarn i ddatblygu addysg Gymraeg.

"Fel brodor o Lanegryn, Meirionnydd, credai’n gryf y bod angen gwarchod a sicrhau dyfodol y Gymraeg fel iaith gymunedol."

Yr Arglwydd Gwilym Prys-Davies
BBC

Hofrennydd: Un teulu?

Twitter

Roedd yr hofrennydd gafodd ei ddarganfod yn Eryri wedi teithio o ardal Milton Keynes gan anelu am Ddulyn.

Mae'r papur newydd yno - y Milton Keynes Citizen - yn adrodd bod y pump gafodd eu lladd yn y digwyddiad yn aelodau o'r un teulu.

View more on twitter

Gwasanaethau brys yn delio gyda gwrthdrawiad

Teithio BBC Cymru

Mae'r gwasanaethau brys yn delio gyda gwrthdrawiad yn yr ardal.

View more on twitter

Hyd at 139 i golli swyddi gyda phrifysgol

BBC Wales News

Gall hyd at 139 o bobl golli eu swyddi gyda Phrifysgol De Cymru wrth i'r sefydliad geisio lleihau costau.

Bydd staff dros bob adran a champws - Trefforest, Casnewydd a Chaerdydd - yn cael eu heffeithio.

Dywedodd y brifysgol bod y diswyddiadau’n angenrheidiol wrth i gostau gynyddu, ond bod incwm yn aros yn stond.

PDC
BBC

Gylfi ar y brig

Twitter

Mae Sky Sports News wedi cynhyrchu graff bach i ddangos pa chwaraewr ym mhum cynghrair bêl-droed fwyaf Ewrop sydd wedi creu'r nifer mwyaf o gyfleoedd y tymor hwn.

Dyma un tabl lle mae Abertawe ar y brig o leia'!

View more on twitter

Ysgoloriaethau gwerth £70,000 i 21 o awduron

Llenyddiaeth Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi enwau 21 o awduron sy'n cael ysgoloriaeth ganddynt yn 2017.

Mae’r ysgoloriaethau, gwerth cyfanswm o £70,000, yn galluogi’r awduron i ganolbwyntio ar ysgrifennu gwaith creadigol penodol, neu’n cynorthwyo ymchwil a theithio sy’n gysylltiedig â’r gwaith ar y gweill.

Mae rhestr lawn yr awduron sy'n cael yr arian ar wefan Llenyddiaeth Cymru.

Llyfrau
BBC
Mae awduron newydd ac awduron sydd wedi cyhoeddi llyfrau'n barod wedi cael ysgoloriaeth

Argoed: 'Gallai fy mab fod wedi byw'

BBC Cymru Fyw

Mae mam dyn wnaeth ladd dynes 22 oed mewn hostel wedi dweud wrth gwest ei fod yn credu y byddai'r ddau wedi gallu byw, petai heddwas wedi sicrhau apwyntiad seiciatrig i'w mab.

Fe wnaeth Matthew Williams, 34, farw yn dilyn yr ymosodiad yn y Sirhowy Arms yn Argoed ym mis Tachwedd 2014.

Dywedodd Sally Williams ei bod wedi cael gwybod gan heddwas y byddai modd i'w mab gael apwyntiad seiciatrig brys ar ôl gadael y carchar.

Dywedodd ei bod wedi negeseuo'r heddwas ddwywaith i gael apwyntiad: "Dwi'n gwybod y gallai hi wedi achub Cerys ac achub Matthew. Dwi'n meddwl y gallai hi wedi ei atal petai hi wedi gwneud ei swydd yn iawn."

Mae'r cwest yn parhau.

Ofnau bod dyn ar goll wedi marw

Daily Post

Yn ôl y Daily Post mae Heddlu'r Gogledd yn lleihau'r ymdrech i chwilio am ddyn 21 oed o Gaernarfon sydd wedi bod ar goll ers 19 Mawrth .

Mae'r heddlu hefyd yn dweud eu bod yn ofni fod Johnathan Edwards - sydd o Langefni yn wreiddiol - wedi marw.

Johnathan Edwards
Heddlu Gogledd Cymru

Cerddor o Gymru mewn band i ieithoedd lleiafrifol

Facebook

Mae'r canwr a'r cerddor o Gymru Gwilym Bowen Rhys ymysg yr artistiaid rhyngwladol sy'n ymddangos mewn fideo newydd sy'n dathlu diwylliant rhai o wledydd bach Ewrop.

Mae band Tosta yn cynnwys aelodau o Gymru, Yr Alban, Galisia, Ffrisia, Cernyw, Gwlad y Basg ac Iwerddon ac yn rhan o gynllun ehangach i hybu ieithoedd lleiafrifol sydd dan fygythiad.

Aeldoau band Tosta ar gwch
Tosta/Twitter
Rhan o fideo newydd Tosta Banda

Llofruddiaeth Wrecsam: Rhyddhau tri

Heddlu Gogledd Cymru

Mae heddlu sy'n ymchwilio i lofruddiaeth Nicholas Anthony Churton yn Wrecsam wedi rhyddhau tri pherson ar fechnïaeth.

Fe gafodd dyn 27 oed o Wrecsam oedd wedi'i arestio ar amheuaeth o gynorthwyo troseddwr, dynes 19 oed a dyn 51 oed gafodd eu harestio ar amheuaeth o ddwyn a chynorthwyo troseddwr wedi cael eu rhyddhau tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

Yn y cyfamser mae Jordan Davidson, 25 oed o Wrecsam wedi ymddangos yn y llys y bore 'ma wrth i'r heddlu wneud cais llwyddiannus i'w gadw yn y ddalfa am 36 awr ychwanegol i'w holi am y llofruddiaeth.

Apêl gan Heddlu'r Gogledd

Heddlu Gogledd Cymru

Mesur Diddymu: Democratiaid Rhyddfrydol

BBC Cymru Fyw

Mark Williams sydd wedi ymateb ar ran Democratiaid Rhyddfrydol Cymru:

“Mae David Davis yn dweud y pethau iawn, ond mae gen i amheuon am ei ymrwymiad e a'i blaid i Gymru.

“Er bod Theresa May wedi gyrru ar hyd yr M4 i drafod pryderon Cymru, mae hi wedi gwrthod gwrando a Cymru fydd yn diodde o'i phenderfyniadau.

"Wrth i Gymru golli mynediad i farchnad sengl fwya'r byd, rhaid i benderfyniadau am ein heconomi, ein diwydiant a'n hamgylchedd gael eu gwneud yng Nghymru er budd pobl Cymru." 

Pryderon am lawdriniaethau yn y gogledd

Daily Post

Yn ôl y Daily Post, mae pryderon y gall llawdriniaethau gael eu gohirio neu'u canslo oherwydd y diffyg o £30 miliwn yng nghyllideb Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yng ngogledd Cymru.

Ond mae penaethiaid y bwrdd yn dweud bod eu cynllun ariannol wedi cyrraedd y nod ar gyfer 2016-17.

Mesur Diddymu: Ymateb Carwyn Jones

Twitter

Heddlu'n apelio wedi ymosodiad

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn gofyn am gymorth i ddod o hyd i John Conibeer o Gasnewydd. Maen nhw'n awyddus i'w holi mewn cysylltiad ag ymosodiad yn ystod oriau man fore Sul, 22 Ionawr eleni.

Maen nhw'n gofyn i unrhyw un all helpu i ffonio 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 124 23/1/2017.

conibeer
Heddlu Gwent

Mesur Diddymu yn 'cymryd pŵer'

Twitter

Yn ôl AS Plaid Cymru, Jonathan Edwards, mae Mesur y Diddymu Mawr yn ffordd o "gymryd pŵer" o Gymru i San Steffan

View more on twitter

Cyhoeddi Mesur y Diddymu Mawr

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth y DU wedi gosod cynllun am yr hyn fydd yn digwydd i bwerau'r Undeb Ewropeaidd ar faterion datganoledig fel amaeth wedi Brexit.

Daw wrth i'r llywodraeth gyhoeddi Mesur y Diddymu Mawr, sy'n amlinellu beth fydd yn digwydd i filoedd o ddeddfau Ewropeaidd ar ôl Brexit.

Ni fydd y llywodraethau datganoledig yn cael feto ar y cytundeb terfynol.

Hofrennydd: Ymchwiliad AAIB

BBC Cymru Fyw

Twin Squirrel oedd y math o hofrennydd yn y digwyddiad lle mae pum person wedi marw yng Ngwynedd, tebyg i'r un yn y llun yma.

Mae'r heddlu hefyd wedi cadarnhau bod y Gangen Ymchwilio i Ddamweiniau Awyr (AAIB) eisoes wedi dechrau ar ymchwiliad i'r digwyddiad.

Llun archif o'r hofrennydd
Airteamimages

Ysbeidiau braf yn y dwyrain

Tywydd, BBC Cymru

"Wedi i law effeithio ar rannau o'r gogledd a'r gorllewin bore 'ma mi neith hi droi'n sychach dros ran helaeth y wlad p'nawn ma, efo ysbeidiau braf," meddai Rhian Haf.

"Wrth i'r gwynt chwythu o'r de, mae'r tymheredd yn mynd i godi cryn dipyn - yn debyg o gyrraedd 20C yn y gogledd ddwyrain.

"Fe fydd hi'n dal yn wlyb rhwng Ynys Môn a Sir Benfro heno, efo pyliau trymach ym Mhen Llŷn." Mwy o fanylion ar y wefan dywydd.

Disgybl â chyllell mewn ysgol yng Nghonwy

Daily Post

Fe ddywed y Daily Post bod penaethiaid Ysgol y Creuddyn ym Mae Penrhyn ger Llandudno yn ymchwilio wedi i ddisgybl blwyddyn 7 fynd â chyllell i'r ysgol ddoe.

Mae adroddiadau bod y ferch wedi mynd at griw o fechgyn gan chwifio'r gyllell cyn i staff ymyrryd.

Cafodd yr heddlu wybod am y digwyddiad.

Darganfod hofrennydd: Dim adnabod yn ffurfiol eto

BBC Cymru Fyw

Wrth gyhoeddi bod hofrennydd oedd ar goll wedi ei ddarganfod , dywedodd yr Uwcharolygydd Gareth Evans: "Nid yw'r cyrff wedi cael eu hadnabod yn ffurfiol felly nid yw manylion y teithwyr yn cael eu datgelu ar hyn o bryd.

"Mae teuluoedd y sawl oedd ar yr awyren yn cael eu cefnogi gan Swyddogion Cyswllt Teulu'r Heddlu."

Ychwanegodd bod yr ardal lle cafodd yr hofrennydd ei ddarganfod yn "anghysbell ac yn beryglus mewn mannau", gan ofyn i'r cyhoedd gadw draw.

Map
BBC

Newydd dorriDarganfod hofrennydd: Mwy o wybodaeth

BBC Cymru Fyw

Dywedodd yr heddlu bod yr hofrennydd wedi ei ddarganfod ym mynyddoedd y Rhinogydd.

Fe wnaeth adael ardal Luton, ond nid y maes awyr, ac mae'r heddlu yn ceisio cadarnhau o ble wnaeth hedfan.

Fe wnaeth yr Uwcharolygydd Gareth Evans apelio am wybodaeth gan unrhyw un yn yr ardal welodd neu glywodd rhywbeth.

Gareth Evans
BBC

Newydd dorriDarganfod hofrennydd: Pump wedi marw

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu wedi cadarnhau bod hofrennydd aeth ar goll wedi ei ddarganfod, a bod pump o bobl wedi marw.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Gareth Evans bod yr hofrennydd wedi ei ddarganfod yn ne Eryri.

Ni wnaeth ryddhau manylion am y rhai fu farw.

View more on twitter

Chwilio am hofrennydd ger llyn Trawsfynydd

BBC Cymru Fyw

Mae timau achub mynydd yn chwilio ger llyn Trawsfynydd ar hyn o bryd, wrth i'r chwilio am hofrennydd sydd ar goll barhau .

Mae'r heddlu ac ambiwlans hefyd ar y safle.

Dywedodd un o'r timau achub bod amodau yn wael iawn ar hyn o bryd.

Traws
BBC

'Angen i bob senedd gymeradwyo cytundeb Brexit'

BBC Cymru Fyw

Dylai cytundeb Brexit gael ei gytuno gan bedair senedd y DU, yn ôl Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Dywedodd Carwyn Jones bod angen system debyg i Wlad Belg er mwyn cymeradwyo rhannau o gytundeb Brexit fydd yn effeithio ar feysydd datganoledig, fel amaeth.

Ychwanegodd: "Mae'r UE yn rhy fawr i'w fygwth, mae'n llawer mwy na ni, felly beth am wneud hyn mewn ffordd aeddfed, yn gyfartal a chael cytundeb sy'n dda i bawb. Mae pedair senedd nid un."

Fflagiau
BBC

148 wedi colli swyddi ym Mro Morgannwg

BBC Cymru Fyw

Mae cadarnhad bod 148 o bobl wedi colli eu swyddi ar ôl i gwmni adeiladu o'r Barri ym Mro Morgannwg fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Roedd SHS Integrated Services yn darparu sgaffaldiau ac offer adeiladu i nifer o gwsmeriaid o'u safle ym Mharc Busnes Iwerydd ar gyrion y dre.

Roedd ganddyn nhw swyddfeydd ym Mhort Talbot, Sir Benfro a Doncaster hefyd.

Dechrau camau yn erbyn Neil Taylor

Press Association

Yn ôl asiantaeth newyddion y Press Association, mae corff rheoli pêl-droed y byd wedi dechrau camau yn erbyn cefnwr Cymru Neil Taylor. 

Fe welodd gerdyn coch am dacl wael a dorrodd goes Seamus Coleman nos Wener diwethaf yn y gêm yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon.

Mae Taylor wedi ei wahardd am un gêm yn otomatig, ond fe allai dderbyn gwaharddiad hirach os fydd panel disgyblu'n penderfynu.

taylor
Getty

'Cwestiynau difrifol' am benodiadau Chwaraeon Cymru

BBC Cymru Fyw

Dylai Llywodraeth Cymru wynebu "cwestiynau difrifol" dros benodiadau swyddi, yn ôl cyn is-gadeirydd Chwaraeon Cymru.

Cafodd Adele Baumgardt ei diswyddo gyda chadeirydd y corff, Dr Paul Thomas , ddoe.

Fe wnaeth y Gweinidog Iechyd Cyhoeddus feirniadu arweinyddiaeth y bwrdd rheoli, ond yn ôl Ms Baumgardt roedd aelodau wedi bod yn gweithio'n dda cyn i Dr Thomas gael ei benodi.

Mae Dr Thomas wedi gwrthod yr honiad, ac wedi beirniadu'r llywodraeth am beidio rhoi'r gefnogaeth iddo allu newid y corff.

CHwaraeon Cymru
BBC

Anrheg pen-blwydd i'w gofio!

Wales Online

Fe gafodd dyn o Brestatyn anrheg pen-blwydd fyddai wedi plesio llawer - ymweliad i'w barti'n 30 oed gan y actor Hollywood Tom Hardy meddai Wales Online.. 

Roedd seren y cyfresi Taboo a Peaky Blinders a'r ffilm The Revenant yn aros yn y gwesty yn Llandrillo yn Rhos lle roedd y parti pan ddaeth i ddweud pen-blwydd hapus wrth Michael Cattell, oedd wrth ei fodd yn cwrdd â'i arwr!

Tom Hardy
BBC

Dynes wedi marw ger croesfan rheilffordd

Heddlu Trafnidiaeth Prydain

Mae Heddlu Trafnidiaeth Cymru wedi cadarnhau bod dynes wedi marw ger croesfan reilffordd Llandre yng Ngheredigion.

Dywedodd swyddogion eu bod nawr yn gweithio i adnabod yr unigolyn. Nid yw'r farwolaeth yn cael ei thrin fel un amheus.

Gŵyl newydd i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg

BBC Cymru Fyw

Bydd cyfle i ddysgwyr Cymraeg fwynhau siarad yr iaith mewn gŵyl newydd sy'n cael ei chynnal mewn pedair safle gwahanol yng Nghymru ar Ebrill 22.

Bydd yr ŵyl undydd o'r enw 'Ar Lafar' yn digwydd yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru; Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe; Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Amgueddfa'r Glannau Abertawe
BBC
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe fydd un o leoliadau'r ŵyl

Pryder am swyddi awyr

The Leader

Prif stori'r Wrexham Leader heddiw yw'r pryder am 126 o swyddi wrth i gwmni Marshall Aviation gyhoeddi eu bwriad i gau eu safle yn Sir y Fflint.

View more on twitter